REGULAMENT din 18 iunie 2013de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 8 iulie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 89 din 18 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 8 iulie 2013.
   +  Capitolul I Definire, obiective, domenii și forme ale activității de prevenire  +  Articolul 1Prevenirea situațiilor de urgență este componentă a sistemului de securitate națională și reprezintă un ansamblu integrat de acțiuni specifice cu caracter tehnic și operativ, planificate și executate pentru reducerea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și diminuarea consecințelor acestora, în scopul protejării vieții, mediului și bunurilor împotriva efectelor negative ale acestora.  +  Articolul 2(1) Obiectivele activității de prevenire sunt:a) respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă;b) identificarea pericolelor de producere a situațiilor de urgență la obiective/amplasamente cu risc de incendiu și/sau unde se desfășoară activități ce prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;c) identificarea, împreună cu autoritățile publice centrale și locale, a pericolelor de producere a situațiilor de urgență corespunzătoare tipurilor de risc repartizate spre gestionare acestora;d) conștientizarea și creșterea rolului administrației publice locale în optimizarea capacității de autoprotecție a comunității și de răspuns în caz de urgență;e) îmbunătățirea calității vieții prin reducerea pagubelor produse ca urmare a manifestării situațiilor de urgență;f) crearea unei culturi a prevenirii prin cunoașterea diferitelor tipuri de riscuri specifice și a măsurilor de prevenire a acestora, precum și a comportamentului adoptat în cazul producerii lor;g) corelarea acțiunilor preventive specifice cu cerințele documentelor programatice în domeniu, stabilite la nivel internațional;h) implicarea autorităților publice centrale/locale în reglementarea și derularea unor programe de prevenire a situațiilor de urgență, determinate de tipurile de risc.(2) Activitatea de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă la construcții/instalații/amenajări urmărește aspecte distincte, în funcție de stadiul acestora pe timpul proiectării, al executării, recepției la terminarea lucrărilor, exploatării și postutilizării acestora.  +  Articolul 3Domeniile specifice activității de prevenire sunt:a) asigurarea managementului situațiilor de urgență la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale;b) identificarea și evaluarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență, repartizate spre gestionare;c) aplicarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă și organizarea activității specifice acestor domenii;d) reducerea riscurilor de producere a incidentelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) și a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;e) informarea preventivă, educarea și instruirea în domeniul situațiilor de urgență a populației și a salariaților;f) îndrumarea, coordonarea și controlul structurilor cu atribuții specifice de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și cooperarea cu entități legal constituite care sprijină activitatea de prevenire a situațiilor de urgență;g) coordonarea și controlul activităților pe linia înștiințării, alarmării, evacuării și adăpostirii populației;h) auditul de supraveghere a persoanelor autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;i) asanarea teritoriului de muniția neexplodată din timpul conflictelor armate.  +  Articolul 4Principiile pe baza cărora se desfășoară activitatea de prevenire sunt următoarele:a) principiul legalității: respectarea, în mod unitar, a reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor controlate, pe întreg teritoriul țării;b) principiul imparțialității și independenței: în exercitarea atribuțiilor funcționale, persoanele implicate în activitățile preventive, denumite în continuare inspectori de prevenire, au obligația să aibă o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;c) principiul confidențialității: păstrarea de către inspectorii de prevenire a secretului privind informațiile care nu sunt de interes public și care sunt obținute în cursul desfășurării activității de prevenire;d) principiul transparenței: desfășurarea activității într-o manieră deschisă față de public, prin care să se asigure accesul liber și neîngrădit la informațiile fundamentate științific, de interes public;e) principiul continuității și gradualității: asigurarea unor controale periodice ale situațiilor de risc și aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menținerii riscului peste nivelurile acceptabile;f) principiul responsabilității: desfășurarea de către inspectorii de prevenire de activități specifice într-o manieră conștientă și de răspundere cu privire la acțiunea ori inacțiunea lor.  +  Articolul 5Principalele forme ale activității de prevenire sunt:a) reglementarea;b) avizarea;c) autorizarea;d) acordul;e) certificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;f) supravegherea pieței produselor cu rol în satisfacerea cerinței de securitate la incendiu și a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;g) evaluarea în vederea desemnării organismelor pentru evaluarea conformității produselor cu rol în satisfacerea cerinței de securitate la incendiu;h) controlul de prevenire;i) asistența tehnică de specialitate;j) informarea preventivă;k) pregătirea în domeniu a autorităților și a populației;l) coordonarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;m) auditul de supraveghere a persoanelor autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;n) monitorizarea activității furnizorilor de formare profesională în ocupații din domeniul de competență a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General;o) constatarea și sancționarea încălcărilor prevederilor legale.  +  Capitolul II Organizarea și conducerea structurilor de prevenire, atribuții și planificarea activității de prevenire  +  Secţiunea 1 Organizarea și conducerea structurilor de prevenire  +  Articolul 6(1) La nivel național, activitatea de prevenire este coordonată direct de Inspecția de Prevenire, structură specializată din cadrul Inspectoratului General, iar conducerea acesteia se realizează de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, care este șeful Inspecției de Prevenire.(2) Inspecția de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează și evaluează activitatea desfășurată în domeniul prevenirii situațiilor de urgență de către ministere, celelalte organe centrale ale administrației publice și organizații neguvernamentale cu funcții de sprijin, repartizate potrivit reglementărilor în vigoare.(3) Inspecția de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează și evaluează inspecțiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/al municipiului București, denumite în continuare inspecții județene.  +  Articolul 7La nivel județean/al municipiului București, conducerea activității de prevenire se realizează de către adjunctul inspectorului-șef, care este șeful inspecției de prevenire județene/a municipiului București.  +  Articolul 8(1) La nivel teritorial, inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București, prin inspecțiile de prevenire, coordonează, planifică, organizează, desfășoară și evaluează activități de prevenire în zona de competență.(2) Inspecția de Prevenire poate coordona direct unele activități preventive desfășurate de unitățile subordonate Inspectoratului General.  +  Articolul 9(1) Organizarea activității de prevenire la nivel național se asigură de către adjunctul inspectorului general, iar la nivel județean de către adjunctul inspectorului-șef și se realizează prin șefii de structuri din Inspecția de Prevenire, respectiv din inspecțiile județene și a municipiului București.(2) Inspectorii de prevenire, care constituie personalul inspecțiilor de prevenire, sunt învestiți cu exercițiul autorității publice pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.(3) Inspectorii de prevenire își desfășoară activitatea individual sau în colective, constituite la nivelul structurilor proprii, ori împreună cu reprezentanți ai altor instituții sau autorități publice împuternicite să desfășoare activități de control, în condițiile respectării prevederilor legale și, după caz, ale protocoalelor de colaborare.(4) Inspectorii de prevenire desfășoară activități de prevenire în județul în care se află unitatea din care fac parte.(5) La ordinul primit de la Inspectoratul General, inspectorii de prevenire pot executa misiuni în alte județe, pe perioade determinate, pentru activități de prevenire complexe sau la care este necesară prezența unui număr mai mare de inspectori.(6) Legitimațiile de control nominale pentru inspectorii de prevenire se emit de Inspectoratul General, modelul acestora fiind prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 10Anual, la propunerea adjunctului inspectorului general, respectiv a adjunctului inspectorului șef se nominalizează, prin ordin de zi, personalul cu atribuții în următoarele domenii:a) controlul respectării legii în domeniul prevenirii incendiilor și protecției civile, precum și constatarea și sancționarea încălcărilor respectivelor norme;b) emiterea/anularea de avize și autorizații de securitate la incendiu și protecție civilă, precum și emiterea acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii și comercializarea articolelor pirotehnice;c) stabilirea de restricții sau dispunerea sistării/interzicerii desfășurării unor activități, lucrări de construcții; întreprinderea demersurilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor;d) auditul de supraveghere a persoanelor fizice și juridice autorizate să desfășoare activități în domeniul apărării împotriva incendiilor;e) gestionarea problematicii protecției monumentelor istorice în ceea ce privește aspectele legate de situațiile de urgență;f) evidența sancțiunilor contravenționale și urmărirea executării acestora;g) evidența legitimațiilor de control;h) executarea lucrărilor de asanare a terenurilor de munițiile rămase neexplodate și pentru lucrul cu explozivi și mijloace de inițiere;i) avizarea planurilor de urgență internă și emiterea de puncte de vedere pentru rapoartele de securitate și politicile de prevenire a accidentelor majore pentru obiectivele care cad sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare;j) elaborarea și actualizarea planurilor de urgență externă;k) participarea în colectivele de analiză tehnică din cadrul agențiilor pentru protecția mediului;l) participarea în cadrul Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului;m) controlul persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării și controlului riscurilor de incendiu;n) desfășurarea de activități de informare preventivă;o) participarea în cadrul comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională și de evaluare a competențelor la absolvirea cursurilor.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Inspecției de Prevenire  +  Articolul 11Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului General are următoarele atribuții:a) elaborează acte normative în domeniul prevenirii situațiilor de urgență și asigură armonizarea acestora cu reglementările UE, ONU, NATO, precum și ale altor organisme internaționale;b) participă la elaborarea actelor normative, tratatelor, protocoalelor de colaborare, convențiilor la nivel european și internațional pe segmentul prevenirii situațiilor de urgență, analizează și emite puncte de vedere privind reglementările tehnice pe domeniu elaborate de state membre ale Uniunii Europene;c) avizează normele specifice de apărare împotriva incendiilor și reglementările tehnice incidente emise de ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale;d) analizează și emite puncte de vedere, pe segmentul prevenirii situațiilor de urgență, la proiecte de acte normative elaborate la nivel național și supuse dezbaterii publice;e) asigură schimbul operativ de informații, pe segmentul preventiv, în domeniile de competență, cu organizațiile europene și internaționale și organisme similare din statele cu care România are încheiate tratate sau protocoale de colaborare și îndeplinește funcția de punct/persoană de contact în relația cu acestea;f) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale de specialitate pe domeniile de competență comune, stabilite prin lege, și acordă asistență tehnică de specialitate acestora pe segmentul prevenirii situațiilor de urgență;g) coordonează, controlează, evaluează și îndrumă activitatea desfășurată de inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București în domeniul prevenirii situațiilor de urgență;h) organizează și desfășoară, independent sau în comun cu inspectoratele județene pentru situații de urgență/alte autorități competente, controale de prevenire la operatori economici și instituții ale căror construcții au categoria de importanță deosebită sau excepțională, sunt de interes strategic ori au caracter de unicat;i) evaluează și monitorizează riscurile pe domenii de activitate, analizează evenimentele produse, orientează și desfășoară activitatea de prevenire în funcție de concluziile rezultate;j) informează autoritățile administrației publice centrale de specialitate asupra activităților preventive desfășurate la obiective aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, asupra evenimentelor înregistrate și măsurilor propuse pentru îmbunătățirea activității;k) organizează și gestionează baze de date privind activitățile preventive desfășurate la nivel național, evenimentele produse și efectele acestora asupra vieții oamenilor, bunurilor materiale, culturale și mediului;l) organizează, în condițiile legii, activitățile de emitere a avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu și protecția civilă, de autorizare și control al persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitatea de evaluare a riscului de incendiu, precum și pentru acordarea brevetului de pompier specialist;m) emite avize în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupații din domeniul de reglementare al Inspectoratului General și participă în comisii de examinare a absolvenților cursurilor de formare profesională organizate de aceștia;n) participă în comisiile de atestare a verificatorilor de proiecte și experților tehnici pentru cerința esențială