LEGE nr. 62 din 27 decembrie 1968privind amortizarea fondurilor fixe
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NATIONALĂ
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 170 din 28 decembrie 1968     +  Capitolul 1 Fondurile fixe supuse amortizării  +  Articolul 1În vederea amortizării reproducţiei fondurilor fixe, element fundamental al avuţiei naţionale, a stimulării folosirii cu eficienta economică sporită a acestora, precum şi pentru promovarea susţinută a progresului tehnic şi a creşterii productivităţii muncii sociale, unităţile economice de stat sînt obligate să amortizeze fondurile fixe potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2Sînt supuse amortizării fondurile fixe cu o valoare de inventar de cel puţin 500 lei şi cu o durata de serviciu normată mai mare de un an, prevăzute în "Catalogul normelor de amortizare şi duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe", din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3Se asimilează fondurile fixe, în scopul amortizării: a) investiţiile efectuate la fonduri fixe închiriate; b) investiţiile puse în funcţiune, total sau parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca fonduri fixe; c) investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi alte lucrări similare care nu se concretizează în fonduri fixe; d) investiţiile efectuate pentru descoperta.  +  Articolul 4Nu sînt supuse amortizării, pe baza aprobării Consiliului de Miniştri: a) minele şi sondele de ţiţei şi gaze care nu se dau în producţie, potrivit cerinţelor economiei; b) unele fonduri fixe care temporar nu sînt folosite, dar sînt menţinute în unitate pentru interese de stat; c) lucrările de îmbunătăţiri funciare şi de gospodărire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apărării împotriva inundaţiilor şi înlăturării excesului de umiditate şi anume: diguri şi canale principale de desecare, precum şi lucrările de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi de corectare a torenţilor, destinate apărării terenurilor agricole şi silvice şi obiectivelor social-economice din zona apărată.  +  Capitolul 2 Calcularea şi utilizarea fondului de amortizare  +  Articolul 5Amortizarea se stabileşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de inventar a fondurilor fixe şi se include, după caz, în costurile de producţiei, ale prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie şi se utilizează pentru reproducţia fondurilor fixe.Normele de amortizare şi duratele de serviciu normate ale fondurilor fixe sînt cele cuprinse în "Catalogul normelor de amortizare şi duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe".Duratele de serviciu normate pentru tractoare, combine şi pentru principalele maşini-unelte şi utilaje de construcţii se exprima atît în ani cît şi în ore de funcţionare. Durata de serviciu şi amortizarea acestora se considera încheiate la atingerea numărului de ore de funcţionare, chiar în situaţia în care nu a expirat numărul de ani.Pentru mijloacele de transport auto duratele de serviciu normate se exprima în km parcurşi, iar pentru mijloacele de transport aerian, în ore de zbor.  +  Articolul 6Prin valoare de inventar a fondurilor fixe se înţelege: a) pentru fondurile fixe existente la data de 31 decembrie 1964, valoarea stabilită la reevaluarea efectuată în conformitate cu prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 116/1963 privind inventarierea şi reevaluarea fondurilor fixe din economia naţională şi elaborarea propunerilor pentru noile norme de amortizare; b) pentru fondurile fixe achiziţionate sau construite şi puse în funcţiune după data de 1 ianuarie 1965, suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea lor; c) pentru fondurile fixe rezultate din lucrări miniere, precum şi pentru sondele provenite din lucrări de foraj, executate pentru explorări şi prospecţiuni geologice şi care au dat rezultate, valoarea corespunzătoare fondurilor fixe construite la nivelul zăcămîntului descoperit.  +  Articolul 7Amortizarea fondurilor fixe se calculează de la data punerii în funcţiune şi pînă la recuperarea integrala a valorii de inventar a acestora.  +  Articolul 8Sondele folosite la extracţia ţiţeiului şi gazelor, precum şi sondele de injecţie, sînt supuse amortizării de la darea lor în producţie pînă la expirarea duratei de serviciu normate.  +  Articolul 9Amortizarea clădirilor şi construcţiilor speciale ale minelor de cărbuni, salinelor cu extracţie în soluţie prin sonde şi carierelor - exploatări la zi - pentru substanţe minerale solide, a căror durata de folosire este limitată de durata rezervelor şi care nu pot primi alte utilizări după epuizarea rezervelor, precum şi a investiţiilor pentru descoperta, se calculează pe unitatea de produs, în funcţie de rezerva exploatabila de substanţă minerala utila.  +  Articolul 10În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii de inventar a fondurilor fixe casate, valoarea neamortizată se recuperează, după caz, prin preţul de cost sau prin cheltuielile de circulaţie, în întregime în anul casării sau în rate eşalonate pe mai mulţi ani, dar cel mai tîrziu pînă în anul cînd fondurile fixe ar fi împlinit durata de serviciu normată.  +  Articolul 11Amortizarea aferentă fondurilor fixe utilizate după expirarea duratei de serviciu normate se include în preţul de cost sau în cheltuielile de circulaţie şi se repartizează astfel: a) 60% ca sursa de finanţare a investiţiilor centralizate împreună cu amortizarea pentru celelalte fonduri fixe; b) 15% la dispoziţia centralei economice pentru finanţarea unor lucrări de investiţii productive, în întreprinderile şi organizaţiile economice de stat din subordine; c) 25% la dispoziţia întreprinderii sau organizaţiei economice de stat pentru efectuarea de modernizări, îmbunătăţiri ale tehnologiei producţiei şi reparaţii capitale.  +  Articolul 12Amortizarea fondurilor fixe închiriate se calculează de întreprinderea sau organizaţia economică de stat care le-a dat cu chirie.  +  Articolul 13Amortizarea investiţiilor efectuate la fonduri fixe închiriate este în sarcina celui care a efectuat investiţia, respectiv fie a celui care a dat cu chirie, fie a chiriaşului.  +  Articolul 14Fondurile fixe aflate în administrarea operativă a întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat şi date în folosinţa gratuita cantinelor, creşelor, grădiniţelor de copii, şcolilor profesionale, cluburilor, precum şi organizaţiilor obşteşti care funcţionează pe lîngă acestea, se amortizează de către întreprinderile şi organizaţiile economice de stat care le au în aceasta administrare.  +  Capitolul 3 Reparaţii capitale  +  Articolul 15Întreprinderile şi organizaţiile economice de stat planifica şi executa reparaţiile capitale ale fondurilor fixe în scopul asigurării menţinerii lor în funcţiune pe toată durata de serviciu.Fondurile necesare pentru efectuarea reparaţiilor capitale se asigura în modul următor: a) prin includerea directa a cheltuielilor pentru reparaţii capitale, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii, sau în cheltuielile de circulaţie, în anul în care au foste executate, sau eşalonat pe mai mulţi ani; b) din amortizări, pe baza reglementării ce se va da prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, pentru acele grupe de fonduri fixe ce necesita un volum mare de reparaţii capitale în raport cu valoarea lor de inventar.Băncile pot acorda credite pentru cheltuielile de reparaţii capitale care au fost eşalonate pe o perioada mai mare de un an.Întreprinderile şi organizaţiile economice de stat pot efectua reparaţii capitale şi modernizări pe seama fondurilor constituite le dispoziţia lor conform prevederilor art. 11 lit. c.  +  Articolul 16Economiile la preţul de cost şi beneficiile obţinute de întreprinderile şi organizaţiile economice de stat ca urmare a neefectuării reparaţiilor capitale planificate se considera realizate fără efort propriu şi nu se iau în calcul la stabilirea stimulentelor materiale ce se acorda pe seama îndeplinirii şi depăşirii beneficiilor planificate.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 17Necuprinderea unor fonduri fixe în calculul amortizării sau cuprinderea lor cu o valoare de inventar mai redusă ori cu o norma de amortizare mai mica constituie contravenţie la dispoziţiile privind disciplina financiară şi se sancţionează ca atare.  +  Articolul 18Nevărsarea amortizării în termenele şi în condiţiile stabilite prin regulamentul emis în temeiul prezentei legi se penalizează cu 0,05% din suma datorată pentru fiecare zi de întîrziere.  +  Articolul 19Dispoziţiile prezentei legi se aplica şi gospodăriilor anexe de pe lîngă instituţiile bugetare.De asemenea, dispoziţiile referitoare la centrale economice se aplica şi organizaţiilor cu statut de centrala.  +  Articolul 20Ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor lua măsuri pentru utilizarea mai intensă a fondurilor fixe şi folosirea cît mai completa a capacităţilor de producţie în vederea reducerii preţului de cost pe unitatea de produs, astfel încît în urma aplicării noilor norme de amortizare să se asigure o activitate cu o rentabilitate sporită.  +  Articolul 21În temeiul şi pentru executarea dispoziţiilor prezentei legi, Consiliul de Miniştri va emite un regulament.  +  Articolul 22Prezenta lege se aplica cu începere de la 1 ianuarie 1969. Pe aceeaşi data se abroga Decretul nr. 555/1953 pentru reglementarea amortizării mijloacelor de baza din întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, art. 3 alin. ultim şi art. 4 din Decretul nr. 59/1951 pentru reglementarea planificării şi finanţării investiţiilor la unităţile bugetare, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa                      - CATEGORIA 1 -                          CLĂDIRI    ----------------------------------------------------------------------------    Codul de Denumirea grupelor de fonduri fixe Durata de servi-    clasificare ciu normată                                                                   - în ani -    ----------------------------------------------------------------------------       10 Clădiri industriale    (101-104) 1. Pereţi portanţi din lemn:                           a. mediu normal 25                           b.c. mediu umed şi corosiv 20                        2. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra sau beton;                           planşee din lemn:                           a. mediu normal 50                           b. mediu umed 45                           c. mediu corosiv 35                     3.4. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra sau beton;                           planşee din beton armat:                           a.b. mediu normal sau umed 60                           c. mediu corosiv 45                           d. mediu cu temperaturi înalte 50                     5-7. Schelet din beton armat sau din pro-                           filuri de oţel:                           a.b. mediu normal sau umed 60                           c. mediu corosiv 45                           d. mediu cu temperaturi înalte 50                        9. Alte structuri constructive:                           a. din materiale plastice 10                           b.schelet metalic şi pereţi din ta-                             blă (barăci demontabile) 15       11 Clădiri agricole    (111-119) 1. Pereţi portanţi din lemn:                           a. mediu normal 25                           b. mediu umed 20                     2.6. Pereţi portanţi din paiantă, chir-                           pici, pămînt stabilizat sa schelet                           din lemn:                           a. mediu normal 25                           b. mediu umed 15                        3. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra sau beton;                           planşee din lemn:                           a. mediu normal 50                           b. mediu umed 45                     4.5. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra sau beton;                           planşee din beton armat 60                     7.8. Schelet din beton armat sau din pro-                           filuri de oţel 60                        9. Alte structuri constructive:                           a. din materiale plastice 10                           b. schelet metalic şi pereţi din ta-                              blă (barăci demontabile) 15       12 Clădiri pentru transporturi şi telecomunicaţii    (121-127) 1. Pereţi portanţi din lemn:                           A. Clădiri cu caracter civil 25                           B. Clădiri cu caracter productiv:                              a. mediu normal 25                              b.c. mediu umed sau corosiv 15                     2.6. Pereţi portanţi din paiantă, chir-                           pici, pămînt stabilizat sau schelet                           din lemn:                           A. Clădiri cu caracter civil 25                           B. Clădiri cu caracter productiv:                              a. mediu normal 25                              b.c. mediu umed sau corosiv 15                        3. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra sau beton;                           planşee din lemn:                           A. Clădiri cu caracter civil 50                           B. Clădiri cu caracter productiv:                              a. mediu normal 50                              b. mediu umed 45                              c. mediu corosiv 35                     4.5. