HOTĂRÂRE nr. 860 din 31 octombrie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 6 noiembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.2. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri, precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria și administrarea, dar exclud costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiții;3. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera bb) se introduce o nouă literă, litera bb^1), cu următorul cuprins:bb^1) relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European;4. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) întreprinderea nu respectă prevederile art. 15 alin. (1) lit. h) din hotărâre;5. Anexele nr. 1, 4 și 8 la procedură se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și cererilor de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile la data înregistrării acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 31 octombrie 2018.Nr. 860.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură)Data înregistrării ......................................Numărul înregistrării ................................
  CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARE
  Subscrisa, ............................................., având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .........................................., având calitatea de ..............................., solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ..............................................................Data înregistrării întreprinderii: ......................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ...........................Codul de identificare fiscală: .......................................................Adresa: ......................................................., cod poștal: .........................Telefon: ..............................., fax: ..........................................E-mail: ..................................................................Forma juridică: .........................................................................Capitalul social: .............................................. lei, deținut de:– persoane fizice: ..........................................%;– IMM:............................................................%;– societăți mari: .............................................%.Obiectul principal de activitate: ..................................................Cod CAEN: ..............................................................................Obiectul secundar de activitate^1: ...............................................^1 Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.Cod CAEN: ....................................................................II. Prezentarea situației actuale a întreprinderiia) Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați: ..........................................................– cifra de afaceri: ............................................ lei– valoare active totale^2: .................................. lei^2 Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.b) Media numărului de salariați: ...........................III. Prezentarea succintă a proiectului de investiții realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informații:– obiectivul proiectului: ....................................................................;– descrierea succintă a proiectului: .................................................................................................................................................;– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale:[ ] înființarea unei unități noi;[ ] extinderea capacității unității;[ ] diversificarea producției unității;[ ] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unității;sau– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice:[ ] înființarea unei unități noi;[ ] diversificarea activității unității;– valoarea proiectului: ...................................... lei/euro;– locația realizării investiției: ......................................................................................................;– data estimată a demarării investiției (anul): .......................;– data estimată a finalizării investiției (anul): .......................;– numărul total de locuri de muncă nou-create:...................;– perioada de creare a locurilor de muncă (anul)^3: .................^3 Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiției.IV. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate
   Valoarea cheltuielilor eligibile -lei-Intensitatea maximă a ajutorului în regiuneValoarea ajutorului de stat solicitat -lei-
  An I^4An IIAn IIITotalAn IAn IIAn IIITotal
  Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiției calculate pe o perioadă de 2 ani         
  ^4 În loc de „An I, An II ...“ se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.
  V. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ....................................................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............. nr. ..................., eliberat de ...................... la data de ......................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. ............................. nr. ..............., bl. ......., sc. ............, ap. .........., sectorul/județul ........................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;[ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;[ ] nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;[ ] nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ definite conform prevederilor din regulament;[ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;[ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;[ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;[ ] nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;[ ] nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate;[ ] va achiziționa active noi, în cazul întreprinderilor mari.Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^5, întreprinderea:^5 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.[ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;[ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:
  Nr. crt.Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativCuantumul ajutorului - euro^6 -
         
  ^6 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
  De asemenea declar pe propria răspundere că întreprinderea:[ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor;[ ] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:
  Nr. crt.Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativCuantumul ajutorului - euro^6 -
         

  Numele: ..............
  Funcția: ..............
  Semnătura^7: ..............^7 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  Data semnării: ..............
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la procedură)
  Criterii de eligibilitate - întreprindere Documente relevante
  Este înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.Certificat constatator
  Realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile.Cerere de acord pentru finanțare Certificat constatator
  Nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.Certificate fiscale
  Nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere Situații financiare
  Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere Certificat constatator
  Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
  Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
  Nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
  Creează pentru fiecare locație a realizării investiției minimum 10 locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați.Cerere de acord pentru finanțare Plan de creare a locurilor de muncă
  Determină corect valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate pe baza modelului din Ghidul solicitantului.Plan de creare a locurilor de muncă
  Are rentabilitatea cifrei de afaceri >= 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.Situații financiare
  Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.Situații financiare
  Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înființate.Certificat constatator
  Nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 8 la procedură)Data înregistrării ........................Numărul înregistrării ..................
  CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
  Subscrisa, ......................................................, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................................., având calitatea de ..............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ..............., eliberat de ................ la data de ............., cu domiciliul în localitatea ........................, str. ........................... nr. ......., bl. ........., sc. ......, ap. ......, sectorul/județul ......................, cod poștal ................., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .........., în baza Acordului pentru finanțare nr. .................... din data de ......................... și în condițiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.I. Date de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ................................................Data înregistrării întreprinderii: .......................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului:..................Codul de identificare fiscală: ...........................................Adresa: ..................................................................Telefon: ........................, fax: ..................., e-mail: ......................Cod IBAN: ....................., deschis la Trezoreria ...................II. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, .........................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ............, eliberat de .................... la data de ................., cu domiciliul în localitatea .............................., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......., sectorul/județul ........................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..................................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;[ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;[ ] nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;[ ] nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.III. Formular de decont
  LunaObligații de platăPlată*)Ajutor de stat solicitat**) - lei -
  Costul salarialSalarii brute realizate - lei -Contribuții angajator - lei -Total - lei -Obiectul plățiiDocument de plată nr./dataValoare plată - lei -Extras de cont nr./data
  12345 = 3 + 4678910
  Luna .......Costul salarial pe întreprindere        
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create        
  Cheltuieli eligibile        
  Luna .......Costul salarial pe întreprindere        
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create        
  Cheltuieli eligibile        
  ...         
  TotalCostul salarial pe întreprindere        
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create        
  Cheltuieli eligibile        
  *) Cuprinde totalul plăților aferente costurilor salariale pe întreprindere.**) Se calculează prin aplicarea procentului intensității aprobate conform acordului pentru finanțare, la cheltuielile eligibile.

  Numele: ......................
  Funcția: .....................
  Semnătura^1: ................^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  Data semnării: ...............
  NOTĂ:Cererea de plată a ajutorului de stat este însoțită de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării cheltuielilor salariale, în copie.
  -----