HOTĂRÂRE nr. 640 din 31 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa articolul 3 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 septembrie 2013, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Garanțiile se vor acorda, conform normelor proprii și/sau procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare parte a convenției încheiate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la solicitarea instituțiilor finanțatoare, în favoarea beneficiarilor privați ai Programului Național de Dezvoltare Rurală, care prezintă un contract încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum și beneficiarilor pe care agenția îi înscrie în prevederile cap. 19 «Dispoziții tranzitorii» din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care nu au garanții din schemele de garantare cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe baza creditelor (cash sau non-cash) aprobate de acestea, fără a solicita pentru valoarea garanțiilor acordate alte garanții din partea împrumutaților.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 28 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Sumele alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori a sumei încasate efectiv până la finele fiecărui an, din care se va deduce valoarea garanțiilor deja acordate;b) asumarea de angajamente prin acordarea de scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru garantarea avansului menționat în contractele de finanțare nerambursabilă/actele adiționale încheiate cu beneficiarii publici prevăzuți la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) prelungirea scrisorilor de garanție acordate beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 care vor fi încadrați în cap. 19.1 «Dispoziții tranzitorii» din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.2. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.3. Anexele nr. 2-5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-5 la prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 31 august 2016.Nr. 640.  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionareafinanciară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politiciicomune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precumși a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)SOLICITAREde acordare a scrisorii de garanție1. Comuna/oraș/ADI/ODP/GAL/OUAI ........................., având următoarele date de identificare: ......................, CUI ................., ..........., cod CAEN ............, sediul în localitatea .................., str. ..................... nr. ......, județul ................, telefon ..................., fax ........................2. Reprezentanții legali:
  Nr. crt. Numele șiprenumele  Funcția  Actul de numire sau deîmputernicire BI/CI, seria și nr.  Codul numeric personal 
        
        
        
  vă rugăm să aprobați acordarea unei garanții în valoare de ........................... lei, destinată acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) și (4) din Contractul de finanțare nerambursabilă/Actul adițional nr. .................................... din data de ..............................., încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), destinat realizării următoarei investiții, sau, după caz, funcționării GAL.: .................................................3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este ...................................... .4. Valoarea scrisorii de garanție este de ............................. lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului în sumă de ........................... lei.5. Numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanție (inclusiv luna acordării și a expirării valabilității) este de ............. luni.6. Data-limită a valabilității scrisorii de garanție este ........................ .7. Comisionul de garantare în sumă de ....................... lei s-a plătit integral conform OP anexat (în copie).8. Beneficiarul scrisorii de garanție: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cod fiscal: 13533790, localitatea: București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.9. Investiția se încadrează în măsura acreditată prin PNDR.Valoarea totală a obiectivului de investiție este ........(în cifre și litere)...... lei.Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanțare nerambursabilă este de: .......(în cifre și litere)........ lei.10. Impozitele și taxele locale sunt încasate prin (se completează numai în cazul beneficiarilor publici):– unități proprii;– alte unități.11. Beneficiarul declară că are deschise la băncile comerciale conturi bancare.Situația conturilor deschise la instituțiile de credit este următoarea:
  Instituția de credit    Nr. contului   
    
    
    