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra sau beton;                           planşee din beton armat sau din pro-                           filuri de oţel:                           A. Clădiri cu caracter civil 60                           B. Clădiri cu caracter productiv:                              a.b. mediu normal sau umed 60                              c. mediu corosiv 45                     7.8. Schelet din beton armat sau din pro-                           filuri de oţel:                           A. Clădiri cu caracter civil 60                           B. Clădiri cu caracter productiv 60                        9. Alte structuri constructive:                           a. Din materiale plastice 10                           b. Schelet metalic şi pereţi din ta-                              blă ( barăci demontabile ) 15       NOTA: Se includ în grupa:                        A. CLĂDIRI CU CARACTER CIVIL:    121.1-121.4 Clădiri de călători, coletărie şi mesagerii; clădiri de                        mişcare, clădiri pentru staţii tehnice şi posturi de miş-                        care şi clădiri pentru triaje.    122.1-122.3 Cabine de centralizare, cabine pentru acari, cabine pen-                        tru revizori de cale, cabine de paza la bariere, cabine                        pentru alimentarea locomotivelor diesel electrice, cabine                        elevatori şi cabine pod basculă.    122.6-122.9 Clădiri pentru C.T. (C.E.D. ; T.T.R.); cantoane pentru                        cantonieri, şefi de echipa, echipa, picher, district ;                        corpuri de garda la lucrări de arta ( poduri, tuneluri ),                        clădiri pentru regulator circulaţie, pentru şefi de tura                        în depou pentru adăpostirea lucrătorilor.    123.1-123.2 Autogări, autohalte; cabine de aşteptare pentru călători.    123.5-123.6 Cantoane pentru cantonieri, picheri; posturi de control.    123.8 Grupuri de exploatare auto.    124.1-124.3 Gări fluviale; gări maritime; cabine pentru limnigraf.    124.5-124.6 Clădiri pentru staţie semaforică fluviala; clădiri pentru                        semnal de ceaţă.    125.1 Aerogări.    126.4-126.6 Cabine de aşteptare pentru călători (tramvaie,troleibuze);                        cabine cap de linie la tramvaie şi troleibuze; cabine de                        acari pentru tramvaie.    127.1-127.8 Oficii P.T.T.R.; centrale telefonice automate şi manuale;                        staţii de emisie pentru telecomunicaţii, radio şi televi-                        ziune; staţie de relee pentru radio şi televiziune; cen-                        tre de emisie pentru transporturi aeriene şi transporturi                        pe apa.     NOTA: Se includ în grupa:                       B. CLĂDIRI CU CARACTER PRODUCTIV :    121.5-121.8 Remize de locomotive, automotoare, autotractoare, drezine,                        vagoane; ateliere pentru revizia şi întreţinerea locomo-                        tivelor, automotoarelor, autotractoarelor, vagoanelor ;                        ateliere pentru întreţinerea liniei, clădirilor şi lucra-                        rilor de arta; ateliere pentru revizia şi întreţinerea                        instalaţiilor de centralizare,semnalizare şi telecomanda.    122.4-122.5 Clădiri pentru revizii de vagoane; clădiri pentru adăpos-                        tirea cuptoarelor de nisip.    123.3-123.4 Garaje pentru autobuze, autoturisme, autocamioane; staţii,                        remize şi ateliere pentru revizia şi întreţinerea autove-                        hiculelor.    123.7 Remize de cap de linie auto.    124.4 Hangare pentru adăpostirea mecanizatelor portuare.    124.7 Ateliere pentru revizia şi întreţinerea mecanizatelor                        portuare.    125.2-125.4 Hangare pentru avioane; remize de locotractoare şi elec-                        trocare; ateliere pentru revizia şi întreţinerea avioane-                        lor, locotractoarelor şi electrocarelor.    126.1-126.3 Depouri pentru tramvaie; ateliere de revizie şi întreţi-                        nere a tramvaielor; ateliere pentru revizia şi întreţine-                        rea troleibuzelor.     13 şi 15 Clădiri pentru circulaţia mărfurilor pentru depozitare    (131-134) 1. Pereţi portanţi din lemn 25    (151-154) 2.6. Pereţi portanţi din paiantă, chir-                           pici, pămînt stabilizat sau schelet                           din lemn:                           a. cu pereţi continui 25                           b. cu stîlpi din lemn (tip şopron) 20                        3. Pereţi din zidărie de cărămidă, în-                           locuitori, piatra sau beton; planşee                           din lemn:                           a. cu pereţi continui 50                           b. cu stîlpi din zidărie de piatra sau                              înlocuitori (tip şopron) 40                     4.5. Pereţi din zidărie de cărămidă, înlo-                           cuitori, piatra sau beton; planşee din                           beton armat 60                     7.8. Schelet din beton armat sau din pro-                           filuri de oţel:                           a. cu pereţi continui 60                           b. cu stîlpi din beton armat (tip                              şopron) 60                           c. cu stîlpi metalici (tip şopron) 50                        9. Alte structuri constructive:                           a. din materiale plastice 10                           b. schelet metalic şi pereţi din ta-                              blă (barăci demontabile) 15    14; 16-18 Clădiri de locuit*; clădiri pentru învăţămînt, ştiinţa, cultura,                 arta; pentru ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială şi cultura                       fizica; clădiri administrative                        1. Pereţi portanţi din lemn sau schelet                           din lemn 25                        2. Pereţi portanţi din paiantă, chir-                           pici, pămînt stabilizat 25                        3. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra; planşee                           din lemn 60                     4.5. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra; planşee                           din beton armat 70                     6.8. Pereţi portanţi din panouri de beton                           armat, beton armat monolit, schelet                           din beton armat sau profiluri de oţel 70    * Clădiri de locuit, din grupele 141-142, administrate de comitetele     executive ale consiliilor populare:                     1.2. Pereţi portanţi din lemn sau schelet                           de lemn; paiantă, chirpici, pămînt                           stabilizat 25                        3. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra; planşee                           din lemn 70                     4.8. Pereţi portanţi din zidărie de cara-                           midă, înlocuitori, piatra, planşee din                           beton armat; pereţi portanţi din pa-                           nouri de beton armat, beton armat mo-                           nolit, schelet din beton armat sau                           profiluri de oţel 90                        - CATEGORIA 2 -                       CONSTRUCŢII SPECIALE    20 Construcţii speciale industriale    201 Construcţii speciale de producţie    201.1 Piste exterioare 30    201.2 Sonde de ţiţei, gaze, injecţie, sare etc.                        A.B. Sonde de ţiţei, injecţie şi gaze                             6. Metal 10                          C. Sonde de sare:                             6. Metal                             a.forate în masive pînă la 500m adînc. 15                             b.forate în masive peste 500m adînc. 30    201.3-201.4 Turnuri de extracţie miniere monocable şi                    multicable :                       2. Lemn 10                    5.6. Beton armat; metal 50    202 Construcţii speciale energetice, subterane    202.1-202.3 Centrale hidroelectrice, staţii de transfor-                        mare şi staţii de conexiuni subterane 80    202.4 Posturi de transformare subterana 50    203 Construcţii speciale de manipulare şi                        transport    203.1 Culoare de benzi transportoare:                            2.Lemn 10                        5.6.8.Beton armat;metal;beton armat şi metal 50                          9 a.Lemn şi metal 40    203.2 Cai de rulare 50    203.3 Schelete de susţinere, eşafodaje şi estacade:                          2.Lemn                          a.mediu normal 15                        b.c.mediu umed sau corosiv 10                        5.8.Beton armat; beton armat şi metal:                            a.mediu normal 50                            c.mediu corosiv 40                            d.mediu cu temperaturi înalte 25                          6.Metal:                            a.mediu normal 50                            c.mediu corosiv 40                            d.mediu cu temperaturi înalte 25    203.4 Rampe de încărcare-descărcare:                          2.Lemn 10                        3.4.Zidărie din piatra sau cărămidă;beton 45                          5.Beton armat 50    203.5 Galerii, planuri înclinate subterane şi                        rampe de put:                        A.şi B.Galerii şi planuri înclinate subte-                               rane şi rampe de put susţinute la                               minele de cărbuni, de substanţe ne-                               metalifere şi de minereuri;la saline:                             2.Lemn 10                             4.Beton 30                             6.Metal 20                             C.Galerii şi planuri înclinate subte-                               rane şi rampe de put nesusţinute 30    203.6 Puţuri de mina:                             2.Lemn 15                             4.Beton 40    203.7-203.8 Suitori-coborîtori;rostogoluri şi buncăre                        miniere subterane:                        1.3.4.Pămînt, zidărie din piatra sau beton,                              cărămidă 30                            2.Lemn 10    204-205 Construcţii speciale anexe pentru producţie                        şi construcţii speciale industriale auxili-                        are    204.1 Coşuri de fum:                        3.5.Zidărie din piatra sau cărămidă;beton                            armat 45                          6.Metal 30    204.2 Turnuri de răcire:                          2.Lemn 15                          5.Beton armat 40    204.3-204.4 Camere subterane pentru maşini, utilaje,        şi echipamente; canale pentru aeraj şi gaze    205.1-205.4 arse; camere subterane pentru gări şi remi-                        ze; camere subterane pentru personal; camere                        subterane miniere pentru diverse materiale;                        staţii de pompare industriale subterane şi                        compresoare subterane 30    204.5 Iazuri pentru decantarea sterilului 10    204.6 Camere de fum, de desprăfuire, camere                        Reiser etc.(construcţii izolate):                        3.5.6.Zidărie din piatra sau cărămidă;                              beton armat; metal:                            a.mediu normal 45                            c.mediu corosiv 30    204.7 Culee ancorate 50     21 Construcţii speciale agricole    211 Construcţii pentru creşterea peştilor    211.1-211.4 Heleşteie, iazuri, lacuri, bazine pentru                        creşterea crapilor sau pastravilor:                        1-3.Pămînt;nuiele,fascine,paie presate; lemn 30                        4-6.Piatra;cărămidă;beton;beton armat 50    211.5-211.7 Ecluze şi ascensoare; jgheaburi, treceri                        în cascada pentru peste:                        1.3.4.5.Pămînt;lemn;piatra;cărămidă, beton 25                              6.Beton armat 50    212 Construcţii pentru creşterea animalelor                        şi păsărilor sălbatice 15    213.1-213.3 Padocuri; construcţii pentru compostare;    215 construcţii anexe;alte construcţii agricole    216    219                            1.Pămînt 10                            3.Lemn 10                        4.5.7.Piatra; cărămidă, beton; oţel 30                            6.Beton armat 50                          8.c.Schelet din lemn, plasa din sîrmă 15    213.4-213.5 Împrejmuiri pentru păsări şi animale;                        împrejmuiri electrice:                          3.8.a.Lemn; stîlpi din lemn şi sîrmă                                simpla sau ghimpată sau cu panouri                                din plasa de sîrmă 10                        4-6.8.b.Piatra; cărămidă, beton; beton ar-                                mat;stîlpi din beton armat sau meta-                                lici şi panouri din plasa de sîrmă 30    214 Sere, răsadniţe şi ciupercării    214.1-214.6 Sere şi ciupercării                            3.Lemn 10                        4.5.7.Piatra; cărămidă, beton; oţel 50                            6.Beton armat 50    214.7-214.8 Răsadniţe:                            3.Lemn 10                            6.Beton armat 50     22 Construcţii hidrotehnice    221 Baraje, 100                        în afară de:    221.4 - baraje semipermanente 10    222 Construcţii accesorii ale barajelor 80    223 Diguri şi alte construcţii pentru regula-                        rizarea şi consolidarea ţărmurilor şi albi-                        ilor cursurilor de apa    223.1-223.2 Diguri de apărare şi de compartimentare:    (223.11-223.23) A.Nedeversabile 60                        B.Deversabile 40    223.3-223.4 Diguri de dirijare a curenţilor apei şi                        pinteni:    (223.31-223.33) 2.8.9 a.Fascine;lemn cu bolovani sau                                piatra; gabioane 15    (223.41-223.43) 4.Piatra bruta, blocuri de beton 50    223.5 Praguri, traverse de