REGULAMENT din 24 octombrie 2018de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 13 noiembrie 2018  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 179 din 24 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 955 din 13 noiembrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scopul și domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, denumit în continuare regulament, se aplică pentru grupurile/etapele din centrale/centralele electrice acreditate până la data de 31 decembrie 2016, prin decizie emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea aplicării sistemului de promovare prin certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare sistem de promovare prin certificate verzi. (2) Regulamentul stabilește cadrul de reglementare pentru modificarea acreditării grupurilor/etapelor din centrale/ centralelor electrice și pentru stabilirea modului de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi, respectiv:a) condițiile de modificare a acreditării; b) etapele procesului de modificare a acreditării și conținutul documentației necesare modificării acesteia;c) condițiile de suspendare, întrerupere și retragere a acreditării;d) drepturile și obligațiile operatorilor economici care dețin grupuri/etape din centrale/centrale electrice acreditate.  +  Articolul 2(1) Prezentul regulament se aplică de către:a) operatorii economici care dețin grupuri/etape din centrale/centrale electrice acreditate până la data de 31 decembrie 2016, prin decizie emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi;b) operatorii de rețea la rețelele cărora sunt racordate grupurile/centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.(2) Operatorii economici acreditați transmit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei solicitări de modificare a acreditării numai în cazul modificării datelor prevăzute în deciziile de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi pe care le dețin.  +  Secţiunea a 2-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 3(1) Termenii utilizați în prezentul regulament sunt definiți în:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;d) Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene“, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009, cu modificările și completările ulterioare;e) Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice“, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013, cu modificările ulterioare.(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:a) acreditare - acordarea dreptului unui operator economic de a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru energia electrică produsă și livrată de un grup/o centrală electrică pe care îl/o deține, de producere a energiei electrice utilizând sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere a energiei electrice prevăzute în anexa nr. 1, pe o perioadă stabilită în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după obținerea de către acesta a licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice, în situația în care legea impune obligația obținerii acestei licențe, în baza unei decizii emise de către ANRE;b) centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj - centrală hidroelectrică prevăzută cu două lacuri de acumulare, unul în amonte și unul în aval, și cu instalații de pompare și turbinare, care asigură atât pomparea apei turbinate din lacul din aval în lacul din amonte în scopul stocării, cât și turbinarea apei din lacul din amonte și acumularea acesteia în lacul din aval;c) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale necesar pentru realizarea producției de energie electrică, ce reprezintă cantitatea de energie electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale centralei și/sau din rețeaua electrică necesară pentru producerea energiei electrice în cadrul respectivei centrale; această cantitate include energia electrică pentru manipularea și prepararea combustibilului, pentru mentenanța centralei și pentru pomparea apei din lacul din aval în lacul din amonte, precum și pierderile în rețelele electrice prin care se realizează racordarea grupurilor/centralelor la rețea. În cazul centralelor de cogenerare, acesta include și consumul de energie electrică necesar pentru producerea energiei termice în cogenerare;d) echipament nou - echipament care intră în componența unei centrale electrice și nu a mai fost utilizat anterior acreditării pentru producerea energiei electrice sau în alte scopuri, pentru care există documente de achiziție și certificat de garanție emis de fabricantul acestuia;e) operator economic acreditat - persoana fizică sau juridică care deține/exploatează centrale electrice în care se produce energie electrică ce beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în baza unei decizii de acreditare;f) putere calorifică inferioară - cantitatea de căldură obținută prin arderea unei unități de combustibil în condițiile în care produsele rezultate în urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apă, cenușă) sunt evacuate la o temperatură mai mare decât temperatura de condensare a vaporilor de apă.  +  Articolul 4Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CPT - consum propriu tehnologic;c) CV - certificat verde;d) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie;e) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) OR - operator de rețea, respectiv operator de distribuție sau operator de transport și de sistem;g) OTS - operatorul de transport și de sistem - Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.;h) OPCV - operatorul pieței de certificate verzi - Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică - OPCOM“ - S.A.;i) SRE - surse regenerabile de energie.  +  Capitolul II Modificarea acreditării centralelor electrice de producere a E-SRE  +  Secţiunea 1 Cazurile de modificare a acreditării centralelor electrice de producere a E-SRE  +  Articolul 5(1) ANRE modifică din proprie inițiativă decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV când constată o eroare materială în conținutul acesteia.(2) ANRE modifică decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV la solicitarea operatorului economic acreditat, ca urmare a:a) modificării schemei sau echipamentelor principale din componența centralei electrice, fără a depăși puterea electrică acreditată a grupului/etapei din centrală/centralei electrice din ultima decizie de acreditare valabilă; în situația în care modificarea acreditării constă în înlocuirea echipamentele principale din componența centralei electrice, producătorul de E-SRE acreditat trebuie să facă dovada că echipamentele înlocuite sunt noi. b) instalării sistemelor de stocare a energiei electrice, în cazul în care acestea sunt racordate la instalațiile electrice aparținând operatorului economic acreditat;c) operațiunilor de divizare a unui producător acreditat, cu posibilitatea divizării unei centrale electrice acreditate în două sau mai multe centrale electrice, fără ca suma puterilor electrice instalate în centralele electrice rezultate în urma divizării să depășească puterea electrică acreditată a centralei electrice supusă divizării;d) operațiunilor de fuziune a 2 sau mai mulți operatori economici, cu posibilitatea realizării unei singure centrale electrice din două sau mai multe centrale electrice acreditate aflate în proxima vecinătate, fără ca puterea electrică instalată în centrala electrică rezultată să depășească puterea electrică acreditată a centralelor electrice care au intrat în componența centralei electrice nou-realizate;e) modificării tipurilor de SRE utilizate pentru producerea energiei electrice, în cazul centralelor electrice acreditate care utilizează SRE prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1;f) modificării datelor de identificare ale operatorului economic acreditat, prevăzute în decizia de acreditare;g) altor cauze temeinic justificate de solicitant.