PLAN NAȚIONAL din 31 octombrie 2018de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 9 noiembrie 2018  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 31 octombrie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 949 din 9 noiembrie 2018.
  PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general 1: Consolidarea și diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane
  Obiectiv specific 1.1:Creșterea nivelului de informare a populației în vederea conștientizării implicațiilor traficului de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Organizarea și desfășurarea unor evenimente cu ocazia Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane Număr de activități de informare desfășurateNumăr de beneficiari/participanțiAnual Responsabili:ANITPParteneri:MAEMRPONGBuget ANITPBuget MAEBuget MRPBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Dezvoltarea și implementarea, inclusiv în mediul online, de campanii/proiecte/inițiative de informare și sensibilizare privind fenomenul traficului de persoane și riscurile la care sunt expuse victimele acestuiaNumăr de campanii/proiecte/inițiative de prevenire derulateNumăr de beneficiariNumăr de materiale informativ-preventive diseminateAnualResponsabili:ANITPMENMTSParteneri:MAEMRPMMJS prin ANOFMIGPRIGPFIGIDGASPCONGBuget ANITPBuget MENBuget MTSBuget MAEBuget MRPBuget ANOFMBuget IGPRBuget IGPFBuget IGIBuget DGASPCBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Implementarea de campanii/proiecte/inițiative de prevenire care au în vedere reducerea cererii care favorizează traficul de persoaneNumăr de campanii/proiecte/inițiative de prevenire derulateNumăr de beneficiariAnualResponsabili:MTMMACAANITPParteneri:MMJS prin ANOFMONGBuget MTBuget MMACABuget ANITPBuget ANOFMBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Implementarea de campanii/proiecte/inițiative de informare în rândul comunităților românești din străinătateNumăr de campanii/proiecte/inițiative de informare derulateNumăr de beneficiariNumăr de materiale informative diseminateAnualResponsabili:MAEMRPParteneri:ANITPMMJS prin ANOFMONGBuget MAEBuget MRPBuget ANITPBuget ANOFMBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Formarea cadrelor didactice în vederea derulării de activități de informare a părinților și copiilor cu privire la riscurile traficului de persoaneNumăr de sesiuni de formareNumăr de cadre didactice participanteAnualResponsabili:MENParteneri:ANITPIGPRDGASPCONGBuget MENBuget ANITPBuget IGPRBuget DGASPCBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Derularea de activități de informare și consiliere a părinților și elevilor asupra consecințelor traficului de persoaneNumăr de activități de informare și consiliere desfășurateNumăr de beneficiari/participanțiAnualResponsabili:MENParteneri:ANITPIGPRDGASPCONGBuget MENBuget ANITPBuget IGPRBuget DGASPCBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Încurajarea participării mass-mediei la promovarea mesajelor de informare a publicului cu privire la traficul de persoane/traficul de minoriNumăr de articole publicate în presăNumăr de emisiuni tv/radio difuzateNumăr de difuzări ale spoturilor video/radioPermanentResponsabili:ANITPMENMAEMRPMTSMMACAMTParteneri:IGPRIGPFIGIMMJS prin ANOFMInstituția prefectuluiONGBugetele instituțiilor responsabileBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 1.2:Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Desfășurarea de activități educative în zona educației nonformale destinate elevilor din învățământul preuniversitar și studenților din învățământul universitarNumăr de activități educative desfășurateNumăr de beneficiari/participanțiAnualResponsabili:MENParteneri:ONGBuget MENBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Dezvoltarea unor activități de reducere a abandonului școlar în rândul copiilor și tinerilorNumăr de copii și tineri beneficiari ai măsurilor de reducere a abandonului școlarPermanentResponsabili:MENParteneri:ONGBuget MENBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor din grupurile sociale vulnerabile și aplicarea de măsuri de stimulare a operatorilor economici care angajează victime ale traficuluiNumăr de persoane cuprinse în programele de formare profesională organizateNumărul operatorilor economici beneficiari ai măsurilor de stimulareNumăr de persoane angajate ca urmare a implementării măsurilor cuprinse în programul de ocupareAnualResponsabili:MMJS prin ANOFMMFPParteneri:ONGBuget ANOFMBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Identificarea la nivelul fiecărei comunități locale a copiilor cu risc de traficare și acordarea formelor de sprijin prevăzute de legeNumăr de copii aflați în situație de risc identificațiNumăr de copii beneficiari ai măsurilor de sprijinPermanentResponsabili:DGASPCConsiliile locale/Serviciul public de asistență socialăParteneri:ONGBuget DGASPCBuget consilii localeBuget ONG
  Dezvoltarea de campanii/proiecte pentru prevenirea discriminării grupurilor de riscNumărul campaniilor/proiectelor implementateNumăr de materiale de campanie elaborate și diseminateAnualResponsabili:MMJS prin ANESANRCNCDParteneri:ONGBuget ANESBuget ANRBuget CNCDBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 1.3:Monitorizarea activității operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuație mare a forței de muncă (construcții, agricultură, exploatarea lemnului, turism etc.)