colmatare:    (223.51-223.53) A. Praguri:                        2.3.9 a.Fascine; lemn, gabioane 10                            4.5.Piatra bruta, blocuri de beton;                                zidărie de piatra, beton 40                        B. Traverse de colmatare 10    223.6 Pereuri:    (223.61-223.63) 4.Piatra bruta, blocuri de beton 50                        5.6.Zidărie de piatra, beton; beton armat 60    223.7-223.8 Anrocamente şi casoaie; cleonaje:                        2.8.Fascine; lemn cu bolovani sau piatra 10    (223.71-223.83) 4.6.Piatra bruta, blocuri de beton; beton                            armat 40    224 Construcţii hidrometrice, oceanografice                        şi hidrometeorologice    (224.1-224.5)                        1.5.9 a.Lemn; metal; pietriş 10                            2-4.Zidărie din piatra sau cărămidă;                                beton; beton armat 50    225 Lacuri artificiale 100     23 Construcţii speciale pentru transporturi şi telecomunicaţii    231 Cai ferate    231.1-231.3 Cai ferate şi aparate de cale ferată, 75                        în afară de:                        -A.Cai ferate forestiere 60                        -B.Linii decauville în depouri de locomotive 20    231.4 Linii de tramvaie:    231.41-231.44 Linii simple sau duble 40    231.45-231.48 Schimbătoare de cale; traversări de nivel 5    231.5 Reţele electrice de contact pentru                        tracţiune electrica:    231.51-231.52 Pentru linii de cale ferată simple sau dubla 30    231.53 Pentru linii ferate miniere 10    231.54-231.57 Pentru linii simple şi duble de tramvaie                        şi troleibuze                              1.Pe suporturi individuale şi stîlpi                                din lemn 10                            2.3.Pe suporturi individuale sau colec-                                tive şi stîlpi din beton armat 30                            4.5.Pe suporturi individuale sau colec-                                tive şi stîlpi din profiluri de oţel 30                        6.7.9.a.Pe suporturi individuale sau colec-                                tive şi stîlpi din ţevi de oţel sau                                fonta; cu reţele fixate de zidurile                                construcţiilor prin rozete de perete 30        x x x    231.6 Construcţii accesorii pentru transporturi                        feroviare:    231.61-231.62 Canale de coborît osii, amplasate în exteri-                        orul remizelor, fundaţii de plăci turnante                        şi pod basculă; canale de zgura 50    231.63 Peroane acoperite:                          3.Beton şi beton armat 50                        5-7.Beton şi lemn; metal; metal şi lemn 30    231.64 Peroane descoperite:                          9 a.Savura,pămînt bătut,piatra sau zgura 10                        9 b.c.Dale din beton; asfaltat 20                          9 d.Pavele, calupuri din piatra şi clincher 30    231.65 Treceri de nivel cu sau fără instalaţii 20    231.67 Construcţii pentru deparazitarea vagoanelor 40    231.66 Gabarite şi cheiuri de încărcare-descărcare    231.68 şi cheiuri de încărcat vite; construcţii       şi pentru alimentarea cu combustibil şi pentru    231.7 purjarea locomotivelor 40    232 Drumuri, piste, platforme inclusiv acce-                        sorii (trotuare, borne, parapete, semne                        de circulaţie etc.)    232.17 Alei    (232.171-232.178) 1.Îmbrăcăminte din pămînt compactat sau                            stabilizat 5                          2.Îmbrăcăminte din balast 10                        3-8.Îmbrăcăminte din macadam simplu sau                            penetrat; beton asfaltic pe binder;                            asfalt turnat simplu sau pe binder;                            beton de ciment vibrat; bolovani de                            rîu sau piatra bruta; pavele din piatra 25    232.2 Drumuri industriale şi agricole, 50                            în afară de :    232.22 Drumuri pentru exploatări forestiere 80    232.3 Piste şi platforme de staţionare pentru                            avioane şi autovehicule 30    232.4 Construcţii accesorii pentru transpor-                            turi rutiere:    (232.41-232.47) 1.Lemn 10                              2.4.Beton; beton armat;                              6.8.beton şi metal;beton armat şi metal 40                            3.5.7.Metal,metal şi lemn,beton şi lemn 30    232.5 Construcţii accesorii pentru transpor-                            turi aeriene 30    233 Construcţii pentru transporturi pe apa    233.1 Construcţii portuare:    233.131-233.134 Cheiuri pentru acostarea navelor:                        A.Cheiuri în taluz din:                          3-5.piatra; beton sau beton armat 60                        B.Cheiuri verticale 100    233.136-233.137 Estacade pentru acostarea navelor fluvi-                        ale sau maritime 50    233.141 Cale pentru montarea, lansarea şi scoaterea                        navelor:                        1.File din lemn (sanii) 10                        4.File din beton 40                        5.File din beton armat 50    233.142 Docuri uscate ( forme de radub ) 60    233.2 Canale pentru navigaţie 40    233.3 Construcţii accesorii pentru transporturi                        pe apa 30    234 Funiculare şi planuri înclinate    (234.11-234.13) Linii de funiculare pentru exploatări mini-    (234.15-234.16) ere, industriale şi pentru oameni; staţii        şi de funiculare şi construcţii de protecţie:    (234.21-234.26)                            1.Stîlpi din lemn 15                        2.4.5.Stîlpi din profiluri de oţel; beton                              şi oţel; beton armat 50                            3.Stîlpi din beton şi lemn 35    234.14 Linii de funiculare forestiere de tip                        uşor, bicablu şi tricablu 5    234.3 Planuri înclinate supraterane:    (234.311-234.383) 1.Lemn:                            a.jilipuri şi canale pentru scosul                              lemnului 3                            b.planuri înclinate supraterane pentru                              alte folosinţe 20                        2-8.Oţel; beton; beton şi lemn; beton şi                            oţel; stîlpi sau ziduri din cărămidă;                            teren natural 50        x x x    235 Poduri, viaducte, podeţe, pasarele,                        poduri-apeducte    235.1-235.3 Poduri şi viaducte pentru transporturi        şi feroviare şi rutiere, poduri combinate şi       235.7 poduri-apeducte:    (235.111.1- Infrastructura: Suprastructura:    235.288.7) 1.a.b.Cu elevaţia din 1.6.Din lemn sau me-    (235.311.1- lemn de brad sau talică 5    235.388.7) stejar 1.a.Din lemn de brad 8    (235.71-235.73)                                                1.b.6.Din lemn de ste-                                                       