SENTINȚA nr. 113 din 11 iulie 2016referitoare la soluționarea acțiunii în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ cu caracter normativ
EMITENT
 • CURTEA DE APEL BRAȘOV - SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 23 octombrie 2018  Dosar nr. 95/64/2016Completul compus din:Președinte: - Mirena RaduGrefier: - Maria DascăluPentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra acțiunii formulate de reclamantul Precup Radu-Daniel, în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, având ca obiect „anulare act administrativ cu caracter normativ - Ordin nr. 1.340/26.11.2015“.Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică din data de 27 iunie 2016, când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanța, în baza art. 394 alin. (2) din Codul de procedură civilă și art. 396 alin. (1) din Codul de procedură civilă, pentru a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise, a amânat pronunțarea la data de 4 iulie 2016, apoi, având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 11 iulie 2016.
  CURTEA,
  asupra acțiunii de față:Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe cu nr. 95/64/2016 reclamantul Precup Radu-Daniel a solicitat, în contradictoriu cu pârâții Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, Ștefănescu Radu, Taus Mihai, Marcel Grigore și Florentina Pencea, anularea Ordinului nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; repararea pagubei care i-a fost cauzată prin emiterea acestui act administrativ, respectiv obligarea pârâților în solidar la plata daunelor morale de 100.000 lei.În dezvoltarea motivelor acțiunii a arătat că actul administrativ a cărui anulare o solicită nu a respectat art. 7 din Legea nr. 52/2003, întrucât pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu s-au publicat următoarele documente: data afișării, nota de fundamentare, expunerea de motive, referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului propus și nu s-a realizat dezbaterea publică în mod real și legal. Prin acest ordin a fost modificat Ordinul nr. 700/2014 fără o justificare legală și fără motive susținute.Ordinul nr. 700/2014 impunea introducerea imobilelor înscrise în cartea funciară sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 printr-o documentație de primă înscriere care cuprindea certificatul fiscal și actul care a stat la baza înscrierii în vechea carte funciară, respectându-se astfel dispozițiile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 7/1996.Modificarea art. 79 din Ordinul nr. 700/2014 prin pct. 48 din Ordinul nr. 1.340/2015 este în contradicție cu dispozițiile Legii nr. 7/1996, dar și cu art. 95 și art. 360 din Ordinul nr. 700/2014.În legătură cu daunele morale solicitate a arătat că, după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1.340/2015, nu a mai depus nicio documentație pentru imobilele înscrise în cărți funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938. În 2015 a depus la OCPI Brașov, în calitatea sa de persoană fizică autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară să execute lucrări de cadastru, geodezie, cartografie - categoria B, 55 de documentații doar pentru imobile înscrise în cărți funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, în vederea înscrierii lor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, potrivit Legii nr. 7/1996. După intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1.340/2015, în aplicarea art. 79, ar trebui întocmită o documentație cadastrală de actualizare, ceea ce contravine art. 95 și 360 din Ordinul nr. 700/2014 și art. 40-41 din Legea nr. 7/1996.Pârâta a făcut referire în adresele pe care le anexează la conversie, dar această operațiune, așa cum rezultă din Ordinul nr. 1.340/2015, nu are fundament în lege și se introduc în sistem cărți funciare vechi ce nu întrunesc condițiile prevăzute de art. 1, 2 și 23 din lege.Conversia este definită în art. 360 din Ordinul nr. 700/2014. Se poate face conversie la cărțile funciare pe format hârtie, deschise în baza Legii nr. 7/1996, direct prin înscriere, iar pentru cărțile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, se face prin recepție și înscriere, adică prin documentație de primă înscriere. Modificarea realizată prin Ordinul nr. 1.340/2015 impune ca, în această din urmă situație, să se întocmească documentație de actualizare.Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată în adrese că ar fi conversie și transformarea cărților deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, care se realizează însă prin adăugarea de informații suplimentare, schimbarea numărului de carte funciară, adăugarea categoriilor de folosință, a destinației imobilelor și altele.În Ordinul nr. 700/2014, nemodificat de Ordinul nr. 1.340/2015, introducerea în sistemul integrat, și nu electronic, cum se menționează în pct. 48 al Ordinului nr. 1.340/2015, prin care se creează impresia că ar fi același sistem, sistemele fiind diferite, se făcea corect și legal, conform Legii nr. 7/1996, prin documentație de primă înscriere, fiind în concordanță cu Codul civil și cu Codul fiscal. La prima înregistrare, imobilele primeau numere cadastrale unice și celelalte atribute ce definesc cartea funciară - art. 23 din lege - și se transmiteau direcțiilor fiscale pentru o corectă impozitare.Pârâta a afirmat că prin această „conversie“ nu se deschide o nouă carte funciară, ci doar se transcriu informațiile din cartea funciară pe format hârtie în sistemul informatic, fără a interveni asupra conținutului lor, ulterior actualizându-se. Deci rămâne aceeași carte, ceea ce contravine art. 40 și 41 din lege.A solicitat să se facă distincție între conversia astfel cum este prevăzută de lege și de art. 360 din Ordinul nr. 700/2014 și metoda denumită „conversie“ de pârâtă, care „mută“ aceste cărți funciare într-un sistem electronic în care se efectuează însă operațiuni în baza Decretului-lege nr. 115/1938, ceea ce este contrar art. 38 din Legea nr. 7/1996.A arătat că vechile cărți funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938 rămân valabile și trebuie conservate în vederea atestării dreptului de proprietate de către titulari, însă orice operațiune care este făcută asupra acestor imobile trebuie să respecte cerințele Legii nr. 7/1996. Înainte de orice operațiune, este imperios necesar ca imobilele ce urmează să fie supuse oricărei operațiuni cadastrale să întrunească condițiile Legii nr. 7/1996.A mai arătat că dacă el întocmește, în astfel de situații, documentația potrivit Ordinului nr. 1.340/2015 încalcă legea, iar dacă o întocmește potrivit legii, încalcă regulamentul. Aceasta duce chiar la încălcarea dreptului său la muncă prevăzut de art. 41 alin. (1) din Constituție, întrucât încălcarea regulamentului, sub orice