ORDIN nr. 4.827 din 30 august 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 6 septembrie 2018    În conformitate cu prevederile cap. I lit. B art. 12 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală management strategic și politici publice, Direcția generală economică, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 30 august 2018.Nr. 4.827.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere,de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile deînvățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe------