NORME ȘI PROCEDURI din 10 ianuarie 2007 privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 9 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007.
  ***) Titlul Normelor și Procedurilor din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă".  +  Articolul 1Finanțări rambursabile contractate/garantate de unități administrativ-teritoriale (la 18-02-2008, Titlul art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (1) Prin finanțari rambursabile interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale supuse prevederilor prezentei hotărâri se înțeleg:a) finanțari rambursabile interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului;b) finanțari rambursabile interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii. (la 18-02-2008, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (2) Prin finanțări rambursabile interne garantate de unitatile administrativ-teritoriale se înțeleg finanțări rambursabile interne contractate direct de operatorii economici și de serviciile publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, având garantia unităților administrativ-teritoriale respective. (la 18-02-2008, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (3) Prin finanțari rambursabile externe contractate de unitatile administrativ-teritoriale se înțeleg:a) finanțari rambursabile externe contractate de stat și subimprumutate unităților administrativ-teritoriale;b) finanțari rambursabile externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului;c) finanțari rambursabile externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii. (la 18-02-2008, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (4) Prin finanțari rambursabile externe garantate de unitatile administrativ-teritoriale se înțeleg:a) finanțari rambursabile externe contractate de stat și subimprumutate operatorilor economici și serviciilor publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, având garantia unităților administrativ-teritoriale respective;b) finanțari rambursabile externe contractate direct de operatorii economici și de serviciile publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, având garantia unităților administrativ-teritoriale respective. (la 18-02-2008, Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (5) Unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, care solicită Comisiei autorizarea contractarii/garantarii unei finanțări rambursabile, în condițiile legii, are obligația de a prezenta, odata cu cererea pentru autorizarea contractarii/garantarii de finanțare rambursabilă, întocmită potrivit anexei nr. 1.1, urmatoarele documente: (la 18-02-2008, Partea introductivă a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) a) hotărârea autorității deliberative a administrației publice locale de aprobare a contractarii/garantarii finanțării rambursabile, întocmită potrivit anexei nr. 1.2; (la 18-02-2008, Lit. a) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) b) abrogată. (la 15-11-2018, Litera b) a alin. (5) din Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale, întocmit potrivit anexei nr. 1.3;d) contul de execuție a bugetului local - Venituri, pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării/garantării finanțării rambursabile, avizat de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului; (la 15-11-2018, Litera d) a alin. (5) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) e) proiectul contractului de finanțare rambursabilă sau termenii financiari indicativi transmisi de banca, care să cuprindă: valoarea finanțării rambursabile, moneda în care se va acorda finanțarea rambursabilă, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri ale finanțării rambursabile, precum și graficul estimativ de rambursare a finanțării, în care să se evidentieze distinct, pe ani, dobanzile, comisioanele, ratele de capital și celelalte costuri aferente; (la 18-02-2008, Lit. e) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) f) situația estimativa privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a finanțării rambursabile, întocmită potrivit anexei nr. 1.4; (la 18-02-2008, Lit. f) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) g) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situația altor finanțări rambursabile contractate și/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala aflate în derulare, întocmită conform anexei nr. 1.5; (la 18-02-2008, Lit. g) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) h) orice alte documente solicitate de Comisie în vederea analizarii cererii de autorizare a contractarii/garantarii finanțării rambursabile sau pe care solicitantul le considera utile în susținerea cererii. (la 18-02-2008, Lit. h) a alin. (5) al art. 1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) i) situația eșalonării pe ani a tragerilor din finanțarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea. (la 18-02-2008, Lit. i) a alin. (5) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. ) j) situația stingerii plăților restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii pentru obținerea avizului Comisiei, întocmită conform anexei nr. 1.6, vizată de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul autorizării finanțării rambursabile. (la 08-07-2011, Lit. j) a alin. (5) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011. ) k) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită potrivit anexei nr. 1.8, prin care se menționează