HOTĂRÂRE nr. 875 din 9 noiembrie 2018privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 13 noiembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) și art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.  +  Articolul 2Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului prevăzut la art. 1 către Biserica Unitariană Maghiară, în vederea deservirii nevoilor pastoral-misionare, respectiv sediu slujbe religioase, oficiu parohial pentru comunitatea unitariană din capitală și filiala Casei Libertății Religioase din București.  +  Articolul 3(1) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, după achitarea prealabilă de către Biserica Unitariană Maghiară a sumei de 496.545,23 lei, reprezentând valoarea investițiilor și a mijloacelor fixe aferente imobilului transmis, realizate și achiziționate din fondurile proprii ale Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.(2) Protocolul prevăzut la alin. (1) cuprinde și obligațiile ce revin Bisericii Unitariene Maghiare în legătură cu folosința imobilului transmis. (3) În cazul în care nu este asigurată utilizarea imobilului conform scopului transmiterii, imobilul aflat în proprietatea publică a statului revine în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 4Poziția nr. 398 din anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ - la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 5Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministerul Finanțelor Publice asigură includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 875.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care se transmite din domeniul privat al statului
  și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare
  Denumirea imobiluluiCod de clasificațieNr. MFPPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului Valoare de inventar (inclusiv TVA) - lei -
  Imobil situat în municipiul București, Str. Docenților nr. 20, sector 18.24.08.Va fi atribuit.Domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555Domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare CIF 26429279Imobilul, format din: - construcție S+P+2E, an 1940, suprafață construită la sol de 282 mp + construcții anexă garaj în suprafață construită la sol de 20 mp, construit 1980; - teren în suprafață de 540 mp Carte funciară nr. 261993Valoare inventar imobil - 1.027.957,22
  ----