securitate la incendiu, a elaboratorilor de studii pentru protecția mediului în cazul obiectivelor care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, precum și în cadrul comitetelor tehnice de specialitate constituite la nivelul autorităților administrației publice centrale de specialitate;o) desfășoară activități specifice în vederea desemnării organismelor de evaluare a conformității, de supraveghere a acestora, execută controale în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții cu rol în securitatea la incendiu, a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor și efectuează audit de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări la foc în vederea autorizării/supravegherii;p) emite puncte de vedere pentru aprobări tehnice ale produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței de securitate la incendiu;q) participă, în limitele competențelor conferite de lege, la activități de cercetare și stabilire a cauzelor probabile de producere a incendiilor și situațiilor de urgență, precum și de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;r) stabilește cadrul de desfășurare și verifică modul de organizare a activităților de înștiințare, alarmare, evacuare, adăpostire, asanarea teritoriului de muniții rămase neexplodate din timpul conflictelor armate, stabilește măsuri tehnice specifice protecției nucleare, radiologice, biologice, chimice, în situații de urgență sau conflict armat;s) desfășoară activități specifice pentru protecția populației, valorilor culturale și a bunurilor materiale în situații de urgență și conflict armat, precum și în vederea informării și educării populației și a factorilor cu responsabilități în managementul situațiilor de urgență;ș) desfășoară activități specifice pe segmentul coordonării, îndrumării și controlului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, a concursurilor profesionale ale acestor structuri, precum și ale cercurilor tehnico-aplicative de elevi;t) avizează și controlează viabilitatea și modul de punere în aplicare a planurilor de înștiințare, avertizare și alarmare, evacuare și protecție nucleară, radiologică, biologică, chimică, întocmite de structurile cu atribuții în domeniu;ț) coordonează pregătirea de specialitate și atestarea personalului cu atribuții pe linie de asanare a terenului și protecție nucleară, radiologică, biologică, chimică din cadrul unităților subordonate Inspectoratului General;u) participă la organizarea și desfășurarea unor exerciții în domeniul de competență și la evaluarea efectelor dezastrelor;v) asigură examinarea și soluționarea petițiilor și a solicitărilor transmise de persoane fizice/juridice din domeniul de responsabilitate;w) stabilește și desfășoară un parteneriat activ cu mass-media, organizații neguvernamentale, instituții și asociații care furnizează informații sau servicii informaționale pentru informarea preventivă și educarea populației în domeniul situațiilor de urgență;x) inițiază campanii naționale de informare preventivă și evaluează rezultatele acestora.  +  Secţiunea a 3-a Atribuțiile inspecțiilor județene  +  Articolul 12Inspecțiile județene au următoarele atribuții principale:a) verifică respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă la proiectarea, executarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor;b) participă la identificarea și monitorizarea riscurilor teritoriale din județ/municipiul București;c) verifică organizarea activității de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă, precum și a celei de identificare și evaluare a riscurilor pe timpul exploatării construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor;d) controlează activitățile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, materiale radioactive și muniție rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate;e) coordonează și controlează serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, precum și activitatea personalului cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență;f) planifică și desfășoară inspecții, controale, verificări și alte acțiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale și stabilește măsurile necesare pentru creșterea nivelului de securitate al cetățenilor și bunurilor;g) elaborează studii, prognoze și analize statistice privind natura și frecvența situațiilor de urgență produse ca urmare a manifestării tipurilor de risc repartizate spre gestionare și propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;h) desfășoară activități de informare preventivă pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc specifice zonei de competență, măsurilor de prevenire, precum și a conduitei de urmat înainte, pe timpul și după producerea situațiilor de urgență;i) acordă asistență tehnică la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competență și avizează dispozițiile în domeniul prevenirii și intervenției în situații de urgență, emise de autoritățile publice locale;j) emite avize, autorizații și acorduri, în condițiile legii;k) participă la elaborarea și derularea programelor pentru pregătirea autorităților, serviciilor de urgență voluntare și private, a personalului cu responsabilități în managementul situațiilor de urgență, precum și pentru educarea preventivă a populației;l) verifică și organizează activitatea de înștiințare, avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire a populației în situații de urgență/conflict armat;m) pregătește personalul cu atribuții de intervenție la acțiuni de protecție CBRN, depoluare și decontaminare;n) coordonează activitatea de asanare a terenurilor de muniția rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate și conduce lucrările de distrugere a acesteia;o) planifică și desfășoară exerciții, aplicații și alte activități de pregătire, pentru verificarea viabilității documentelor operative la operatori economici, instituții și localități;p) participă la acțiuni de pregătire și intervenție în situații de urgență;q) participă și stabilește împreună cu organele abilitate de lege cauzele probabile de incendiu, condițiile și împrejurările care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor și dezastrelor;r) desfășoară activități privind soluționarea petițiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecție civilă;s) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare și private, sprijină inspectoratele școlare județene în coordonarea și desfășurarea concursurilor tehnico-aplicative;ș) asigură informarea organelor competente și raportarea acțiunilor desfășurate, conform reglementărilor specifice;t) participă la întocmirea planurilor de urgență externă privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și a celor privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;ț) participă la planificarea, organizarea și desfășurarea exercițiilor de testare a planurilor de urgență externă;u) constată și sancționează încălcări ale dispozițiilor legale în domeniu;v) planifică, organizează și desfășoară activități de audit de supraveghere a persoanelor autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;w) participă în cadrul Colectivului de analiză tehnică, constituit la nivelul agenției județene de protecție a mediului;x) participă în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților și pentru examinarea participanților la programele de formare profesională;y) participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivele de investiții din categoriile prevăzute de legislație;z) execută activități de verificare a respectării măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență cu prilejul desfășurării unor activități cu public numeros (manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, acțiuni de protest etc.), vizite demnitari, obiective în care se amenajează secțiile de votare, corespunzător planurilor de acțiuni întocmite în acest scop;aa) acordă asistență tehnică de specialitate în domeniul prevenirii situațiilor de urgență.  +  Secţiunea a 4-a Planificarea activității de prevenire  +  Articolul 13(1) Planificarea acțiunilor preventive se realizează în baza concepției de desfășurare a activității de prevenire.(2) Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului General elaborează concepția generală care cuprinde obiective, direcții de acțiune și măsuri, rezultate din analiza la nivel național a activității preventive, dinamica situației operative, necesitatea alinierii legislației la prevederile unor reglementări interne sau a îndeplinirii cerințelor unor directive, regulamente, decizii sau alte documente programatice adoptate la nivel european/ internațional.(3) În vederea elaborării concepției specifice de prevenire la nivel județean/al municipiului București, Inspectoratul General transmite unităților subordonate concepția generală de desfășurare a activității de prevenire, împreună cu precizări referitoare la organizarea și desfășurarea activității preventive, precum și cerințele de raportare a unor date și concluzii rezultate din aceasta.  +  Articolul 14La planificarea activității de prevenire se au în vedere următoarele:a) prioritățile stabilite prin strategiile și programele de prevenire a situațiilor de urgență;b) desfășurarea de activități de prevenire, preponderent la unități administrativ-teritoriale, instituții publice, operatori economici cu risc mare și foarte mare de incendiu sau care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, obiective în care se desfășoară activități socioeconomice și culturale la care participă un număr mare de persoane;c) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situației operative;d) clasificarea în funcție de tipurile de risc al localităților, operatorilor economici și instituțiilor, pe baza criteriilor stabilite conform legii, precum și categoriile, clasele de importanță, funcțiunile construcțiilor, instalațiilor, amenajărilor și monumentelor istorice;e) stadiile de proiectare/execuție/fazele determinante pentru realizarea lucrărilor aferente asigurării cerinței esențiale de securitate la incendiu, precum și la realizarea adăposturilor de protecție civilă, pentru obiectivele de investiții;f) specificitatea factorilor de risc identificați în plan teritorial și perioada de manifestare a acestora;g) ordinele primite vizând activități de prevenire prioritare sau alte măsuri ordonate;h) aspectele convenite cu alte autorități cu atribuții de control care concură la siguranța cetățeanului.  +  Articolul 15Planificarea activității de prevenire se realizează astfel:a) anual, de către Inspecția de Prevenire și inspecțiile județene;b) semestrial, de către direcțiile și structurile din Inspecția de Prevenire direct subordonate adjunctului inspectorului general;c) trimestrial, de către serviciile, birourile și compartimentele din Inspecția de Prevenire și din inspecțiile județene;d) lunar, de către fiecare inspector de prevenire din inspecțiile județene, pe baza planului trimestrial al structurii din care face parte și în limita fondului de timp calculat conform anexei nr. 2.  +  Articolul 16(1) Planificarea anuală a activității Inspecției de Prevenire se realizează prin planul principalelor activități, planul legislativ al Ministerului Afacerilor Interne, în părțile ce privesc Inspectoratul General, planul de relații internaționale și alte documente de planificare ale Inspectoratului General care se aprobă de inspectorul general.(2) Planificarea anuală a activității de prevenire la nivelul inspecțiilor județene se aprobă de către inspectorii-șefi și cuprinde activitățile specifice de control, de avizare/autorizare, activități de prevenire sezoniere, efectuate prin colaborare și cooperare cu instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, exerciții specifice de pregătire, cursuri și instruiri, activități de informare preventivă, de audit de supraveghere a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul de reglementare, activități de îndrumare și coordonare a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență și alte activități, precum și activități de analiză și evaluare a activității desfășurate, de raportare și informare, convocări, conferințe, simpozioane, dezbateri, concursuri profesionale și tehnico-aplicative, colaborări pe plan extern și altele asemenea.  +  Articolul 17(1) Planificarea semestrială a activității se întocmește la nivelul direcțiilor din cadrul Inspecției de Prevenire de către șefii acestor structuri, se avizează de către adjunctul inspectorului general și se aprobă de către inspectorul general.(2) Planificarea trimestrială a activităților serviciilor, birourilor și compartimentelor din Inspecția de Prevenire se întocmește de șefii de structuri, se avizează, după caz, de către șefii de direcții și se aprobă de către adjunctul inspectorului general.(3) Planificarea trimestrială a activităților din inspecțiile județene/a municipiului București se întocmește de șefii de structuri, se avizează de adjuncții inspectorilor-șefi și se aprobă de către inspectorii-șefi.  +  Articolul 18(1) Planul lunar individual cuprinde activitățile de prevenire în funcție de atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului.(2) Modelul formularului de plan lunar individual este prezentat în anexa nr. 3.(3) Stadiul de îndeplinire a activităților de prevenire din planul lunar individual se analizează și se operează în ultima zi lucrătoare din lună.  +  Articolul 19Prin planurile semestriale, trimestriale și lunare se pot stabili și alte activități preventive, precum cele care:a) nu au putut fi previzionate și planificate prin planul anual;b) au rezultat din analize periodice;c) vizează aplicarea ordinelor privind acțiuni prioritare transmise ulterior;d) nu au fost îndeplinite în perioadele anterioare.  +  Articolul 20Șefii de servicii și compartimente din inspecțiile județene/a municipiului București, pe lângă activitățile preventive desfășurate nemijlocit, ori pe care le conduc sau coordonează, lunar, stabilesc și desfășoară activități precum planificarea și evaluarea muncii preventive, verificarea pregătirii activităților preventive și soluționarea unor sarcini complexe.  +  Articolul 21Cu prilejul exercițiilor cu forțe în teren efectuate la obiective complexe din punctul de vedere al producerii unor situații de urgență, personalul inspecției de prevenire, împreună cu comandanții subunităților în al căror raion de intervenție se află aceste obiective, planifică și execută activități de instruire a personalului din structurile operative ale inspectoratului județean/al municipiului București cu privire la caracteristicile procesului tehnologic, pericolele identificate la nivelul obiectivului, precum și măsurile de securitate la incendiu și protecție civilă.  +  Articolul 22(1) Documentele de planificare anuală și semestrială se întocmesc într-un singur exemplar, iar celelalte documente de planificare se întocmesc în două exemplare, un exemplar păstrându-se la structura/persoana care le-a întocmit, iar exemplarul 2 la șeful nemijlocit al structurii/persoanei respective.(2) În cazul inspecției de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, documentele de planificare individuală se întocmesc în 3 exemplare, iar exemplarul 3 se păstrează la șeful structurii de prevenire constituite la nivel de sector.  +  Capitolul III Dispoziții specifice  +  Secţiunea 1 Controlul de prevenire  +  § 1.1. Definire și planificare  +  Articolul 23Personalul inspecțiilor județene desfășoară următoarele tipuri de controale de prevenire:a) de fond, prin care se verifică modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă;b) tematice, cu prilejul cărora se verifică unele aspecte, clar stabilite, privind domeniile prevăzute la lit. a) sau o categorie de obiective care aparțin aceluiași domeniu de activitate.  +  Articolul 24(1) Executarea controalelor prevăzute la art. 23 se realizează potrivit planificării lunare sau în baza ordinelor transmise de Inspectoratul General, ale prefectului sau ale inspectorului-șef care vizează situația operativă de moment, unele activități/acțiuni care nu au putut fi prevăzute și planificate ori alte situații care justifică acțiunea imediată.(2) Acțiunile efectuate la ordin atrag modificarea corespunzătoare a planurilor lunare individuale.  +  Articolul 25(1) Controalele de prevenire planificate se desfășoară, de regulă, după anunțarea în prealabil a entității controlate.(2) Controalele tematice pot fi inopinate.  +  Articolul 26(1) La planificarea controalelor de prevenire se au în vedere prevederile art. 14 lit. b).(2) Se evită planificarea de controale, în fiecare an, la aceleași obiective, dacă nu sunt incluse în precizările Inspecției de Prevenire sau la care, cu prilejul controalelor desfășurate anterior, nu s-au constatat nereguli referitoare la măsurile de securitate la incendiu și de protecție civilă.(3) La obiectivele la care se constată nereguli grave privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă se intensifică periodicitatea controalelor până la soluționarea problemelor.  +  Articolul 27Controlul tematic planificat urmărește, de regulă, verificarea aplicării prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor și/sau protecția civilă, vizând în principal următoarele:a) construcții, instalații și amenajări în vederea emiterii autorizațiilor de securitate la incendiu și/sau protecție civilă;b) investiții în vederea realizării măsurilor de securitate la incendiu și protecție civilă prevăzute în documentațiile de avizare în domeniu;c) exploatarea unor instalații destinate înștiințării-alarmării sau spații pentru adăpostirea populației în situații de urgență/conflict armat;d) obiective care au obținut avizul de securitate la incendiu/protecție civilă și nu au solicitat/obținut autorizația de securitate la incendiu și/sau protecție civilă;e) obiective în exploatare la care, temporar, se preconizează afluență de persoane sau care aparțin aceluiași domeniu de activitate;f) urmărirea remedierii deficiențelor grave constatate pe timpul controalelor anterioare;g) emiterea acordurilor pentru jocurile de artificii și comercializarea articolelor pirotehnice.  +  Articolul 28Controlul tematic inopinat se execută, de regulă, la anumite categorii de operatori economici, inclusiv cei care desfășoară activități preponderent pe timpul nopții și/sau cu afluență mare de persoane, la servicii private pentru situații de urgență, la instituirea permanenței la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau în alte situații în care verificarea respectării reglementărilor în vigoare ori înlăturarea unei stări de pericol iminent sunt mai eficiente prin acțiuni neanunțate.  +  Articolul 29(1) Pentru controalele de fond executate la obiective complexe din punct de vedere al riscurilor, la localități, precum și pentru cele tematice executate la categorii de obiective din același domeniu, la care participă colectiv de inspectori, se întocmesc planuri de desfășurare.(2) Planurile prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către șeful/șefii de servicii și compartimente implicate în acțiune, avizate de adjunctul inspectorului-șef și aprobate de inspectorul- șef.  +  Articolul 30(1) Controalele de prevenire se execută, de regulă, de cel puțin 2 inspectori de prevenire, în funcție de complexitatea obiectivelor.(2) În raport cu specificul obiectivului și acțiunii, controalele pot fi executate și individual.(3) Controalele prevăzute la art. 23 lit. b) pot fi desfășurate în comun cu alte organisme și instituții abilitate prin lege să execute controale.  +  Articolul 31(1) Repartizarea pentru control a obiectivelor se efectuează anual, pe inspectori de prevenire, de șefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din inspecțiile județene, se avizează de adjunctul inspectorului-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București și se aprobă de inspectorul-șef.(2) Obiectivele se repartizează către inspectorii de prevenire ținând seama de:a) specificitatea zonei de competență;b) situația operativă din anul precedent;c) specializarea, pregătirea și experiența personalului cu atribuții de control;d) gradul de încadrare cu personal al inspecției județene;e) corelarea între structurile inspecțiilor de prevenire a activităților preventive și celelalte structuri ale unității;f) precizările Inspecției de Prevenire.(3) La întocmirea repartiției obiectivelor către inspectorii de prevenire se normează timpul alocat desfășurării activităților de control pe categorii de obiective, în funcție de complexitatea acestora.  +  Articolul 32Controlul de prevenire presupune parcurgerea următoarelor etape:a) pregătirea controlului;b) desfășurarea controlului;c) finalizarea controlului.  +  § 1.2. Pregătirea controlului de prevenire  +  Articolul 33(1) Pregătirea controlului de prevenire se efectuează în scopul cunoașterii de către inspectorul de prevenire a tuturor caracteristicilor, riscurilor particulare ale operatorului economic/instituției/localității, al însușirii prevederilor legale specifice acestora și creării premiselor creșterii calității activității de prevenire.(2) Pregătirea controlului este sarcină de serviciu și reprezintă responsabilitatea individuală a fiecărui inspector de prevenire.(3) Pregătirea controlului se realizează în ziua stabilită prin programul de activități al inspectoratului sub coordonarea șefului de serviciu/birou/compartiment și individual înainte de executarea controlului.(4) Pregătirea controlului cuprinde:a) studierea reglementărilor specifice în domeniu;b) studierea dosarului obiectivului/localității;c) studierea documentelor de control întocmite anterior;d) informare privind modul de autorizare din punctul de vedere al securității la incendiu și al protecției civile;e) studierea planului de analiză și acoperire a riscurilor;f) studierea situației operative specifice;g) studierea unor materiale documentare/informative;h) alegerea/pregătirea materialelor de informare preventivă în funcție de riscurile specifice obiectivului/localității;i) stabilirea scopului și tipizatelor necesare.(5) Pentru controalele la care se întocmesc planuri, grafice, trebuie însușite și aspectele precizate în acestea.(6) Pregătirea controlului presupune și schimbul de informații între inspectorii de prevenire și diseminarea bunelor practici.  +  Articolul 34(1) Dosarul obiectivului/localității cuprinde, după caz:a) fișa obiectivului/localității;b) documente de control anterioare;c) avizul de înființare și cele pentru sectoarele de competență ale serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență;d) adresele prin care se prezintă modul de remediere a deficiențelor constatate pe timpul controalelor anterioare;e) lista instituțiilor, operatorilor economici ce funcționează în unitatea administrativ-teritorială sau care au închiriat spații de la operatorul economic cuprins în control;f) alte documente relevante.(2) Modelul de fișă a obiectivului este prevăzut în anexa nr. 4, iar cel de fișă a localității este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Datele incluse în dosarele menționate la alin. (1) se verifică și se actualizează cu ocazia controalelor.(4) Fișele obiectivelor și cele ale localităților se pun la dispoziția centrului operațional județean, pentru actualizarea evidențelor operative.  +  § 1.3. Desfășurarea controlului de prevenire  +  Articolul 35(1) Controlul de prevenire se desfășoară potrivit principiilor prevăzute în prezentul regulament și cerințelor stabilite prin ghiduri și instrucțiuni de control, întocmite de Inspecția de Prevenire și aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General, precum și prin proceduri specifice și planuri de desfășurare.(2) În cazul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, materiale radioactive, deșeuri, substanțe care pot produce poluări accidentale, activitatea de control se execută și în conformitate cu reglementările specifice în materie.  +  Articolul 36(1) Personalul care execută controale de prevenire își face cunoscută calitatea prin legitimația de serviciu sau de control, precum și prin ordinul de serviciu.(2) Fiecare control se înregistrează în registrul unic de control al operatorului economic verificat și, după caz, într-un registru special al instituției controlate sau al localității, conform prevederilor legale.(3) În situația neprezentării registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în documentul de control.  +  § 1.4. Finalizarea controlului de prevenire  +  Articolul 37(1) Controlul de prevenire se finalizează printr-un document care se înregistrează, se semnează și se ștampilează de reprezentantul entității controlate.(2) Controlul de fond și tematic planificat se încheie cu un proces-verbal de control, iar acțiunile ce vizează activitățile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, cu un raport de inspecție.(3) Controalele tematice inopinate, cele efectuate la ordin, precum și controalele care vizează verificarea unor aspecte restrânse ale domeniilor vizate, cum ar fi cele precizate la art. 27 lit. c)-f), se finalizează printr-o notă de control.(4) Controlul tematic de verificare în teren pentru emiterea autorizațiilor de securitate la incendiu, protecție civilă și a acordurilor se finalizează printr-un referat, conform normelor metodologice specifice.(5) Un exemplar al documentului de control rămâne la entitatea controlată, cu excepția referatelor întocmite pentru emiterea autorizațiilor de securitate la incendiu, protecție civilă și a acordurilor.(6) Săptămânal, documentele de control încheiate se predau către structura/personalul cu atribuții pe linia evaluării, analizei și prognozei preventive pentru valorificare, ulterior completând dosarul obiectivului.(7) Modelele de proces-verbal de control, raport de inspecție SEVESO, notele de control, pe tipuri de control și categorii de obiective, sunt prezentate în anexele nr. 6-11.  +  Articolul 38Controalele de prevenire se valorifică prin următoarele modalități principale:a) înlăturarea sau reducerea pericolelor și consecințelor posibile ale manifestării acestora;b) analizarea cu conducerea unității verificate, pe baza documentului de control, a activității de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă sau informarea acesteia, în scris, asupra unor situații deosebite;c) diseminarea de materiale de specialitate pentru informarea cetățenilor și salariaților asupra riscurilor evidențiate, asupra măsurilor de prevenire și/sau diminuarea efectelor unor situații de urgență și despre modul de acțiune în timpul unei situații de urgență și posteveniment;d) constatarea contravențiilor prevăzute de actele normative în vigoare și aplicarea sancțiunilor contravenționale persoanelor fizice și juridice vinovate de săvârșirea acestora;e) propunerea către persoanele în drept, în condițiile legii, a sistării unor activități, lucrări de construcții sau oprirea funcționării ori utilizării acestora;f) stabilirea de restricții sau interzicerea unor operații ori lucrări;g) sesizarea, după caz, a procurorului și organelor de urmărire penală cu privire la faptele care constituie infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare;h) raportarea ierarhică operativă a situațiilor deosebite;i) completarea și actualizarea evidențelor nominale și statistice;j) culegerea de date și informații necesare întocmirii unor analize și sinteze;k) valorificarea concluziilor în acțiuni de informare preventivă, precum și în propuneri de modificare a unor reglementări;l) informarea centrului operațional al inspectoratului referitor la problemele deosebite care pot afecta pregătirea și desfășurarea intervenției.  +  Articolul 39(1) Problemele deosebite referitoare la activități din obiectivele controlate sunt aduse la cunoștința inspectorului-șef.(2) Deficiențele care nu pot fi soluționate la nivelul inspecțiilor județene fac obiectul unor rapoarte către Inspecția de Prevenire, al unor informări către conducerile administrației publice locale, instituții descentralizate și deconcentrate la nivel județean ce pot concura la rezolvarea situațiilor de risc, precum și al unor materiale documentare.(3) Documentele menționate la alin. (2) se înregistrează și se păstrează în condițiile prevăzute de lege și constituie un mijloc de completare a evidențelor proprii.  +  Articolul 40(1) În baza concluziilor rezultate din rapoartele primite de la inspecțiile județene, Inspecția de Prevenire elaborează informări către conducerile ministerelor, ale altor organe ale administrației publice centrale sau instituții publice, reorientează direcțiile prioritare de acțiune la nivel național sau teritorial ori, la constatarea unor situații deosebite, execută verificări de sprijin și îndrumare la inspecțiile județene.(2) Documentele de la alin. (1) se constituie ca evidență nominală la nivelul direcțiilor din cadrul Inspecției de Prevenire.  +  Secţiunea a 2-a Avizare, autorizare, acord  +  Articolul 41Avizarea/autorizarea/acordul este modalitatea de certificare a respectării unor cerințe, criterii, standarde ori prevederi legale privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă.  +  Articolul 42Activitatea de avizare are ca obiect:a) îndeplinirea cerinței esențiale de securitate la incendiu și a prevederilor privind protecția civilă la proiectarea/execuția obiectivelor de investiții, a modernizărilor și a schimbărilor de destinație pentru construcții, instalații și amenajări;b) normele și reglementările tehnice de apărare împotriva incendiilor și de protecție civilă, elaborate de ministere și de celelalte organe ale administrației publice centrale;c) reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al județului/municipiului București;d) materiale de instruire în domeniul situațiilor de urgență realizate de persoane fizice sau juridice în scopul comercializării;e) Abrogată. (la 16-01-2018, Litera e) din Articolul 42 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogată de Litera b), Articolul 3 din ORDINUL nr. 156 din 11 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2018 ) f) planuri de evacuare în situații de urgență;g) planuri de intervenție;h) planuri de prevenire și intervenție în caz de urgență radiologică;i) înființarea, extinderea, restrângerea și desființarea serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență;j) documentații de pregătire în ocupații din domeniul de reglementare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională;k) planurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;l) propunerile pentru candidații la concursul de ocupare a funcției de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență.  +  Articolul 43Activitatea de autorizare are ca obiect:a) construcții, instalații și amenajări avizate și/sau expertizate tehnic din punctul de vedere al securității la incendiu și/sau al protecției civile;b) persoanele fizice și juridice care execută lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;c) persoane fizice și juridice care desfășoară activități de identificare, evaluare și control al riscului de incendiu;d) laboratoare și poligoane de încercări la foc și poligoane de distrugere a muniției neexplodate;e) ruta pentru transportul deșeurilor periculoase.  +  Articolul 44Emiterea de acorduri are ca obiect:a) organizarea jocurilor de artificii;b) comercializarea articolelor pirotehnice;c) constituirea centrelor de formare și evaluare a competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare sau private.  +  Articolul 45Activitatea de avizare, autorizare și emitere de acorduri se desfășoară potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 46Activitatea de avizare a măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, cuprinse în norme și dispoziții emise de ministere și alte organe ale autorităților publice centrale, se desfășoară potrivit Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activității de avizare a normelor și reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere și celelalte organe ale administrației publice centrale, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.436/2006.  +  Secţiunea a 3-a Servicii voluntare și servicii private pentru situații de urgență  +  Articolul 47(1) Inspecția de Prevenire și inspecțiile județene/a municipiului București coordonează, controlează, sprijină și evaluează activitățile desfășurate de serviciile voluntare și private.(2) Coordonarea, îndrumarea și controlul serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență presupun:a) reglementarea aspectelor privind constituirea, funcționarea și dotarea serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență și verificarea respectării cadrului legal stabilit;b) eliberarea avizelor de înființare/desființare/extindere/ restrângere a activității și pentru sectorul de competență;c) desfășurarea de controale, anunțate sau inopinate, la serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;d) îndrumarea și instruirea personalului din serviciile voluntare/private pentru situații de urgență;e) organizarea și desfășurarea programelor de pregătire a specialiștilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgență;f) executarea de activități preventive în comun, asigurarea de asistență tehnică la întocmirea documentelor de planificare, organizare și desfășurare a activităților specifice serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență;g) organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare/private pentru situații de urgență;h) atragerea personalului operativ din subunitățile de intervenție, cu domiciliul în sectoarele de competență ale serviciilor voluntare, la activitățile specifice ale acestora.(3) Procedura-cadru de emitere a avizelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se aprobă prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.  +  Articolul 48Activitatea preventivă a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență se desfășoară pe baza Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 160/2007.  +  Articolul 49(1) Personalul inspecției de prevenire cu atribuții în coordonarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență urmărește activitatea și implicarea acestor structuri în desfășurarea activităților de prevenire și intervenție în localitățile repartizate prin planul anual.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) controlează, în mod obligatoriu, o dată pe an, toate serviciile voluntare și serviciile private constituite ca societăți comerciale care activează în județ.  +  Secţiunea a 4-a Pregătirea pentru situații de urgență  +  Articolul 50(1) Pregătirea pentru situații de urgență reprezintă forma activității de prevenire prin care se transmit cunoștințele teoretice privind tipurile de risc, măsurile de prevenire a acestora și se formează deprinderile practice de comportare și intervenție în situații de urgență.(2) Pregătirea pentru situații de urgență cuprinde:a) pregătirea personalului cu funcții de conducere din cadrul administrației publice centrale și locale, instituțiilor și operatorilor economici;b) pregătirea personalului de specialitate (cadru tehnic sau personal cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, inspector de protecție civilă, șefi serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență);c) pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;d) pregătirea populației și salariaților;e) pregătirea preșcolarilor, elevilor și studenților;f) pregătirea personalului propriu: echipa pirotehnică, echipa CBRN, personal operativ;g) pregătirea altor categorii de personal.(3) Pregătirea categoriilor de personal prevăzut la alin. (2), cu excepția celui de la lit. f), se desfășoară pe baza planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, aprobat prin ordin al prefectului.(4) La pregătirea personalului cu funcții de conducere pot participa și specialiști din alte structuri cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență.  +  Articolul 51(1) Formele și metodele utilizate în cadrul pregătirii pentru situații de urgență sunt: cursuri, convocări, antrenamente de specialitate, aplicații, exerciții, concursuri, instructaje, schimburi de experiență, lecții învățate, seminare, sesiuni de comunicări, studiu individual, expuneri și dezbateri.(2) Premergător activităților prevăzute la alin. (1) se întocmesc, după caz, documente de organizare și desfășurare.  +  Articolul 52Inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București stabilesc și raportează la Inspectoratul General datele convocărilor de pregătire a personalului cu atribuții sau responsabilități în domeniu, precum și ale aplicațiilor, exercițiilor și concursurilor de specialitate care urmează să se desfășoare în anul următor în județ, municipii, orașe și sectoarele capitalei.  +  Secţiunea a 5-a Informare preventivă  +  Articolul 53(1) Informarea preventivă reprezintă ansamblul de măsuri și activități specifice care vizează diseminarea către populație a măsurilor de prevenire, precum și a modului de comportare ce trebuie urmat, atât premergător, pe timpul manifestării diferitelor tipuri de risc, cât și posteveniment, în scopul preîntâmpinării apariției sau al diminuării efectelor acestuia asupra comunităților.(2) Activitățile de informare preventivă se desfășoară pe baza principiilor proactive și participative.(3) Obiectivul specific al activității de informare preventivă este acela de a asigura cetățenilor nivelul corespunzător de educație preventivă, astfel încât comunitatea să participe activ la prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență cu care aceasta se poate confrunta.(4) Activitatea de informare preventivă se desfășoară de personalul inspecției de prevenire și personalul nominalizat din subunitățile de intervenție.(5) Pentru desfășurarea activităților de informare preventivă se poate coopera cu asociații, fundații, organizații neguvernamentale și alte organisme care au atribuții complementare domeniului situațiilor de urgență și care pot sprijini financiar, logistic sau sub orice altă formă, în baza unor parteneriate/protocoale/convenții de colaborare.(6) Personalul inspecției de prevenire îndrumă, sprijină și controlează structurile din domeniul situațiilor de urgență constituite la nivelul autorităților administrației publice locale, instituțiilor și operatorilor economici în vederea desfășurării activităților de informare preventivă.  +  Articolul 54Modalitățile de realizare a informării preventive sunt:a) comunicarea directă și indirectă;b) campanii de informare și educare;c) comunicate de presă;d) puncte mobile de informare;e) ziua porților deschise;f) expoziții;g) concursuri cu tematică specifică;h) activități interactive.  +  Articolul 55Mijloace utilizate în activitatea de informare preventivă sunt:a) mass-media;b) afișe și panouri publicitare;c) reviste, pliante, broșuri, flyere;d) internet: site-uri, portaluri de socializare, forumuri;e) bannere;f) filme educative;g) spoturi video sau audio;h) puncte de informare;i) centre de informare a cetățenilor;j) sisteme de avertizare/alarmare.  +  Articolul 56Publicul-țintă al activităților de informare preventivă este reprezentat de următoarele categorii:a) copii preșcolari și elevi;b) tineri liceeni și studenți;c) adulți/salariați;d) persoane vârstnice;e) reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale.  +  Articolul 57(1) Activitatea de informare preventivă efectuată distinct se încheie prin întocmirea documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12.(2) Activitatea de informare preventivă desfășurată pe timpul controalelor de prevenire se consemnează în documentul de control încheiat.  +  Secţiunea a 6-a Asistență tehnică de specialitate  +  Articolul 58(1) Asistența tehnică de specialitate reprezintă activitatea de sprijin și îndrumare, pe care o desfășoară Inspecția de Prevenire și inspecțiile județene în executarea atribuțiilor specifice.(2) Activitatea de asistență tehnică se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind regimul conflictului de interese.(3) Asistența tehnică de specialitate se acordă în scris, la solicitări înregistrate sau consemnate în registrul de audiențe, precum și pe timpul îndeplinirii activităților specifice.(4) Asistența tehnică acordată pe timpul desfășurării altor activități preventive se consemnează în documentele de control.(5) Activitatea de asistență tehnică de specialitate se efectuează, în limitele competenței și atribuțiilor legale, în domeniul prevenirii situațiilor de urgență în ceea ce privește:a) elaborarea actelor de autoritate și documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă la nivelul organelor administrației publice centrale, locale, instituțiilor, operatorilor economici;b) elaborarea reglementărilor tehnice, normelor, dispozițiilor, regulilor, strategiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile de către organele administrației publice centrale și locale, după caz;c) proiectarea, executarea și recepția obiectivelor de investiții și pentru realizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;d) aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor;e) informarea și educarea preventivă a populației și a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile, riscurilor de incendiu, normelor și măsurilor de prevenire, reducere și înlăturare a acestora, evoluția incendiilor și concluziile desprinse din analiza acestora;f) introducerea pe piață și punerea în funcțiune a produselor cu rol în satisfacerea cerinței esențiale de securitate la incendiu;g) planificarea și organizarea activităților de pregătire a populației și a salariaților privind protecția civilă, organizarea evacuării în caz de urgență civilă;h) decontaminarea radioactivă, biologică sau chimică;i) activitatea pirotehnică;j) aducerea în stare de operativitate a sistemelor de înștiințare și alarmare la localități și operatori economici;k) constituirea, organizarea și dotarea serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență.  +  Articolul 59Inspecțiile județene sunt obligate să pună la dispoziție solicitantului liste cu persoanele fizice și juridice autorizate, verificatorii de proiecte și experții tehnici atestați în condițiile legii, prin afișare la sediul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/al municipiului București și/sau pe site-ul inspectoratului.  +  Secţiunea a 7-a Constatarea și sancționarea contravențiilor  +  Articolul 60(1) Procesele-verbale se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor normative prin care sunt prevăzute și sancționate contravențional faptele constatate.(2) Modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor este prezentat în anexa nr. 13.  +  Articolul 61(1) Evidența sancțiunilor contravenționale se întocmește separat pe categorii de persoane juridice/fizice, după cum urmează:a) sancțiunile contravenționale principale;b) sancțiunile contravenționale complementare.(2) Evidența sancțiunilor contravenționale se întocmește pe baza datelor furnizate de către inspectorii de prevenire și se păstrează de către un inspector din cadrul inspecției județene/a municipiului București, numit conform art. 10.(3) Procesele-verbale de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale împotriva cărora s-a făcut plângere conform legii se predau consilierului juridic/biroului juridic al inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București, pentru reprezentarea în instanță.  +  Articolul 62(1) Consilierul juridic al inspectoratelor pentru situații de urgență participă la instruirea inspectorilor de prevenire privind constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale.(2) În situația neîncadrării funcției de consilier juridic, activitatea de pregătire pe linia constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor contravenționale se asigură de adjunctul inspectorului-șef.  +  Articolul 63În vederea evitării unor situații de manifestare a unor tipuri de risc generate de pericole iminente, identificate ocazional, pe timpul cât se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul inspecției de prevenire poate să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale în alte împrejurări decât în cadrul activităților de prevenire planificate, cu motivarea situației care a determinat acest lucru, prin raport scris.  +  Secţiunea a 8-a Alte forme ale activității de prevenire  +  Articolul 64Reglementarea este o formă a activității de prevenire a situațiilor de urgență prin care Inspecția de Prevenire propune și elaborează proiecte de acte normative în vederea asigurării unui cadru legal, adaptat la regulamentele, directivele și deciziile Uniunii Europene, în domeniile din competență.  +  Articolul 65Certificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este un sistem procedural prin care este evaluată și stabilită conformitatea acestor produse în raport cu reglementările tehnice în vigoare, respectiv cu specificațiile tehnice aplicabile și se realizează de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.  +  Articolul 66Supravegherea pieței produselor de construcții cu rol în satisfacerea cerinței esențiale de securitate la incendiu și a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor reprezintă activitățile desfășurate și măsurile luate de Inspectoratul General, în calitate de autoritate de supraveghere, pentru a asigura că produsele sunt conforme cerințelor stabilite în legislația comunitară de armonizare corespunzătoare ori în legislația națională sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice.  +  Articolul 67Evaluarea în vederea desemnării reprezintă activitatea desfășurată de către structura specializată, la nivel național, din cadrul Inspecției de Prevenire al cărei obiect este determinarea faptului că un organism de evaluare a conformității îndeplinește în calitate de terță parte sarcini aparținând procesului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiului, precum și încercări pentru evaluarea comportării la foc/rezistenței la foc/performanței la foc exterior a produselor pentru construcții.  +  Articolul 68Auditul de supraveghere a persoanelor fizice și juridice autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează de inspectoratele pentru situații de urgență județene, respectiv al municipiului București și/sau de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 69Activitatea de monitorizare a furnizorilor de formare profesională în ocupații din domeniul de reglementare al Inspectoratului General se desfășoară de către personalul nominalizat din structurile Inspecției de Prevenire și inspecțiilor județene, împreună cu organele abilitate, pe baza procedurilor specifice.  +  Capitolul IV Evaluarea activității de prevenire  +  Articolul 70(1) Evaluarea activității de prevenire la nivel național se efectuează anual, de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, de șeful Direcției prevenire și șeful Direcției protecție pregătire și educație preventivă a populației, precum și periodic pe anumite segmente ale activității preventive.(2) La nivel teritorial evaluarea se execută, lunar și anual, de către adjunctul inspectorului-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București și de șefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din inspecțiile județene.  +  Articolul 71Evaluarea activității de prevenire are următoarele scopuri principale:a) creșterea eficienței activității de prevenire;b) stabilirea activităților de prevenire care nu și-au atins obiectivele pentru care au fost propuse;c) reorientarea, corectarea sau reconsiderarea direcțiilor de acțiune preventivă, în funcție de situația operativă;d) stabilirea de programe de măsuri în vederea îmbunătățirii nivelului de apărare împotriva incendiilor și protecției civile în județ;e) fixarea unor obiective noi de acțiune, în funcție de manifestarea unor noi situații de urgență;f) identificarea cauzelor perturbatoare în îndeplinirea obiectivelor stabilite;g) identificarea gradului de participare a fiecărui inspector în îndeplinirea obiectivelor.  +  Articolul 72(1) Evaluarea activității de prevenire se realizează pe baza criteriilor și indicatorilor stabiliți prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.(2) Evaluarea individuală a activității inspectorilor de prevenire se realizează, lunar și anual, de către șefii de servicii/birouri/compartimente, pe baza indicatorilor individuali.  +  Articolul 73(1) Activitatea fiecărui inspector de prevenire este controlată cel puțin o dată pe trimestru de către adjunctul inspectorului-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București ori de șefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul inspecțiilor județene, după caz.(2) Adjunctul inspectorului-șef verifică prin sondaj, iar șefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din inspecțiile județene/a municipiului București verifică în totalitate documentele de control, precum și calitatea și legalitatea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.(3) Constatările rezultate din verificările precizate la alin. (1) și (2) și rezultatele evaluării individuale constituie aspectul principal de care se ține seama la evaluarea anuală sau parțială a inspectorilor de prevenire.  +  Articolul 74Inspecțiile județene raportează la Inspecția de Prevenire următoarele:a) lunar, evidența statistică privind activitățile de prevenire în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna anterioară, pe structura aprobată prin ordin al inspectorului general;b) periodic, datele potrivit structurii și la termenele stabilite prin ordin al inspectorului general;c) anual, până la 15 ianuarie, raportul privind concluziile rezultate din evaluarea activității preventive desfășurate în anul precedent, pe structura stabilită prin ordin al inspectorului general.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 75(1) Inspecția de Prevenire și inspecțiile județene întocmesc, păstrează și actualizează evidențele în scris și/sau pe suport magnetic, astfel încât să fie accesibile ori de câte ori este nevoie, cu respectarea prevederilor legale.(2) Evidențele utilizate în activitatea de prevenire se clasifică în evidențe nominale și evidențe statistice.(3) Structura și conținutul evidențelor se stabilesc prin instrucțiuni aprobate prin ordin al inspectorului general.  +  Articolul 76(1) Pentru desfășurarea activității de prevenire, Inspectoratul General, respectiv inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București, asigură inspectorilor de prevenire mijloace de transport sau decontarea cheltuielilor de transport, cazare, indemnizație de detașare și alte materiale necesare, în condițiile legii.(2) Planificarea utilizării mijloacelor de transport se întocmește de către adjunctul inspectorului-șef și se aprobă de inspectorul-șef.(3) La nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/al municipiului București se asigură procurarea de materiale documentare și legislative necesare desfășurării activității de prevenire, aparatură specifică, precum și de documente tipizate dintre cele prevăzute în anexele la prezentul regulament.  +  Articolul 77Termenii și expresiile folosite în prezentul regulament sunt cele definite de legislația specifică în vigoare.  +  Articolul 78Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulamentLEGITIMAȚIE DE CONTROL– model - FAȚĂ Modelul legitimației de control (față, verso) se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 410 din 8 iulie 2013, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa nr. 2la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ................Aprob.Adjunct al inspectorului-șef,...................Avizat.Șef serviciu/birou/compartiment,...................CALCULUL FONDULUI DE TIMPNumele și prenumele ...................
  Nr. crt. Activități I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total
  1.Zile calendaristice
  2.Concedii de odihnă și de studii
  3.Zile libere
  Total zile lucru
  1.Cursuri de pregătire
  2.Pregătire de specialitate în inspectorat
  3.Verificări/evaluări
  4.Servicii/grupe operative
  Total zile efective rămase pentru activități preventive
  1.Planificarea și pregătirea controalelor
  2.Evaluări ale activității preventive
  3.Activități preventive*)
  4.Alte activități specifice**)
  --------- Notă *) Se vor stabili pe forme ale activității preventive specifice serviciului/biroului/compartimentului și în concordanță cu fișa postului. Notă **) Analize, arhivare, sinteze, informării, petiții etc.Semnătura titularului...................
   +  Anexa nr. 3la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ................
           Avizat.   Șef serviciu/birou/compartiment,      ................... Aprob. Adjunct al inspectorului-șef,      ...................

  PLAN LUNAR INDIVIDUAL
  - model -
  Nr. crt. Activitatea Numele și prenumele titularului ............................
  Anul ................... luna ...................
  Ziua
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031
  1.Activități preventive
  2.Alte activități
  Semnătura titularului...................
   +  Anexa nr. 4la regulamentFIȘA OBIECTIVULUI (OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUȚIA)- model -Denumirea operatorului economic/ ┌─────────────────────────────────────────────┐instituției │ Denumirea în clar │ └─────────────────────────────────────────────┘Administrator/Conducător ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ Date de identificare │ │ Telefon serviciu │ │ Telefon domiciliu │ └─────────────────────────────────────────────┘Coordonatele operatorului ┌─────────────────────────────────────────────┐economic/instituției │ Adresa sediului unde se află operatorul │ │ economic/instituția │ │ Telefon, fax, e-mail │ └─────────────────────────────────────────────┘Coordonatele filialelor/ ┌─────────────────────────────────────────────┐sucursalelor/punctelor de │ Adresă, telefon, fax, e-mail pentru fiecare│lucru (dacă este cazul) │ │ └─────────────────────────────────────────────┘Număr de înregistrare ┌─────────────────────────────────────────────┐din registrul comerțului │ │ └─────────────────────────────────────────────┘Cadru tehnic cu atribuții în ┌─────────────────────────────────────────────┐domeniul apărării împotriva │ Nume și prenume │incendiilor/Inspector de │ Telefon serviciu │protecție civilă │ Telefon domiciliu │ │ Certificat de competență - │ │ termen de valabilitate │ └─────────────────────────────────────────────┘1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă
  1.1. Aspecte generale …………………...................
  Domeniul de activitate
  Anul de construire (punere în funcțiune)
  Suprafața construită/desfășurată
  Număr niveluri (regim de înălțime)
  Clasificare construcție (civilă, de producție, de depozitare, cu funcțiuni mixte)
  Structura de rezistență a construcției (structură metalică, beton armat, zidărie,lemn, mixtă etc.)
  Personal angajat* * Număr estimativ.
  Utilizarea clădirii* * Prezența oamenilor în clădire: permanent/temporar.
  1.2. Date referitoare la construcție/instalație/amenajare 1.2.1. Clădirea X_(1 ... N)
  Date constructive
  Stabilitatea la foc* * Din proiect sau alte documente tehnice.
  Compartimente de incendiu
  Căi de acces, intervenție și evacuare* * Număr, gabarit, marcare/semnalizare.
  Case de scări (închise/deschise)* * Număr, gabarit, alcătuire constructivă.
  Ascensoare de intervenție* * Potrivit reglementării.
  Date tehnice
  Sisteme de ventilație/climatizare
  Sisteme de încălzire
  Instalații electrice
  Instalație de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.
  Iluminat de siguranță
  Sisteme și instalații tehnologice
  Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului și gazelor fierbinți
  Sisteme de detectare a incendiilor
  Sisteme de alarmare/avertizare
  Sisteme de limitare a propagării incendiilor* * Uși rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, protecții ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.
  Sisteme de detectare a gazelor
  Instalații speciale de stingere cu apă* * Tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), zone protejate, număr capete de refulare etc.
  Instalații de stingere cu gaze/aerosoli* * Tip, zone protejate, număr capete de refulare etc.
  Alte instalații de stingere (pulbere, spumă etc.)
  Instalație de protecție împotriva trăsnetului
  Stingătoare* * Pe tipodimensiuni.
  Hidranți interiori/coloane uscate
  Hidranți exteriori
  Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe)
  Utilaje și autospeciale de intervenție dindotarea serviciului privat pentru situațiide urgență
  Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori
  Echipament de protecție al personalului deintervenție în funcție de riscurile existente și de efectele negative ale incendiilor specifice
  2. Date privind substanțele periculoase folosite (sursa de risc)
  Denumirea substanțelor periculoase folosite, clasificare* * În conformitate cu Sistemul internațio- nal de clasificare al substanțelor periculoase, fraze de risc asociate. ………………………………………
  Cantitatea existentă în unitate* * Pentru fiecare substanță în parte.
  Loc de depozitare* * Instalație, echipament de proces, sistemde stocare, sistem de compresie, conducte etc.
  Mod de operare
  3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activității de protecție civilă
  Organizarea alarmării …………………………………….
  Instruirea personalului* * Dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoană atestată.
  Control intern de prevenire* * Dacă se execută, de către cine.
  Serviciu privat pentru situații de urgență* * Dacă există sau este încheiat contract.
  Planuri/exerciții de evacuare din clădire** Când s-a executat ultima oară, ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exercițiului.
