ORDONANTA nr. 2 din 21 ianuarie 2000privind organizarea activității de expertiza tehnica judiciară și extrajudiciara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Activitatea de expertiza tehnica judiciară și extrajudiciara, precum și modul de dobândire a calității de expert tehnic se organizează și se desfășoară în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță.  +  Articolul 2Expertiza tehnica efectuată de experți sau de specialiști, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, din dispoziția organelor de urmărire penală, a instanțelor judecătorești sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciară.  +  Articolul 3Expertiza tehnica efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situații care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară constituie expertiza tehnica extrajudiciara.  +  Articolul 4(1) În scopul coordonării și îndrumării, din punct de vedere administrativ și metodologic, precum și al controlului activității de expertiza tehnica judiciară, în cadrul Ministerului Justiției funcționează Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.(2) În cadrul tribunalelor funcționează birouri locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile.  +  Articolul 5Activitatea de expertiza tehnica se poate exercita la alegere de către experții tehnici, individual sau în societăți comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice.  +  Articolul 6Experții tehnici se pot constitui în asociații profesionale, în condițiile legii.  +  Capitolul 2 Calitatea de expert tehnic judiciar  +  Articolul 7Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândește pe bază de examen, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 10.  +  Articolul 8Examenul de expert tehnic judiciar se organizează de Ministerul Justiției și are scopul de a verifica nivelul cunoștințelor viitorilor experți în specialitatea pentru care candidează, gradul de însușire a actelor normative referitoare la specialitatea respectiva, a dispozițiilor din codurile de procedura civilă și penală referitoare la expertiza și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiza tehnica judiciară, drepturile și obligațiile experților.  +  Articolul 9Examenul de expert tehnic judiciar și testarea profesională a specialiștilor care efectuează expertize tehnice judiciare se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiției în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 10(1) Dobândește calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) este cetățean român și cunoaște limba română;b) are capacitate de exercițiu deplina;c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diploma;d) are un stagiu de cel puțin 5 ani în specialitatea în care a obținut diploma;e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;f) nu are antecedente penale și se bucura de o buna reputație profesională și socială;g) a fost declarat reușit la examenul organizat în acest scop.(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit, pe specialități și pe județe, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.(2) Calitatea de expert tehnic judiciar și specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert, eliberata de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiției.(3) Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialități și pe județe, în funcție de domiciliul acestora, se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor.  +  Articolul 12Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor în științe tehnice pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen în ceea ce privește pregătirea de specialitate.  +  Articolul 13(1) În lipsa experților tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate și de alți specialiști care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), selecționate de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la propunerea instanțelor judecătorești, după testare vor fi ținute într-o evidenta nominală specială. Testarea specialiștilor se face prin interviu și consta în verificarea gradului de însușire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispozițiilor din codurile de procedura civilă și penală cu privire la expertiza și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiza tehnica judiciară, drepturile și obligațiile experților.(3) Lista nominală cuprinzând specialiștii selecționați, cu datele de identificare, întocmită pe specialități și pe județe, în funcție de domiciliul acestora, se comunică periodic birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile.  +  Articolul 14(1) Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în condițiile prezentei ordonanțe, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestata.(2) Denumirea specialitatii expertizei tehnice judiciare este stabilită în Nomenclatorul specializărilor din învățământul superior, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 15Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele prevăzute la art. 2, este obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice.  +  Articolul 16(1) Salariații numiți experți tehnici judiciari beneficiază, la unitățile la care sunt încadrați, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredințate.(2) În perioada în care nu prestează munca în calitate de salariat, datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredințate, expertul tehnic judiciar nu va primi salariu; el își păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.  +  Capitolul 3 Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciară  +  Articolul 17Organul îndreptățit sa dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numește expertul sau, după caz, specialistul, indica în scris, prin încheiere sau prin ordonanța, obiectul expertizei și întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabilește data depunerii raportului de expertiza, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, și comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza.  +  Articolul 18Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă persoana numita în calitate de expert sa mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, și un expert sau un specialist, nominalizat de ea, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14.  +  Articolul 19În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în alta localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare și la plata diurnei potrivit dispozițiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariații din instituțiile publice.  +  Articolul 20Suma stabilită drept onorariu provizoriu și avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviințat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile, deschis în acest scop.  +  Articolul 21Raportul de expertiza cuprinde:a) partea introductivă, în care se menționează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele și prenumele expertului sau ale specialistului, specialitatea acestuia, data întocmirii raportului de expertiza, obiectul acesteia și întrebările la care expertul sau specialistul urmează sa răspundă, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată și dacă părțile care au participat la aceasta au dat explicații în cursul expertizei;b) descrierea operațiunilor de efectuare a expertizei, obiecțiile sau explicațiile părților, precum și analiza acestor obiecții ori explicații pe baza celor constatate de expert sau de specialist;c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse și părerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.  +  Articolul 22Raportul de expertiza însoțit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile, în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei.  +  Articolul 23(1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciară se stabilește de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcție de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus și de gradul profesional ori științific al expertului sau al specialistului.(2) Plata onorariului și decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile.  +  Articolul 24(1) Dispozițiile art. 15-23 se aplică și în cazul expertizei contabile judiciare.(2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experți contabili atestați în condițiile legii.  +  Articolul 25(1) Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile vor retine o cota de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnica judiciară, pe care o vor vira lunar în contul Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.(2) Sumele reținute potrivit alineatului precedent se constituie și se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru:a) cheltuieli privind organizarea, funcționarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității de expertiza tehnica judiciară;b) organizarea examenului de expert tehnic judiciar și testarea specialiștilor;c) organizarea și desfășurarea activității de perfecționare a pregătirii de specialitate a experților tehnici judiciari și a specialiștilor prin cursuri, consfatuiri și simpozioane;d) dotări cu mijloace de transport, echipament de tehnica de calcul și programe, mobilier de birou, aparate de telecomunicații fixe și mobile, birotica și alte dotări necesare pentru desfășurarea activității, precum și pentru întreținere, reparații și plata eventualelor abonamente;e) stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile, precum și a personalului din direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, care participa la organizarea, funcționarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității de expertiza tehnica judiciară.(3) În limita sumelor disponibile, veniturile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate și pentru a asigura buna funcționare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, a instanțelor judecătorești și a parchetelor.(4) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum și detalierea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justiției.(5) Disponibilitățile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.(6) Evidenta contabila a sumelor prevăzute la alin. (1), precum și verificarea respectării destinației acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor și din cadrul Ministerului Justiției.  +  Capitolul 4 Organizarea activității de expertiza tehnica extrajudiciara  +  Secţiunea I Calitatea de expert tehnic extrajudiciar  +  Articolul 26Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândește pe bază de examen, care are scopul de a verifica pregătirea de specialitate, nivelul cunoașterii actelor normative referitoare la specialitatea respectiva, precum și a prezentei ordonanțe de către candidați.  +  Articolul 27Organizarea examenului în vederea atribuirii calității de expert tehnic extrajudiciar și eliberarea legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar revin ministerelor și altor instituții centrale, fiecare în domeniul sau de specialitate, stabilit conform legii.  +  Articolul 28(1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului elaborat de ministerele și de instituțiile centrale abilitate.(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 29(1) Dobândește calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și la art. 14 și care a promovat examenul organizat potrivit art. 27 și 28. Condiția minima de stagiu în specialitate, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d), poate fi majorată prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2).(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar și specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert eliberata de ministerul sau de instituția centrala abilitata sa organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță.  +  Secţiunea a II-a Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare  +  Articolul 30(1) Expertul tehnic judiciar poate efectua și expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.(2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.  +  Articolul 31(1) Relațiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.(2) Obligația de a calcula și de a vărsa impozitul aferent sumelor plătite cu titlu de onorariu de către persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat în condițiile prezentei ordonanțe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice obligația de a stabilii și de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic care a executat lucrarea individual, cu respectarea dispozițiilor legale privind impozitul pe venitul global.  +  Capitolul 5 Atribuțiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare și ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile  +  Articolul 32Biroul central pentru expertize tehnice judiciare are următoarele atribuții:a) coordonează, îndrumă și controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiza tehnica judiciară;b) întocmește și publică în Monitorul Oficial al României tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialități și pe județe, respectiv pe municipiul București, în funcție de domiciliul acestora, precum și modificările intervenite în cazul radierii unor experți tehnici judiciari;c) întocmește și comunică birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile listele nominale cuprinzând experții și specialiștii care pot efectua expertize tehnice judiciare;d) organizează desfășurarea examenului pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar și testarea specialiștilor;e) întocmește și eliberează legitimatia de expert tehnic judiciar, în care se menționează numele și prenumele, specialitatea și domiciliul expertului;f) studiază practica de efectuare a expertizelor tehnice judiciare, în vederea generalizarii celor mai eficiente metode de efectuare a acestora;g) organizează activitatea de perfecționare a pregătirii experților tehnici judiciari și a specialiștilor;h) îndrumă metodologic și ia măsuri pentru îmbunătățirea calității expertizelor;i) propune conducerii Ministerului Justiției folosirea fondului de 10%, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe;j) exercita atribuțiile prevăzute în prezenta ordonanță privind stabilirea și sancționarea abaterilor săvârșite de experții tehnici judiciari.  +  Articolul 33Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile au următoarele atribuții:a) țin evidenta experților tehnici judiciari și a experților contabili pe baza listelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și a comunicărilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare;b) recomanda organelor prevăzute la art. 2 experți sau specialiști care pot efectua expertize judiciare în condițiile prevăzute de lege;c) urmăresc efectuarea la timp a expertizelor judiciare dispuse de organele în drept, sesizand Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra intarzierilor produse din vina experților tehnici judiciari și a experților contabili;d) asigura primirea rapoartelor de expertize și a deconturilor de cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizelor judiciare. Verifica și vizează deconturile de cheltuieli pe care, împreună cu rapoartele de expertiza, le înaintează organelor care au dispus efectuarea expertizelor judiciare;e) plătesc onorariile cuvenite experților tehnici judiciari, specialiștilor și experților contabili. Întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activității de expertiza tehnica și contabila revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor;f) acorda sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției în organizarea examenului de expert tehnic judiciar și în selecționarea specialiștilor;g) întocmesc și trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situații statistice privind dinamica efectuării expertizelor judiciare.  +  Capitolul 6 Raspunderi și sancțiuni  +  Articolul 34Neefectuarea expertizei tehnice datorită unor cauze imputabile sau efectuarea acesteia cu nerespectarea dispozițiilor legale atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a expertului tehnic judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat.  +  Articolul 35(1) Experților tehnici judiciari vinovați de abateri comise în exercitarea activității de expert li se pot aplica de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertisment scris;b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an;c) retragerea calității de expert tehnic judiciar.(2) În situația în care împotriva expertului tehnic judiciar este pusă în mișcare acțiunea penală, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice până la soluționarea definitivă a cauzei.(3) Împotriva sancțiunii disciplinare aplicate expertul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea facuta în termen suspenda executarea sancțiunii.(4) Plângerea se rezolva în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiției sau de un împuternicit anume desemnat de acesta.(5) Hotărârea ministrului justiției poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competența, potrivit legii.(6) Hotărârea instanței este definitivă.(7) Sancțiunea rămasă definitivă va fi comunicată în termen de 15 zile de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în evidenta căruia se afla expertul tehnic judiciar sancționat.  +  Articolul 36(1) Abaterile săvârșite de experții tehnici extrajudiciari și sancțiunile disciplinare ce li se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 28 alin. (2).(2) Cercetarea și aplicarea sancțiunilor pentru abaterile prevăzute la alin. (1) revin compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al instituției centrale în evidenta căreia se afla expertul tehnic extrajudiciar.  +  Capitolul 7 Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 37Persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic în condițiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila și expertiza tehnica sau în baza altor acte normative își păstrează aceasta calitate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).  +  Articolul 38(1) Experții tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidenta experților. Cererile vor fi adresate Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției.(2) Radierea din evidenta a experților tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapti din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert, precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natura sa aducă atingere prestigiului profesiei.  +  Articolul 39Radierea din liste a experților tehnici extrajudiciari se dispune de către ministerele sau instituțiile centrale în evidenta cărora se afla, pentru motivele prevăzute la art. 38.  +  Articolul 40Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la expertiza tehnica judiciară se completează cu dispozițiile privind expertiza din Codul de procedură civilă sau, după caz, din Codul de procedură penală, în măsura în care prin aceasta ordonanța nu se dispune altfel.  +  Articolul 41Dispozițiile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile în situația în care expertiza urmează să fie efectuată de un serviciu medico-legal, de Institutul Central de Expertize Criminalistice sau de un laborator de expertiza criminalistica, precum și de orice alt institut de specialitate.  +  Articolul 42Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila și expertiza tehnica, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii și protecției
  sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministrul industriei și
  comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul agriculturii și
  alimentației,
  Ioan Avram Muresan
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  ----------