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Efectuarea de controale periodice în vederea prevenirii sau identificării situațiilor de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncăNumăr de controale efectuate Număr de angajatori verificațiNumărul posibilelor cazuri de trafic constatate și sesizate IGPRSemestrialResponsabili:MMJS prin IMParteneri:IGPRBuget IMBuget IGPR
  PROTECȚIA, ASISTENȚA ȘI REINTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general 2: Îmbunătățirea calității protecției și asistenței acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale
  Obiectiv specific 2.1:Consolidarea dialogului interinstituțional și a coordonării asistenței și protecției victimelor traficului de persoane și traficului de minori
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Constituirea unui grup de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane și traficului de minoriGrup de lucru constituitRegulament de organizare și funcționare elaboratIunie 2019Responsabili:ANITPMAI - IGI, IGPRMMJS, ANPDCA, ANES,ANPD, ANOFMMSMJMAEANRParteneri:ONGOIMNu este cazul.
  Organizarea unor întâlniri periodice ale grupului de lucru pentru stabilirea și dezbaterea priorităților de intervenție, în baza normelor existente, a cazurilor evidențiate de practică și a recomandărilor adresate RomânieiNumăr întâlniri organizateListă probleme identificate și dezbătuteListă măsuri stabiliteTrimestrialResponsabili:ANITPGrup de lucru constituit:MAI - IGI, IGPRMMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFMMSMJMAEANRParteneri:ONGOIMBuget ANITP
  Elaborarea și promovarea unor instrucțiuni privind integrarea și aplicarea unitară a prevederilor referitoare la asistența și protecția victimelorInstrucțiuni elaborate și transmise către instituțiile responsabile cu aplicareaSeptembrie 2019Responsabili:ANITPGrup de lucru constituit:MAI - IGI, IGPRMMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFMMSMAEANRParteneri:ONGNu este cazul.
  Monitorizarea și evaluarea implementării instrucțiunilor elaborateRapoarte de monitorizare și evaluare elaborateListă de concluzii și recomandăriTrimestrialResponsabili:ANITPGrup de lucru constituit:MAI - IGI, IGPRMMJS, ANPDCA, ANES, ANPD, ANOFMMSMJMAEANRParteneri:ONGNu este cazul.
  Evaluarea cadrului de reglementări legislative existent și identificarea nevoilor de amendare și completare a acestuia în vederea bugetării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane aflate în situații de urgențăRaport privind oportunitatea amendării și completării cadrului legislativ existent în vederea bugetării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane aflate în situații de urgențăSoluții propuse în vederea bugetării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane aflate în situații de urgență, precum și metodologia de aplicare a acestora.Septembrie 2019Responsabili:MAI - ANITP, IGIMMJS prin ANPDCA, ANPDMFPMJParteneri:ONGNu este cazul.