formă, duce la suspendarea sau retragerea autorizației.Conversia nu este mod de înscriere în cartea funciară, față de dispozițiile art. 24 din lege. Dispozițiile art. 79 din Ordinul nr. 700/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 1.340/2015, reglementează conversia într-un mod care contravine atât legii, cât și dispozițiilor art. 360 din ordin.Se încalcă principiul unitar al legii, prevăzut de art. 1 din Legea nr. 7/1996, întrucât există imobile înscrise în cărțile funciare vechi, din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, pentru care art. 79 din Ordinul nr. 700/2014 modificat instituie excepții, în sensul că se introduc în sistemul de cadastru gratuit, conform Ordinului MAI nr. 39/2009, și imobile, aflate în aceeași situație, cărora nu li se operează prima înscriere, ci actualizare, astfel încât operațiunea este taxată, nemaifiind gratuită.A anexat cererii înscrisuri reprezentate de plângerea prealabilă și anexele sale, răspunsul pârâtei la plângerea prealabilă, răspunsuri ale pârâtei la adresele invocate în acțiune.Pârâta Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a formulat întâmpinare și a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acțiunii.A solicitat să fie respinsă critica reclamantului cu privire la nerespectarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003. Pentru a organiza o întâlnire în care să se dezbată public un proiect de act normativ este necesar ca această solicitare să vină de la o asociație legal constituită sau de la altă autoritate publică. Ca urmare a publicării anunțului referitor la inițierea proiectului de modificare a Ordinului nr. 700/2014 nu au fost înregistrate cereri prin care să se solicite organizarea unei întâlniri în care să se dezbată proiectul de act normativ.Ca urmare a publicării pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțului anterior menționat, reclamantul a formulat propuneri de modificare a Ordinului nr. 700/2014, transmise în 27.03.2015, înregistrate cu nr. 5.833/27.03.2015, conform adresei anexate.Cu privire la interpretarea art. 79 din Ordinul nr. 700/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 1.340/2015, a arătat că este greșită interpretarea reclamantului, nu există nicio neconcordanță între acest articol și art. 95 din regulament. Introducerea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor înscrise în vechile cărți funciare deschise în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 nu se face odată cu conversia cărții funciare, astfel cum susține reclamantul, ci doar după ce imobilele sunt măsurate și identificate din punctul de vedere al amplasamentului lor, în baza unei documentații cadastrale de actualizare, dezlipire, alipire sau primă înscriere, astfel cum prevăd dispozițiile actuale ale art. 79 alin. 2-9.Cu privire la neîndeplinirea condițiilor de legalitate a actului a solicitat să se constate că a fost adoptat de o instituție competentă, este în concordanță cu actele normative superioare, în temeiul cărora a fost emis, respectiv Codul civil și Legea nr. 7/1996. Acesta corespunde scopului urmărit de legea pe care o pune în executare, are forma specifică ordinelor, respectă procedurile și normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000. Actul este actual și în concordanță cu normele legale în materie.Cu privire la obligarea la daune morale a solicitat respingerea pretenției întrucât nu există motive de anulare a actului contestat. Nu există posibilitatea ca pe calea acțiunii în contencios administrativ pentru anularea unui act normativ să se poată acorda daune, materiale sau morale.Prejudiciul trebuie să fie cert sub aspectul existenței și întinderii lui, nu este nici determinat, nici determinabil. Prestigiul profesional al reclamantului nu este afectat, acesta având posibilitatea să își exercite profesia în condițiile legii. Reclamantul nu a făcut dovada refuzului OCPI Brașov de a-i înregistra lucrările de specialitate.În ce privește conversia cărților funciare a arătat că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a decis ca toate oficiile de cadastru să procedeze la această conversie datorită necesității de informare și eficientizare a activității de cadastru și publicitate imobiliară. A fost emis Ordinul nr. 659/2015 privind efectuarea conversiei din oficiu a cărților funciare, iar art. 360 Ordinul nr. 700/2014 reglementează procedura de conversie a cărților funciare în format electronic.Există o clară distincție între înscrierea în cartea funciară și conversie. Prin această din urmă operațiune nu se deschide o nouă carte funciară, ci se transcriu informațiile din cartea funciară pe suport hârtie în sistemul informatic, fără a interveni în conținutul lor. Această operațiune se efectuează cu respectarea întocmai a înscrierilor în cartea funciară în format analog, cu adăugarea unui identificator electronic al cărții funciare și cu menționarea numărului de carte funciară și cadastral/topografic în format hârtie, fără a fi adăugate informații suplimentare.Sunt respectate dispozițiile art. 881 din Codul civil și art. 24 din Legea nr. 7/1996, potrivit cărora înscrierile în cartea funciară sunt intabularea, înscrierea provizorie și notarea.A arătat că este greșită susținerea reclamantului că există două sisteme diferite, unul pentru înregistrarea imobilelor și altul pentru evidența electronică a cărților funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938.Cărțile funciare deschise în temeiul Decretului-lege nr. 115/1938 nu sunt anulate la intrarea în vigoare a Codului civil, Legea nr. 7/1996 asigurând continuitatea evidențelor de carte funciară. Acest lucru se realizează prin conversia cărților funciare din format analog în format electronic în sistemul informatic de cadastru și carte funciară e-Terra, implementat la nivel național, conform art. 363 din regulament.În ce privește conversia prin scanarea cărților funciare, aceasta reprezintă reproducerea imaginii cărții funciare în scopul integrării în sistemul informatic de cadastru și carte funciară, pentru facilitarea accesului personalului de specialitate din cadrul OCPI la informația cuprinsă în cărțile funciare pe suport hârtie.Cu privire la criticile privind afectarea colectării impozitelor asupra terenurilor și clădirilor înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară a solicitat să se constate că modificările aduse prin Ordinul nr. 1.340/2015 nu impietează asupra activității de impozitare a proprietăților și nu afectează activitatea organelor de specialitate.