(3) ANRE emite o decizie de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV la solicitarea unui operator economic care deține grupuri/etape din centrale/centrale electrice acreditate până la data de 31 decembrie 2016 pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în cazul modificării titularului acreditării sau în vederea luării în considerare a perioadei de întrerupere a acreditării. În aceste situații, prevederile art. 6-12 se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-a Etapele modificării acreditării și documentația necesară  +  Articolul 6(1) ANRE modifică deciziile de acreditare emise pentru grupuri/etape din centrale/centrale electrice de producere a E-SRE care au accesat sistemul de promovare prin CV până la 31 decembrie 2016, pe baza unei cereri însoțite de documentația aferentă, transmisă de solicitanții aflați în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2).(2) Procesul de modificare a acreditării constă în derularea următoarelor activități:a) depunerea de către solicitant a cererii de modificare a acreditării împreună cu documentația aferentă, conform art. 7, care trebuie să conțină opisul documentelor anexate documentației, cu trimitere la paginație și numerotare;b) analizarea de către ANRE a documentației depuse;c) emiterea de către ANRE a deciziei/deciziilor prin care se realizează modificarea acreditării grupului/etapei din centrală/centralei electrice de producere a E-SRE conform cererii solicitantului, în cazul îndeplinirii cerințelor prezentului regulament.  +  Articolul 7(1) Cererea de modificare a acreditării pentru acordarea sistemului de promovare prin CV, întocmită conform anexei nr. 2, se transmite la ANRE și este însoțită de documentația aferentă care conține cel puțin următoarele informații:a) datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informațiilor necesare acreditării, conform anexei nr. 3;b) amplasarea centralei electrice de producere a E-SRE pentru care se solicită modificarea acreditării, conform anexei nr. 4;c) situația actuală a echipamentelor principale ce compun grupul/etapa din centrala/centrala electrică de producere a E-SRE și sistemul de măsurare (pentru energie electrică și, dacă este cazul, pentru combustibilii utilizați) cu caracteristicile acestora, conform anexei nr. 5; d) copia schemei electrice monofilare de racordare la rețeaua electrică a centralei electrice de producere a E-SRE pentru care se solicită modificarea acreditării și, dacă este cazul, a schemei termomecanice, întocmite conform anexei nr. 6;e) copia certificatului de racordare la rețeaua electrică, eliberat de operatorul de rețea, corespunzător structurii actuale a centralei electrice acreditate sau a centralei electrice care conține grupuri/etape acreditate, după caz;f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind corectitudinea informațiilor furnizate ANRE, întocmită conform anexei nr. 7.(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), în funcție de motivul care stă la baza solicitării de modificare a acreditării, solicitanții aflați în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) transmit, după caz:a) copii ale documentelor care atestă puterea electrică instalată a echipamentelor principale ale centralei electrice, respectiv fișe tehnice sau alte documente similare, în cazul modificării/înlocuirii acestora. În cazul înlocuirii unor echipamente principale ale centralei electrice, solicitanții vor transmite inclusiv copii ale documentelor de achiziție și ale certificatelor de garanție emise de fabricanții acestora;b) declarația actualizată pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia din care să rezulte toate tipurile de SRE și alți combustibili utilizați, care conține inclusiv angajamentul privind transmiterea la ANRE a certificatelor de origine a SRE nou-introduse, în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei ANRE prin care se modifică acreditarea grupului/centralei electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în cazul grupurilor/centralelor electrice care utilizează SRE prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1;c) documente care să conțină date necesare stabilirii E-SRE pentru care se aplică sistemul de promovare prin CV, inclusiv procedura actualizată utilizată în vederea determinării puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizați, în cazul centralelor multicombustibil, al centralelor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh și regimul de acordare a acestora, precum și al celor de cogenerare care au optat pentru sistemul de promovare prin CV; d) documentele prevăzute în anexa nr. 2 lit. B pct. 1-4 la Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele prevăzute în prezentul regulament, în cazul grupurilor/centralelor de cogenerare;e) copie a convenției încheiate cu operatorul de rețea în vederea verificării periodice a indicațiilor grupurilor de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile aparținând solicitantului modificării acreditării în baza cărora se realizează emiterea de certificate verzi, altele decât grupurile de măsurare de decontare aflate în proprietatea operatorului de rețea;f) copii după documentele care atestă sigilarea de către OR a grupurilor de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile aparținând solicitantului modificării acreditării în baza cărora se realizează emiterea de certificate verzi, altele decât grupurile de măsurare de decontare aflate în proprietatea operatorului de rețea, în cazul în care modificarea solicitată se datorează utilizării E-SRE pentru alimentarea locurilor proprii de consum și/sau a consumatorilor racordați direct la barele centralei acreditate;g) copii după documentele care atestă transferul parțial sau total al centralei electrice acreditate sau care conține grupuri electrice/etape din centrală acreditate, de la un operator economic acreditat la solicitantul modificării acreditării;h) copii după documentele care atestă modificarea denumirii societății sau a formei de organizare; i) copie a actului de identitate, în cazul în care solicitantul este persoană fizică;j) orice alte documente relevante.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit asumate prin semnătură, în format letric sau cu semnătură electronică, în format pdf. Documentele transmise în copie se certifică pentru conformitate prin semnătură și mențiunea „copie conform cu originalul“, în format letric sau cu semnătură electronică, în format pdf. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru situația prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. f), solicitantul anexează cererii de modificare a acreditării o declarație pe propria răspundere, asumată prin semnătură, în format letric sau cu semnătură electronică, în format pdf, din care să rezulte că datele și documentele care au stat la baza acreditării își păstrează valabilitatea, precum și documentele prevăzute la alin. (2) lit. h). (5) La înregistrarea unei cereri privind modificarea acreditării, solicitantul modificării care nu este titular al licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice conform prevederilor legale în vigoare face dovada că a achitat, în avans, contribuția bănească prevăzută la art. 21, pentru activitatea de analiză a documentației. (6) Contribuția bănească prevăzută la alin (5) nu se restituie solicitantului în cazul în care ANRE constată că nu sunt întrunite condițiile pentru modificarea acreditării.(7) În situația în care se constată că suma aferentă contribuției bănești nu a fost efectiv virată în contul ANRE, solicitarea primită se înregistrează cu caracter de corespondență și nu se cuprinde în planul de lucru.(8) Solicitarea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării la ANRE nu s-a făcut dovada plății, solicitantul fiind notificat cu privire la clasarea cererii și la posibilitatea de a solicita restituirea documentației anexate cererii.  +  Articolul 8(1) ANRE analizează cererea și documentația transmise de solicitant în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la ANRE și, dacă este cazul, solicită completarea documentației depuse cu informații suplimentare și cu justificări necesare modificării acreditării.(2) Solicitantul este obligat să transmită informațiile cerute de ANRE în termen de 30 de zile de la data transmiterii cererii de completare a documentației de modificare a acreditării.(3) În cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informațiile cerute în condițiile alin. (2) sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii documentația transmisă nu este completă, ANRE, din oficiu, clasează cererea, notificând în acest sens solicitantul.  +  Articolul 9(1) În situațiile în care legea impune obligația obținerii/modificării licenței de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE, acreditarea se modifică de ANRE în condițiile prezentului regulament după obținerea de către solicitant a acestei licențe/modificarea licenței, pentru o perioadă care nu poate depăși durata de valabilitate a licenței.(2) În termen de 30 de zile de la data la care documentația de modificare a acreditării este completă, ANRE emite, după caz:a) decizia de modificare a deciziei de acreditare a grupurilor/etapelor din centrale/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, pentru situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2); b) decizia de acreditare a grupurilor/etapelor din centrale/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, pentru situațiile prevăzute la art. 5 alin. (3). (3) În decizia de modificare a deciziei de acreditare prevăzută la alin. (2) lit. a) ANRE precizează datele care sunt modificate față de decizia de acreditare în vigoare.(4) În decizia de acreditare prevăzută la alin. (2) lit. b), ANRE precizează pentru grupurile/etapele din centrale/centralele electrice acreditate următoarele date:a) puterea electrică instalată, care poate fi mai mică sau egală cu puterea electrică acreditată a grupului/etapei din centrala/centralei de E-SRE la data de 31 decembrie 2016;b) numărul de CV cuvenit pentru fiecare 1 MWh de E-SRE produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, care este cel prevăzut în ultima decizie de acreditare valabilă a grupului/etapei din centrală/centralei de E-SRE; c) tipurile de date măsurate care trebuie transmise OTS în vederea emiterii de CV;d) data expirării duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV, care este aceeași cu data de expirare a duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV prevăzută în ultima decizie de acreditare valabilă a grupului/etapei din centrală/centralei de E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV;e) tipul de acces la rețelele electrice, și anume acces garantat. (5) Emiterea de către ANRE a deciziei de acreditare a unui grup electric/unei etape dintr-o centrală/unei centrale electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi conferă operatorului economic acreditat dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prin CV în vigoare la data emiterii primei decizii de acreditare a grupului electric/etapei din centrală/centralei electrice respective, pe întreaga perioadă de aplicare a sistemului de promovare prin CV prevăzută la art. 3 alin. (2) din Lege, indiferent dacă ulterior emiterii primei decizii de acreditare au intervenit perioade de suspendare la cerere motivată și aprobată de ANRE sau din motive neimputabile acestuia sau de întrerupere a deciziei de acreditare din motive neimputabile acestuia.(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4) lit. b), în cazul grupurilor/centralelor electrice acreditate care utilizează SRE prevăzute pct. 4 din anexa nr. 1, numărul de CV prevăzut în decizia de acreditare de la alin. (4) se stabilește în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Lege, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (4) sau (5), respectiv cu prevederile art. 6 alin. (7) lit. b) din același act normativ, dacă este cazul.(7) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care documentația de modificare a acreditării este completă, dar se constată nerespectarea cerințelor de măsurare a E-SRE prevăzute la art. 10 și/sau a celor de stabilire a cantității/calității combustibililor prevăzute la art. 11 și/sau a celor referitoare la înlocuirea echipamentelor principale cu echipamente noi, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) , ANRE procedează după cum urmează:a) pentru situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) înștiințează solicitantul asupra neîndeplinirii cerințelor de modificare a acreditării; b) pentru situațiile prevăzute la art. 5 alin. (3) emite o decizie de respingere a acreditării, ce conține motivele care au stat la baza hotărârii adoptate.(8) Deciziile emise de ANRE în conformitate cu prevederile alin. (2) și alin. (7) lit. b) sunt publicate pe site-ul ANRE și comunicate prin e-mail, în forma scanată, operatorului economic acreditat la adresa persoanei de contact nominalizată de acesta în documentația transmisă la ANRE.  +  Secţiunea a 3-a Cerințe de măsurare a E-SRE  +  Articolul 10(1) Operatorii economici care solicită modificarea acreditării grupurilor/etapelor din centrale/centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV trebuie să asigure echiparea acestora cu sisteme de măsurare a E-SRE care:a) respectă cerințele Codului de măsurare a energiei electrice privind categoria de punct de măsurare corespunzătoare locului de consum și de producție;b) realizează măsurarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în una dintre următoarele variante:(i) livrate în rețeaua electrică și/sau la consumatorii racordați la barele centralei, respectiv consumate din rețeaua electrică;(ii) produse și consumate pentru alimentarea consumului propriu tehnologic al centralei.(2) Pe lângă respectarea prevederilor alin. (1), operatorii economici care solicită modificarea acreditării grupurilor/etapelor dintr-o centrală/centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV trebuie să asigure echiparea acestora cu sisteme de măsurare a E-SRE care:1. realizează măsurarea separată a energiei electrice produse de fiecare grup/etapă din centrala electrică, în cazul în care:a) centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice/etape din centrală care utilizează tipuri diferite de SRE;b) centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice/etape din centrală care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;c) centrala electrică livrează în rețeaua electrică și/sau la consumatori energie electrică produsă în grupuri electrice care utilizează SRE și energie electrică produsă în grupuri care utilizează combustibili convenționali;2. realizează măsurarea energiei electrice produse de fiecare grup electric/etapă aflat/aflată în componența centralei electrice cu cel puțin un an înainte de expirarea duratei de acordare a sistemului de promovare prin CV pentru unul sau mai multe grupuri electrice acreditate, în cazul în care centrala electrică de producere a E-SRE are în compunere grupuri electrice/etape din centrală care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește durata de acordare a sistemului de promovare prin CV;3. realizează măsurarea energiei electrice produse din combustibili convenționali în grupuri electrice care aparțin unei centrale electrice de producere a E-SRE și care sunt utilizate pentru asigurarea CPT-ului acesteia.(3) Pe lângă respectarea prevederilor alin. (1) și (2), operatorii economici care solicită modificarea acreditării grupurilor/etapelor dintr-o centrală/centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV ca urmare a instalării în instalațiile proprii a unui sistem de stocare a energiei electrice trebuie să asigure măsurarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și livrate în rețeaua electrică/și sau la consumatori, astfel încât energia electrică livrată din sistemul de stocare și care beneficiază de CV să provină numai din energia electrică produsă în centrala E-SRE acreditată.