jar; metalică 10                            2.Cu elevaţia din 1-7.Din lemn,zidărie                              zidărie de cara- de piatra sau că-                              midă ramidă;beton;be-                                                       ton armat;beton                                                       armat precompri-                                                       mat;metalică,be-                                                       ton armat şi                                                       metal 60                          3-8.Cu elevaţia din 1.5-7.Din lemn; beton                              zidărie de pia- armat precompri-                              tră;beton;beton mat;metal;beton                              şi piatra;beton armat şi metal 75                              şi metal; beton                              armat;elemente 2-4.Din zidărie de                              din metal piatra sau cara-                                                       midă, beton sau                                                       beton armat 80    235.4 Podeţe feroviare şi rutiere (cu excepţia po-    (235.411.1- deţelor circulare, ovoide sau triunghiulare):    235.443.7) .        şi 1.a.Cu elevaţia din 1.Din lemn 5    (235.451.1- lemn de brad    235.454.7) 1.b.Cu elevaţia din 1.a.Din lemn de brad 8                              lemn de stejar                                                 1.b.Din lemn de ste-                                                     jar sau metalică 10                            2.Cu elevaţia din 1-7.Din lemn;zidărie                              zidărie de cara- de piatra sau că-                              midă ramidă (mixtă);                                                     beton;beton armat;                                                     beton armat pre-                                                     comprimat;metal;                                                     beton armat şi                                                     metal 60                          3-8.Cu elevaţia din 1.5-7.Din lemn;beton                              zidărie de pia- armat precompri-                              tră;beton;beton mat;metal;beton                              şi piatra;beton armat şi metal 75                              şi metal;elemen- 2-4.Din zidărie de                              te din metal;be- piatra sau că-                              ton armat ramidă;beton;                                                     beton armat 80    235.5 Podeţe feroviare şi rutiere cu secţiune    (235.511-235.523) circulara, ovoidă sau triunghiulară :                        1.4.Cărămidă sau piatra şi mixt; tuburi                            din oţel sau fonta 60                        2.3.Beton;beton armat 75                          5.Lemn 10    235.6 Pasarele:    (235.611.1- Infrastructura: Suprastructura:    235.618.7) 1.a.b.Cu elevaţia din                              lemn de brad                              sau de stejar 10                          2-8.Cu elevaţia din 2-4.7.Din zidărie de                              zidărie de cara- piatra sau cara-                              midă;zidărie de midă; beton;be-                              piatra;beton;be- ton armat;beton                              ton şi piatra; armat şi metal 80                              beton şi metal; 1.5.6.Din lemn; beton                              beton armat şi armat precompri-                              cu elevaţia din mat, metalică 75                              elemente din me-                              tal    236 Tunele 100    237 Construcţii pentru telecomunicaţii    237.1 Reţele de telecomunicaţii:    237.111 Linii aeriene de telecomunicaţii (stîlpi şi                        circuite, console etc.)                        1.Stîlpi din lemn de fag impregnat, din lemn                          de stejar sau salcîm 16                        2.Stîlpi din lemn de răşinoase impregnaţi 24                        3.Stîlpi din lemn de răşinoase impregnaţi                          cu adaos din beton armat 32    237.112 Circuite de telecomunicaţii (pe mijloace                        de susţinere aflate în administrarea altor                        unităţi):                        1.Conductori din oţel zincat 15                        2.Cabluri aeriene în manta de plumb 25                        3.Conductori din cupru sau cupru-oţel 30    237.12 Reţele subterane de telecomunicaţii                        1.Cabluri telefonice interurbane îngropate 40                        5.Cabluri telefonice urbane în canalizaţie 30    237.13 Reţele subterane de telecomunicaţii în in-                        dustria miniera 15    237.2-237.4 Suporturi pentru antene şi antene de emisie                        radio pentru unde kilo, hecto şi decametrice;                        linii de alimentare (fideri) pentru antene;                        canalizaţie pentru telecomunicaţii:    237.21-237.22 Platforme, turnuri şi piloni metalici neanco-       şi raţi; canalizaţii pentru telecomunicaţii din       237.4 beton 50    237.23 Piloni din lemn 15    237.24-237.25 Antene de emisie radio şi linii de alimen-        şi tare (fideri) pentru antene 25    237.31-237.33    237.5 Cabine telefonice (exclusiv cele înzidite)                        din lemn şi metal 20    238 Ziduri de sprijin de orice natura 75     24 Construcţii pentru depozitare    241 Construcţii pentru depozitarea diferitelor                        categorii de materiale    241.1 Platforme:                        Fundaţie: Îmbrăcăminte:                        1. Pămînt 10                        2-6. Nisip;balast; 1.2.7.8.balast;din                              piatra spartă; piatra spartă,                              bolovani,pia- macadam; cara-                              tră bruta;be- midă;pavele 30                              ton                                                3-5. Bolovani,piatra                                                       bruta;asfaltică;                                                       din beton de ci-                                                       ment 40                                                6. Podina de lemn 10    241.2 Rampe:                        2.Sprijiniri din lemn, umplutura de pămînt 10                        3.Sprijiniri din zidărie de piatra sau beton,                          umplutura de pămînt 40                        9a.Cu schelet metalic 30    241.3 Depozite subterane (inclusiv pivniţele ce nu                        sînt sub clădiri):                        1.Lemn 10                        2.3.Zidărie din piatra, cărămidă sau înlocu-                            itori;beton 40                        4.Beton armat 50    241.4 Lagăre pentru depozitarea materialului lemnos:    (241.41-241.44) 1.Lemn rotund aşezat pe