NORME METODOLOGICE din 30 august 2018privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 6 septembrie 2018    Notă
    Aprobate prin Ordinul nr. 4.827 din 30 august 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 6 septembrie 2018.
     +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe.  +  Articolul 2Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, poate fi salarizat și prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Posturile didactice de predare/Catedrele vacante rămase după încadrarea cadrelor didactice pot fi ocupate în sistem de plată cu ora, încheindu-se contract individual de muncă pe durată determinată, separat de cel încheiat pentru funcția de bază.(2) Toate contractele individuale de muncă în regim de plata cu ora trebuie înregistrate în Registrul general de evidență a salariaților înainte de prima zi de activitate.  +  Articolul 4(1) Cadrele didactice încadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, educatoarele/institutorii/ profesorii pentru învățământul preșcolar și învățătorii/institutorii/ profesorii pentru învățământul primar se pot încadra în regim de plata cu ora, pe baza de contract individual de muncă separat de cel aferent funcției de bază, precizându-se numărul total de ore pe săptămână efectiv desfășurate cu clasa/grupa de elevi/preșcolari.(2) Personalul didactic de predare pensionat și personalul angajat în alte domenii de activitate pot desfășura activități didactice salarizate în regim de plata cu ora.  +  Articolul 5Posturile didactice de predare/Catedrele vacante și rezervate se ocupă în regim de plata cu ora, cu: personal didactic de predare titular, personal didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personal didactic de predare pensionat, personal angajat în alte domenii de activitate.  +  Articolul 6(1) Încadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre vacante, în regim de plata cu ora se realizează cel mult pe durata desfășurării cursurilor cu elevii/preșcolarii sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului școlar.(2) Cadrele didactice de predare angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pot fi încadrate, de regulă, pe posturi didactice/catedre rămase neocupate în regim de plata cu ora, până la o normă didactică de predare-învățare-evaluare, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Personalul didactic prevăzut la art. 263 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de degrevare parțială a normei didactice de predare-învățare-evaluare, poate fi încadrat în regim de plata cu ora, în conformitate cu ordinul ministrului privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului didactic de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe, precum și a personalului didactic de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic.(2) Salarizarea prin plata cu ora pentru funcțiile de conducere, îndrumare și control se face la salariul de bază potrivit gradului didactic și tranșei de vechime în învățământ la care se adaugă, după caz, sporurile și indemnizațiile prevăzute la art. 9 alin. (2).  +  Articolul 8Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora doar după efectuarea normei complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) și e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Calculul pentru plata cu ora se raportează la norma didactică de predare-învățare-evaluare, de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă prevăzută la art. 262 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru calculul tarifului la plata cu ora aferent posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate se utilizează salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere treapta de vechime în învățământ și gradul didactic corespunzător. La salariul de bază se aplică, după caz, următoarele sporuri: indemnizație pentru învățământ special, indemnizație pentru zone izolate, spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, spor pentru predare simultană.(3) Tarifele orare din învățământul preuniversitar se calculează prin raportarea salariului de bază calculat conform alin. (2) la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învățământul special;c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână, învățători, antrenori din palatele și cluburile copiilor, profesori de instruire practică și maiștri-instructori;d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână, învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor și profesor de instruire practică în învățământul special;e) 1/80 pentru profesori pentru învățământul primar, învățători, institutori învățământ primar;f) 1/100 pentru profesori pentru învățământul preșcolar, educatoare, institutori învățământ preșcolar.(4) Pentru activitatea de dirigenție efectuată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parțial, cu cel puțin jumătate de normă de bază, în una sau mai multe școli, majorarea corespunzătoare se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă, la unitatea unde efectuează activitatea de dirigenție. (la 14-11-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.415 din 5 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018 ) (5) Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenție și care își desfășoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de muncă poate desfășura activitate de dirigenție doar în executarea unui singur contract individual de muncă. (la 14-11-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.415 din 5 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 14-11-2018, Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.415 din 5 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018 )  +  Articolul 11(1) Activitățile desfășurate de cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar care participă la inspecțiile curente, inspecțiile de specialitate și speciale pentru acordarea gradelor didactice II și I sau la inspecția curentă și specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, în cazul în care aceste inspecții nu se pot asigura de către inspectorul școlar din inspectoratul școlar, se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale, în care se stabilește un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activității desfășurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I și vechime în învățământ 25-30 de ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfășurate în anul curent, respectiv 166 ore/lună pentru anul 2018, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităților desfășurate se stabilește după cum urmează:a) pentru inspecțiile curente și speciale în vederea obținerii gradului didactic II, pentru inspecțiile curente în vederea obținerii gradului didactic I, respectiv pentru inspecția curentă și specială în vederea acordării gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, câte 5 (cinci) ore pentru fiecare inspecție;b) pentru inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I, 7 (șapte) ore pentru fiecare inspecție și susținerea lucrărilor metodico-științifice.(2) Pentru efectuarea inspecțiilor prevăzute la alin. (1), cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar sunt remunerate conform alin. (1), de unitatea de învățământ la care efectuează inspecțiile, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic metodist cu directorul unității de învățământ la care efectuează inspecția, în condițiile în care activitatea se desfășoară în afara normei didactice de predare-învățare-evaluare a cadrului didactic metodist.(3) Sumele care se cuvin pentru activitățile de inspecție desfășurate de cadrul didactic metodist se achită de unitatea de învățământ la care acesta efectuează inspecțiile, în baza contractului prevăzut la alin. (2), din fondurile alocate pentru cheltuielile cu pregătirea profesională.  +  Articolul 12(1) Activitatea desfășurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II și I pentru maiștri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare și învățători din unitățile de învățământ preuniversitar - centre de perfecționare se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale, în care se stabilește un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activității desfășurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I și vechime în învățământ 25-30 ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfășurate în anul curent, respectiv 166 ore/lună pentru anul 2018, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităților desfășurate se stabilește după cum urmează:a) în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II:(i) pentru membrii examinatori se achită o remunerație echivalentă a 1/3 oră pentru fiecare candidat examinat la fiecare probă orală sau scrisă;(ii) pentru președintele comisiei se achită o remunerație echivalentă a 1/2 oră pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor; dacă îndeplinește și atribuții de examinator, normarea acestei activități se face distinct, conform pct. (i);b) în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I:(i) pentru membrii comisiei pentru colocviul de admitere la gradul didactic I se achită o remunerație echivalentă a 1/3 ore pentru fiecare candidat examinat;(ii) pentru îndrumarea și verificarea lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I se achită o remunerație echivalentă a 10 (zece) ore pentru îndrumarea fiecărei lucrări și 3 (trei) ore pentru verificarea și recenzarea acesteia.(2) Pentru efectuarea activităților prevăzute la alin. (1), membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II și I pentru maiștri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare și învățători din unitățile de învățământ preuniversitar - centre de perfecționare sunt remunerați, conform alin. (1), de unitățile de învățământ preuniversitar - centre de perfecționare, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ - centru de perfecționare, în condițiile în care activitățile se desfășoară în afara normei didactice de predare-învățare-evaluare.-----