În drept s-au invocat dispozițiile Legii nr. 554/2004, Hotărârii Guvernului nr. 1.288/2012 și Legii nr. 7/1996.La data de 28.03.2016, în cursul procedurii de regularizare, reclamantul a modificat acțiunea în sensul că a solicitat să se dispună suspendarea parțială a Ordinului nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu privire la pct. 36, 48 și 53, anularea parțială a acestui ordin cu privire la pct. 36, 48 și 53. A solicitat să se ia act că renunță la pretențiile formulate față de pârâții Ștefănescu Radu, Taus Mihai, Marcel Grigore și Florentina Pencea și își menține pretențiile față de pârâta Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.În motivarea cererii a arătat că procedura de introducere a imobilelor în sistemul integrat a fost modificată flagrant. Nu se mai realizează prin deschiderea unei noi cărți funciare, care are la bază o documentație cadastrală, conform legii, ci se folosește așa-zisa conversie (prin care nu se realizează o primă înscriere, conform legii) urmată de o actualizare, făcând referire la art. 95 alin. (1) din Ordinul nr. 700/2014. A arătat că prin conversia cărții funciare imobilul nu este introdus în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, ci într-un sistem electronic. Există două modalități de conversie a cărții funciare în format hârtie: prin înscrierea unui imobil în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și prin recepția unui imobil în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, arătând că prin recepție se atribuie numărul cadastral unic. Există deci două tipuri de imobile: cele din cărțile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938 și cele din cărțile funciare deschise conform Legii nr. 7/1996. Cele dintâi nu au număr cadastral unic, iar cele din urmă au număr cadastral unic. A mai arătat că pârâta Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară susține că cererea de intabulare este admisibilă dacă imobilul este identificat printr-un număr topografic, fără a menționa nimic despre obligativitatea existenței unui număr cadastral. Din dispozițiile art. 29 din lege rezultă distincția care se face între cererea de intabulare și încheierea de carte funciară. În cerere se poate menționa numărul topografic sau cel cadastral, însă încheierea de carte funciară facere referire doar la numărul cadastral. Nu se pot face înscrieri, ca urmare a unor vânzări, ipotecări etc., în cartea funciară convertită, fără număr cadastral, ci doar topografic.A făcut referire la art. 29 alin. (4) din lege, care stabilește că, în cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă pe baza datelor existente, vor fi folosite documentații cadastrale întocmite și recepționate conform prevederilor legii. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară susține că, indiferent de tipul documentației cadastrale întocmite, informațiile tehnice care se introduc în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sunt identice. Analizând însă modificarea adusă prin Ordinul nr. 1.340/2015art. 81 din Ordinul nr. 700/2014, reclamantul arată că prin operațiunea de primă înscriere registratorul are obligația de a compara actele ce vor sta la baza noii cărți funciare cu cele din arhiva biroului teritorial. Prin operațiunea de conversie și actualizare neregulile ce s-ar putea depista nu ar putea fi niciodată descoperite întrucât nu există obligația de a depune actele care au stat la baza vechilor înscrieri.Se eludează dispozițiile art. I pct. 45 din Legea nr. 133/2012 care prevăd gratuitatea primei înscrieri în cartea funciară și a imobilelor înscrise în cărțile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938. Nu operează scutirea de taxă în cazul actualizării.Deschiderea cărții funciare se face, conform art. 29 din Legea nr. 7/1996, prin emiterea încheierii. Această conversie se face fără înștiințarea proprietarului. În practică conversia se face fără înștiințarea proprietarului, înainte de întocmirea oricărei documentații.Există distincție între suprafața înscrisă în cartea funciară veche, care rezultă din acte, și suprafața înscrisă conform Legii nr. 7/1996, care este suprafața măsurată. Prin modul de reglementare a modificării aduse art. 84 se realizează o inducere în eroare în sensul că suprafața măsurată, în cărțile funciare deschise conform legii, ar fi echivalentă cu cea din cărțile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938 și actele de proprietate vechi, suprafață care nu este măsurată. De asemenea, în art. 84 alin. (4) modificat se solicită acte noi pentru a justifica conversia.A dat ca exemplu situația unei case construite în perioada de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, pe un imobil cu descrierea arabil, ridicată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 50/1991, fără autorizație. Conform art. 37 din Legea nr. 7/1996, dreptul de proprietate asupra acestui imobil se intabulează pe baza certificatului de atestare fiscală. Deși legea prevede aceasta, datorită modificărilor aduse art. 84 din Ordinul nr. 1.340/2015, nu se va putea realiza intabularea în lipsa autorizației de construcție, întrucât prin conversie se asimilează descrierea veche din cartea funciară deschisă conform Decretului-lege nr. 115/1938 cu însăși categoria de folosință a terenului.Inițial Ordinul nr. 700/2014 prevedea, respectând Legea nr. 7/1996, înscrierea construcțiilor prin preluarea categoriei de folosință a terenului din documentația cadastrală.A arătat că sunt întrunite condițiile legale pentru a se dispune suspendarea executării actului. Cazul bine justificat este susținut de încălcarea legii de pct. 36,48 și 53 din Ordinul nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, astfel cum a dezvoltat mai sus. În ce privește paguba iminentă a arătat că, pe de o parte, aceste prevederi nelegale contravin art. 95 și 360 din Ordinul nr. 700/2014 și art. 40 alin. (3) și art. 41 din Legea nr. 7/1996 și îl împiedică în exercitarea profesiei sale, întrucât se află în situația în care, dacă întocmește documentațiile potrivit legii, nu se respectă regulamentul, ceea ce duce la suspendarea sau retragerea autorizației sale, iar dacă le întocmește potrivit regulamentului, încalcă legea. A mai arătat că aceste modificări produc confuzie între evidențele de carte funciară veche, deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, cu cele de cadastru și carte funciară, deschise conform Legii nr. 7/1996.O altă pagubă privește statul, întrucât modificările criticate duc la impozitarea incorectă a imobilelor, calculată conform art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Și cetățenii din zonele în care s-a aplicat Decretul-lege nr. 115/1938 sunt prejudiciați, întrucât, deși legea prevede că la prima înscriere beneficiază de gratuitate, înlăturându-se obligația de a efectua prima înscriere, înlocuită cu conversia urmată de actualizare, aceștia pierd scutirea acordată de art. II din Legea nr. 133/2012.O altă pagubă privește situația în care vor exista neînregistrări în evidențele fiscale ale imobilelor, deoarece