(4) În cazul centralelor electrice prevăzute la alin. (2), în situația în care determinarea E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV nu poate fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a E-SRE care beneficiază de CV, pornind de la valori măsurate de sistemul de măsurare a energiei electrice existent în centrala electrică, cu respectarea regulilor prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul grupurilor/centralelor electrice la care energia electrică beneficiară de certificate verzi se stabilește ca diferența dintre energia electrică produsă și energia electrică aferentă CPT, dacă determinarea CPT al grupului/centralei electrice nu poate fi rezultatul unei măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a CPT al centralei, pornind de la valori măsurate de sistemul de măsurare existent.(6) Algoritmul de stabilire a E-SRE beneficiare de certificate verzi conform alin. (4) și/sau (5) este elaborat de solicitantul modificării acreditării și avizat de ANRE.(7) Operatorii de rețea sunt obligați ca la cererea oricărui operator economic acreditat care realizează modificări ale instalației electrice din incinta unei centrale de producere a E-SRE să asigure, pe cheltuiala operatorului economic respectiv, sistemele de măsurare a energiei electrice din instalațiile electrice aparținând acestuia, necesare respectării cerințelor prevăzute la alin. (1) și/sau (2), după caz.(8) În funcție de caracteristicile locului de producere/consum, sistemele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile operatorului economic acreditat care realizează modificări ale instalației electrice dintr-o centrală de producere a E-SRE trebuie să respecte aceleași cerințe tehnice și de securitate ca și cele aferente punctelor de măsurare similare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice, OR având obligația să sigileze inclusiv aceste sisteme de măsurare a energiei electrice.  +  Secţiunea a 4-a Cerințe de stabilire a cantității/calității combustibililor  +  Articolul 11(1) Operatorii economici care solicită modificarea acreditării centralelor electrice multicombustibil sau care utilizează SRE ce se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește numărul de CV/MWh și regimul de acordare a acestora, precum și cei care solicită modificarea acreditării pentru centrale de producere a E-SRE în cogenerare sunt obligați să asigure măsurarea cantităților de combustibili utilizați și să determine puterea calorifică inferioară a acestora.(2) Operatorii economici care solicită modificarea acreditării pentru centrale electrice deținute, care utilizează ca SRE biomasa prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 1, sub toate formele de agregare, sunt obligați să asigure măsurarea cantității de SRE utilizate.(3) Măsurarea cantității de SRE utilizate și determinarea puterii calorifice inferioare a SRE utilizate se pot realiza în una dintre următoarele variante:a) pentru fiecare SRE utilizată; saub) pentru amestecuri de SRE, cu condiția ca toate SRE dintr-un amestec să se încadreze în aceeași categorie în ceea ce privește numărul de CV/MWh și să aibă același regim de acordare a CV.(4) Determinarea puterii calorifice inferioare a SRE utilizate se realizează de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) în baza unei proceduri specifice care detaliază modul de prelevare a probelor, mărimile măsurate și modul de determinare a puterii calorifice inferioare luate în considerare în determinarea E-SRE beneficiară de CV.(5) Sistemele/Metodele de măsurare/Înregistrare a consumului de combustibil al unei centrale electrice de producere a E-SRE trebuie sa respecte cerințele legale prevăzute de:a) legislația în vigoare privind introducerea pe piață și punerea în funcțiune a sistemelor de măsurare;b) legislația în vigoare privind activitatea de control metrologic legal;c) normele de metrologie legală în vigoare;d) Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;e) standardele și normele recunoscute și validate în practica internațională în domeniul aparatelor de măsura și al metodelor de măsurare, cum ar fi standardele sau ghidurile europene EN sau internaționale ISO.(6) Orice metodă de măsurare utilizată se va aplica în concordanță cu recomandările de bună practică europeană și trebuie să respecte următoarele cerințe:a) validarea mijloacelor de măsurare se realizează fie prin verificarea metrologică a ansamblului, fie prin validarea fiecărei componente a mijloacelor de măsurare;b) verificarea metrologică se realizează numai de către instituții/organisme acreditate care operează pe baza procedurilor de acreditare pentru măsurători și probe aplicabile la nivelul Uniunii Europene;c) frecvența verificărilor metrologice este cel puțin cea prevăzută în legislația specifică sau mai mare, conform instrucțiunilor furnizorilor de aparatură;d) aparatura de măsurare trebuie sa fie asigurată prin sigilare.(7) În cazul în care, datorită schemelor de alimentare cu combustibil și posibilităților limitate de dotare cu mijloace de măsurare a centralelor electrice acreditate, cantitățile de combustibili utilizați nu pot fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a acestora, pornind de la valori măsurate ale mărimilor utilizate în calculul acestora.(8) Procedura de determinare a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizați, precum și algoritmul de stabilire a cantităților de combustibili utilizați aplicabil în situațiile prevăzute la alin. (7) sunt elaborate de solicitantul modificării acreditării și avizate de către ANRE.  +  Secţiunea a 5-a Ajustarea numărului de CV în cazul centralelor/grupurilor electrice care au beneficiat suplimentar de ajutoare de stat investiționale  +  Articolul 12(1) ANRE realizează ajustarea numărului de CV în cazul centralelor/grupurilor electrice care au beneficiat suplimentar de ajutoare de stat investiționale în următoarele situații: a) ANRE constată neconcordanțe între valoarea ajutorului de stat investițional efectiv primit de un operator economic pentru un/o grup/etapă din centrală/centrală acreditată și cea luată în considerare la stabilirea numărului redus de certificate verzi prevăzut în ultima decizie de acreditare valabilă emisă;b) operatorul economic solicită modificarea acreditării emisă de ANRE pentru un grup/centrală electrică în vederea aplicării prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), alin. (4) și/sau (5) din Lege, după caz, corespunzător tipurilor de SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate.(2) Ajustarea numărului de CV prevăzută la alin. (1) se realizează în baza art. 6 alin. (7) lit. b) din Lege, conform anexei nr. 8, prin recalcularea numărului redus de CV cuvenite, până la concurența valorii ajutorului investițional efectiv primit.(3) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), pe lângă ajustarea numărului de CV prevăzută la alin. (1), ANRE dispune OTS, prin decizie, regularizarea între numărul de CV cuvenite și numărul de CV primite, aplicată de la data primei decizii de acreditare emise pentru centrala cu ajutor investițional până la data deciziei de modificare a deciziei de acreditare.  +  Capitolul III Drepturi și obligații ale operatorilor economici deținători de centrale electrice acreditate  +  Secţiunea 1 Drepturile operatorilor economici deținători de centrale electrice acreditate  +  Articolul 13Operatorul economic acreditat are următoarele drepturi:a) să solicite emiterea de CV la OTS, în condițiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) să se înscrie la OPCV pentru participarea la piața de CV;c) să solicite modificarea, suspendarea sau retragerea acreditării.