că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu înregistrează deficit al secțiunii de funcționare la finele anului anterior celui pentru care se solicită autorizarea. (la 15-11-2018, Alin. (5) al articolului 1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (5^1) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile, care urmează să fie contractată și/sau garantată. (la 08-07-2011, Alin. (5^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011. ) (5^2) Totalul datoriilor aferente finanțărilor rambursabile contractate și/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanțărilor rambursabile pentru a căror contractare și/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăși 30% din media prevăzută la alin. (5^1), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanțărilor respective, cu excepția finanțărilor rambursabile contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană. (la 08-07-2011, Alin. (5^2) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011. ) (5^3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. j) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în procedură de criză financiară sau insolvență și care solicită împrumuturi ori garanții pentru refinanțarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau a insolvenței, după caz, precum și cele care contractează/garantează finanțări rambursabile pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană. (la 08-07-2011, Alin. (5^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011. ) (6) Documentele prevăzute la alin. (5) se depun în doua exemplare, în original și copie. Prima fila cuprinde opisul documentelor din dosarul respectiv, în ordinea prevăzută la alin. (5). Fiecare fila ce urmeaza opisului este numerotata în ordinea crescatoare a numerelor naturale, începând cu numărul 2. Cele doua dosare vor avea documentele în aceeasi ordine. În cazul în care după inregistrarea dosarului la secretariatul Comisiei este necesar a fi depuse alte file, acestea vor purta numere subsecventiale numarului filei precedente. De exemplu: după fila 17 este necesar a fi depuse inca 5 file, care vor fi numerotate: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 și 17/5.(7) Fiecare fila din dosar se semneaza și se stampileaza pe prima pagina. Ultima fila din dosar, sub semnatura ordonatorului principal de credite, contine, în mod explicit, prenumele și numele persoanei care a semnat filele din dosar, funcția îndeplinită și specimenul de semnatura al acesteia, precum și amprenta stampilei autorității executive. Pentru semnatura care se aplică pe filele din dosar poate fi utilizata parafa.(8) Prin semnarea pe prima pagina a fiecarei file se certifica de către persoana respectiva faptul ca acel document este conform cu realitatea, sub sancțiunea legii penale.(9) În situația în care documentele depuse în oricare dintre cele doua dosare nu pot fi originale și trebuie fotocopiate, acestea trebuie să fie lizibile.(10) Dosarul original care a stat la baza adoptarii hotărârii privind autorizarea contractarii sau garantarii de finanțări rambursabile interne ori externe se arhiveaza, în condițiile legii, la Ministerul Finanțelor Publice. (la 18-02-2008, Alin. (10) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (11) Cererea prevăzută la alin. (5), potrivit machetei din anexa nr. 1.1, contine în structura sa declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite, sub sancțiunea legii penale, din care să rezulte ca documentația anexata la cerere este conforma cu realitatea.  +  Articolul 2Contractarea de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare(1) Contractarea de datorie publică locala de către unitatile administrativ-teritoriale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislației privind regimul titlurilor de valoare. Emiterea și lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către unitatile administrativ-teritoriale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.(2) Unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, are obligația de a prezenta secretariatului Comisiei cererea pentru autorizarea contractarii de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare, potrivit machetei din anexa nr. 1.1, însoțită de documentația prevăzută la art. 1 alin. (5). Întreaga documentatie legata de emisiunea de titluri de valoare preconizata se inainteaza Comisiei suplimentar față de cea prevăzută la art. 1. Prospectul de emisiune prezentat trebuie elaborat în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la piețele de capital.  +  Articolul 3Alte dispozitii(1) După contractarea și/sau garantarea de finanțări rambursabile, ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a contractului/acordului respectiv, copii de pe fiecare document care atesta, după caz: (la 18-02-2008, Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) a) contractarea/garantarea finanțării rambursabile; (la 18-02-2008, Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) b) actul aditional la contractul/acordul de finanțare rambursabilă/garantare, dacă au fost aduse modificari la acesta cu respectarea clauzelor contractuale. (la 18-02-2008, Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (2) Finanțările rambursabile contractate și garantiile acordate de unitatea administrativ-teritoriala se inscriu în registrul datoriei publice locale și, respectiv, în registrul garantiilor locale conduse la nivelul respectiv. (la 18-02-2008, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (3) Beneficiarii de finanțări rambursabile care constituie datorie publică locala, inclusiv unitatile administrativ-teritoriale garante, vor raporta până la data de 15 inclusiv a fiecarei luni informații privind finanțările rambursabile pentru luna anterioara, în structura stabilita prin normele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice. (la 18-02-2008, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (4) În cazul în care în derularea investitiilor se înregistrează economii față de valoarea finanțărilor rambursabile/garantiilor autorizate, de regula, acestea pot fi utilizate pentru finantarea altor investitii fără a fi necesară o noua autorizare. Astfel de situații trebuie notificate în prealabil Comisiei.