la documentația de actualizare nu este necesar certificatul de atestare fiscală, cerut obligatoriu cu ocazia primei înscrieri.Pârâta Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a formulat întâmpinare și a invocat excepția autorității de lucru judecat față de solicitarea de suspendare parțială a Ordinului nr. 1.340/2015, față de hotărârea judecătorească definitivă reprezentată de Sentința civilă nr. 44/F/24.03.2016 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, întrucât există o triplă identitate de elemente. A solicitat admiterea excepției și respingerea cererii ca inadmisibilă.Pe fondul cererii de suspendare a arătat că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru admiterea ei, respectiv cele prevăzute de art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.Astfel, prin caz bine justificat se înțeleg împrejurările legate de starea de fapt și de drept care sunt de natură să creeze o serioasă îndoială în privința legalității actului administrativ, făcând referire la Decizia nr. 442/2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt respectate toate condițiile de valabilitate a actului, actele normative superioare ordinului emis.În ce privește paguba iminentă a solicitat să se constate că nu este dovedită existența condiției legale.A arătat că își menține considerentele expuse în întâmpinare cu privire la pretenția reclamantului de anulare parțială a Ordinului nr. 1.340/2015.Instanța constată că acțiunea reclamantului a fost legal timbrată. Aceasta este întemeiată în drept pe dispozițiile legale expuse în cuprinsul cererii și pe cele cuprinse în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. A fost propusă administrarea probei cu înscrisurile la care a făcut referire în acțiune.Instanța a admis administrarea probei cu înscrisurile depuse de părți.Se mai constată că, după încheierea dezbaterilor în fond, la data de 27.06.2016, când s-a dispus, în temeiul art. 396 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, amânarea pronunțării hotărârii, reclamantul a depus concluzii scrise și a invocat excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35 din 28.06.2016, depunând alte înscrisuri.Instanța constată, pe de o parte, că nu vor fi luate în seamă înscrisurile depuse, în temeiul art. 394 alin. (4) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, și, pe de altă parte, că nu este necesară aplicarea art. 400 din Cod cu privire la repunerea pe rol a cauzei.Cu privire la cererea de chemare în judecată a pârâților Radu Codruț Ștefănescu, Vasile Marcel Grigore, Taus Mihai și Florentina Pencea se constată că instanța a luat act, conform dispozițiilor din Încheierea de ședință din data de 27.06.2016, în temeiul art. 406 din Codul de procedură civilă, de cererea reclamantului Precup Radu-Daniel de renunțare la judecată în contradictoriu cu acești pârâți, constatând că această manifestare de voință s-a făcut în cursul procedurii de regularizare și pârâților le-a fost comunicată cererea de renunțare la judecată, însă niciunul din aceștia nu a formulat cerere pentru acordarea de cheltuieli de judecată. Ca urmare, instanța a constatat că acești pârâți nu mai au calitate de parte în cauza care continuă a se soluționa și nu mai există cadrul procesual pentru examinarea apărărilor formulate prin întâmpinare de Radu Codruț Ștefănescu, Vasile Marcel Grigore și Florentina Pencea.Cu privire la excepția autorității de lucru judecat invocată de pârâta Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară referitor la cererea de suspendare a executării actului, respectiv a pct. 36, 48 și 53 din Ordinul nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instanța reține, din examinarea Sentinței civile nr. 44/F din 24.03.2016 pronunțate de Curtea de Apel Brașov, identitatea de părți și de obiect, dar nu și de cauză, de temei juridic.Cererea de suspendare ce a făcut obiectul dosarului în care s-a pronunțat această sentință a fost întemeiată și soluționată pe dispozițiile art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cererea fiind formulată înainte de a se solicita anularea actului considerat vătămător.În prezenta cauză cererea de suspendare a fost formulată odată cu cererea de anulare a actului, fiind întemeiată pe dispozițiile art. 15 din aceeași lege.Pe fondul cererii de suspendare a executării actului se constată că este necesar a fi întrunite cumulativ condițiile cazului bine justificat și a pagubei iminente, ale căror semnificații juridice sunt prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. ș) și t) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.Examinând aparența de legalitate a actului ce formează obiectul litigiului se constată că la o analiză sumară actul atacat îndeplinește condițiile de legalitate, iar argumentele reclamantului, inclusiv cele potrivit cărora nu au fost respectate prevederile din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, sunt în realitate veritabile critici de nelegalitate, ce nu pot fi valorizate în cadrul procedurii prevăzute de art. 15 din lege, întrucât fac necesară administrarea de probe și privesc fondul cauzei. În ce privește condiția pagubei iminente instanța constată, pe de o parte, că actul atacat este în vigoare, conform art. 11 alin. (3) raportat la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, din 10.12.2015, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914, iar până la data soluționării prezentei cauze nu s-a făcut dovada că este previzibil că pe viitor s-ar produce un prejudiciu material.În consecință, întrucât nu s-a dovedit îndeplinirea cumulativă a cerințelor legii, se va respinge această cerere.Pe fondul cererii de anulare parțială a Ordinului nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în privința pct. 36,48 și 53, se constată că se solicită de către reclamant controlul de legalitate, în limitele stabilite prin acțiunea formulată și precizată de acesta, în raport cu prevederile legale în vigoare la data emiterii actului normativ.Titlul VII „Cartea funciară“ din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil reprezintă cadrul legal în materie, prevăzut de lege organică, în înțelesul art. 73 din Constituția României.Potrivit art. 877 din Cod privind „drepturile tabulare“, „drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară sunt drepturi tabulare. Ele se dobândesc, se modifică și se sting numai cu respectarea regulilor de carte funciară“.Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 reglementează activitatea de cadastru și publicitatea imobiliară.Potrivit art. 1 alin. (1) din lege, cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării.Alin. (2) și (3) ale aceluiași articol stipulează: „cadastrul reprezintă identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale“, respectiv: „cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele“.Conform art. 2 alin. (2):  +  Articolul 2(2) a) identificarea, descrierea și înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale, precum și stocarea datelor pe suporturi informatice;b) identificarea și înregistrarea proprietarilor, a altor deținători legali de imobile și a posesorilor;c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite și taxe pentru stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituțiile abilitate;d) publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror raporturi juridice supuse publicității, referitoare la imobile.Articolul 10 alin. (1) și (2) prevede:(1) Înregistrarea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează pe baza măsurătorilor necesare realizării planului cadastral, în care sunt determinate poziția limitelor dintre imobilele învecinate, din oficiu, gratuit și în mod sistematic, pe baza realității din teren, identificată conform art. 11 alin.(2) lit. e) și f), indiferent de apartenența imobilului la domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale sau de calitatea de proprietar, posesor ori deținător legal sau detentor precar prevăzut la art. 918 din Codul civil. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate, în îndeplinirea funcției tehnice a cadastrului.(2) Documentațiile cadastrale determină suprafața terenurilor și construcțiilor, rezultată din măsurători.În alin. (5) al aceluiași articol se arată: „În scopul accelerării înregistrării sistematice, precum și al creșterii numărului imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, Agenția Națională, prin oficiile teritoriale, poate deschide cărți funciare din oficiu, la nivelul unității administrativ-teritoriale, prin conversia în format electronic a informațiilor existente în evidențele oficiilor teritoriale referitoare la drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalitățile legale de publicitate, precum și a informațiilor grafice și textuale ale imobilelor.“Sunt incidente speței și alin. (9) și (10) din acest articol, potrivit cărora:(9) În cărțile funciare astfel înființate se vor face mențiunile corespunzătoare referitoare la deschiderea acestora din oficiu, prin convertirea informațiilor existente, precum și cu privire la posibilitatea îndreptării erorilor sau actualizării înscrierilor după caz, în termen de un an de la data deschiderii.(10) Actualizarea evidențelor astfel convertite se poate efectua și prin deschiderea din oficiu a cărților funciare la finalizarea înregistrării sistematice, prin redarea realității din teren, potrivit dispozițiilor alin. (1), ca urmare a parcurgerii etapelor prevăzute la art. 11 alin. (2).Articolul 15 alin. (1) prevede:(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu, registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, cărțile funciare și orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral și noile cărți funciare. Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric. Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare își pierd valabilitatea.Articolul 24 alin. (1) și (2) stipulează:(1) Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie și notarea.(2) Cazurile, condițiile și regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege și de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.Acest ordin este în speță Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.Procedura de înscriere în cartea funciară, reglementată în cap. II al legii, prevede, potrivit art. 28, că cererea de înscriere în cartea funciară se depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial însoțită de înscrisul original sau copia lui legalizată, iar imobilul se identifică printr-un număr de carte funciară și un număr cadastral sau topografic, după caz.Încheierea de carte funciară, conform alin. (3), va cuprinde determinarea dreptului sau faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului și al cărții funciare, precum și al părții cărții funciare în care urmează a se face înscrierea.Alin. (4) prevede că „în cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentații cadastrale întocmite și recepționate conform prevederilor prezentei legi“.În dispozițiile tranzitorii ale legii se prevede:  +  Articolul 38(1) Înscrierile făcute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcripțiuni și inscripțiuni, în cărțile funciare și în cărțile de publicitate funciară, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, își vor produce și după această dată efectele prevăzute, cu excepția cazurilor în care drepturile de proprietate și celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii.(2) Toate documentele de evidență și publicitate imobiliară se preiau și se conservă de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află imobilele.Instanța constată că regula instituită de acest act normativ este deschiderea unei noi cărți funciare, care să respecte prevederile legii. Conform art. 40 alin. (2) indice 1 și (3), „Până la deschiderea noilor cărți funciare, în regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, cu excepția zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăților funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în vechile cărți funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărți, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și ale prezentei legi. În situația în care aceste cărți nu există, sunt inutilizabile sau nu se identifică în arhiva oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi cărți funciare.În cazul înscrierii unei construcții, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărți funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 și pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăților funciare, se va întocmi o documentație cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărți funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.“ Art. 41 prevede că: „Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza și în baza certificatului de moștenitor sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar și a documentației cadastrale.“Conținutul documentației cadastrale a fost stabilit prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.Acest ordin a fost modificat și completat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.340/2015.Pentru a se constata, față de obiectul judecății, care sunt modificările operate prin Ordinul nr. 1.340/2015 în ce privește cele trei puncte supuse examinării instanței, este necesară prezentarea formei inițiale a celor trei articole modificate.Mai întâi însă se reține că art. 78 din ordin se menține nemodificat și prevede:(1) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează la cerere sau din oficiu, în cazurile expres prevăzute de lege.