HOTĂRÂRE nr. 818 din 15 octombrie 2018privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din comunitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 18 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 18 alin. (6) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 lit. d) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Standardele minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din comunitate, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Sintagma „instituții din comunitate“ are înțelesul definit la art. 2 lit. a) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Standardele minime de lucru în probațiune sunt aplicabile instituțiilor din comunitate, care participă, potrivit art. 18 alin. (6) din Legea nr. 253/2013, cu modificările și completările ulterioare, la executarea pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate, sub coordonarea serviciilor de probațiune.  +  Articolul 2Instituțiile din comunitate își desfășoară activitatea în executarea pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate potrivit următoarelor principii:a) respectarea legii și a hotărârilor judecătorești;b) respectarea drepturilor omului și a demnității umane; c) evitarea discriminării pe orice temei;d) respectarea confidențialității informațiilor și a regulilor de protecție a datelor cu caracter personal;e) responsabilitatea și imparțialitatea în desfășurarea activității;f) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale comunității;g) eficiența în utilizarea resurselor;h) dezvoltarea unei relații pozitive cu persoana aflată în supraveghere, în scopul implicării acesteia în propriul proces de reabilitare;i) implicarea tuturor persoanelor interesate și a comunității în executarea sancțiunilor comunitare; j) transparența în comunicarea rezultatelor către parteneri sau public.  +  Articolul 3(1) Serviciul de probațiune, prin intermediul consilierului de probațiune manager de caz, realizează coordonarea, supravegherea și controlul executării pedepselor și măsurilor neprivative de libertate, dintre cele prevăzute la art. 1 lit. d)-f) și la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 253/2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) În funcție de măsurile și obligațiile stabilite de către instanța de judecată, serviciul de probațiune poate încredința supravegherea executării, prin decizie a consilierului de probațiune, emisă în temeiul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 253/2013, cu modificările și completările ulterioare, unor instituții din comunitate, dintre cele incluse în baza instituțiilor din comunitate, constituită la nivel național.  +  Articolul 4(1) În vederea punerii în executare a măsurilor și pedepselor neprivative de libertate, serviciile de probațiune externalizează cursuri, stagii, tratamente, îngrijiri medicale ori alte activități stabilite ca obligații.(2) Serviciile de probațiune pot externaliza programe în condițiile în care volumul de activitate existent în cadrul lor ori alte aspecte ce țin de situația persoanei aflate în supraveghere nu permit derularea cu eficiență a acestora în termenul de supraveghere stabilit de către instanță.(3) În raport cu standardele prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre, numărul maxim de ședințe pe care un specialist din cadrul unei instituții din comunitate îl poate desfășura în cadrul derulării programelor, cursurilor sau stagiilor este de cel mult 3 pe zi.  +  Articolul 5(1) Procedura de abilitare a asociațiilor, fundațiilor și societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în cuprinsul art. 20 și 21 din Legea nr. 253/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cuprinsul art. 9 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 604/2016.(2) Condițiile emiterii de către Direcția Națională de Probațiune a rapoartelor de conformitate solicitate de instanțe în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Normele metodologice pentru avizarea și acreditarea programelor de lucru cu persoanele aflate în evidența serviciilor de probațiune.  +  Articolul 6(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția anexei nr. 3, care intră în vigoare în 15 zile după emiterea ordinului comun al ministrului justiției și ministrului educației naționale de aprobare a programei-cadru pentru cursurile de formare civică în cadrul probațiunii. (2) Normele metodologice pentru avizarea și acreditarea programelor de lucru cu persoanele aflate în evidența serviciilor de probațiune se adoptă prin ordin al ministrului justiției în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Activitățile efectuate până la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile.(4) Instituțiile din comunitate abilitate până la data prevăzută la alin. (2) pot continua activitățile autorizate conform abilitării acordate potrivit art. 20 și 21 din Legea nr. 253/2013, cu modificările și completările ulterioare, până la împlinirea perioadei pentru care au fost abilitate, o nouă abilitare urmând a fi acordată potrivit prezentelor standarde minime de lucru în probațiune.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 15 octombrie 2018.Nr. 818.  +  Anexa nr. 1 STANDARDE MINIME DE LUCRUprivind punerea în executare a muncii neremunerate în folosul comunității  +  Anexa nr. 2 STANDARDE MINIME DE LUCRUprivind derularea programelor de reintegrare socială și alte activități specifice de asistență și consiliere  +  Anexa nr. 3 STANDARDE DE LUCRUprivind stagiile de formare civică