În situația în care pe parcursul derularii finanțării rambursabile autorizate, prin hotărâre a autorității deliberative se produc modificari în lista investitiilor finantate din finanțarea rambursabilă, notificarea inaintata Comisiei trebuie să cuprindă informațiile referitoare la investițiile inlocuite și la cele ce se doresc a fi introduse la finanțare, existenta aprobarilor legale pentru acestea din urma, care să permită acesteia sa analizeze în ce măsura cererea este sustinuta de documentația care a stat la baza acordarii autorizarii. (la 18-02-2008, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (4^1) În situația în care pe parcursul executării contractului/acordului de finanțare rambursabilă apar modificări în structura efectuării tragerilor față de cea autorizată de Comisie, ordonatorul principal de credite are obligația de a le notifica imediat Comisiei, în vederea obținerii noii autorizări, prealabil reeșalonării tragerilor din finanțarea rambursabilă respectivă. (la 18-02-2008, Alin. (4^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. ) (4^2) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, solicită Comisiei autorizarea, în condițiile legii, a efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă contractată, printr-o cerere întocmită potrivit anexei nr. 1.7. (la 08-07-2011, Alin. (4^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011. ) (4^3) În cazul tragerilor din finanțările rambursabile contractate, a căror autorizare trebuie să se încadreze în limitele anuale, în condițiile legii, ordonatorul principal de credite are obligația să solicite Comisiei, până cel târziu la data de 31 august a fiecărui an, reautorizarea pentru anul sau anii următori, cu încadrarea în limitele anuale, a sumelor care nu pot fi trase în anul curent, astfel încât acestea să poată fi alocate, în condițiile legii, altor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale solicitante. (la 15-11-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (4^4) Oportunitatea și responsabilitatea punerii în practică a modificărilor intervenite în derularea contractelor de credit aparțin ordonatorilor principali de credite. (la 15-11-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (5) Anexele nr. 1.1-1.8 fac parte integrantă din prezentele norme și proceduri. (la 15-11-2018, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (6) Anexele nr. 1.1-1.8 pot fi descărcate prin accesarea adreselor de internet ale următoarelor ministere:a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanțelor Publice;b) www.mdrap.ro, în cazul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (la 15-11-2018, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 ) (7) Adresa de posta electronică a solicitantului, prin intermediul careia se pot face comunicari operative între secretariatul Comisiei și solicitantul respectiv, se va menționa, în cazul în care exista, în cererile care se intocmesc potrivit modelului-cadru din anexa nr. 1.1.  +  Anexa nr. 1.1la norme și proceduri                            ROMÂNIA(STEMA)         JUDETUL ...................................1)         UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA             .......................................2) ┌──────────────┐            ........................................3) │ STEMA │                                                              │ UNITATII │         ADRESA ...................................... │ADMINISTRATIV-│            .......................................... │ TERITORIALE │         TELEFON/FAX/ADRESA E-MAIL ................... └──────────────┘         Nr. ....... din ..... 20......              ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐              │ Inregistrat în Registrul pentru evidenta cererilor adresate │              │ Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale │              │ sub nr. ........ din .......... 20...... │              └─────────────────────────────────────────────────────────────┘                                    CEREREA                   pentru autorizarea contractarii/garantarii                     unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare                        de ........ lei/valuta contract    Subsemnatul ..............4) în calitate de primar al ................2)........3), județul ........1), va depun prezenta cerere în vederea autorizariicontractarii/garantarii unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de .............lei/valuta de contract (cu menționarea cursului de schimb)6), având ca titular..................2) ...............3) identificat/a prin codul de înregistrarefiscala ..............5), la care anexez opisul, precum și celelalte documentecerute de legislatia în vigoare.    