(2) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează la cerere, în baza:a) înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real;b) certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;c) documentației cadastrale recepționate, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului;d) dovezii plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară, după caz.În continuare se constată că, inițial, art. 79 din Ordinul nr. 700/2014 avea următorul conținut:(1) Se asimilează primei înscrieri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și atribuirea de număr cadastral și deschiderea unei noi cărți funciare pentru imobilele înscrise în cărți funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, indiferent de felul și numărul operațiunilor cadastrale și de carte funciară efectuate în acest sens.(2) În noua carte funciară deschisă se preiau pozițiile active din cartea funciară deschisă potrivit Decretului-lege nr. 115/1938. În cazul în care toate imobilele din cartea funciară veche au fost transcrise, aceasta se sistează. Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice altă cauză nu vor mai fi înscrise în cărțile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor interesate sau din oficiu.(3) Se întocmește documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul de cadastru și carte funciară, cu atribuire de număr cadastral, pentru:a) înscrierea unei construcții, care a fost edificată pe un teren înscris într-o carte funciară deschisă conform Decretului-lege nr. 115/1938;b) dezlipirea sau alipirea unor imobile înscrise în cărți funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938;c) înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor proprietății și al Legii nr. 15/1990.(4) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938 a făcut obiectul unuia dintre actele normative menționate la alin. (3) lit. c), se procedează la desprinderea acelei părți prin formarea unui imobil pentru care se întocmește o carte funciară nouă.(5) Operațiunea de desprindere se înscrie în cartea funciară existentă. Partea neafectată de actele normative prevăzute la alin. (3) lit. c) se reînscrie în aceeași carte funciară, iar pentru partea desprinsă se constituie o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menționează numărul cadastral și numărul cărții funciare în care s-a înscris imobilul.(6) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărți topografice, cu menționarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărți funciare. În această situație, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situația în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară și ortofotoplanul, se constată diferențe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentații de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.(7) În toate situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și c), în cărțile funciare, precum și în actele notariale se menționează atât numerele topografice, cât și numerele cadastrale corespunzătoare.(8) La deschiderea cărții funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral în cazurile prevăzute la alin. (1), (2) și (3), se preia informația din partea a II-a și a III-a a cărții funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafața și categoria de folosință se preiau din documentația cadastrală. Încheierea de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate.(9) În cazul în care din cărțile funciare vechi sau din actele prezentate de părți rezultă că imobilul este înscris în proprietatea indiviză a mai multor persoane, însă, în fapt, aceștia se găsesc în stăpânirea unor părți determinate, proprietarul interesat va putea cere înscrierea într-o nouă carte funciară deschisă conform legii.(10) Operațiunea de înscriere într-o carte funciară nouă se efectuează prin întocmirea unei documentații cadastrale de primă înscriere pentru suprafața din imobil stăpânită în fapt, conform prevederilor alineatului anterior.(11) Documentația cadastrală va avea atașat procesul-verbal de vecinătate, încheiat cu cei care stăpânesc în fapt suprafețele de teren învecinate, cu scăderea aritmetică a suprafeței acestui imobil din suprafața totală a imobilului înscris în cartea funciară veche și efectuarea pe PAD a mențiunii «Se diminuează din cartea funciară nr. .... suprafața de ........».(12) Înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se va efectua conform dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10) și reprezintă prima înregistrare a imobilelor cuprinse în vechile evidențe de carte funciară.După modificarea adusă acestui articol prin pct. 48 al Ordinului nr. 1.340/2015, acesta are în prezent următorul conținut:(1) Cărțile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 se introduc în sistemul electronic de evidență prin conversia cărții funciare efectuată în condițiile art. 6 alin. 3 și 4 din Legea nr. 7/1996, republicată. În această situație, documentațiile de alipire/dezlipire ale imobilelor identificate cu numere topografice vor cuprinde doar geometria imobilului/imobilelor rezultate. La cererea de recepție și înscriere se va anexa și consimțământul titularului încheiat în formă autentică.(2) Imobilele înscrise în cărțile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin actualizarea geometriei imobilului, după conversia cărții funciare, în baza unei documentații cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, după caz.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) imobilele înscrise în cărțile funciare vechi, situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, care nu pot fi convertite din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament, se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară prin întocmirea unei documentații cadastrale de primă înscriere, cu preluarea pozițiilor active din cartea funciară veche.(4) În cazul imobilelor înscrise în cărți funciare vechi, deschise în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, pentru care nu se pot determina limitele, deschiderea unei cărți funciare noi pentru partea din imobil ale cărei limite se pot determina, se va face conform procedurii stabilite la art. alin. (5) și alin. (6), în baza acordului de voință exprimat în formă autentică și a documentației cadastrale, cu preluarea pozițiilor active din cartea funciară veche.(5) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte funciară veche din zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 face obiectul actului juridic supus înscrierii, se procedează la deschiderea unei cărți funciare noi pe flux de primă înscriere.