  Obiectiv specific 2.2:Creșterea capacității sistemului de asistență socială de răspuns la nevoile specifice victimelor traficului de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Analiza modului de funcționare a centrelor și a locuințelor protejate pentru victimele traficului de persoane, înființate prin Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, și identificarea de soluții în vederea asigurării accesului victimelor traficului de persoane la servicii specializate, cu modificările și completările ulterioareAnaliză realizatăSoluții de asigurare a accesului victimelor traficului de persoane la servicii, identificate și implementateIanuarie 2019Responsabili:MMJS prin ANPDCA, ANES, ANPDMDRAPParteneri:ANITPConsilii județeneNu este cazul.
  Instruirea continuă a personalului de specialitate din cadrul sistemului de asistență socială cu privire la principiile de lucru cu victimele traficului de persoaneNumăr de sesiuni organizateNumăr specialiști instruițiListă teme abordateSemestrialResponsabili:ANITPParteneri:MMJS, ANPDCA, ANES, ANPDDGASPCSPAS/DASBuget ANITPBuget MMJS, ANPDCA, ANES, ANPD,Buget consilii locale
  Organizarea unor întâlniri periodice, la nivel județean, pentru dezbaterea modalităților specifice de intervenție în cazurile de trafic de persoane identificateRaport privind situația cazurilor identificate și a modalităților de intervenție elaborat și transmis către ANITPTrimestrialResponsabili:CR ANITP/echipe interinstituționale antitrafic județene Parteneri:ONGBuget ANITP
  Obiectiv specific 2.3:Asigurarea asistenței și protecției specifice principalelor categorii de victime identificate
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Dezvoltarea unor indicatori de monitorizare și evaluare a implementării procedurilor cuprinse în cadrul MNIR (îmbunătățit)Indicatori elaborațiRapoarte de monitorizare și evaluareIunie 2019AnualResponsabili:ANITP/Instituțiile responsabile cu implementarea MNIRParteneri:Nu este cazul.
  Analiza periodică și, după caz, adaptarea măsurilor de intervenție în cazurile de trafic de minoriRaport privind concluzii și recomandăriMăsuri ajustateSemestrialResponsabili:ANPDCAParteneri:ANITPONGBuget ANPDCABuget ANITPBuget ONG
  Analiza periodică și, după caz, adaptarea măsurilor de intervenție în funcție de prezența unor vulnerabilități specificeRaport privind concluzii și recomandăriMăsuri ajustateSemestrialResponsabili:ANITPIGIMMJS prin ANES, ANPD, ANOFMMSANRParteneri:ONGBuget ANITPBuget IGIBuget ANES,ANPD, ANOFMBuget MSBuget ANRBuget ONG
  COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general 3: Dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori
  Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor și competențelor profesionale prin formarea și pregătirea continuă, necesară și adaptată a profesioniștilor din domeniul judiciar antitrafic și a celor din cadrul celorlalte structuri de aplicare a legii
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Organizarea de cursuri de specializare pentru dezvoltarea tacticii de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori a specialiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizateNumăr de cursuri organizate Număr de polițiști formați/specializați AnualResponsabili: IGPR Parteneri:Buget IGPR
  Introducerea în programele de formare continuă a polițiștilor de la nivelul structurilor de combatere a criminalității organizate și a celorlalte structuri de aplicare a legii a unor teme privind identificarea, referirea, evaluarea de risc, repatrierea, acordarea perioadei de reflecție, asistența și protecția victimelor traficului, precum și a altor aspecte privind perspectiva victimologică a traficului de persoaneCurriculă realizatăFebruarie 2019Responsabili: IGPR IGPF Parteneri: ANITPNu este cazul.
  Introducerea în curricula realizată de INM pentru formarea auditorilor de justiție și a magistraților a unor noțiuni referitoare la identificarea, evaluarea de risc, referirea, asistența și protecția acordate victimelor traficului de persoane, precum și aspecte referitoare la perspectiva victimologică, victimizarea secundară, revictimizare și consecințele psihologice ale victimizării prin trafic de persoaneCurriculă realizată Număr auditori de justiție informațiAnualResponsabili: CSM - INM Parteneri:Nu este cazul.