pămînt 5                        2.Podvale din beton armat, longrine din lemn                          rotund 15                        3.4.Podvale şi grinzi din beton armat;podvale                            din beton armat şi grinzi din sine de ca-                            le ferată 25    241.5 Depozite exterioare amenajate din beton armat 50    242 Silozuri pentru produse industriale    (242.1-242.7) 1-4.Lemn;zidărie din piatra, cărămidă sau în-                            locuitori;beton;beton armat 50                        5.Oţel 40    243 Silozuri pentru produse agricole    (243.1-243.8) 1-3.Lemn;zidărie din piatra, cărămidă sau                            înlocuitori;beton 50                        4.5.Beton armat; oţel 60    244.245 Silozuri pentru agregate minerale, minereuri    (244.1-244.3 şi cărbuni, buncăre (care nu sînt încadrate    şi 245.1-245.4) în linii tehnologice şi nu servesc pentru de-                        pozitarea intermediară a materiilor prime şi                        produselor finite cod 416.8)                        1.Lemn 10                        2-5.Zidărie din piatra, cărămidă sau înlocu-                            itori; beton; beton armat; oţel 50    246 Rezervare şi bazine pentru depozitare (care    (246.1-246.6) nu sînt încadrate în linii tehnologice de                        producţie, cod 416.8)                        1.Lemn 10                        2.3.Zidărie din piatra; cărămidă sau înlo-                            cuitori; beton:                            a.mediu normal 40                            c.mediu corosiv 30                        4.Beton armat:                            a.mediu normal 50                            c.mediu corosiv 30                        5.Oţel 40                        9a.Pămînt 20    247 Construcţii pentru depozitare cu destinaţie                        specială    247.1 Pătule de porumb:                        1.2.Schelet din lemn; schelet din lemn, şar-                            panta din lemn:                            a.cu fundaţie din lemn 8                            b.cu fundaţie din beton 15                        3.Schelet din beton armat, pereţi din şipci                          de lemn; şarpanta din beton armat 50                        5.Schelet metalic, pereţi din panouri din                          plasa de sîrmă, şarpantă metalică 30    247.2 Budane:                        1.Lemn 15                        2.Beton 30                        3.Beton armat 50    247.3 Ghetarii:                        1.Pereţii din lemn;şarpantă din lemn 10                        2.3.Pereţii din zidărie de cărămidă, înlocu-                            itori,piatra sau beton;şarpantă din lemn                            sau beton armat 40    247.4 Rezervoare de gaze-gazometre (care nu sînt                        încadrate în linii tehnologice de producţie,                        cod 416.8) 25    247.5-247.7 Construcţii speciale pentru depozitarea    (247.51-247.54) explozibililor, carburanţilor şi lubrifian-                        ţilor; bordeie pentru alimente                        1.Lemn 10                        2.3.Zidărie din piatra, cărămidă sau înlo-                            cuitori; beton 40                        4.Beton armat 50    247.8 Construcţii speciale demontabile, din lemn,                        pentru depozitarea seminţelor de floarea soa-                        relui 10     25 Construcţii speciale pentru transportul energiei electrice    251 Reţele de distribuţie şi linii de transport                        a energiei electrice    251.1-251.8 Reţele de alimentare sau iluminat şi linii de                        transport a energiei electrice:                        A.Aeriene:                            1.Stîlpi din lemn de răşinoase impregnaţi 20                          2-5.Stîlpi din beton armat vibrat; centri-                              fugat; precomprimat; metalici 50                           9a.Stîlpi din lemn neimpregnaţi 10                        B.Subterane 30    252 Instalaţii electrice de forţă    252.1-252.2 Instalaţii electrice de forţă, aeriene sau                        aparente 15    252.3 Instalaţii electrice de forţă, îngropate 20    252.4 Instalaţii electrice de forţă, în tub de                        protecţie 25    252.5-252.6 Instalaţii electrice de forţă în canal de                        protecţie sau în tunel 30     26 CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU ALIMENTAREA CU APA ŞI CANALIZARE    261 Captări de apa    261.1 Puţuri:    261.111-261.127 Puţuri săpate:                          1.Lemn (cadre) 15                        2.5.Zidărie din piatra sau cărămidă; be-                            ton; beton armat (cheson); tuburi de                            beton 50    261.131-261.177 Puţuri forate; puţuri înfipte şi puţuri                        forate în interiorul puţurilor săpate:                        5.6b.7.Tuburi de beton; tub (ţeava) de                               oţel (obişnuit); de azbociment,                               bazalt sau ceramice 25                            6a.Tub (ţeava) de oţel (burlan) sau fonta 50    261.2 Drenuri:    261.21-261.23 Drenuri tubulare pentru alimentare cu apa:                        1-5.Tuburi ceramice; tuburi de bazalt;                            tuburi de beton; beton; beton armat 50                        9a.Tuburi (ţeava) din oţel sau fonta 25    261.24-261.25 Şanţuri drenate cu filtru invers pentru                        alimentarea cu apa; drenuri pentru dese-                        cari, tubulare 30    261.3 Captări de izvoare:                        a.apa necorosivă 50                        b.apa corosivă 10    261.4 Prize de apa fixe 50    262 Canale    262.11-262.4 Canale deschise sau acoperite pentru ali-                        mentare cu apa şi evacuarea apelor:                        1-3.Pămînt fără căptuşire; pămînt cu                            căptuşire din brazde; pămînt cu căptu-                            şire de lemn 30                        4-6.Pămînt cu căptuşire de piatra; pămînt                            cu căptuşire de beton; pămînt cu cap-                            tuşire de beton armat:                          a.mediu normal 70                          c.mediu corosiv 50    263 Galerii pentru alimentare cu apa    263.1-263.6 Galerii pentru alimentare cu apa şi eva-                        cuări de ape:                        1-4.Fără cămăşuială; cămăşuială din beton;                            beton armat; torcret armat 100                          5.Cămăşuială din tola de oţel 50    264 Conducte pentru alimentare cu apa (inclu-                        siv reţele de distribuţie) şi canalizare    264.1-264.5 Conducte pentru alimentare cu apa; inclu-                        siv reţele de distribuţie:                          1.Lemn 10                        