  12. Beneficiarul declară și garantează fondului de garantare că la data prezentei solicitări:a) a adoptat în condițiile prevăzute de lege hotărârea prin care a decis încheierea acordului de garantare în favoarea fondului de garantare privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli, în cazul beneficiarilor publici;b) proiectul ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile pentru care s-a semnat contractul de finanțare cu AFIR a fost cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și în anexele la acesta, potrivit prevederilor legale, precum și documentele de înființare și funcționare conform legii, în cazul GAL/OUAI;c) în orice moment va menține creanțele fondului de garantare cu rang de creanță bugetară;d) nu au fost inițiate și nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, și/sau asupra conturilor sale deschise la instituțiile de credit) împotriva sa, care pot afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR;e) viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta solicitare de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii și regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condițiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării și a acordului de garantare, au fost îndeplinite.13. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoțite de un opis:13.1. hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, după caz (în copie);13.2. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanție din partea fondului de garantare (în copie);13.3. contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR, inclusiv bugetul indicativ și declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată (în copie);13.4. avizul favorabil al AFIR asupra procedurii de achiziție prioritar majoritară, în cazul investițiilor (în copie);13.5. proiecția bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, care să includă restituirea avansului solicitat și plata comisionului aferent scrisorii de garanție, detalierea veniturilor și cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție, conform clasificației economice;13.6. certificat de înregistrare fiscală emis de DGFP, după caz;13.7. certificat de atestare fiscală privind situația achitării obligațiilor către bugetul consolidat al statului sau a plății obligațiilor sociale, după caz;13.8. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;13.9. copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali sau copie de pe numirea conducătorului GAL/directorului OUAI, după caz;13.10. hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (în copie);13.11. contul în care s-a solicitat AFIR virarea avansului este deschis la trezorerie cu nr. ......................................;13.12. acordul de garantare, în două exemplare originale semnate de reprezentanții legali ai beneficiarului, în calitate de cedent;13.13. în cazul GAL/OUAI, biletul la ordin stipulat fără protest cu scadența la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis în nume propriu de reprezentantul legal al asociației/directorul organizației sau federației, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție.13.14. Declarație pe propria răspundere semnată de reprezentanții legali ai GAL/OUAI, conform anexei nr. 7.Prin prezenta solicitare de acordare a scrisorii de garanție, subsemnatul/a ........................., în calitate de reprezentant legal al comunei/orașului/GAL/OUAI ................................., numit în baza ................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale și în declarații, că mă oblig să respect prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare ................................ a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului. Comuna/oraș/ADI/GAL/OUAI ..............
  Data semnării ............Primar/Reprezentant legal/Director ..............
  Data semnării ............Responsabil economic
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)FONDUL ..................................................Către: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIRSCRISOARE DE GARANȚIEpentru restituirea avansului nr. ........./..........Referitor la: Contractul de finanțare nerambursabilă nr. ................./.............În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, și cu solicitarea comunei, municipiul (ADI,ODP) ......................., reprezentată de .................... în calitate de ................, Fondul ............................................ acordă o garanție irevocabilă, în valoare de .................. lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului de....................lei, în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale, cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, București, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanțare nerambursabilă nr. ...... din data de ......./Actul adițional nr. ..... din data de ......., încheiat cu AFIR, necesar realizării investiției din fonduri FEADR.Prin prezenta ne obligăm în mod irevocabil să plătim în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a prezentei scrisori de garanție, orice sumă până la concurența valorii care reprezintă maximum 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat, la prima cerere de executare, care decurge din neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația în vigoare. Plata scrisorii de garanție se va face de către Fond în termenul menționat, fără nicio altă formalitate suplimentară față de cele prevăzute mai sus, din partea AFIR.Cererea de executare a prezentei scrisori de garanție din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale trebuie să fie adresată Fondului ....................................................................... care a emis prezenta scrisoare de garanție și trebuie să fie însoțită de copiile documentelor de plată cu care a fost virat avansul către beneficiar, documentele justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, privind utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, precum și copia documentului elaborat de AFIR, prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanțare nerambursabilă, și/sau copie a deciziei privind soluționarea contestației, întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta scrisoare de garanție intră în vigoare la data emiterii acesteia, astăzi, ......................., și va produce efecte numai după ce comuna, municipiul (ADI, ODP) ...................................... a primit avansul prevăzut în prezenta scrisoare de garanție în contul deschis la Trezoreria Statului.Garanția emisă de Fondul .................... este valabilă până la data de ............... și expiră automat și în întregime în cazul în care cererea de executare din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale nu este transmisă în scris, până cel târziu la data menționată mai sus, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanție este sau nu restituită. Odată expirată, această scrisoare de garanție devine nulă și fără obiect și nicio cerere de executare primită după această dată nu va mai fi onorată.În cazul în care beneficiarul prezentei scrisori de garanție va solicita Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale prelungirea duratei de execuție prevăzute în contractul de finanțare, Fondul se obligă ca la cererea acestuia să emită notificarea de prelungire a scrisorii de garanție acordate.Garanția își va înceta valabilitatea și înainte de data din scrisoarea de garanție sau din notificarea de prelungire a scrisorii de garanție, în cazul în care Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale notifică Fondului de garantare în scris că documentele justificative prezentate de comuna, municipiul (ADI, ODP) .............................. confirmă utilizarea avansului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR suma menționată în cererea de executare în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR va percepe acestuia majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislației în vigoare.În cazul în care AFIR primește contestații de la beneficiarii publici pentru ultima tranșă de plată, termenul de plată al cererii de executare se suspendă până la soluționarea contestației.Fondul ..............................................Director general (Președinte),Director,Avizat,Director,Avizat,  +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)CERERE DE EXECUTAREa scrisorii de garanție pentru restituirea avansuluiCătre: Fondul ..........................................Referitor la: Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului, emisă de dumneavoastră în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR privind obligațiile (denumirea beneficiarului) în baza Contractului de finanțare C ........................, cu modificările și completările ulterioare.În baza Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. .../data, ......... emisă de dumneavoastră (denumirea fondului), vă transmitem solicitarea noastră pentru plata sumei de (Se va completa în cifre și în litere.) ......................... lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat și nejustificat sau justificat parțial, conform prevederilor art. 20 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform art. 23 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul UE, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016.În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR suma menționată la paragraful precedent în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR va percepe majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislației în vigoare.Pentru a asigura drepturile Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale în baza Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. ................../data ..................., vă solicitam să efectuați plata sumei menționate mai sus în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii de către dumneavoastră (denumirea fondului) a Cererii de executare a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului și a documentelor justificative.Motivele care stau la baza executării Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. .........../data ............... sunt:a) ............................;b) ........................... .Atașăm la prezenta Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. ....... din data ........, emisă de Fondul ..........., în original, precum și copiile următoarelor documente justificative:a) documentul de plată cu care AFIR a virat avansul în contul beneficiarului public;b) documentele justificative elaborate de AFIR, din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului privind utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare;c) documentul elaborat de AFIR, prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanțare nerambursabilă, și/sau copie a deciziei privind soluționarea contestației, întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.Suma finală datorată va fi plătită în contul Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale nr. .................., deschis la ............ . .d) toate actele adiționale la Contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR.Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIRDirector general,........................................  +  Anexa 5(Anexa nr. 5 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)FONDUL ......................................................Către: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIRNOTIFICAREde prelungire a scrisorii de garanție derestituire a avansului nr. .................Ref. Contract de finanțare nr. .........................Scrisoarea de garanție de restituire a avansului în valoare de ......................., emisă de Fond în favoarea APDRP la data de ..........., cu nr. .................., cu termen de valabilitate până la data de .................., pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanțare nerambursabilă nr. .......... din data de .........../Actul adițional nr. .......... din data de ............. , își prelungește valabilitatea până la data de ................................ .Prezenta notificare este valabilă numai în condițiile în care termenul final de execuție prevăzut în contractul de finanțare nu depășește perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, așa cum a fost acesta prelungit prin prezenta notificare.Prezenta notificare face parte integrantă din Scrisoarea de garanție de restituire a avansului nr. .................. .Director general,.........................Director,.........................Consilier juridic,.........................  +  Anexa 6(Anexa nr. 8 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009)CEREREde prelungire a valabilității scrisorii de garanție1. Comuna/orașul/ADI/ODP/GAL/OUAI ............................., având următoarele date de identificare: ...................., CUI ................, ................, cod CAEN ...................., sediul în localitatea ...................., str. ....................... nr. ......, județul ....................., telefon .................., fax ...........................
  Nr. crt.Numele șiprenumeleFuncția Actul de numire saude împuternicire BI/CI, seria și nr. Codul numericpersonal
        