  Afișare instrucțiuni specifice
  Obligațiile administratorului/conducerii
  Obligațiile cadrului tehnic/inspectorului/personalului din structura cu atribuții deapărare împotriva incendiilor/de protecțiecivilă
  Ordinea interioară* * Reglementări pentru lucrul cu foc des- chis, fumatul, depozitarea și evacuarea deșeurilor și reziduurilor combustibile, lucrările premergătoare și pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare și secetoase, sunt asigurate căi de acces, de evacuare și de intervenție.
  Documente specifice de apărare împotriva incendiilor* * Potrivit reglementărilor în domeniu.
  Documente specifice de protecție civilă* * Potrivit reglementărilor în domeniu.
  Reglementarea modului de întreținere, verificare, reparare a mijloacelor tehnicede apărare împotriva incendiilor* * Persoana juridică atestată.
  Evidența incendiilor de la punerea în funcțiune a operatorului economic/institu-ției* (pe fiecare clădire în parte) * Se vor preciza cauzele de incendiu.
   +  Anexa nr. 5la regulamentFIȘA LOCALITĂȚII- model - ┌─────────────────────────────────────────────┐Localitate │ Denumire localitate │ └─────────────────────────────────────────────┘Adresa sediului primăriei ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ Adresa sediului primăriei │ │ Telefon, fax, e-mail │ └─────────────────────────────────────────────┘Operatori economici/ ┌─────────────────────────────────────────────┐instituții în subordine │ Adresă, telefon, fax, e-mail - │ │ pentru fiecare │ └─────────────────────────────────────────────┘Primar ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ Nume și prenume │ │ Telefon serviciu │ │ Telefon domiciliu │ └─────────────────────────────────────────────┘Secretar ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ Nume și prenume │ │ Telefon serviciu │ │ Telefon domiciliu │ └─────────────────────────────────────────────┘Cadru tehnic cu tribuții în ┌─────────────────────────────────────────────┐domeniul apărării împotriva │ Nume și prenume │incendiilor/Inspector de │ Telefon serviciu │protecție civilă │ Telefon domiciliu │ │ Certificat de competență - │ │ termen de valabilitate │ └─────────────────────────────────────────────┘1. Date generale privind localitatea:
  Populația Nr. locuitori
  oraș (comună)
  satul
  satul
  satul
  satul
  satul
  Suprafața totală ha
  - în intravilan ha
  - în extravilan ha
  2. Operatori economici/instituții publice în subordine
  Denumire Domeniul de activitate Riscuri specifice
  3. Tipuri de riscuri specifice:
  A. Riscuri naturale: DA NU Detalii
  - fenomene meteorologice periculoase
  - alunecări de teren
  - incendii de pădure
  - avalanșe
  - fenomene distructive de origine geologică
  B. Riscuri tehnologice:
  - accidente, avarii, incendii și explozii
  - poluare ape
  - prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări
  - avarii la utilitățile publice
  - muniție neexplodată
  C. Riscuri biologice:
  - îmbolnăviri în masă
  - epidemii
  - epizootii/zoonoze
  4. Sistemul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență:
  Constituirea comitetului local pentru situații de urgență ………………………………….
  Regulamentul privind structura organiza- torică, atribuțiunile funcționale și dotarea comitetului local pentru situații de urgență
  Organizarea pregătirii pentru intervenție
  Nivelul de pregătire a personalului
  Asigurarea înștiințării și alarmării
  - centrală telefonică nr.
  - tipul
  - nr. abonați
  - telefon primărie
  - telefon post poliție
  - fax
  - radioreceptor
  - sirenă electrică
  - clopote biserici
  Asigurarea protecției prin adăpostire
  - nr. subsoluri, pivnițe, crame
  - suprafața (mp)
  - nr. construcții noi prevăzute cu adăpost
  - suprafața (mp)
  Adăposturi de protecție civilă, din care:
  - cu sisteme de filtroventilație
  - fără sisteme de filtroventilație
  Asigurarea protecției N.B.C.
  - existența mijloacelor de protecție individuală (cartușe filtrante sorbante nr. ....)
  - nr. măști contra gazelor
  - nr. complete de protecție
  Asigurarea sanitară și sanitar-veterinară
  - nr. dispensare medicale
  - nr. cadre medii
  - nr. medici
  - nr. dispensare sanitar-veterinare
  - nr. medici veterinari
  - nr. tehnicieni
  - nr. laboratoare medicale
  - nr. laboratoare sanitar-veterinare
  Asigurarea acțiunilor de evacuare
  Logistica acțiunilor de intervenție
  Elaborarea planurilor pentru situații de urgență
  5. Alimentarea cu apă
  Necesarul de apă ………………………………….
  Rezerva de apă de incendiu asigurată
  Hidranți exteriori
  - în funcțiune
  - dezafectați
  - defecți
  Rampe de alimentare la surse naturale
  - în funcțiune
  - dezafectate
  - defecte
  6. Organizarea intervenției în situații de urgență
  Notificare …………………………………..
  Înștiințare și pregătirea pentru intervenție
  Amplasarea locului de conducere
  Alarmarea populației din zona de pericol
  Măsuri de intervenție operativă
  Conducerea acțiunilor de intervenție
  Forțe și mijloace
  Cooperarea cu alte forțe
  7. Sisteme de anunțare/alarmare
  8. Căi de acces
  Localizare Situația existentă*)
  ------- Notă *) Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile din cauza înrăutățirii condițiilor meteo (precipitații sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanșe etc.).9. Serviciul voluntar pentru situații de urgență9a. Date generale
  Categoria ………………………………..
  Autospecială(e)/utilaj de stingere* * Tip/numărul pentru fiecare tip.
  Personal angajat* * Număr/dacă are certificat de formare/ evaluare.
  Personal voluntar* * Număr/dacă are certificat de formare/ evaluare.
  Numărul specialiștilor pentru activitatea de prevenire
  9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgență
  Pregătirea personalului ………………………………..
  Număr controale efectuate
  Număr sancțiuni aplicate
  Organizarea la nivelul localității a următoarelor activități:
  - lucrul cu foc deschis
  - depozitarea și evacuarea deșeurilor și reziduurilor combustibile
  - lucrările premergătoare și pe timpul sezonului rece
  - lucrările premergătoare și pe timpul perioadelor caniculare și secetoase
   +  Anexa nr. 6la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ............PROCES-VERBAL DE CONTROL(operator economic/instituție)...............................- model -Încheiat astăzi, ....., cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste.
  Unitatea controlată …………………………….
  Administrator/Conducător
  Adresa
  Număr de înregistrare din registrul comerțului
  Desfășurat în perioada
  Inspectori
  Participanți din partea unității controlate
  Locul și data
  I. Acte normative aplicabileII. Constatări
  Nr. crt. Nereguli Locul/ Locurile de manifestare Baza legală încălcată Solu- ționată Nesolu- ționată Bază legală de sancționareCuantum
  I. Organizatorice
  II. Pregătire
  III.Constructive
  IV. Tehnice
  V. Privind serviciul privat pentru situațide urgență
  VI. Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare
  III. Activități de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (instruiri, analize, exerciții etc.)1. Activități desfășurate
  Nr. crt.Tipul de activitate*1) Subiect (risc)abordat*2) Grup-țintă*3)Numar participanți Obser- vații
  Concluzii privind activitățile desfășurate
  ---------*1) Lecție deschisă, instruire, exercițiu de evacuare etc.*2) Incendiu, cutremur, inundație etc.*3) Adulți, studenți, elevi, preșcolari.
  2. Materiale diseminate
  Nr. crt.Tipul de material*1) Denumirea Risc abordat*2)Forma de prezentare*3)Numar exemplare*4)Obser-vații
  -------*1) Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.*2) Incendiu, cutremur, inundație etc.*3) Tipărit sau pe suport informatic.*4) În cazul materialelor tipărite.
  3. Asistență tehnică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  IV. Sancțiuni aplicate:
  Nr. crt.Persoana sancționatăNeregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - Constatări) Serie/nr. PVCSC Sancțiuni
  Principale Comple- mentare
  Tipul sancțiuniiValoare amendă (lei)
  Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat înscris Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ........ până la data de ...... Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ........... - un exemplar la ................................................................. - un exemplar la .................................................................
  Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (numele și prenumele în clar, nr. legitimație de control și semnătura) Nr. de înregistrare document Reprezentantul operatorului economic/instituției (numele și prenumele în clar și semnătura) Nr. de înregistrare document Loc ștampilă
   +  Anexa nr. 7la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ..........PROCES-VERBAL DE CONTROL(localitate)......................- model -Încheiat astăzi, ......, la primăria ......... cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste.
  Localitatea controlată ………………………..
  Primar
  Desfășurat în perioada
  Inspectori
  Participanți din partea unității controlate
  Locul și data
  I. Operatori economici/instituții publice în subordine - controlateII. Acte normative aplicabileIII. Constatări
  Nr.crt Nereguli Locul/ Locurile demanifestare Baza legală încălcatăSolu- ționată Nesolu-ționatăBază legală de sancționareCuantum
  1.Organizatorice:
  1.1. Comitetul local pentrusituații de urgență
  1.2. Apărare împotriva incendiilor
  1.3. Protecție civilă
  1.4. Pregătire
  2.Tehnic-constructive
  2.1. Construcții/spații/ amenajări/instalații aferente acestora
  2.2. Alimentări cu apă pentru intervenție
  3.Serviciul voluntar pentru situații de urgență
  3.1. Constituire/încadrare/dotare
  3.2. Pregătirea și organizarea intervenției
  3.3. Activitatea preventivă
  4.Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare
  IV. Activități de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (instruiri, analize, exerciții etc.)1. Activități desfășurate
  Nr. crt.Tipul de activitate*1) Subiect (risc)abordat*2) Grup-țintă*3)Numar participanți Observații
  Concluzii privind activitățile desfășurate
  --------*1) Instruire, exercițiu de evacuare, alarmare publică locală etc.*2) Incendiu, cutremur, inundație etc.*3) Adulți, copii.
  2. Materiale diseminate
  Nr. crt.Tipul de material*1) Denumirea Risc abordat*2)Forma de prezentare*3)Numar exemplare*4)Obser- vații
  ---------*1) Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.*2) Incendiu, cutremur, inundație etc.*3) Tipărit sau pe suport informatic.*4) În cazul materialelor tipărite.
  3. Asigurarea respectării obligațiilor în domeniul informării preventive
  Nr. crt.Tipul de localitate*1)Materiale realizate Modalități de diseminare Exerciții, aplicații planificate șidesfășurate*5)Obser- vații
  Tip mate- rial*2)Risc abordat*3)Grup- țintă*4)TirajPanou de afișajPunct de informareCentru de informareMass-media
  ---------*1) Municipiu, oraș, comună.*2) Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.*3) Incendiu, cutremur, inundație etc.*4) Adulți, copii.*5) Evacuare, de alarmare publică locală etc.
  4. Asistență tehnică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  V. Sancțiuni aplicate:
  Nr. crt. Persoana sancționatăNeregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul III - Constatări) Serie/nr. PVCSC Sancțiuni
  Principale Comple- mentare
  Tipul sancțiuniiValoare amendă (lei)
  Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat înscris Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ....................... până ladata de ........................ Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ..............; - un exemplar la ....................................................................; - un exemplar la ................................................................... .
  Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (numele și prenumele în clar, nr. legitimație de control și semnătura) Nr. de înregistrare document Primar (numele și prenumele în clar și semnătura) Participanți la control din partea autorității administrației publice locale (numele și prenumele în clar și semnătura) Nr. de înregistrare document Loc ștampilă (dacă există)
   +  Anexa nr. 8la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ........PROCES-VERBAL DE CONTROL(obiective de investiții).............................- model -Încheiat astăzi, ......., cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste.
  Unitatea controlată …………………………
  Administrator/conducător
  Adresa
  Număr de înregistrare din registrul comerțului
  Desfășurat în perioada
  Inspectori
  Participanți din partea unității controlate
  Locul și data
  I. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă
  Aspecte generale …………………………………………….