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile operatorilor economici deținători de centrale electrice acreditate  +  Articolul 14(1) Operatorul economic acreditat are următoarele obligații:a) să permită accesul la instalațiile proprii personalului ANRE care verifică la fața locului corectitudinea datelor furnizate ANRE în procesul de acreditare;b) să pună la dispoziția ANRE toate informațiile solicitate de aceasta pentru efectuarea verificărilor;c) să notifice ANRE orice modificare efectuată asupra centralelor electrice care ar conduce la neîndeplinirea/ modificarea condițiilor de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în termen de maximum 30 de zile de la apariția modificării;d) să notifice ANRE orice modificare a datelor de contact și/sau de identificare survenită față de cele transmise la acreditarea inițială pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în termen de maximum 5 zile de la apariția modificării;e) să transmită ANRE informațiile solicitate pentru monitorizarea funcționării sistemului de promovare prin CV în conformitate cu reglementările în vigoare;f) să comunice lunar OTS datele necesare stabilirii E-SRE pentru care se vor emite CV, în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare;g) să permită accesul în instalațiile proprii personalului OR în vederea sigilării și verificării sistemelor de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile aparținând operatorului economic acreditat respectiv, în baza cărora se acordă sistemul de promovare prin certificate verzi;h) să remedieze pe cheltuiala proprie orice defecțiune survenită la un grup de măsurare a energiei electrice amplasat în instalațiile proprii, în baza căruia se emit certificate verzi, altul decât grupul de măsurare pentru decontare aflat în proprietatea operatorului de rețea;i) să respecte cerințele de măsurare a E-SRE și de stabilire a cantității/calității combustibililor utilizați pentru producerea energiei electrice prevăzute la art. 10 și 11 pe întreaga perioadă de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi.(2) Operatorul economic acreditat care deține centrale electrice în cogenerare, care a optat pentru sistemul de promovare prin CV și care solicită modificarea acreditării în vederea aplicării prevederilor art. 6 alin. (4) din Lege, trebuie să se înregistreze și să transmită la ANRE informațiile necesare stabilirii energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență din SRE, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cel mult 6 luni de la data emiterii deciziei prin care se realizează modificarea acreditării, operatorii economici care dețin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasa prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 1, sub toate formele de agregare, sunt obligați să transmită la ANRE certificatele de origine pentru tipurile de biomasă nou-introduse și utilizate drept combustibil sau materie primă emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege.(4) Netransmiterea certificatelor de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă în termenul prevăzut la alin. (3) atrage suspendarea emiterii de certificate verzi până la remedierea situației, în condițiile reglementărilor ANRE.  +  Capitolul IV Întreruperea, suspendarea și retragerea acreditării  +  Secţiunea 1 Întreruperea acreditării  +  Articolul 15(1) În cazul în care decizia de acreditare a unui grup electric/unei etape dintr-o centrală electrică/unei centrale electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi își încetează aplicabilitatea înainte de expirarea perioadei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi stabilită la art. 3 alin. (2) din Lege, ca urmare a corelării perioadei de valabilitate a acesteia cu perioada de valabilitate a licenței deținută de operatorul economic acreditat, operatorul economic poate solicita acreditarea pentru grupul electric/etapa din centrală electrică/centrala electrică respectivă, în vederea aplicării sistemului de promovare prin certificate verzi pentru perioada rămasă până la împlinirea perioadei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi legal stabilită, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1). (2) Perioada cuprinsă între data încetării valabilității deciziei de acreditare a unui grup electric/unei etape dintr-o centrală electrică/unei centrale electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi în condițiile alin. (1) și data emiterii de către ANRE a deciziei de acreditare a grupului electric/etapei din centrală electrică/centralei electrice respective până la împlinirea perioadei prevăzute la art. 3 alin. (2) din Lege reprezintă perioada de întrerupere a acreditării.(3) În situația prevăzută la alin. (1), stabilirea datei de expirare a perioadei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi se realizează având în vedere perioada/ perioadele în care a survenit întreruperea acreditării, fără a depăși data-limită legală de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi, respectiv 31 decembrie 2031.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea acreditării  +  Articolul 16(1) ANRE suspendă acreditarea la cererea operatorului economic acreditat sau din proprie inițiativă.(2) În cazul în care suspendarea acreditării se face la solicitarea operatorului economic, cererea de suspendare, întocmită în formatul prevăzut în anexa nr. 2, asumată prin semnătură, în format letric sau cu semnătură electronică, în format pdf și însoțită de informațiile prevăzute în anexele nr. 3 și 4, se depune la ANRE cu minimum 30 de zile înainte de data la care suspendarea începe să își producă efectele juridice și va cuprinde motivele și perioada pentru care se solicită suspendarea, care nu poate fi mai mare de un an calendaristic.(3) ANRE suspendă din proprie inițiativă acreditarea emisă unui operator economic, până la remedierea cauzelor care au dus la suspendare, dar nu mai mult de data încetării valabilității deciziei de acreditare deținută de acesta, în următoarele cazuri:a) se suspendă/retrage licența de exploatare comercială a capacității de producere emisă operatorului economic acreditat;b) în cazul în care, ulterior acreditării, se constată că operatorul economic acreditat a transmis informații incomplete și/sau incorecte care au condus la aplicarea necorespunzătoare a sistemului de promovare prin CV, informații care nu afectează numărul de CV deja primit;c) în cazul în care, ulterior acreditării, se constată că centrala electrică acreditată până la 31 decembrie 2016 are puterea electrică instalată mai mare decât cea cuprinsă în decizia de acreditare valabilă;d) în cazul în care, ulterior acreditării, se constată că operatorul economic acreditat a procedat la înlocuirea parțială sau totală a echipamentelor principale din centrala electrică acreditată cu echipamente care nu sunt noi;e) se modifică circumstanțele care au stat la baza acreditării, altele decât cele de la lit. b, c) și d).(4) Dacă operatorul economic remediază cauzele care au condus la aplicarea de către ANRE a suspendării acreditării în interiorul perioadei prevăzute la alin. (3), ANRE emite o decizie de încetare a suspendării, care intră în vigoare la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia.(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) lit. c), d) și e), ANRE solicită OTS recuperarea numărului de CV necuvenit, cu aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) din Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare. (6) Operatorii economici nu au dreptul să beneficieze de certificate verzi pentru energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori în perioada de suspendare a acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi a grupurilor/etapelor din centrale/centralelor electrice.(7) În cazul suspendării prevăzute la alin. (2), pentru motive justificate, durata acreditării se prelungește cu perioada de suspendare, fără a depăși data-limită legală de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi, respectiv 31 decembrie 2031.  +  Secţiunea a 3-a Retragerea acreditării  +  Articolul 17(1) ANRE retrage acreditarea în următoarele cazuri:a) se constată că informațiile transmise de operatorul economic acreditat au fost incomplete și/sau incorecte și că acesta nu ar fi avut dreptul să beneficieze de CV;b) la solicitarea operatorului economic acreditat, caz în care acesta trebuie să transmită cererea de retragere a acreditării întocmită în formatul din anexa nr. 2, asumată prin semnătură, în format letric sau cu semnătură electronică, în format pdf, însoțită de informațiile din anexele nr. 3 și 4.