ORDONANTA nr. 9 din 21 ianuarie 2000privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi ale art. 1 lit. T din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Părţile sunt libere sa stabilească în convenţii rata dobânzii pentru întârzierea în plata unei obligaţii băneşti.  +  Articolul 2În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii, se va plati dobânda legală.  +  Articolul 3Dobânda legală se stabileşte, în materie comercială, când debitorul este comerciant, la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Naţionala a României.Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianţi cei care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită, şi societăţile comerciale.În toate celelalte cazuri dobânda legală se stabileşte la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Naţionala a României, diminuat cu 20%.Nivelul taxei oficiale a scontului, în funcţie de care se stabileşte dobânda legală, este cel din ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, valabil pentru întregul trimestru următor. Nivelul taxei oficiale a scontului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4În relaţiile de comerţ exterior sau în alte relaţii economice internaţionale, atunci când legea română este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în moneda străină, dobânda legală este de 6% pe an.  +  Articolul 5În raporturile civile dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se datorează numai dobânda legală.  +  Articolul 6Prin dobânda se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, dar şi alte prestaţii sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosinţei capitalului.  +  Articolul 7Plata anticipata a dobânzilor se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasată rămâne bine dobandita creditorului, indiferent de variatiile ulterioare.  +  Articolul 8Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza şi pot produce dobânzi în temeiul unei convenţii speciale încheiate în acest sens, după scadenta lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puţin un an.Dispoziţiile alin. 1 şi 2 nu se aplică contractului de cont curent, precum şi atunci când prin lege s-ar dispune altfel.  +  Articolul 9În raporturile civile obligaţia de a plati o dobânda mai mare decât cea stabilită în condiţiile prezentei ordonanţe este nulă de drept.  +  Articolul 10Dobânzile percepute sau plătite de Banca Naţionala a României, de bănci, de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, de cooperativele de credit - bănci populare - şi de Ministerul Finanţelor, precum şi modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice.Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile nivelului dobânzii stabilite prin hotărâri ale colegiilor jurisdicţionale ale Curţii de Conturi, potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Articolul 1.089 alineatul 2 din Codul civil, precum şi orice dispoziţii contrare prezentei ordonanţe se abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------