HOTĂRÂRE nr. 163 din 29 octombrie 2018privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 31 octombrie 2018    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 135 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 135(1) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, ridicare în picioare, apel nominal sau electronic. În cazul legilor constituționale, votul deschis se poate exprima și prin corespondență, în condițiile stabilite de Regulamentul Comisiei de revizuire a Constituției.(2) Votul prin ridicarea mâinii sau prin ridicare în picioare poate avea una dintre următoarele semnificații: pentru, contra sau abținere. Constatarea rezultatelor se face de secretari și se comunică de președinte. Președintele Senatului sau liderul oricărui grup parlamentar poate cere renumărarea voturilor.(3) Votul prin apel nominal se desfășoară astfel: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor pentru, contra și abținere, după care unul dintre secretari dă citire numelui și prenumelui fiecărui senator care răspunde pentru, contra sau abținere. După terminarea apelului se repetă numele și prenumele senatorilor care nu au răspuns la primul apel.(4) Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una dintre cele trei opțiuni de mai sus plus senatorii prezenți care nu și-au exprimat opțiunea de vot reprezintă prezența senatorilor la ședință.2. După articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 135^1(1) Votul prin mijloace electronice se realizează prin introducerea cardului de vot în consolă, urmată de apăsarea uneia dintre tastele «pentru», «contra», «abținere» sau «prezent». Rezultatul votului electronic se afișează automat pe ecranul consolei și pe ecranele din sala de ședință. În cazul unei defecțiuni tehnice, votul se repetă. Dacă defecțiunea persistă, se recurge, după caz, la celelalte modalități de vot.(2) Cardul de vot electronic care permite senatorului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către o altă persoană este interzisă. Nerespectarea interdicției atrage aplicarea sancțiunii prevăzute de prezentul regulament.(3) Votul prin mijloace electronice se desfășoară astfel: președintele de ședință explică obiectul votării și inițiază procedura de vot. Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de timp alocat votării. Senatorul are următoarele posibilități:a) apăsarea tastei «pentru» - caz în care senatorul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot «pentru»;b) apăsarea tastei «contra» - caz în care senatorul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot «contra»;c) apăsarea tastei «abținere» - caz în care senatorul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot «abținere».În cazul în care senatorul va apăsa exclusiv tasta «prezent», fără apăsarea vreuneia dintre opțiunile «pentru», «contra» sau «abținere», acesta va fi înregistrat prezent, în categoria celor care nu și-au exprimat nicio opțiune de vot.(4) În timpul ședinței de vot exprimat prin mijloace electronice, în cazul în care senatorul nu are cardul de vot introdus corect în consolă sau, având cardul corect introdus în consolă, nu apasă nicio tastă, acesta figurează absent la votul respectiv. Introducerea cardului de vot în consolă, în intervalul de timp alocat votării, permite senatorului să își exprime poziția în problema supusă votului. Scoaterea cardului de vot din consolă, după exprimarea poziției în problema supusă votului, dar înainte de expirarea timpului alocat votării, nu invalidează opțiunea exprimată.(5) Ori de câte ori votul prin mijloace electronice este deschis, acesta se introduce pentru fiecare senator pe site-ul Senatului, în cazul votului final, sau atunci când plenul Senatului hotărăște în mod expres.(6) Dacă votul electronic este deschis, la solicitarea oricărui grup parlamentar se eliberează câte o listă cuprinzând rezultatele votului. În acest caz, lista se publică pe site-ul Senatului.(7) Afișarea și interpretarea rezultatului votului prin mijloace electronice se fac după cum urmează: pe ecranele din sala de ședință și pe consolele individuale de vot, după exprimarea votului electronic se vor afișa următoarele informații: «prezenți»; «pentru»; «contra»; «abținere»; «nu votez».(8) Prezența în cazul votului prin mijloace electronice reprezintă suma tuturor senatorilor care au apăsat una dintre cele 4 taste afișate pe ecranul consolei de vot.  +  Articolul IIRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 29 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    IULIAN-CLAUDIU MANDA
    București, 29 octombrie 2018.Nr. 163.-----