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), ANRE solicită OTS recuperarea numărului de CV necuvenit, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1)-(3) din Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Deciziile de suspendare/retragere a acreditării emise de ANRE în conformitate cu prevederile art. 16 și 17 sunt publicate pe site-ul ANRE și comunicate prin e-mail, în forma scanată, atât operatorului economic la adresa persoanei de contact nominalizată de acesta în documentația transmisă la ANRE, cât și la OTS, în vederea neacordării de CV.  +  Capitolul V Registrul centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV  +  Articolul 19(1) ANRE actualizează ori de câte ori este cazul Registrul centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.(2) Registrul prevăzut la alin. (1) este realizat în format electronic și conține cel puțin următoarele informații:a) denumirea centralei electrice de producere a E-SRE;b) denumirea OR la care este racordată centrala electrică;c) denumirea operatorului economic care deține centrala electrică de producere a E-SRE, inclusiv datele de contact;d) tipul sursei regenerabile utilizate pentru producerea energiei electrice;e) puterea electrică acreditată a grupurilor/etapelor din centrală/centralei electrice, după caz;f) data punerii în funcțiune a grupurilor/etapelor din centrală/centralei electrice, după caz;g) numărul de CV care se emit pentru fiecare 1 MWh livrat în rețea și/sau la consumatori pentru grupurile/etapele din centrală/centralei electrice, după caz;h) data începerii aplicării sistemului de promovare prin CV pentru grupurile/etapele din centrală/centralele electrice, după caz;i) data expirării duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV pentru grupurile/etapele din centrală/centralele electrice, după caz;j) numărul și data expirării licenței de producător a solicitantului;k) decizia de acreditare (număr/data) și deciziile de modificare/suspendare/retragere emise pentru centrala electrică de producere a E-SRE;l) alte înregistrări conținând informații transmise de producători în vederea acreditării.(3) ANRE publică și actualizează anual pe site-ul propriu următoarele:a) lista operatorilor economici acreditați și a centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, care include și modificările survenite de la ultima publicare; b) lista operatorilor economici pentru care ANRE a emis decizii de suspendare/retragere/respingere a acreditării.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 20(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, operatorii economici care dețin centrale electrice acreditate în perioada cuprinsă între 1 septembrie 2015 și 28 noiembrie 2016, pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV transmit la ANRE copii după certificatele de garanție a echipamentelor din componența centralelor respective, emise de fabricanții acestor echipamente, sau documente justificative echivalente.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) operatorii economici care au transmis la ANRE înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament certificatele de garanție a echipamentelor din componența centralelor electrice acreditate în perioada cuprinsă între 1 septembrie 2015 și 28 noiembrie 2016, pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.  +  Articolul 21Operatorii economici, persoane fizice si juridice, solicitanți ai modificării acreditării/acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE conform prevederilor legale aplicabile, achită ANRE o contribuție bănească pentru activitatea de analiză a documentației primite în acest scop, al cărei nivel se aprobă anual de ANRE prin ordin, în condițiile legii.  +  Articolul 22Emiterea de CV pentru grupurile/etapele din centrale/centralele electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV se face în baza deciziei de acreditare emise de ANRE și a legislației primare aplicabile, pentru energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatorii finali în perioada de valabilitate a acesteia, conform prevederilor Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23În situația în care un operator economic solicită acreditarea pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru un grup/etapă dintr-o centrală/centrală electrică care nu a accesat acest sistem de promovare până la 31 decembrie 2016 printr-o decizie emisă de ANRE, ANRE informează solicitantul asupra neîncadrării în condițiile legale privind emiterea unei decizii de acreditare.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1 la regulament
  Surse regenerabile de energie/Tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eligibile
  pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi conform Deciziei Comisiei Europene C (2011) 4938 privind Ajutorul de stat SA 33134 (2011/N)
  - România - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
  1. Energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;2. Energie eoliană utilizată în centrale noi, precum și în grupuri/centrale care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, dacă sunt utilizate în sisteme izolate sau dacă au fost puse în funcțiune pe teritoriul României înainte de data aplicării sistemului de promovare prevăzut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. Energie solară;4. Biomasă care provine din: – reziduuri biologice utilizate atât în centrale de producere exclusivă a energiei electrice, cât și în centrale de cogenerare;– culturi energetice utilizate în centrale de producere exclusivă a energiei electrice;5. Gaz de fermentare a deșeurilor utilizat în centrale de producere exclusivă a energiei electrice;6. Gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate utilizat în centrale de producere exclusivă a energiei electrice.
   +  Anexa nr. 2la regulament [Antetul producătorului de energie electrică din surse regenerabile de energie]
  Cerere de modificare/suspendare/retragere a acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi^1
  ^1 Se completează de către solicitantul persoană juridică. În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018, solicitantul va depune o cerere de acreditare, întocmită cu respectarea formatului de mai sus.Domnule președinte,Subsemnatul [prenumele și numele], în calitate de reprezentant [director general/administrator unic/împuternicit legal] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerțului cu denumirea [denumirea societății comerciale/unității administrativ-teritoriale] cu nr. J/...../............., având codul unic de înregistrare ...................., cu sediul social în [numele comunei/orașului/municipiului, strada nr., județul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] și contul [specificația/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societății comerciale], titular al licenței de producere nr. [ nr. licenței de producere] din data de [data emiterii licenței de producere] [dacă este titular de licență], solicit modificarea/suspendarea pe perioada ................*/retragerea acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie pentru grupurile/etapele din centrale/centralele electrice prevăzute în anexele la prezenta cerere, ca urmare a ........................... [motivul/motivele care justifică cererea de modificare/suspendare/retragere a acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi].* Se va specifica perioada pentru care se solicită suspendarea deciziei de acreditare.Persoana de contact care asigură relația cu ANRE în procesul de acreditare este domnul/doamna ................................Cererea este însoțită de documentele specifice, a căror listă, cu trimitere la paginație și numerotare, este anexată prezentei.
