NORME METODOLOGICE din 20 aprilie 2005 de organizare și desfășurare a programelor de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 9 iunie 2005    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 418 din 20 aprilie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 489 din 9 iunie 2005.
    1. Atestatele de studii complementare reprezintă finalitatea programelor de pregătire postuniversitară prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului preuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare.2. Programele de atestate de studii complementare, definite ca forme de educație medicală continuă a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor, au ca scop dobândirea de noi cunoștințe teoretice și abilități practice atât pentru creșterea performanțelor profesionale individuale, cât și, implicit, a calității serviciilor de sănătate acordate populației.3. Programele de studii complementare se organizează de către Ministerul Sănătății, sub coordonarea Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în colaborare cu departamentele de învățământ postuniversitar din instituțiile de învătământ superior de stat sau private cu profil medical, medico-dentar și farmaceutic uman acreditate sau cu alți furnizori acreditați, conform Hotărârii Guvernului nr. 899/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Fiecare program de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare are un responsabil național acreditat de conducerea Ministerului Sănătății, la propunerea comisiilor sale de specialitate, având și avizul comisiilor omoloage ale Colegiului Medicilor din România, respectiv Colegiului Medicilor Dentiști din România sau Colegiului Farmaciștilor din România, după caz.5. Ca urmare a acreditării, responsabililor și lectorilor li se conferă atestatul de studii complementare corespunzător programului respectiv.6. Prin efectul prezentului ordin responsabilii și lectorii programelor de competențe și supraspecializări acreditați de Ministerul Sănătății în baza normelor anterioare devin responsabili, respectiv lectori ai programelor de studii complementare în vederea obținerii de atestate.7. Pregătirea se desfășoară sub formă unimodulară sau plurimodulară, în centre de pregătire și în instituții acreditate de conducerea Ministerului Sănătății în acest scop, la propunerea Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, care efectuează periodic evaluarea centrelor de pregătire și a instituțiilor medicale, conform prezentei anexe.8. Pe durata de desfășurare a programelor de studii complementare, responsabilitatea activităților efectuate de cursanți, a calității instruirii și a evaluării acesteia este asumată prin contract și revine responsabilului de program, respectiv responsabilului de modul.9. (1) Responsabilul național desemnat de Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății elaborează curriculumul de pregătire a programului de studii complementare, potrivit anexei nr. VII, acesta urmând a fi validat de Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București.(2) După validare, curriculumul se trimite spre avizare Colegiului Medicilor din România, respectiv Colegiului Medicilor Dentiști din România sau Colegiului Farmaciștilor din România, după caz.(3) Ulterior validării și avizării, conducerea Ministerului Sănătății aprobă curriculumul programului de studii complementare în vederea obținerii atestatului.10. Înscrierile la programele de studii complementare în vederea obținerii de atestate se fac la Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, potrivit anexei nr. VIII.11. (1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii încadrați în unități sanitare publice nu pot participa concomitent la două programe de studii complementare care implică scoaterea din activitate a cursanților.(2) Pe durata efectuării programului de studii complementare în vederea obținerii de atestate care necesită scoaterea din activitate, contractul individual de muncă al cursantului poate fi suspendat, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.12. (1) Programele de studii complementare în vederea obținerii de atestate se finalizează prin examen organizat de Ministerul Sănătății. Nota minimă necesară pentru obținerea atestatului este 7,00. Rezidenții confirmați în specialități în al căror curriculum este prevăzut un modul în domeniul în care se obțin atestate de studii complementare sunt îndreptățiți să practice abilitățile respective, cu excepțiile prevăzute în anexa nr. I (# și *).(2) Absolvenții programelor de studii complementare se pot prezenta la examenul pentru obținerea atestatului numai în primii 2 ani de la finalizarea pregătirii.(3) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care la data apariției prezentului ordin au efectuat sau efectuează programe de pregătire similare programelor de studii complementare în vederea obținerii de atestate și care nu au susținut examenul final în vederea certificării vor putea fi incluși în sesiunile de examen organizate de Ministerul Sănătății, la propunerea Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București.13. În urma promovării examenului de atestare, Ministerul Sănătății, prin Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, eliberează atestatele de studii complementare.14. (1) Pentru organizarea și desfășurarea programelor de studii complementare în vederea obținerii de atestate și susținerea examenelor de finalizare se percep taxe stabilite conform legii.(2) Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București stabilește taxa de instruire, conform bugetului de cheltuieli aferent programului de pregătire propus de responsabilul de program.(3) Din sumele reprezentând taxe de participare la programele de pregătire pentru obținerea de atestate, 33% revine Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, pentru acoperirea managementului programelor la nivel național, 67% revenind instituțiilor de învățământ superior acreditate sau persoanelor juridice ori fizice acreditate, care au calitatea de parteneri contractuali.(4) Taxele de participare la programele de studii complementare în vederea obținerii de atestate sunt suportate de beneficiari sau de angajatorii acestora.15. Certificatele de competență și certificatele de supraspecializare eliberate în baza normelor anterioare conferă posesorilor aceleași drepturi ca și atestatele de studii complementare, fiind echivalente. Acestea pot fi înlocuite, la cerere, cu atestate de studii complementare.16. Documentele care atestă instruirea similară ca durată, conținut și evaluare a programelor de studii complementare în vederea obținerii de atestate, însușită în străinătate de medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni români, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, se recunosc de către Ministerul Sănătății, cu avizul Colegiului Medicilor din România, respectiv al Colegiului Medicilor Dentiști din România sau al Colegiului Farmaciștilor din România.------