  Instruirea profesioniștilor din diverse structuri care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referireNumăr de instruiri realizate Număr de profesioniști instruițiSemestrialResponsabili: ANITP Parteneri: DIICOT IGI IM MS MEN MJ DGASPC ONGBuget ANITP Buget DIICOT Buget IGI Buget IM Buget MS Buget MEN Buget MJ Buget consilii locale Buget ONG
  Organizarea de cursuri de sensibilizare a specialiștilor cu responsabilități în sfera combaterii traficului de persoane (polițiști, procurori, judecători, avocați), luând în considerare și aspecte privind perspectiva de genNumăr de întâlniri organizate Număr de specialiști participanți la întâlniriAnualResponsabili: ANITP Parteneri: ONG ANES DIICOT DCCO MJ UNBRBuget ANITP Buget ONG Buget ANES Buget DIICOT Buget DCCO Buget MJ Buget UNBR
  Organizarea de sesiuni în vederea promovării și extinderii standardelor și bunelor practici de audiere a minorilor victime ale traficului de persoaneNumăr de sesiuni realizate Număr de persoane instruiteIunie 2020Responsabili:DIICOT DCCO CSM Parteneri: ONG INMProiect - finanțare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 3.2:Creșterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Îmbunătățirea programului de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul penal existentProgram de coordonare îmbunătățitIunie 2019Responsabili:ANITPParteneri:DIICOTDCCOIGJRIGPR - Oficiul Național pentru Protecția MartoruluiMJIGIIGPFProiect - finanțare externă nerambursabilă
  Organizarea de sesiuni de instruire a lucrătorilor din instituțiile cu responsabilități în implementarea programului de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul penal cu privire la prevederile programului de coordonare îmbunătățitNumăr de sesiuni realizateNumăr de lucrători instruițiIanuarie 2020Responsabili:ANITPParteneri:DIICOTDCCOIGJRMJIGIIGPFProiect - finanțare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 3.3: Dezvoltarea capacității de utilizare a investigațiilor financiare în cercetarea infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori, precum și în identificarea și urmărirea bunurilor și profiturilor obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Identificarea structurilor ce pot fi implicate în derularea de investigații financiare și stabilirea unei modalități de cooperareStructuri identificate și modalitatea de cooperare agreatăIulie 2019Responsabili: DIICOTDCCOParteneri:MFPNu este cazul.
  Realizarea de întâlniri periodice cu specialiști din domeniul investigațiilor financiare în scopul schimbului de bune practici și al dezbaterii modalităților de acțiune în cazurile concrete de trafic de persoane și trafic de minori identificateNumăr de întâlniri realizate Număr de participanțiPermanentResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Buget DIICOT Buget DCCO
  Realizarea de sesiuni de formare a polițiștilor/procurorilor privind utilitatea și complementaritatea investigațiilor financiare în optimizarea rezultatelor investigativeNumăr de sesiuni realizate Număr de polițiști/procurori instruițiAnualResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Buget DIICOT Buget DCCO
  Realizarea de schimb de bune practici cu structuri financiare din țările de tranzit și țările de destinațieSchimb de bune practici realizatPermanentResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Buget DIICOT Buget DCCO
  Obiectiv specific 3.4: Îmbunătățirea tehnicilor și instrumentelor de lucru în scopul optimizării identificării, urmăririi și confiscării bunurilor și profiturilor obținute din comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minori
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Stabilirea principalelor obstacole în identificarea, urmărirea și confiscarea bunurilor și profiturilor obținute din comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minori și propuneri pentru surmontarea obstacolelor identificateObstacole identificate Soluții propuseDecembrie 2019Responsabili: DCCO DIICOT MJ Parteneri:Proiect - finanțare externă nerambursabilă
  Implementarea soluțiilor propuse pentru surmontarea obstacolelor constatate în identificarea, urmărirea și confiscarea bunurilor și profiturilor obținute din comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minoriSoluții implementateIunie 2020Responsabili: DIICOT DCCO CSM MJ Parteneri:Buget DIICOT Buget DCCO Buget CSM Buget MJ
  Realizarea de sesiuni de instruire cu privire la administrarea bunurilor indisponibilizateNumăr de sesiuni realizate Număr de participanțiAnualResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri: ANABIBuget ANABI
  Obiectiv specific 3.5: Dezvoltarea cooperării judiciare dintre structurile din domeniile conexe traficului de persoane ce pot contribui la cercetarea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori, la nivel național
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Identificarea principalelor structuri din domeniile conexe traficului de persoane ce pot fi atrase în vederea creării unei echipe multidisciplinare și stabilirii unui mod de cooperareDomenii conexe identificate Structuri identificate din domeniile conexe Mod de cooperare stabilitIanuarie 2019Responsabili: DIICOT Parteneri:Nu este cazul.