  Director general/Administrator unic/Împuternicit legal,
  ................................
  [nume, prenume și semnătură]
  Data

  Cerere de modificare/suspendare/retragere a acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi^2
  ^2 Se completează de către solicitantul persoană fizică. În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018, solicitantul va depune o cerere de acreditare, întocmită cu respectarea formatului de mai sus.Domnule președinte,Subsemnatul [prenumele și numele], domiciliat în .............................. din localitatea ......................, județul ................, (adresa completă) posesor al BI/CI seria ............, nr. ..............., eliberat de ....................... la data de ................, CNP ......................, înregistrat^3 la oficiul registrului comerțului cu denumirea [denumirea persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale/întreprinderii familiale] cu nr. J/...../............, având codul unic de înregistrare ..................., solicit modificarea/suspendarea pe perioada .....................*/retragerea acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie pentru grupurile/etapele din centrale/centralele electrice prevăzute în anexele la prezenta cerere, ca urmare a ..................................... [motivul/motivele care justifică cererea de modificare/suspendare/retragere a acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi].^3 Se completează numai de către persoanele fizice înregistrate ca persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale.* Se va specifica perioada pentru care se solicită suspendarea deciziei de acreditare.Cererea este însoțită de documentele specifice, a căror listă, cu trimitere la paginație și numerotare, este anexată prezentei.
  .................................
  [nume, prenume și semnătură]
  Data
   +  Anexa nr. 3 la regulament
  Informații privind datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informațiilor necesare modificării/suspendării/retragerii acreditării^1
  ^1 Se completează inclusiv în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018.Denumire operator economic/persoană fizică ................................
  Numele persoanei de contact .......................................Poziție deținută ………………….....
  Adresă ……………………………………………..........… 
  Oraș/Comună …………………………………………...... 
  Județ ………………………………………………….........Cod poștal …………………………..
  Nr. telefon ……………………………………………........Nr. fax …………………………….....
  E-mail ………………………………………………........... 
   
   +  Anexa nr. 4 la regulament
  Informații privind amplasarea centralei electrice pentru care se solicită modificarea/ suspendarea/retragerea acreditării
  1. Denumirea centralei electrice 1^1: …………………………………… 
  Denumire amplasament ………………………………………………... 
  Adresă …………………………………………………………………..... 
  Oraș/Comună …………………………………………………………..... 
  Județ …………………………………………………………………....…Cod poștal ……………
  Puterea electrică instalată [MW] …………………………………..…… 
   
  2. Denumirea centralei electrice 2^1: ………………………………....… 
  Denumire amplasament ………………………………………………... 
  Adresă …………………………………………………………………..... 
  Oraș/Comună …………………………………………………………..... 
  Județ ……………………………………………………………………....Cod poștal ……………
  Puterea electrică instalată [MW] ……………………………………….. 
   
  3. …………………
   ^1 Se completează cu grupul/etapa din centrală/centrala electrică pentru care se solicită modificarea/suspendarea/retragerea acreditării, inclusiv în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018.
   +  Anexa nr. 5 la regulament
  Descrierea centralei electrice pentru care se solicită modificarea acreditării
  1. Lista echipamentelor și caracteristicile acestora
  Echipament (turbină, generator electric, panou fotovoltaic, invertor, cazan energetic, unitate de cogenerare, cazan de abur industrial, cazan de apă fierbinte etc.) - denumire și număr de echipamenteProducător/Model/ Tip echipamentAn primul PIFAn PIF la solicitantul modificării acreditării - dacă este cazul -Tipul tehnologiei de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie*Tipul sursei regenerabile de energie/ combustibilului principal utilizat Capacitate electrică instalată pe grup/centrală [MW]
         
  ………………..      
  2. Lista echipamentelor de măsurare a energiei electrice
  Identificator în schema electrică simplificatăSerie contorProprietarul echipamentului de măsurareAn instalareProducător/ModelClasă de preciziePeriodicitate verificare metrologică/ Data ultimei verificări
         
  ...............      
  3. Alte informații pe care solicitantul le consideră utile în procesul de modificare a acreditării pentru Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - modificările aduse echipamentelor/echipamentelor de măsurare a energiei electrice față de data ultimei decizii valabile de acreditare emisă pentru grupul/etapa din centrală/centrala electrică pentru care se solicită modificarea acreditării.* În cazul grupurilor/centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie în cogenerare, se specifică și tehnologia de cogenerare utilizată, dintre cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare.NOTE: 1. Pentru operatorii economici care dețin mai multe centrale electrice se completează pentru fiecare dintre acestea.2. Se completează inclusiv în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018.
   +  Anexa nr. 6 la regulament
  Schemele aferente centralei electrice pentru care se solicită modificarea acreditării^1
  ^1 Se transmit inclusiv în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018.Pentru fiecare centrală electrică acreditată sau care conține grupuri electrice/etape din centrală acreditate se transmit:1. Schema electrică monofilară, pe care să fie figurate grupurile electrice, modul de alimentare a consumului propriu tehnologic al centralei, racordul la rețeaua electrică, punctul/punctele de delimitare între instalațiile solicitantului modificării acreditării și cele aparținând operatorului de rețea la care este racordată centrala, grupul/grupurile de măsurare a energiei electrice, cu precizarea identificatorului/ identificatoarelor acestuia/acestora în schema electrică;2. Schema termomecanică cu specificarea punctelor și echipamentelor de măsurare a combustibililor utilizați, în cazul centralelor electrice care utilizează energie biomasă sub toate formele de agregare, gaz de fermentare a deșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate.Schema termomecanică va include toate grupurile de producere a energiei electrice existente în cadrul centralei, indiferent de combustibilul utilizat (surse regenerabile de energie și/sau combustibil fosil).
   +  Anexa nr. 7 la regulament
  DECLARAȚIE
  privind corectitudinea informațiilor furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei^1
  ^1 Se completează inclusiv în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018.Domnule președinte,Subsemnatul [prenumele și numele], în calitate de reprezentant [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerțului cu denumirea [denumirea societății comerciale], cu sediul social în [numele comunei/orașului/municipiului, strada nr., județul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] și contul [specificația/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societății comerciale], titular al licenței de producere nr. [ nr. licenței de producere] din data de [data emiterii licenței de producere] [dacă este titular de licență],cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar că datele furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de certificate verzi sunt corecte și complete.