(6) Partea neafectată de actul juridic supus înscrierii conform alin. (5) rămâne în aceeași carte funciară, cu menționarea diminuării corespunzătoare de suprafață, în cazul în care suprafața este menționată în cartea funciară, iar pentru imobilul nou format se deschide o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menționează numărul cadastral și numărul cărții funciare în care s-a înscris imobilul nou format.(7) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărți topografice, cu menționarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărți funciare. În această situație, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situația în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară și ortofotoplanul, se constată diferențe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentații de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.(8) În cazul în care imobilul ce face obiectul legilor proprietății sau a unui alt act juridic supus înscrierii se identifică pe mai multe cărți funciare vechi deschise în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, înscrierea acestuia se efectuează pe flux de primă înscriere. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse integral în noul imobil, vechile cărți funciare se sistează. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse parțial în noul imobil se procedează potrivit alin. (6).(9) La deschiderea cărții funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral, se preia informația din partea a II-a și a III-a a cărții funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafața și categoria de folosință se preiau din documentația cadastrală. Se consideră cărți funciare noi și cărțile funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, după ce s-a actualizat geometria imobilului și s-a atribuit număr cadastral, în baza unei documentații cadastrale.(10) În toate situațiile în care imobilele provin din imobile identificate cu numere topografice în cărțile funciare, precum și în actele notariale, se menționează atât numerele topografice, cât și numerele cadastrale corespunzătoare, până la prima operațiune de alipire sau dezlipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.(11) Până la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru în localitățile din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, înscrierile privitoare la imobilele înscrise în cărțile funciare deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 vor continua să fie făcute asupra acestor imobile, fie în cărțile funciare rezultate după conversia cărții funciare în format de hârtie, fie în cărțile funciare în format de hârtie, dacă acestea nu pot fi convertite pentru unul din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament.În ce privește art. 84 din Ordinul nr. 700/2014, astfel cum a fost modificat prin pct. 53 din Ordinul nr. 1.340/2015, se reține că inițial acest articol avea următorul conținut:(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau față de cea din actul de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate - în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile;b) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate și un proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit.(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafață înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale de primă înscriere care va conține suplimentar și următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar avizat de primărie și recepționat de oficiul teritorial;b) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate și un proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum sau alte elemente liniare) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate.(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafață din acte se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat.(4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosință/destinația și descrierea construcțiilor se preiau din documentația cadastrală recepționată.Modificarea acestuia s-a realizat prin pct. 53 din Ordinul nr. 1.340/2015, în prezent având următorul conținut:(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în intravilan, a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate - în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile;b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și un proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit.(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în extravilan, a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial, sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar avizat de primărie și recepționat de oficiul teritorial;b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și un proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum sau alte elemente liniare) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate.(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial, sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat prin care își exprimă acordul privind înregistrarea acestei suprafețe.(4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosință/destinația și descrierea construcțiilor se preiau din documentația cadastrală recepționată. În cazul în care există diferențe între situația din actele de proprietate și cea din documentația cadastrală se vor anexa înscrisurile justificative prevăzute de normele legale aplicabile.Instanța constată deci că Legea nr. 7/1996 prevede că regula în materie este deschiderea unei noi cărți funciare la prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară realizată după intrarea în vigoare a acestei legi.Prin pct. 48 din Ordinul nr. 1.340/2015 regula legii se transformă în excepție, iar regula ce se stabilește prin ordin, în contradicție cu legea, este conversia din oficiu a vechii cărți funciare din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 în sistem electronic. Însă asupra acestor date introduse în sistemul electronic nu operează regulile de la prima înscriere, prevăzute de art. 78 alin. (2) din ordin. Dimpotrivă, în alin. (2) al art. 79 modificat se menționează clar că imobilele înscrise în cărțile funciare vechi, din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin actualizarea geometriei imobilului, după conversia cărții funciare, în baza unei documentații cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, după caz. Dispunându-se astfel nu se respectă dispozițiile actelor normative ierarhic superioare mai sus expuse.Prin pct. 53 din acest ordin se stabilește că prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară se realizează numai la cererea persoanelor interesate.Conchizând, coroborând cele două articole în vigoare a căror nelegalitate se solicită a se examina, se constată că se stabilește ca regulă generală conversia din oficiu a acestor cărți funciare din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, urmată de actualizare și fără respectarea regulilor de primă înscriere, iar excepția este efectuarea primei înscrieri în acest sistem numai la cererea persoanelor interesate. Cu privire la conținutul noțiunii de conversie instanța constată că, potrivit art. 9 alin. (27) lit. e) din lege, „programul național de cadastru și carte funciară include acțiunile necesare derulării, precum și sumele aferente acestora și constă în activități precum:[….]e) conversia cărților funciare și a documentațiilor cadastrale din format analogic în format digital.Articolul 360 din Ordinul nr. 700/2014, al cărui conținut nu a fost supus modificărilor, prevede: „Cartea funciară în format electronic reprezintă un raport generat de sistemul informatic ca urmare a introducerii datelor prin conversia unei cărți funciare în format de hârtie, prin înscrierea sau prin recepția și înscrierea unui imobil în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.