  Crearea unei echipe multidisciplinare de investigare aflate în coordonarea procurorului de cazEchipa multidisciplinară realizatăSeptembrie 2019Responsabili: DIICOT Parteneri: IGPR ANAFNu este cazul.
  Obiectiv specific 3.6 Consolidarea cooperării judiciare internaționale dintre structurile de combatere a criminalității organizate în domeniul traficului de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Cooperarea cu Europol și Eurojust în vederea identificării activităților comune ce pot fi desfășurate pentru derularea cu operativitate a tragerii la răspundere a traficanților responsabili de săvârșirea unor infracțiuni de trafic de persoane sau trafic de minori pe teritoriul Europei Număr investigații comune desfășurate (JIT) Număr de participări la întâlniri operative/de coordonare organizate de Eurojust/EuropolPermanentResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Nu este cazul.
  Realizarea schimbului de date cu instituțiile de aplicare a legii de la nivel european și din afara Europei (Europol, Interpol, SELEC, Eurojust etc.)Număr de informări diseminate prin canalele de cooperare polițienească avute la dispoziție Număr de cereri de asistență internațională primite din partea partenerilor externiPermanentResponsabili: DIICOT DCCO Parteneri:Nu este cazul.
  MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI A IMPLEMENTĂRII POLITICILOR
  Obiectiv general 4: Creșterea calității informațiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane
  Obiectiv specific 4.1: Îmbunătățirea datelor colectate și a modului de colectare a datelor de către instituțiile cu responsabilități în domeniu
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Organizarea unor întâlniri periodice de lucru în scopul adaptării și îmbunătățirii colectării datelor cu relevanță în domeniul traficului de persoane, deținute de instituții în raport cu atribuțiile specifice privind prevenirea, combaterea și asistența victimelorNumăr de întâlniri efectuate Rezultate ale întâlnirilor realizateAnualResponsabili: ANITP CSM DCCO IGI DIICOT Parteneri: MMJS, ANPDCA, IMBuget ANITP
  Actualizarea permanentă a indicatorilor potrivit evoluției fenomenuluiNumăr de indicatori actualizați, modificați, eliminațiPermanentResponsabili: ANITP CSM DCCO IGI DIICOT Parteneri: MMJS, ANPDCA, IMNu este cazul.
