LEGE nr. 250 din 7 noiembrie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 7 noiembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 octombrie 2015, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Se interzice afișarea în exteriorul locațiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoții sau „jack-pot“-uri reale sau simulate.2^2. La articolul 15 alineatul (1), A, litera b), (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) împotriva persoanei juridice nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței ori a întregii activități desfășurate de operatorul de jocuri de noroc, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;2. La articolul I punctul 3 , alineatul (9^1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:(9^1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc sau a operatorilor economici ce dețin licența clasa a 2-a, la propunerea motivată a direcțiilor de specialitate ale O.N.J.N., până la încetarea situației care a generat suspendarea.3. La articolul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 4 și 5, cu următorul cuprins:4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligați să obțină licență de la Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operațiunilor de producție, import, export, achiziție sau livrare intracomunitară în documentele contabile sau a operațiunilor de comercializare ori utilizare sub orice formă pe teritoriul României, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să declare aceste mijloace de joc O.N.J.N., conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Sunt exceptați de la obligația de a deține licență clasa a 2-a organizatorii de jocuri de noroc care desfășoară activitățile prevăzute în prezentul alineat în scopul exploatării activității pentru care dețin licență. Sunt exceptați de la obligația de a deține licență clasa a 2-a, pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării activității, și organizatorii de jocuri de noroc a căror activitate a încetat sub orice formă, în vederea vânzării mijloacelor de joc ce sunt în proprietatea acestora în perioada de valabilitate a licenței.5. La articolul 22 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (4).4. La articolul III punctul 1, alineatul (1^1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Oficiul își desfășoară activitatea în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.5. La articolul III, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Oficiul își desfășoară activitatea teritorială în spații/imobile deținute de Ministerul Finanțelor Publice sau de unitățile administrativ-teritoriale, pe bază de protocol, cu acordul consiliilor locale sau, după caz, în spații închiriate, în condițiile legii.6. La articolul III punctul 6, articolul 8 alineatul (1), literele f)-h) se modifică și vor avea următorulcuprins:f) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului finanțelor publice;g) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului comunicațiilor și societății informaționale;h) 2 membri - membri neexecutivi numiți la propunerea Secretariatului General al Guvernului.7. La articolul III punctul 6, articolul 8 alineatul (1), litera i) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 7 noiembrie 2018.Nr. 250.------