HOTĂRÂRE nr. 880 din 9 noiembrie 2018privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 12 noiembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;2. La anexa nr. 2, după alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare înregistrate și nesoluționate conform alin. (2) lit. a) și c) până la data epuizării bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 2;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii;b) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare.3. La anexa nr. 2, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanțare care nu s-au încadrat în bugetul alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul acordului pentru finanțare.(2) Proiectele de acord pentru finanțare prevăzute la alin. (1) se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.4. La anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Cererile de plată a ajutorului de stat se depun până la data de 30 septembrie a fiecărui an. În situația în care cererile se depun după data de 30 septembrie a fiecărui an, acestea se returnează societății.5. La anexa nr. 2, după alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Întreprinderile care nu depun cerere de plată până la data de 30 septembrie au obligația depunerii unei notificări, în termen de 10 zile calendaristice de la această dată, pentru realocarea sumelor neutilizate până la sfârșitul anului în curs.6. La anexa nr. 2 articolul 17 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g) nerealizarea condițiilor prevăzute în acordul pentru finanțare, pentru care se specifică revocarea acestuia.  +  Articolul II(1) Prevederile prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 4, se aplică inclusiv cererilor de acord pentru finanțare depuse și nesoluționate în cursul anului 2018 până la data epuizării bugetului alocat.(2) Cererilor de acord pentru finanțare depuse și nesoluționate în cursul anului 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile art. I pct. 1 până la data de 31 decembrie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 noiembrie 2018.Nr. 880.