Prin prezenta ma oblig sa aduc la indeplinire prevederile HotărâriiConsiliului Local nr. ........ din ....... 20..... privind aprobareacontractarii/garantarii unei finanțări rambursabile intern/extern în valoarede ........... lei/valuta de contract, precum și ale oricăror altereglementari conexe.    De asemenea, DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, cunoscand ca falsul în declaratiieste pedepsit de legea penala, ca documentația anexata, ca parte integrantă aprezentei cereri, este conforma cu realitatea și ca unitateaadministrativ-teritoriala pe care o reprezint, nu are alte obligații financiareinterne și externe necuprinse în calculul gradului de îndatorare.    Condițiile finanțării rambursabile pentru a cărui contractare/garantarese solicita autorizarea:┌─────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────────────┬────────┬──────────┐│ │ │Valoarea │Durata finanțării rambursabile│Rata │Comisioane││Destinatie │ Denumire │finanțării ├─────────┬────────────────────┤anuală a│și alte ││ finanțare │finantator│rambursabile│Perioada │Perioada de │dobanzii│costuri ││rambursabilă │ │(valuta de │de gratie│rambursare │ │aferente ││ │ │contract) │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┤├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┤├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┤├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼──────────┤└─────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────────────────┴────────┴──────────┘                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE                   ....................2) .......................3),                     .............................................    ( L.S. ) .........................                             (prenumele și numele)    LEGENDĂ:    --------    1) se inscrie denumirea județului;    2) se inscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante;    3) se inscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante;    4) se inscrie prenumele și numele reprezentatului legal;    5) se inscrie codul de înregistrare fiscala a unitățiiadministrativ-teritoriale;    6) cursul de schimb comunicat de Banca Naționala a României la dataefectuării calculului de transformare a valutei - a finanțării rambursabile înechivalent lei.NOTĂ:Prezentul model-cadru se adapteaza în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative, precum și situațiilor specifice fiecarei unități administrativ-teritoriale. (la 18-02-2008, Anexa 1.1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )  +  Anexa nr. 1.2la norme și proceduri                                                ┌───────────────┐    ROMÂNIA │ STEMA │    JUDEȚUL │ UNITĂȚII │    CONSILIUL LOCAL AL ............1) │ ADMINISTRATIV-│    ...............................2) │ TERITORIALE │    ...............................3) │ │    ...............................4) └───────────────┘HOTĂRÂREAnr. ...... din ...... 200.....privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de ...... lei*)În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007  privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 , ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții, luând act de:a) referatul de aprobare prezentat de către primarul .........2), în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. ..../.... 200...;b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ..../.... 200...;c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ..../20.... privind ....., prevăzută în anexa la prezenta,Consiliul Local al .....2).....3) adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. - Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de ..... lei*), cu o maturitate de ..... ani.Art. 2. - Contractarea și/sau garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la prezenta.Art. 3. - Din bugetul local al .....2).....3) se asigură integral plata:a) serviciului anual al datoriei publice locale;b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a .....2).....3) următoarele date:a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;c) gradul de îndatorare a .....2).....3);d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul .....2).....3).Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului .....2), în termenul prevăzut de lege, primarului .....2) și prefectului județului .....1) și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al .....2).....3), precum și pe pagina de internet www .....5).Președintele de ședință,Contrasemnează:───────────────Secretarul .............2)..........................(numele și prenumele)L.S. ......................................................(numele și prenumele)LEGENDĂ:___________*) În cazul în care finanțarea rambursabilă se face într-o altă unitate monetară decât moneda națională a României, se menționează unitatea monetară respectivă.1) Se înscrie denumirea județului.2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unității administrativ-teritoriale.5) Se înscrie adresa paginii de internet a unității administrativ-teritoriale.NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum și situațiilor specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale.------------Anexa 1.2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, conform pct. 7 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 1.3la norme și proceduriJudețul ..................../Municipiul BucureștiUnitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ........................