  Adaptarea sistemelor de colectare a datelor la specificațiile traficului (SIMEV, ECRIS, SIMISC etc.)Număr de adaptări realizatePermanentResponsabili:ANITPCSMDCCOIGIDIICOTParteneri:MMJS, ANPDCA, IMBuget ANITP Buget CSM Buget DIICOT Buget DCCO Buget IGI Buget MMJS - ANPDCA, IM
  Obiectiv specific 4.2: Îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la dimensiunea fenomenului traficului de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Realizarea de studii/analize/cercetări cu privire la evoluția fenomenuluiStudii/analize/cercetări efectuateAnualResponsabili:ANITPIGPR - DCCO, UCAIParteneri:ONG-uriBuget ANITP Buget IGPR - DCCO, UCAI Buget ONG Finanțare externă nerambursabilă
  COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
  Obiectiv general 5: Dezvoltarea și extinderea procesului de cooperare între actorii relevanți, naționali și internaționali, implicați în lupta împotriva traficului de persoane, precum și dinamizarea eforturilor de acțiune diplomatică de prevenire și combatere a traficului de persoane și de protejare a cetățenilor români în țările de destinație
  Obiectiv specific 5.1: Consolidarea cooperării dintre instituțiile relevante cu responsabilități în prevenirea și combaterea traficului de persoane și în oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Reorganizarea GIL pentru coordonarea și evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a traficului de persoaneModificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoaneOctombrie 2019Responsabili:DCCOParteneri:ANITPMJMAEMPMMJSMENMDRAPMSMTSMCINMRPANPDCA Nu este cazul.
  Organizarea întâlnirilor periodice ale Comitetului național director pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă (CND)Număr de întâlniri desfășurateSemestrialResponsabili:ANDPCAParteneri:GuvernMMJSMSMENMAI - ANITP, IGPRONGBugetANPDCA
  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale antitrafic județeneNumăr de întâlniri desfășuratePermanentResponsabili:Instituția prefectuluiParteneri:ANITPAutorități publice localeInstituții guvernamentaleONGBuget instituția prefectuluiBuget ANITPBuget instituții localeBuget ONG
  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale locale (județene/de sector) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă (EIL)Număr de întâlniri desfășurateNumăr de rapoarte aprobate de DGASPC și trimise la MMJS - ANPDCAPermanentResponsabili:DGASPCParteneri:ANITPAutorități publice localeInstituții guvernamentale ONGBuget consilii localeBuget ANITPBuget ONG
  Instruirea/Informarea continuă a actorilor implicați în prevenirea, combaterea și oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoaneNumăr de sesiuni de instruire/informare organizateNumăr de lucrători instruiți/informațiPermanentResponsabili:ANITPDCCOParteneri:IGPRIGPFIGIDIICOTMSMAEMENMJONGBuget ANITPBuget IGPRBuget IGPFBuget IGIBuget DIICOTBuget MSBuget MAEBuget MENBuget MJBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 5.2:Diversificarea colaborării în domeniul traficului de persoane între instituțiile publice, societatea civilă și reprezentanții sectorului privat
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Încheierea de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acțiune între instituțiile guvernamentale și reprezentanți ai societății civile (ONG, sindicate, asociații etc.) implicate în domeniul luptei împotriva traficului de persoaneNumăr de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acțiune încheiatePermanentResponsabili:ANITPMAEMRPMENMSMMACAMTMTSParteneri:ONGBuget ANITPBuget MAEBuget MRPBuget MENBuget MSBuget MMACABuget MTBuget MTSBuget ONG
  Dezvoltarea de parteneriate public-privatNumăr de parteneriate încheiatePermanentResponsabili:ANITPMRPMENMSMMACAMTMTSParteneri: Societăți comerciale privateBuget ANITP Buget MRP Buget MEN Buget MS Buget MMACA Buget MT Buget MTS Buget societăți comerciale private
  Informarea categoriilor profesionale din rândul furnizorilor de servicii care pot veni în contact cu victimele traficului (notari publici, transportatori de persoane, personal hotelier etc.)Număr de acțiuni de informare Număr de beneficiari AnualResponsabili:ANITPParteneri: MS - ANPSONGBuget ANITP Buget MS - ANPS Buget ONG Finanțare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 5.3: Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UE