  Date de identificare ale obiectivului de investiție - construcție, instalație tehnologică (denumirea lucrării de construcție conform Legii nr. 50/1991 privind autori- zarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numărul proiectului, beneficiar, investitor, proiectant, verificator, expert)
  Tipul și destinația clădirii (civilă - comerț, sănătate etc., înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producție sau depozitare, cu funcțiuni mixte)
  Categoria de construcție prevăzută cu adăpost de protecție civilă
  Categoria și clasa de importanță, conform reglementărilorspecifice privind sistemul calității în construcții
  Regim de înălțime
  Aria construită și desfășurată
  Numărul compartimentelor de incendiu și ariile acestora
  Riscul de incendiu al construcțiilor și compartimentelor de incendiu
  Echiparea și dotarea cu sisteme de protecție la incendii
  Numărul maxim de persoane sau animale
  Capacități de depozitare sau adăpostire
  Caracteristici ale proceselor tehnologice și cantități desubstanțe periculoase
  Nr. de adăposturi proiectate (buc.)/Suprafață totală (mp)/Capacitate totală (persoane), din care:
  - cu instalații de filtroventilație: nr. (buc.)/suprafață(mp)/capacitate (persoane)
  - fără instalații de filtroventilație: nr. (buc.)/ suprafață (mp)/capacitate (persoane)
  Date constructive (nr. accese, ieșire de salvare etc.)
  Dotarea adăpostului de protecție civilă (instalații de filtroventilație, sanitare, electrice, tâmplărie metalicăde protecție etc.)
  II. Constatări privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilăII.1. Deficiențe constatate la verificarea proiectului obiectivului de investițieII.2. Deficiențe constatate la verificarea conformității măsurilor de apărare împotriva incendiilor/măsurilor specifice adăposturilor de protecție civilă stabilite în reglementările tehnice, documentațiile care au stat la baza emiterii avizelor de securitate la incendiu și de protecție civilă, documentațiile tehnice de execuție, dispozițiile de șantier, măsurile prevăzute în procesele-verbale de control anterioare, rapoartele de expertiză etc., cu cele realizate pe terenII.3. Deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor constatate la organizările de șantier și pe timpul executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestoraIII. Sancțiuni aplicate:
  Nr. crt. Persoana sancționată Neregula sancționată Serie/nr. PVCSC Sancțiuni
  Principale Comple- mentare
  Tipul sancțiuniiValoare amendă (lei)
  Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informatîn scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ......... până ladata de .............. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului .............; - un exemplar la ...................................................................; - un exemplar la ...................................................................;
  Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (numele și prenumele în clar, nr. legitimație de control și semnătura) Nr. de înregistrare document Reprezentantul obiectivului de investiții (numele și prenumele în clar și semnătura) Nr. de înregistrare document Loc ștampilă
   +  Anexa nr. 9la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului .........PROCES-VERBAL DE CONTROL(pentru obiective hidrotehnice)..........................................Încheiat astăzi, ........, la ........ (obiectivul hidrotehnic) cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste.Administrator/Conducător ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘Unitate controlată ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘Număr de înregistrare din ┌─────────────────────────────────────────────┐registrul comerțului │ │ └─────────────────────────────────────────────┘Desfășurat în perioada ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘Inspector ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘Participanți din partea ┌─────────────────────────────────────────────┐unității controlate │ │ └─────────────────────────────────────────────┘Locul și data ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘1. Date de identificare a obiectivului hidrotehnic(Prezentare generală: conform documentației tehnice și fișei tehnice a obiectivului)
  ……………………………. ……………………………….
  2. Date privind exploatarea și funcționarea obiectivului (conform regulamentului de organizare și exploatare)
  Ipoteze de avarii …………………………………………….
  Măsuri ce se iau la atingerea situațiilor critice
  Evaluarea efectelor unei avarii sau accident la obiectiv:- localități afectate
  - operatori economici, instituții publice, populație, colectivități de animale, bunuri materiale etc. afectate
  3. Sistemul de management și organizare a obiectivului în vederea prevenirii unor avarii sau accidente:
  Responsabilități privind aplicarea prevederilor legale îndomeniul managementului situațiilor de urgență …………………………………………….
  Organizarea și încadrarea cu personal
  Organizarea pregătirii personalului
  Identificarea și evaluarea pericolelor
  Supravegherea continuă a obiectivului și asigurarea funcționării în siguranță a acestuia
  Elaborarea planurilor pentru situații de urgență
  Materializarea în teren a nivelurilor maxime înregistratepentru reconstituirea undelor de viitură și actualizarea valorilor caracteristice de apărare
  4. Organizarea intervenției în situații de urgență:
  Notificare …………………………………………..
  Dotarea cu mijloace de intervenție, necesar și existent
  Mijloace de protecție individuală specifice
  Aplicarea măsurilor de prevenire și protecție
  Alarmarea personalului și salariaților
  Asigurarea conducerii acțiunilor de intervenție
  Intervenția forțelor proprii
  Cooperarea cu forțele specializate ale inspectoratului pentru situații de urgență și alte forțe specializate
  5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare și control desfășurată de inspector6. Nereguli constatate pe timpul controlului7. Nereguli consemnate în precedentul document de control și neremediate8. Sancțiuni:
  Nr. crt. Persoana sancționată Neregula sancționată Serie/nr. PVCSC Sancțiuni
  Principale Comple- mentare
  Tipul sancțiuniiValoare amendă (lei)
  Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informatîn scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ......... până la datade ........... Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului .............; - un exemplar la ..................; - un exemplar la .................. . Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ..........
  Reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (numele și prenumele în clar, nr. legitimație control și semnătura) Nr. de înregistrare document Reprezentantul beneficiarului (numele și prenumele în clar și semnătura) Nr. de înregistrare document Loc ștampilă (dacă există)
   +  Anexa nr. 10la regulament
  Nr. ........./.......... Nr. de înregistrare la unitatea controlată: ............/............
  RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO
  Nr. din Registrul unic de control: ...............
  Denumirea obiectivului: ……………………………………………
  Date de identificare ale unității inspectate:
  Încadrare conform Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare
  Data efectuării inspecției:
  Participanți:
  Tematica Părțile verificate ale obiectivului Criteriile de selecție
  Documentele luate în considerare: ┌──────┬──────┐ │ Da │ Nu │┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ Documente │ Verificare în teren │ │ │├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│Decizia de numire│Este numit responsabil în domeniul │ │ ││a responsabilului│managementului securității? │ │ ││în managementul ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│securității │Fișa postului conține îndatoriri pe această │ │ ││ │linie? │ │ │├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│Notificarea │Capacitățile de stocare sunt conforme │ │ ││activității │ultimei notificări? │ │ │├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│Analiza de risc │Mijloacele de siguranță și protecție │ │ ││ │prezentate în cadrul analizei de risc există │ │ ││ │în teren și funcționează? │ │ │├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│Informare │Operatorul desfășoară o campanie continuă de │ │ ││ │informare a populației și rezultatele acestei│ │ ││ │campanii sunt supuse unui audit? │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 │ │ ││ │pentru aderarea României la Convenția privind│ │ ││ │efectele transfrontiere ale accidentelor │ │ ││ │industriale, adoptată la Helsinki la │ │ ││ │17 martie 1992, a notificat autoritățile │ │ ││ │țării vecine asupra pericolului reprezentat │ │ ││ │de amplasament? │ │ │├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│Planul de urgență│Planul de urgență al operatorului este │ │ ││internă │același cu cel transmis Inspectoratului │ │ ││ │pentru Situații de Urgență? │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │Actualizările/Reviziile sunt la zi? │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │Planul de urgență externă se găsește la │ │ ││ │dispecerat sau ofițerul de serviciu? │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │Extrasele din plan au fost transmise compar- │ │ ││ │timentelor de specialitate din cadrul │ │ ││ │operatorului, forțelor de intervenție, insti-│ │ ││ │tuții publice/operatori posibili a fi afec- │ │ ││ │tați de un accident? │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │Angajații/Forțele de intervenție/Personalul │ │ ││ │de decizie au/are cunoștințe despre planul de│ │ ││ │urgență internă? │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │Există concordanță între exercițiile │ │ ││ │desfășurate pe amplasament cu planificarea │ │ ││ │acestora și rapoartele după exerciții? │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │Există concordanță între scenariile din │ │ ││ │planul de urgență internă (PUI) și exerci- │ │ ││ │țiile desfășurate? │ │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬────────────┬─────────┐ Sistemul de management al securității*) │ Respectă │Indeplinește│ Grad │ conform anexei nr. 3 la Hotărârea │ cerințele│ cerințele │scăzut de│ Guvernului nr. 804/2007, cu modificările │ghidurilor│ într-o │ confor- │ ulterioare │ /practi- │ măsură sa- │ mitate │ │ cilor │ tisfăcă- │asigurând│ │ interna- │ toare │ minimul │ │ ționale │ │ de se- │ │ │ │curitate │┌──────────────────┬─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Politica de │Este acoperitoare și │ │ │ ││prevenire a │întocmită corespunzător? │ │ │ ││accidentelor ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│majore/de │Este făcută publică │ │ │ ││management │angajaților prin afișa- │ │ │ ││în domeniul │rea acesteia în locuri │ │ │ ││siguranței/ │vizibile? │ │ │ ││securității │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Organizare și │Au fost identificate │ │ │ ││personal │nevoile de pregătire ale │ │ │ ││ │întregului personal │ │ │ ││ │(angajați sau │ │ │ ││ │contractori)? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Sunt specificate cerin- │ │ │ ││ │țele minime de pregătire │ │ │ ││ │pentru fiecare post? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Este stabilit un plan │ │ │ ││ │pentru pregătirea perso- │ │ │ ││ │nalului și verificarea │ │ │ ││ │cunoștințelor? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există un audit scris al │ │ │ ││ │sistemului ce prezintă │ │ │ ││ │recomandări cu termene │ │ │ ││ │stabilite? │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Identificarea │Este implementat un │ │ │ ││și evaluarea │sistem pentru identifi- │ │ │ ││riscurilor │carea continuă a hazar- │ │ │ ││ │durilor (operare normală │ │ │ ││ │/anormală)? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există proceduri pentru │ │ │ ││ │evaluarea riscurilor │ │ │ ││ │(probabilitate/frecvență │ │ │ ││ │și magnitudine)? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există un sistem pentru │ │ │ ││ │controlul riscurilor │ │ │ ││ │(asigurarea că riscurile │ │ │ ││ │sunt menținute în limi- │ │ │ ││ │tele descrise în raportul│ │ │ ││ │de securitate)? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Au fost identificate │ │ │ ││ │instalațiile critice │ │ │ ││ │funcționării în siguranță│ │ │ ││ │și cărora li se acordă │ │ │ ││ │atenție sporită din │ │ │ ││ │punctul de vedere al │ │ │ ││ │întreținerii și operării?│ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există un audit scris al │ │ │ ││ │sistemului ce prezintă │ │ │ ││ │recomandări cu termene │ │ │ ││ │stabilite? │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Controlul │Verificarea cunoștințelor│ │ │ ││operațional │angajaților ce lucrează │ │ │ ││ │în puncte critice asupra │ │ │ ││ │procedurilor de lucru în │ │ │ ││ │condiții normale și în │ │ │ ││ │situații de urgență │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Procedurile de lucru │ │ │ ││ │conțin și informații │ │ │ ││ │pentru operarea în │ │ │ ││ │situații de urgență? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Întreținerea și mente- │ │ │ ││ │nanța elementelor critice│ │ │ ││ │ale instalației se fac pe│ │ │ ││ │baza unor proceduri bine │ │ │ ││ │documentate, prescripți- │ │ │ ││ │ilor producătorului? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Se ține o evidență │ │ │ ││ │riguroasă asupra opera- │ │ │ ││ │țiunilor de mentenanță │ │ │ ││ │și întreținere? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Este implementat și │ │ │ ││ │menținut un sistem de │ │ │ ││ │permise de lucru? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există un audit scris al │ │ │ ││ │sistemului ce prezintă │ │ │ ││ │recomandări cu termene │ │ │ ││ │stabilite? │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Managementul │Sunt implementate proce- │ │ │ ││pentru moderni- │duri pentru definirea │ │ │ ││zare/managementul │modificărilor instala- │ │ │ ││schimbărilor │țiilor/procedurilor/ │ │ │ ││ │materialelor/contracto- │ │ │ ││ │rilor etc. care fac │ │ │ ││ │obiectul managementului │ │ │ ││ │schimbărilor? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Sunt implementate proce- │ │ │ ││ │duri care reglementează │ │ │ ││ │modul de analiză al ris- │ │ │ ││ │cului pentru schimbările │ │ │ ││ │propuse? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există un audit scris al │ │ │ ││ │sistemului ce prezintă │ │ │ ││ │recomandări cu termene │ │ │ ││ │stabilite? │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Planificarea │Există proceduri opera- │ │ │ ││pentru situații │ționale în caz de situa- │ │ │ ││de urgență │ții de urgență specifice │ │ │ ││ │operării fiecărei │ │ │ ││ │instalații? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Întreg personalul benefi-│ │ │ ││ │ciază de pregătire speci-│ │ │ ││ │fică privind operațiile │ │ │ ││ │și măsurile ce trebuie │ │ │ ││ │luate în caz de urgență? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Se efectuează exerciții │ │ │ ││ │pentru a observa capaci- │ │ │ ││ │tatea de răspuns a tutu- │ │ │ ││ │componentelor organiza- │ │ │ ││ │ției? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există un audit scris în │ │ │ ││ │urma exercițiilor ce │ │ │ ││ │prezintă recomandări cu │ │ │ ││ │termene stabilite? │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Monitorizarea │Pentru fiecare punct │ │ │ ││performanței │enunțat în cadrul poli- │ │ │ ││ │ticii au fost stabilite │ │ │ ││ │obiective ce duc la │ │ │ ││ │îndeplinirea acestora? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Au fost stabilite pro- │ │ │ ││ │grame ce asigură îndepli-│ │ │ ││ │nirea obiectivelor? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există un audit scris al │ │ │ ││ │sistemului ce prezintă │ │ │ ││ │recomandări cu termene │ │ │ ││ │stabilite? │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Adoptarea și │Există o procedură care │ │ │ ││implementarea │stabilește care sunt │ │ │ ││mecanismelor de │avariile/accidentele ce │ │ │ ││investigare │trebuie investigate? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există o procedură care │ │ │ ││ │să stabilească o metodo- │ │ │ ││ │logie sistematică de │ │ │ ││ │investigare a avariilor/ │ │ │ ││ │accidentelor? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Există un mecanism clar │ │ │ ││ │definit prin care se │ │ │ ││ │utilizează lecțiile │ │ │ ││ │învățate de pe urma ava- │ │ │ ││ │riilor/accidentelor? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Se menține un registru │ │ │ ││ │cu toate avariile/ │ │ │ ││ │accidentele? │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Audit și revizuire│Există stabilit un sistem│ │ │ ││ │clar de auditare a întreg│ │ │ ││ │sistemului de management │ │ │ ││ │al siguranței? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Sunt stabilite criterii │ │ │ ││ │de verificare prin audit │ │ │ ││ │al sistemului de mana- │ │ │ ││ │gement al siguranței? │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│ │Sunt atent urmărite reco-│ │ │ ││ │mandările rezultate în │ │ │ ││ │urma auditurilor, având │ │ │ ││ │desemnate termene de │ │ │ ││ │finalizare și persoane │ │ │ ││ │responsabile? │ │ │ │├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│Personal │Măsurile prezentate mai │ │ │ ││contractat │sus se regăsesc și în │ │ │ ││ │colaborarea cu contrac- │ │ │ ││ │torii? │ │ │ │├──────────────────┴─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤│*) Evaluarea aspectelor prezentate mai sus │ │ │ ││nu se va face doar pe baza existenței │ │ │ ││documentelor, ci și prin evaluarea implemen-│ │ │ ││tării/funcționării acestora în cadrul │ │ │ ││activității desfășurate de operatorul │ │ │ ││economic │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘
  Verificare în teren Respectă toate cerințelelegale/Asigurăun grad ridicatde protecție/ siguranță Indeplinește majoritatea cerințelor legale/ Asigură protecție/ siguranță într-o măsurăsatisfăcătoare Grad scăzut deconfor- mitate, asigurândminimul de secu- ritate
  Accesul pe amplasament
  Sistemele de avertizare/alarmare
  Sistemele de comunicații în interi- orul și exteriorul amplasamentului
  Echipamentele și instalațiile de protecție
  Echipamentele și instalațiile de intervenție
  Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență
  Sumarul constatărilor inspecției: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Analiza măsurilor stabilite anterior (RI nr. ...../......): Măsura 1. Termen: ................. Stadiul realizării: ............. Măsura 2. Termen: ................. Stadiul realizării: ............. Sancțiuni aplicate:
  Nr. crt.Persoana sancționată Neregula sancționată Serie/Nr. PVCSC Sancțiuni
  Principale Comple- mentare
  Tipul sancțiunii Valoareamendă
    Măsuri stabilite și termene de realizare:  1. ........................................................................  ...........................................................................  Termen: ........................ Răspunde: .........................  2. ........................................................................  ...........................................................................  Termen: ........................ Răspunde: .........................  Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de ................. .  Însușirea măsurilor stabilite: Semnătura și ștampila unității controlate  Titular de activitate ................  Semnăturile autorităților competente participante la control:     ................. ............... .................  Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în .... exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean .................., un exemplar pentru Agenția pentru Protecția Mediului ..................., un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ".................." al județului .................. și un exemplar pentru titularul activității inspectate.
   +  Anexa nr. 11la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ................NOTĂ DE CONTROL*)– model ----------- Notă *) Se va utiliza la controale tematice, inopinate și la cele executate la ordin.Pot fi anexate liste de verificare, adaptate la tematica sau la specificul obiectivului controlat.Încheiat astăzi, ...................., la ........................................ cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste. ┌────────────────────────────────────────┐ Unitatea controlată │ │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ Desfășurat în perioada │ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────┤ Inspectori │ │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ Participanți din partea │ │ unității controlate │ │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ Locul și data │ │ └────────────────────────────────────────┘I. Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor/protecția civilă)......................................................................II. Domeniul de activitate controlat:........................................................................................................................................................................................................................................................................................NOTĂ:Se vor nominaliza obiectivele/activitățile care fac obiectul controlului în conformitate cu tematica din planul de control.Se vor menționa obiectivele verificate (puncte de comandă, adăposturi, mijloace de alarmare etc.).III. Constatări
  Nr. crt. Nereguli Locul/ Locurile de manifestare Baza legală încălcată Solu- ționată Nesolu- ționată Baza legală de solu- ționare Cuantum
  IV. Activități desfășurate..................................................................................................................................................NOTĂ:SE VOR CONSEMNA: ACTIVITĂȚILE DE INSTRUIRE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ, INFORMARE PREVENTIVĂ, EXERCIȚII, DISEMINARE INFORMAȚII ETC.V. Sancțiuni aplicate:
  Nr. crt. Persoana sancționată Neregula sancționată (se consem- nează poziția din tabelul III - Cons- tatări) Serie/Nr. PVCSC Sancțiuni
  Principale Comple- mentare
  Tipul sancțiunii Valoare amendă (lei)
  Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ..................... până la data de ......................... .Prezenta notă de control s-a încheiat în ........................ exemplare, din care:– un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ........................;– un exemplar la .......................................................;– un exemplar la ...................................................... .Reprezentanții Inspectoratului Reprezentantul operatoruluipentru Situații de Urgență economic/instituției(numele și prenumele în clar, (numele și prenumelenr. legitimație de control și semnătura) în clar, și semnătura)  Nr. de înregistrare document Nr. de înregistrare document                         Loc ștampilă (dacă există)
   +  Anexa nr. 12la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ................ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂDesfășurată la data de ................ la ................................1. Subiectul (riscul) abordat: ............................................2. Obiectivele activității: ..........................................................................................................................3. Tipul activității*): ...................................................--------- Notă *) Punct de informare preventivă, lecție deschisă, ziua porților deschise, instruire, concurs, exercițiu, alte activități.4. Participanți:
  Adulți Studenți Liceeni Elevi Preșcolari Total participanți
  5. Mijloace utilizate:
  Prezentări PowerPoint Filme educative Spoturi audio-videoMateriale tipărite Machete Alte mijloace
  6. Materiale puse la dispoziție:
  Nr. crt.Tipul de material*1) Denumirea Risc abordat*2) Forma de prezentare*3) Numar de exemplare*4)Obser-vații
  -----------*1) Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.*2) Incendiu, cutremur, inundație etc.*3) Tipărit sau pe suport informatic.*4) În cazul materialelor tipărite.
  7. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat/colaborare cu ...........................................................................................Inspectoratul pentru Situații de Denumire beneficiar/organizatorUrgență al Județului ............ ReprezentantReprezentant Funcția, numele și prenumeleGradul, numele și prenumele Semnătura        Semnătura                             Ștampilă     Nr. înregistrare     ................. Nr. înregistrare                           ..................................
   +  Anexa nr. 13la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNE ExemplarInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ...........PROCES-VERBALde constatare și sancționare a contravențiilorSeria .......... nr. .......................Încheiat în data de ............20... în localitatea ...............Subsemnatul, ..............................., în calitate de ........................, din ........(unitatea)..... am constatat la data de ......20..., ora ....., la .....(locul)......... următoarele*): .....................................................................Fapta(ele) este/sunt prevăzută(e) de:– art. .......... din ................., sancționată cu avertisment/amendă de la ....... la ........ lei și se aplică sancțiunea amenzii de ............... lei;– art. .......... din ................., sancționată cu avertisment/amendă de la ....... la ........ lei și se aplică sancțiunea amenzii de ............... lei;– art. .......... din ................., sancționată cu avertisment/amendă de la ....... la ........ lei și se aplică sancțiunea amenzii de ............... lei;– art. .......... din ................., sancționată cu avertisment/amendă de la ....... la ........ lei și se aplică sancțiunea amenzii de ............... lei.În conformitate cu art. ...... alin. ...... lit. ...... din ............................, se stabilește următoarea sancțiune complementară:.......................................................................... .De săvârșirea abaterilor de mai sus se face răspunzător contravenientul persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociație familială/persoană fizică: ..................... filiala/sucursala .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., str. .................... nr. ......, bl. ...., sc. ....., ap. ......, județul/sectorul ................., având codul unic de înregistrare ................... în registrul comerțului, cod fiscal nr. ...................., reprezentată de ............................, în calitate de ........................., cu domiciliul în ...................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul ............., posesor al B.I./C.I./pașaportul seria .......... nr. ................, eliberat(ă)/emis de poliția/statul ............................ la data de ..............., C.N.P. ...................., ocupația ....................., locul de muncă ....................... .Contravenientul este obligat să achite suma de ...................... lei. Dacă nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal se va proceda la executarea silită.Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, reprezentând .................. lei.Contravenientul este obligat să transmită copia chitanței, în termen de 15 zile de la data înștiințării/comunicării prezentului proces-verbal, unității ......................, situată în ...................., str. ................. nr. ......, județul/sectorul ............... (cu excepția situației în care amenda s-a achitat prin intermediul Ghișeului virtual de plăți).Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.Alte mențiuni ale agentului constatator: contravenientul nu se află de față/refuză/nu poate să semneze.Subsemnatul(a) ............................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./pașaport seria ........ nr. ........., eliberat(ă)/emis de poliția/statul ................... la data de ......................., C.N.P. ......................., cu domiciliul în ....................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul .................., în calitate de martor, declar că numitul ............................ nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.Nu a fost de față niciun martor deoarece ......................................................................................................... .Contravenientului i s-a adus la cunoștință dreptul de a face obiecții, acestea fiind următoarele:..............................................................................................................................................................................................................................S-a încheiat anexă cuprinzând contravențiile săvârșite - DA/NU**).Agent constatator Martor ContravenientAm primit exemplarul 2.---------- Notă *) Descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea pagubelor pricinuite Notă **) Anexa, în 3 exemplare, va avea seria și numărul procesului-verbal.-------