“Potrivit art. 363 din ordin, „Conversia cărții funciare reprezintă procesul de transcriere în format electronic a pozițiilor active din cartea funciară în format de hârtie“.Se mai constată că, potrivit art. 371 alin. (1): „În cărțile funciare în format pe hârtie care au făcut obiectul conversiei nu se mai efectuează înscrieri, acestea păstrându-se în arhiva biroului teritorial cu termen de arhivare nelimitat, fiind asimilate cărților funciare sistate.“În concluzie, prin această operațiune tehnică de conversie cartea funciară în format hârtie este înlocuită de cartea funciară în format electronic.În același timp în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară datele de carte funciară se înscriu numai cu ocazia primei înscrieri realizate în condițiile Legii nr. 7/1996.Conversia electronică a datelor, ca procedeu tehnic, care nu este urmată de îndeplinirea obligatorie a regulilor legale ale primei înscrieri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, ci este urmată de operațiuni care eludează regula și privesc actualizarea geometriei imobilului și atribuirea unui număr cadastral, în baza unei documentații cadastrale, încalcă dispozițiile actelor normative cu forță superioară actului emis. Se mai constată că în această ultimă situație nu sunt obligatorii verificări în sensul prevăzut de art. 81 din Ordinul nr. 700/2014, nemodificat până în prezent, ci doar în condițiile art. 84 alin. (4), astfel cum este modificat prin Ordinul nr. 1.340/2015. Conchizând, se ajunge în situația ca folosind în acest mod conversia aceasta să devină un mod de înscriere în cartea funciară, ceea ce contravine Codului civil și Legii nr. 7/1996.Faptul că aceasta din urmă este intenția emitentului actului rezultă și din pct. 6 al Ordinului nr. 1.340/2015 prin care se abrogă art. 56 din Ordinul nr. 700/2014 prin care se instituia obligația ca, în urna analizării cererii de primă înscriere, conform Legii nr 7/1996, OCPI comunică din oficiu un exemplar al încheierii de carte funciară, însoțit de extrasul de carte funciară pentru informare, direcției de impozite și taxe locale.Eludându-se cerințele primei înscrieri, realizate conform Legii nr. 7/1996, și obligațiile legale ale organului administrativ în această situație, s-a dispus, prin abrogarea art. 56, în contra legii, renunțarea la această obligație ce se realiza din oficiu, lăsând la latitudinea părții interesate declararea imobilului pentru stabilirea impozitului datorat conform art. 249 și 251 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Se constată că în situația cererii de efectuare a primei înscrieri, conform Legii nr. 7/1996, caz în care, conform art. 78 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014, persoana are obligația de a anexa cererii și certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv, corelată cu obligația organului administrativ de a comunica din oficiu un exemplar al încheierii de carte funciară, însoțit de extrasul de carte funciară pentru informare, direcției de impozite și taxe locale.Și în această situație instanța constată că dispoziția de abrogare a art. 56 din Ordinul nr. 700/2014 contravine celorlalte dispoziții ale ordinului, astfel cum s-a arătat mai sus, dar și Codului fiscal, întrucât nu se mai solicită certificat de atestare fiscală eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv, iar organele fiscale nu au cunoștință despre această operațiune de carte funciară, fiind vădit afectate veniturile bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.Este real și argumentul reclamantului potrivit căruia dispozițiile art. I pct. 45 din Legea nr 133/2012 prevăd scutire de la plata tarifelor în cazul primei înscrieri în cartea funciară a imobilelor înscrise în cărțile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, iar scutirea de taxă nu operează și în cazul actualizării datelor înscrise în cartea funciară în format electronic, deși nu a fost efectuată în acea speță operațiunea primei înscrieri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.În concluzie, instanța constată că sunt fondate criticile de nelegalitate formulate de reclamant și, în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, va admite cererea de anulare parțială a actului administrativ cu caracter normativ, respectiv va anula în parte Ordinul nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în privința pct. 36,48 și 53.În ce privește pretențiile reclamantului privind acordarea de daune morale, instanța constată, în temeiul art. 18 alin. (3) din aceeași lege, precum și art. 252 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, că nu au fost dovedite condițiile legii referitor la acțiunea ilicită, prejudiciul cauzat și legătura de cauzalitate dintre acestea, forma de vinovăție, astfel încât aceste pretenții se vor respinge ca nedovedite.Văzând și dispozițiile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 privind efectul obligatoriu erga omnes al hotărârii judecătorești de anulare a unui act administrativ cu caracter normativ.
  PENTRU ACESTE MOTIVE
  În numele legii
  HOTĂRĂȘTE:
  Admite în parte acțiunea formulată și precizată de reclamantul Precup Radu-Daniel în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în consecință:Respinge excepția autorității de lucru judecat invocată de pârâta Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.Respinge cererea reclamantului Precup Radu Daniel de suspendare parțială a Ordinului nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.Anulează în parte Ordinul nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în privința pct. 36,48 și 53.Respinge celelalte pretenții ale reclamantului.După rămânerea definitivă a prezentei, hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Brașov.Pronunțată în condițiile art. 396 alin. (2) din Codul de procedură civilă, astăzi, 11.07.2016.
  PREȘEDINTE
  Mirena Radu
  Grefier,
  Maria Dascălu
  -----