ORDONANTA nr. 10 din 21 ianuarie 2000privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Principiile şi regulile fundamentale ale desfăşurării activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate  +  Articolul 1 (1) Realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, denumite în continuare activităţi de specialitate, de către persoanele fizice şi juridice autorizate, pe teritoriul României sunt supuse prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, dispoziţiilor legale care reglementează exercitarea profesiilor liberale, precum şi altor dispoziţii legale în materie, regulamentelor, normelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. (2) Relaţiile dintre persoanele fizice şi juridice autorizate sa desfăşoare activităţi de specialitate pe teritoriul României, denumite în continuare persoane autorizate, şi beneficiari se bazează pe corectitudine, onestitate şi respect reciproc.  +  Articolul 2Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor au obligaţia să asigure, prin mijloace specifice, desfăşurarea activităţii de specialitate în condiţiile legii şi ale prezentei ordonanţe, precum şi menţinerea şi stimularea unui mediu concurential normal, în vederea soluţionării tuturor solicitărilor şi asigurării accesului liber la aceste servicii.  +  Articolul 3 (1) Persoana autorizata nu poate acţiona decât în limitele convenţiei încheiate prin negociere cu beneficiarul. (2) Persoana autorizata are obligaţia sa informeze beneficiarul asupra cheltuielilor estimate ale serviciului solicitat, comunicându-i, atunci când este cazul, scutirile legale de care poate beneficia.  +  Articolul 4Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie coordonează şi asigura exercitarea calificată a activităţii din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, prin organizarea corespunzătoare a examenului de autorizare şi prin urmărirea respectării stricte a deontologiei şi disciplinei profesionale de către persoanele autorizate.  +  Capitolul 2 Dobândirea şi încetarea calităţii de persoana autorizata.Suspendarea certificatului de autorizare  +  Articolul 5 (1) Dreptul de a desfăşura activităţi de specialitate pe teritoriul României de către persoane fizice şi juridice se dobândeşte prin autorizare, în condiţiile prezentei ordonanţe şi ale Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, denumit în continuare Regulament de autorizare. (2) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfăşurarea activităţilor de specialitate în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice şi calitative prevăzute în instrucţiunile şi normativele tehnice elaborate sau avizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. (3) Prin autorizare se atesta capacitatea tehnico-profesională a persoanelor autorizate sa desfăşoare activităţi de specialitate recunoscute oficial şi destinate a fi preluate în baza de date cadastrale şi în fondul naţional de geodezie şi cartografie. (4) Atestarea capacităţii tehnico-profesionale se realizează prin verificarea performantelor profesionale şi a posibilităţilor tehnice de desfăşurare a activităţii de specialitate ale persoanelor fizice şi juridice care solicită autorizarea.  +  Articolul 6 (1) Domeniile, condiţiile şi procedura de desfăşurare a examenului de autorizare se stabilesc prin Regulamentul de autorizare, aprobat prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. (2) Dobândirea calităţii de persoana autorizata se atesta prin certificatul emis în condiţiile Regulamentului de autorizare.  +  Articolul 7 (1) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie întocmeşte tabloul tuturor persoanelor autorizate, pe care îl comunică oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti. (2) De asemenea, tabloul prevăzut la alin. (1) se comunică Ministerului Justiţiei şi Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, care îl vor transmite birourilor de carte funciară, respectiv birourilor notarilor publici. (3) Actualizarea tabloului prevăzut la alin. (1) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de persoana autorizata.  +  Articolul 8 (1) Certificatul de autorizare se suspenda în următoarele cazuri: a) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile art. 18 alin. (1) lit. c); b) când persoana autorizata se afla în curs de cercetare penală pentru o infracţiune în legătură cu activitatea sa; c) în caz de pierdere sau de distrugere a certificatului de autorizare şi/sau a parafei; d) în caz de incapacitate temporară de muncă, constatată în condiţiile legii. (2) Suspendarea durează până la încetarea cauzei care a determinat-o.  +  Articolul 9Încetarea calităţii de persoana autorizata are loc prin retragerea sau încetarea valabilităţii certificatului de autorizare.  +  Articolul 10Certificatul de autorizare se retrage în următoarele cazuri: a) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. d); b) când se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru a treia suspendare a autorizării în ultimii 3 ani, pentru motivul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a); c) când persoana autorizata desfăşoară activităţi de specialitate pentru categoriile de lucrări pentru care nu este autorizata sau în perioada în care autorizarea este suspendată.  +  Articolul 11Certificatul de autorizare îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri: a) la cererea persoanei autorizate; b) în cazul depăşirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de inaintare a specimenului de parafa, prevăzute prin Regulamentul de autorizare; c) la decesul sau la declararea judecătorească a morţii; d) la punerea sub interdicţie a persoanei autorizate prin hotărâre judecătorească irevocabilă; e) la încetarea calităţii de persoana juridică.  +  Articolul 12 (1) Suspendarea, retragerea şi, respectiv, încetarea valabilităţii certificatului de autorizare se dispun, se constata sau, după caz, se pun în aplicare de către reprezentanţii Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sau, după caz, ai oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Persoanele al căror certificat de autorizare a fost retras pot solicita o noua autorizare după 3 ani de la data retragerii acestuia.  +  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile persoanelor autorizate  +  Articolul 13 (1) Persoanele autorizate au dreptul sa desfăşoare activităţi de specialitate şi sa acorde asistenţa tehnica în domeniile în care au primit autorizarea. (2) Persoanele autorizate au dreptul să se constituie în asociaţii profesionale, potrivit legii. (3) Pentru activităţile de specialitate desfăşurate în scopul efectuării inscrierilor în cărţile funciare cu caracter nedefinitiv persoanele autorizate au dreptul la onorariu. (4) Onorariile prevăzute la alin. (3) vor rezultă din negocieri şi se vor încadra între limitele minime şi, respectiv, maxime ale tarifelor de onorarii stabilite periodic, în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prin ordin comun al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi al ministrului justiţiei, cu avizul Oficiului Concurentei, potrivit legii. (5) Pentru celelalte activităţi de specialitate desfăşurate de persoanele autorizate cuantumul onorariului va fi stabilit prin licitaţii publice, contracte şi prin alte modalităţi prevăzute de lege. (6) Persoanele autorizate nu pot pretinde sau incasa alte onorarii decât cele stabilite cu beneficiarul.  +  Articolul 14 (1) Persoanele autorizate sunt obligate să respecte principiile şi regulile fundamentale ale desfăşurării activităţii de specialitate prevăzute în cap. I. (2) În afară obligaţiei prevăzute la alin. (1) persoanele autorizate mai au următoarele obligaţii: a) să respecte metodologiile, normele, regulamentele şi instrucţiunile elaborate sau avizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, precum şi celelalte dispoziţii legale în vigoare; b) sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a activităţilor de specialitate şi sa îl prezinte, la cerere, reprezentanţilor Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti; c) sa anunţe în termen de 5 zile Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sau, după caz, oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti despre orice modificare a condiţiilor care au determinat autorizarea; d) să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională.  +  Capitolul 4 Controlul activităţii desfăşurate de persoanele autorizate  +  Articolul 15 (1) Controlul activităţii de specialitate desfăşurate de persoanele autorizate se exercită de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz. (2) Modul de exercitare a controlului de către instituţiile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin Regulamentul privind controlul activităţii persoanelor autorizate. (3) Preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, prin direcţiile generale de specialitate, şi directorii generali ai oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti pot dispune controlul activităţii persoanelor autorizate.  +  Capitolul 5 Răspunderea juridică a persoanelor autorizate  +  Articolul 16Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor ce le revin, persoanele autorizate răspund civil, penal sau disciplinar, după caz.  +  Articolul 17 (1) Răspunderea disciplinară a persoanelor autorizate poate fi angajata în următoarele cazuri: a) nerespectarea repetată a dispoziţiilor legale, a metodologiilor, normelor tehnice, regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate sau avizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie; b) desfăşurarea activităţilor de specialitate fără aviz de execuţie sau pe bază de documente şi date provenite din surse neautorizate; c) refuzul repetat şi nejustificat de a desfăşura activităţi de specialitate şi/sau condiţionarea încheierii convenţiilor de stipularea unor clauze inechitabile; d) condiţionarea încheierii convenţiilor cu beneficiarii prin clauze care stipulează prestaţii suplimentare, care nu au legătură cu obiectul acestora sau care, deşi au legătură, în alte condiţii, nu ar fi solicitate de beneficiar; e) nesesizarea unor situaţii prin care se constata aplicarea unor condiţii inegale, vadit disproportionate, pentru prestaţii echivalente; f) perceperea unor onorarii care depăşesc onorariile stabilite în condiţiile art. 13 alin. (4); g) săvârşirea oricăror fapte de natura sa aducă atingere onoarei, probitatii şi prestigiului profesional. (2) Răspunderea disciplinară a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme de răspundere juridică.  +  Articolul 18 (1) Pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute la art. 17 alin. (1) pot fi aplicate următoarele sancţiuni: a) avertisment; b) amenda de la 500.000 la 10.000.000 lei; c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de 1-3 luni; d) retragerea certificatului de autorizare. (2) Punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor Regulamentului de autorizare. (3) Amenzile prevăzute la alin. (1) lit. b) au regim de venituri extrabugetare şi sunt destinate realizării obiectului de activitate al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.  +  Articolul 19 (1) Constatarea abaterilor disciplinare prevăzute la art. 17 şi aplicarea sancţiunilor sunt de competenţa reprezentanţilor Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sau, după caz, a reprezentanţilor oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene ori al municipiului Bucureşti. (2) Constatarea poate fi facuta cu prilejul controlului activităţii desfăşurate de persoanele autorizate sau la sesizarea oricărei persoane interesate, care poate formula plângere la oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti sau, după caz, la Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. (3) Împotriva deciziei adoptate în condiţiile alin. (1) părţile pot face contestaţie, în termen de 10 zile de la comunicare, la Colegiul de onoare constituit pe lângă Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. (4) Procedura de soluţionare a contestaţiilor va fi stabilită prin regulament, aprobat prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. (5) Împotriva soluţiei adoptate de Colegiul de onoare partea nemultumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente potrivit legii.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20 (1) Persoanele autorizate sunt obligate sa plătească Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie următoarele sume: a) taxa de autorizare, care se plăteşte anterior autorizării, în condiţiile prevăzute de lege, şi nu se restituie în cazul refuzului de autorizare; b) o cota de 5% din onorariile brute încasate ca urmare a desfăşurării activităţilor de specialitate pentru care au fost autorizate. (2) Sumele încasate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie potrivit alineatului precedent au regim de venituri extrabugetare, sunt destinate realizării obiectului de activitate al acestuia şi se vărsa la Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie într-un fond special constituit potrivit legii. (3) Evidenta onorariilor şi modul de încasare a sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se vor reglementa prin ordin comun al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi al ministrului finanţelor, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 21 (1) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie va elabora Regulamentul de autorizare şi Regulamentul privind controlul activităţii persoanelor autorizate. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi ministrul justiţiei vor aproba prin ordin comun, cu avizul Oficiului Concurentei, onorariile prevăzute la art. 13 alin. (4).  +  Articolul 22Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Preşedintele Oficiului Naţionalde Cadastru, Geodezie şi Cartografie,Sorin BondocMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesOficiul ConcurenteiDan Ionescu,secretar de stat----------