ORDIN nr. 5.350 din 24 octombrie 2018pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.165/2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018    În temeiul prevederilor art. 63, 93, 94, 95, 97, 234, 247, 248, 252, 253, 254, 254^1, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268 și 279 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 409 din 15.10.2018,având în vedere prevederile art. 82-84 și art. 103-107 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.227/DGISSEP din 19.10.2018,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul interimar al educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.165/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 10 august 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Învățătorii/Institutorii/Profesorii pentru învățământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităților naționale sunt remunerați, prin plata cu ora, pentru orele care depășesc numărul de ore prevăzut în planurile de învățământ de la clasele cu predare în limba română. Aceste ore sunt normate în posturi și atribuite cadrelor didactice pe baza unui contract individual de muncă în regim de plata cu ora.2. La articolul 3, alineatul (9) se abrogă.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Ordinea ocupării în regim de plata cu ora a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante și rezervate este cea prevăzută în metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.4. La articolul 7, alineatele (2) și (4) se abrogă.5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.6. Anexa nr. 3 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul interimar al educației naționale,
    Rovana Plumb
    București, 24 octombrie 2018.Nr. 5.350.----