  SITUAȚIA
  privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
  - mii lei -
  Nr. crt.Denumirea indicatorilorExecuție buget local^1) la 31.XII.20... (n – 3)Execuție buget local^1) la 31.XII.20... (n – 2)Execuție buget local^1) la 31.XII.20…(n – 1)Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea^2)
  nn + 1n + 2n + 3...
  0A1234567...
  1.Venituri proprii^3)        
  2.Limită de îndatorare (30% din venituri proprii) xxx     
  3.Serviciul anual al datoriei publice^4) (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)xxx     
  4.Rambursarexxx     
  5.Dobânzixxx     
  6.Comisioanexxx     
  7.Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei publice/venituri proprii x 100)xxx     
  ^1) Contul de execuție a bugetului local - Venituri al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n).^2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea, pe rd. 1 se înscrie media execuției veniturilor proprii ale bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.^3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.^4) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celui pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Situația estimativă privind serviciul datoriei publice, întocmită conform anexei nr. 1.4 la norme și proceduri).
  Ordonator principal de credite
  Primar/Președinte,
  ..............................................
  Director economic
  (contabil),
  ...............................
  L.S.
  NOTĂ:Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: Contul de execuție a bugetului local - Venituri, Situația estimativă privind serviciul datoriei publice. (la 15-11-2018, Anexa nr. 1.3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 1.4la norme și proceduri                                    SITUAȚIE                   privind serviciul datoriei publice locale                 Județul .............. Consiliul ............                        În perioada ......................                                                                          - mii RON -
  Nr. crt.Serviciul anual al datoriei publice locale Anul             
                     
  1. Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă existentă (a+b+c)                    
  a) Rambursarea finanțării                    
  b) Dobanzi                    
  c) Comisioane                    
  2. Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă pentrucare se solicita autorizarea (a + b + c)                    
  a) Rambursarea finanțării                    
  b) Dobanzi                    
  c) Comisioane                    
  3. Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)                    
  a) Rambursarea finanțării (1 a + 2 a)                    
  b) Dobanzi (1 b + 2 b)                    
  c) Comisioane (1 c + 2 c)                    
           ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC             PRIMAR/PRESEDINTE (CONTABIL)Se întocmește pe baza graficelor de rambursare a finanțărilor prevăzute în situația finanțărilor rambursabile contractate/garantate existente și a graficului estimativ de rambursare a finanțarii pentru care se solicita autorizare.NOTĂ:Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă se detaliaza pe fiecare finanțare rambursabilă contractată/garantată aflat în derulare. (la 18-02-2008, Anexa 1.4 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )
   +  Anexa nr. 1.5la norme și proceduriDECLARATIESubsemnatul/a ..........................., reprezentant legal al județului/municipiului ..........................................., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe proprie raspundere ca județul/municipiul are în derulare urmatoarele finanțări rambursabile interne și/sau externe contractate și/sau garantate:
  Fi- nan-ța- tor   Valoare finanțare rambursabilă (valuta de contract)  Desti- natie finanțare rambursabilă  Fi- nan-țat    Ga- rant   Data contractarii/ garantarii finanțării rambursabile Durata finanțării rambursabile Rata anuală adobanzii  Comi- sioane   
  per. degratie   per. de ramb.  
            
            
            
            
  Prezenta declaratie face parte din documentația pentru autorizarea contractarii/garantarii finanțării rambursabile în valoare de ................ și raspund, conform dispozițiilor art. 27 din Legea datoriei publice nr. 313/2004și ale art. 77 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, pentru furnizarea de date eronate.Data: ...............ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITENOTĂ:Prezentul model-cadru se adapteaza în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative. (la 18-02-2008, Anexa 1.5 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )
   +  Anexa nr. 1.6la norme și proceduriUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .........Avizat pentru plățiTrezoreria ...........SITUAȚIA STINGERII PLĂȚILOR RESTANTE ALE BUGETULUI LOCAL LA FINELE ANULUIPRECEDENTpână la data de .........*)----------*) Data cererii pentru obținerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.Subsemnatul, .............., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că la data prezentei plățile restante la finele anului.... s-au achitat potrivit situației:
    DENUMIREA INDICATORILOR  Suma restantă la data de 31.XII a anului precedent   Suma achitată Nr. și data documentului de plată
  A 1 2 3
  PLĂȚI RESTANTE - TOTAL    
  din care, pe structura clasificației bugetare:       
  Capitol ...... Total, din care:    
  Subcapitol ..... Total, din care:    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  ...............    