  [nume, prenume și semnătură]
  Data
   +  Anexa nr. 8 la regulament
  Calculul numărului de certificate verzi (CV) acordate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE)
  produsă în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiționale
  1. Valorile de referință ale indicatorilor specifici pentru fiecare sursă regenerabilă de energie (SRE)/tehnologie de producere a E-SRE autorizate de Comisia Europeană, luate în considerare în calculele transmise în procesul de autorizare a sistemului de promovare prin CV stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producției energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, sunt precizate în tabelul 1.Tabelul 1
   Investiție specifică (EUR/MW)Cost fix unitar (EUR/MW)Cost variabil unitar (EUR/MWh)Factor capacitate (%)Raport H/E (-)
   [1][2][3][4][5]
  Instalații eoliene noi1570000300001025-
  Instalații eoliene reutilizate650000450001016-
  Centrale hidro noi, Pi ≤ 10 MW3700000300001028-
  Centrale hidro retehnologizate, Pi ≤ 10 MW1700000400001024-
  Centrale hidro vechi, Pi ≤ 10 MW185000520001020,5-
  Biomasă reziduuri biologice - cogenerare470000027000080831
  Biomasă reziduuri biologice - producere exclusivă energie electrică38500001750005274-
  Biomasă culturi energetice - producere exclusivă energie electrică42500002100007566-
  Gaz de fermentare din deșeuri municipale ape uzate - producere exclusivă energie electrică24000001820001065-
  Solar3500000380001016-
  2. Pentru centralele/grupurile de producere a E-SRE care beneficiază suplimentar de unul sau mai multe ajutoare de stat, se calculează R_d cu următoarea formulă:R_d = V_A/VR_IS ,unde V_A este valoarea specifică a ajutorului investițional de care a beneficiat centrala/grupul de producere a E-SRE (determinată ca fiind raportul dintre valoarea totală a ajutorului investițional primit și puterea electrică instalată a centralei/grupului de producere a E-SRE), în lei/MW, iar VR_IS este valoarea de referință a investiției specifice considerată în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare prin CV corespunzătoare SRE, respectiv tehnologiei de producere a E-SRE, stabilită conform tabelului 1 și calculată în lei/MW la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României în ziua depunerii la ANRE a cererii de acreditare.NOTĂ:În cazul centralelor/grupurilor de producere a E-SRE care utilizează două sau mai multe tipuri de biomasă, VR_IS considerată în calcul este valoarea cea mai mare dintre valorile de referință ale investiției specifice corespunzătoare tipurilor de biomasă utilizată la producerea E-SRE. 3. Se calculează coeficientul de reducere C_r cu următoarea formulă:C_r = R_d · Fcor,unde Fcor este un factor de corecție care variază în funcție de SRE și de tehnologia de producere a E-SRE utilizate și care are valorile din tabelul 2. Tabelul 2
   Centrale eoliene noiCentrale/ Grupuri eoliene reutilizateCentrale hidro noi, Pi ≤ 10 MWCentrale hidro retehnologizate Pi ≤ 10 MWCentrale hidro existente, Pi ≤ 10 MWBiomasă - reziduuri biologice - cogenerareBiomasă - reziduuri biologice - producere exclusivă energie electricăBiomasă - culturi energetice - producere exclusivă energie electricăGaz de fermentare a deșeurilor și a nămolurilor din instalații de epurare ape uzate - producere exclusivă a energiei electriceSolar
  RIR [%]10,99,910,210,32,110,510,611,311,811,6
  Fcor1,263-1,1421,190-0,7420,6860,5891,0471,023
  NOTE: a) Valorile Fcor sunt precizate în Decizia Comisiei Europene C (2011) 4.938 privind Ajutorul de stat SA 33134 (2011/N) - România - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. b) În cazul centralelor/grupurilor de producere a E-SRE care utilizează două sau mai multe tipuri de biomasă, se va lua în considerare Fcor corespunzător tipului de biomasă dominantă.c) RIR - rata internă de rentabilitate.
  4. Numărul de CV acordate pentru energia electrică produsă în centrale/grupuri care beneficiază suplimentar de unul sau mai mult ajutoare de stat N_CV Corectat se calculează cu formula:N_CV Corectat = N_CV Lege· (1 – C_r) [CV/MWh] ,unde N_CV Lege este numărul de CV prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege. 5. În cazul în care ajutorul de stat investițional se acordă pentru o parte dintre grupurile care aparțin unei centrale electrice de producere a E-SRE, algoritmul prezentat la pct. 2-4 se aplică pentru întreaga capacitate instalată a acesteia, așa cum este înscrisă în autorizația de înființare emisă de ANRE.6. În cazul în care ajutorul de stat investițional se acordă pentru un grup/o centrală electrică de cogenerare, certificatul suplimentar acordat în condițiile art. 6 alin. (2) din Lege se corectează de asemenea cu formula de la pct. 4. 7. Valorile de referință ale indicatorilor specifici și factorii de corecție pentru fiecare sursă regenerabilă de energie (SRE)/tehnologie de producere a E-SRE care se aplică centralelor electrice acreditate începând cu 1.01.2014 sunt cei prevăzuți in tabelul 3: Tabelul 3
   Investiție specifică (EUR/MW)Cost fix unitar (EUR/MW)Cost variabil unitar (EUR/MWh)Factor capacitate (%)Raport H/E (-)F_COR
   [1][2][3][4][5][6]
  Instalații eoliene noi1204000310001125-1,499
  Instalații eoliene reutilizate650000450001016--
  Centrale hidro noi, Pi ≤ 10 MW2370000790002328-1,331
  Centrale hidro retehnologizate, Pi ≤ 10 MW1700000400001024- 1,190
  Centrale hidro vechi, Pi ≤ 10 MW185000520001020,5--
  Biomasă reziduuri biologice - cogenerare4700000270000808310,742
  Biomasă reziduuri biologice - producere exclusivă energie electrică38500001750005274-0,686
  Biomasă culturi energetice - producere exclusivă energie electrică42500002100007566-0,589
  Gaz de fermentare din deșeuri municipale ape uzate - producere exclusivă energie electrică24000001820001065-1,047
  Solar1870000260001717-1,061
  -----