        
        
  2. Reprezentanții legali:vă rugăm să aprobați prelungirea valabilității Scrisorii de garanție nr. ........../........... până la data de ......... .3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este ................. .4. Valoarea scrisorii de garanție este de ................. lei, reprezentând 110% din valoarea avansului în sumă de .............. lei.5. Data-limită a valabilității inițiale a scrisorii de garanție este ................... .6. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungirea este de ........... luni.7. Data-limită a valabilității scrisorii de garanție este ................... .8. Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanție nr. ....../...... în sumă de ...... lei s-a plătit integral conform OP anexat (în copie).9. Beneficiarul scrisorii de garanție: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cod fiscal: 13533790, localitatea: București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.10. Beneficiarul declară și garantează fondului de garantare că la data prezentei cereri:10.1. nu au fost inițiate și nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, și/sau asupra conturilor sale deschise la instituțiile de credit) împotriva sa care pot afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR;10.2. viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta cerere de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii și regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condițiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării și a acordului de garantare, au fost îndeplinite.11. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoțite de un opis:11.1. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție din partea fondului de garantare (în copie);11.2. nota explicativă înregistrată la AFIR prin care beneficiarul solicită aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare prin act adițional și răspunsul AFIR;11.3. ultimul act adițional încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar, în baza căruia sunt modificate și completate prevederile contractului de finanțare.11.4. proiecția bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție care să includă restituirea avansului solicitat și plata comisionului aferent scrisorii de garanție, detalierea veniturilor și cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție, conform clasificației economice;11.5. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;11.6. copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali, după caz.Prin prezenta cerere de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr. ............./........... , subsemnatul/a, ........................, în calitate de reprezentant legal al comunei/orașului/GAL/OUAI .........................., numit în baza ...................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale și în declarații, că mă oblig să respect prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către fondul de garantare ..................... a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.
  Comuna/oraș/ADI/GAL/OUAI  
  Data semnării ............Primar/Reprezentant legal/Director ..............
  Data semnării ............Responsabil economic ........................
    Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR  Director general,  ........................................
  ---------