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Participare la activitățile de cooperare internațională cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UENumăr de întâlniriPermanentResponsabili: MAE ANITP IGPR DIICOT MJ Parteneri:Buget MAE Buget ANITP Buget IGPR Buget DIICOT Buget MJ
  Obiectiv specific 5.4: Aprofundarea cooperării cu statele de destinație în scopul coordonării acțiunilor și eforturilor de prevenire și descurajare a traficului de persoane și al asistenței acordate cetățenilor români
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Dezvoltarea parteneriatelor cu statele de destinație ale traficului de persoaneNumăr de întâlniri desfășurateNumăr documente semnatePermanentResponsabili:ANITPMAEParteneri:IGPRDIICOTMJONGBuget MAEBuget ANITPBuget IGPRBuget DIICOTBuget MJBuget ONG
  Instruirea diplomaților români cu privire la aspecte ce țin de problematica traficului de persoane, precum și angrenarea acestora în activitățile de informare și descurajare a traficului în țările de destinație, în cooperare cu instituții și organizații din aceste țăriNumăr de diplomați instruițiNumăr activități de prevenire în cooperare cu instituțiile și organizațiile din țările de destinație realizatePermanentResponsabili:MAEANITPParteneri:Buget MAEBuget ANITP
  Obiectiv specific 5.5: Continuarea politicii de atragere a fondurilor externe nerambursabile
  ActivitateIndicatoriTermenResponsabili/ParteneriResurse
  Implementarea cu succes a proiectelor aflate în derulareNumărul proiectelor și parteneriatelor aflate în implementarePermanentResponsabili:ANITPIGPRDIICOTParteneri:ONGBuget ANITPBuget IGPRBuget DIICOTBuget ONGFinanțare externă nerambursabilă
  Elaborarea și fundamentarea propunerilor de proiecteNumăr propuneri de proiecte elaboratePermanentResponsabili:ANITPIGPRDIICOTParteneri:ONGBuget ANITP Buget IGPR Buget DIICOT Buget ONG Finanțare externă nerambursabilă
   +  Lista abrevierilor utilizate în text
  ANABIAgenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  ANAFAgenția Națională de Administrare Fiscală
  ANESAgenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
  ANITPAgenția Națională împotriva Traficului de Persoane
  ANOFMAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  ANPDAutoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități
  ANPDCAAutoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
  ANPSAgenția Națională pentru Programe de Sănătate
  ANRAgenția Națională pentru Romi
  CNCDConsiliul Național pentru Combaterea Discriminării
  CSMConsiliul Superior al Magistraturii
  CR ANITPCentrul Regional ANITP
  DCCODirecția de combatere a criminalității organizate
  DGASPCDirecția generală de asistență socială și protecția copilului
  DIICOTDirecția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism
  DASDirecția de asistență socială
  EUROPOLOficiul European de Poliție
  EUROJUSTOrgan al Uniunii Europene instituit în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate
  GILGrup interministerial de lucru
  IGIInspectoratul General pentru Imigrări
  IGPFInspectoratul General al Poliției de Frontieră
  IGPRInspectoratul General al Poliției Române
  IMInspecția Muncii
  INMInstitutul Național al Magistraturii
  INTERPOLOrganizația Internațională de Poliție Criminală
  IPJInspectoratul de poliție județean
  MAEMinisterul Afacerilor Externe
  MAIMinisterul Afacerilor Interne
  MENMinisterul Educației Naționale
  MFPMinisterul Finanțelor Publice
  MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  MJMinisterul Justiției
  MMACAMinisterul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
  MMJSMinisterul Muncii și Justiției Sociale
  MNIRMecanism Național de Identificare și Referire
  MPMinisterul Public
  MRPMinisterul pentru Românii de Pretutindeni
  MSMinisterul Sănătății
  MTMinisterul Turismului
  MTSMinisterul Tineretului și Sportului
  MCINMinisterul Culturii și Identității Naționale
  OIMOrganizația Internațională pentru Migrație
  ONGOrganizație neguvernamentală
  SELECCentrul de Aplicare a Legii în Sud-Estul Europei
  SPASServiciul Public de Asistență Socială
  UCAIUnitatea Centrală de Analiza Informațiilor
  UEUniunea Europeană
  UNBRUniunea Națională a Barourilor din România
  -----