  Subcapitol ..... Total, din care:    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  ................    
  Capitol ...... Total, din care:    
  Subcapitol ..... Total, din care:    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  ...............    
  Subcapitol ..... Total, din care:    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  ................    
  Capitol ...... Total, din care:    
  Subcapitol ..... Total, din care:    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  ...............    
  Subcapitol ..... Total, din care:    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  ................    
  Capitol ...... Total, din care:    
  Subcapitol ..... Total, din care:    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  ...............    
  Subcapitol ..... Total, din care:    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  Articol ...... - total -    
  ................    
  etc.,    
  Ordonator principal de credite Director economic (Contabil),Primar/Președințe, .............................................. (la 08-07-2011, Anexa 1.6 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011, având conținutul anexei 2 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 1.7la norme și proceduri                                                                ┌─────────────┐                             ROMÂNIA │ │               Județul ...................................*1) │ STEMA │               Unitatea administrativ-teritorială ........*2) │ UNITĂȚII │    [SIGLĂ) ...........................................*3) │ADMINISTRATIV│               Adresa .................................... │ TERITORIALE │               Telefon/Fax/Adresa e-mail ................. │ │               Nr. .... din ....... 20 ..... └─────────────┘CEREREpentru autorizarea efectuării de trageri dinfinanțarea rambursabilă în valoare de .........(cu precizarea valutei de contract)Subsemnatul(a), .............*4), în calitate de ordonator principal de credite al .............*3), județul .............*1) , depun prezenta cerere în vederea autorizării, în condițiile legii, a efectuării de trageri, în anul ...., în sumă de ......... (cu precizarea valutei de contract), din finanțarea rambursabilă în valoare de ......... (cu precizarea valutei de contract), contractată de la ........ (denumirea finanțatorului).Prezentăm următoarele date în legătură cu finanțarea rambursabilă sus-menționată:1. numărul și data hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale prin care s-a autorizat contractarea finanțării rambursabile: ......;2. numărul și data semnării contractului/acordului de finanțare rambursabilă: ........;3. data-limită pentru efectuarea tragerilor, conform contractului/acordului de finanțare rambursabilă (actelor adiționale, dacă este cazul): ......;4. valoarea utilizată din finanțarea rambursabilă până la data prezentei cereri: ..... (cu precizarea valutei de contract);5. numărul și data hotărârii/hotărârilor anterioare a/ale Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale pentru autorizarea efectuării de trageri în anul curent: ......;6. denumirea proiectului care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și pentru a cărui prefinanțare sau cofinanțare se solicită autorizarea efectuării de trageri în sumă de .... (cu precizarea valutei de contract) ......Declar pe propria răspundere că datele prezentate și suma solicitată sunt conforme cu realitatea.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE..............*2) ................*3),[L.S.] ..............................(prenumele și numele)----------*1) Se înscrie denumirea județului.*2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.*3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.*4) Se înscriu prenumele și numele reprezentatului legal. (la 08-07-2011, Anexa 1.7 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011, având conținutul anexei 3 din același act normativ. )  +  Anexa nr. 1.8la norme și proceduri
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), ...................................., reprezentant legal al județului/municipiului/orașului/comunei/ sectorului .................... al municipiului București ......................., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că, la finele anului anterior celui pentru care se solicită autorizarea, județul/municipiul/orașul/comuna/ sectorul ..................... al municipiului București ............. nu înregistrează deficit al secțiunii de funcționare.Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării (garantării) finanțării rambursabile, în valoare de ......... lei*), și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.*) În cazul în care finanțarea rambursabilă se face într-o altă unitate monetară decât moneda națională a României, se menționează unitatea monetară respectivă.
  Data: ..........................
  Ordonator principal de credite,
  .........................................
  (prenumele și numele)
  L.S.
  NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative. (la 15-11-2018, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 )