REGULAMENT nr. 5 din 5 octombrie 2018pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 18 octombrie 2018  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) și (2), art. 101, art. 150 alin. (1) lit. c) și art. 171 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare art. 178 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum și art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 al Comisiei din 19 octombrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante,în temeiul dispozițiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) lit. a) și art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul regulament:  +  Articolul IRegulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 27. furnizor extern - furnizorul de bunuri și servicii, inclusiv agentul bancar, care poate fi o entitate autorizată sau nu, în funcție de activitatea sau serviciile externalizate, respectiv o entitate afiliată în cadrul unui grup ori o entitate din afara grupului;2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins: 27^1. agent bancar - persoană fizică sau juridică ce intermediază desfășurarea de activități bancare și prestarea de servicii de plată, în schimbul unei remunerații, în numele și pe seama uneia sau mai multor instituții de credit;3. La articolul 237 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) o prezentare a furnizorului extern, care să cuprindă cel puțin informații privind: denumirea și sfera de activitate, autorizația deținută pentru desfășurarea activității externalizate, dacă este cazul, piața de operare și poziția de piață a acestuia, jurisdicția aplicabilă, acționariatul și, dacă este cazul, indicarea apartenenței furnizorului extern la grupul din care face parte instituția de credit și precizarea includerii sau nu a acestuia în supravegherea consolidată la nivel de grup;4. După articolul 242 se introduce un nou articol, articolul 242^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 242^1(1) Instituțiile de credit trebuie să întocmească și să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere o listă a agenților bancari, în care se vor înscrie datele și informațiile privind fiecare agent bancar, în modalitatea prevăzută în anexa nr. 4.(2) Lista agenților bancari se actualizează de către instituțiile de credit cu ocazia fiecărei modificări sau completări a datelor și informațiilor înscrise inițial. Orice modificare a datelor și informațiilor privind agentul bancar va fi transmisă de către instituțiile de credit, de îndată, Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere.(3) În baza listei transmise de către instituțiile de credit potrivit alin. (1), agenții bancari sunt înscriși într-un registru ținut de Banca Națională a României și actualizat permanent.5. La articolul 389, alineatele (2)-(4) se abrogă.6. După articolul 647 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1^1 „Nivelul pragului de semnificație“, cuprinzând articolele 647^1 și 647^2, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 1^1 Nivelul pragului de semnificație  +  Articolul 647^1(1) În aplicarea art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante, pentru expunerile de tip retail: a) nivelul componentei relative a pragului de semnificație este de 1%; b) nivelul componentei absolute a pragului de semnificație este de 150 lei.(2) În aplicarea art. 2 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante, pentru alte tipuri de expuneri decât expunerile de tip retail: a) nivelul componentei relative a pragului de semnificație este de 1%; b) nivelul componentei absolute a pragului de semnificație este de 1.000 lei.  +  Articolul 647^2(1) În aplicarea art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante, instituțiile de credit care utilizează exclusiv abordarea standardizată prevăzută în partea a treia, titlul II, capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se conformează cu nivelul pragului de semnificație prevăzut la art. 647^1 până la data de 31 decembrie 2020. (2) În aplicarea art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante, instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating prevăzută în partea a treia, titlul II, capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se conformează cu nivelul pragului de semnificație prevăzut la art. 647^1 în termenele comunicate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere.7. Articolul 681 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 681Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.8. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul IIInstituțiile de credit transmit Băncii Naționale a României lista agenților bancari, potrivit art. 242^1 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul IIIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 5 octombrie 2018.Nr. 5.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 5/2013)
  Lista privind agenții bancari
  Nr. crt.Data înregistrăriiDenumirea agentului bancarCodul de identificare fiscală/Codul unic de înregistrareAutorizația deținută pentru desfășurarea activității externalizateDescrierea activităților, serviciilor, operațiunilor sau proceselor externalizatePiața de operare Durata contractului de externalizareLegislația aplicabilă