ORDIN nr. 187 din 7 noiembrie 2018pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 12 noiembrie 2018    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (6) și (6^1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de facturare a certificatelor verzi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuție, alții decât operatorii de distribuție concesionari, care realizează revânzarea energiei electrice achiziționate către consumatorii finali de energie electrică racordați la rețelele acestora de distribuție a energiei electrice și producătorii de energie electrică care alimentează cu energie electrică consumatorii racordați prin linii directe de centralele electrice pe care le dețin elaborează procedurile operaționale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin și le transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare, după cum urmează:a) în termen de 45 de zile de la data obținerii licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, a licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice și/sau a licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice, în cazul operatorilor economici care devin titulari de licență după intrarea în vigoare a prezentului ordin;b) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul operatorilor economici care comercializează energie electrică consumatorilor finali la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Facturarea certificatelor verzi în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 1 se realizează începând cu data de 1 martie 2019.(2) Regularizarea anuală a contravalorii certificatelor verzi în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 1 se realizează începând cu data de 1 aprilie 2019.  +  Articolul 4Furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuție, alții decât operatorii de distribuție concesionari, care realizează revânzarea energiei electrice achiziționate către consumatori finali de energie electrică racordați la rețelele acestora de distribuție a energiei electrice și producătorii de energie electrică care alimentează cu energie electrică consumatori racordați prin linii directe de centralele electrice pe care le dețin duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Henorel Florin Soreață
    București, 7 noiembrie 2018.Nr. 187.  +  ANEXĂPROCEDURAde facturare a certificatelor verzi