2--4.9a.b.Beton; beton căptuşit cu oţel;                                  beton armat sau bazalt; oţel                                  (burlan) fonta sau plumb; ceramice 65                               5b.Oţel (obişnuit) 25                                7.Azbociment 30                                8.Materiale plastice 20    264.6-264.9 Conducte pentru canalizare:                        2.4.6.7.Beton; beton armat sau bazalt;                                fonta sau plumb; azbociment 50                              8.Materiale plastice 20                             9a.Ceramice 50    265 Construcţii în exteriorul clădirilor pen-                        tru îmbunătăţirea calităţii apei şi pentru                        epurarea apelor uzate    265.1-265.3 Construcţii pentru reţinerea de substanţe mai                        grele decît apa;separatoare;metantancuri:                          1.Pămînt fără căptuşeli 100                        4.5.Beton; beton armat 50    265.4-265.5 Iazuri de depozitare şi paturi de uscare                        a nămolului; cîmpuri de irigare şi infiltrare 25    265.6-265.8 Filtre; construcţii individuale pentru                        amestecul reactivilor, staţii, în afară de:    265.81 -staţii de neutralizare 30    266 Castele de apa    (266.1-266.8) 1.2.6.7.Turn din zidărie, cuvă din beton                                armat sau metalică; turn din beton                                armat, cuvă din beton armat,schelet                                din beton armat; cuvă din beton                                armat sau metalică 50                            3.4.Schelet din lemn, cuvă din lemn                                sau metalică 15                              5.Schelet metalic, cuvă metalică 40    267 Traversări 40    268 Construcţii accesorii şi instalaţii teh-                        nologice pentru alimentare cu apa şi                        canalizare, 50                        în afară de:    268.3 -construcţii independente pentru deser-    (268.31-268.38) virea populaţiei, situate pe reţele de    268.4 şi 268.5 alimentare cu apa; cămine pentru armături                        şi camere de rupere a presiunii de inter-                        secţie şi impreunare; cabine subterane la                        puţuri forate:                        1-4.Zidărie din piatra sau cărămidă;                             beton; beton armat; metal 40                           5.Tub (ţeava) de oţel 5    268.7 -cabine pentru protecţia catodică a                        conductelor metalice 30     27 CONSTRUCŢII SPECIALE PENTRU TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA PETROLULUI,                 GAZELOR, LICHIDELOR INDUSTRIALE, AERULUI COMPRIMAT ŞI PENTRU                                     TERMOFICARE    271 Conducte pentru transportul produselor                        petroliere, gazelor şi lichidelor indus-                        triale                          2.Diametrul de la 25,1-50,0 mm 20                        3.4.Diametrul de la 50,1-150,0 mm 25                        5-9.Diametrul peste 150,0 mm:                            a.neprotejate catodic 30                            b.protejate catodic 50    272 Traversări de conducte pentru transportul                        produselor petroliere, gazelor şi lichidelor                        industriale 30    273 Conducte de termoficare    (273.1-273.6) 1-5.Conducte de oţel, în canal de protecţie                            din beton armat sau din zidărie de că-                            ramidă şi conducte din oţel, pe susţi-                            neri din beton armat sau oţel 50                          6.Conducte din oţel izolate cu penobeton                            pozate direct în pămînt 20    274 Conducte tehnologice din incintele între-    (274.1-274.8) prinderilor industriale şi din interiorul                        clădirilor şi construcţiilor speciale (in-                        clusiv canale de ventilaţie)                        1.Conducte din oţel carbon, fără protecţie                           interioară:                           a.mediu normal 15                           c.mediu corosiv 5                        2.Conducte din oţel aliat obişnuit, fără                           protecţie interioară:                           a.mediu normal 20                           c.mediu corosiv 10                        6a.Conducte din metale neferoase-aluminiu:                           c.mediu corosiv 5                        6b.Conducte din metale neferoase-plumb:                           c.mediu corosiv 10                        7.Conducte din materiale ceramice sau                           porţelan:                           a.mediu normal 25                           c.mediu corosiv 15                        8.Conducte din materiale plastice:                           a.mediu normal 15                           c.mediu corosiv 10                        9a.Conducte din fonta:                           a.mediu normal 20                           c.mediu corosiv 15    275 Conducte şi branşamente pentru distribuţia                        gazelor:                        a.neprotejate catodic 20                        b.protejate catodic 30    276 Instalaţii tehnologice în staţiile de                        reglare a presiunii gazelor şi cabine                        pentru protecţia catodică a conductelor                        de gaze şi termoficare 30       29 ALTE CONSTRUCŢII SPECIALE    291-294 Construcţii speciale pentru circulaţia    (291.1-291.3) mărfurilor; pentru învăţămînt, ştiinţa,    (292.1-292.5) cultura şi arta; pentru ocrotirea sănă-    (293.1-293.5) tăţii şi asistenţă socială; pentru cultura    (294.1-294.8) fizica şi sport                          1.Pămînt, gazon 15                        2.7.Pietriş, bolovani, strat de zgura, lemn 20                        3.4.Cărămidă, asfalt; beton 30                        5.6.Beton armat; metal 50                          8.Materiale plastice 10    299 Diverse construcţii sociale    299.1 Împrejmuiri:                            1.5.Lemn;stîlpi din lemn şi sîrmă 15                        2.3.6.7.Zidărie,beton;stîlpi din beton                                armat şi sîrmă;stîlpi metalici şi                                sîrmă 40                              4.Beton armat 50    299.2 W.C. subterane şi supraterane:                          1.Lemn 15                        2.5.Zidărie de piatra; zidărie din cara-                            midă cu beton armat; beton cu beton                            armat; beton armat 50    299.3 Panouri cu afişaj, turnuri de ceas, pergole                        şi turnuri de paza:                          1.Lemn 10                        2.3.Zidărie din piatra; zidărie din cărămidă                            cu beton armat 20                        4-6.Beton cu beton armat; beton armat; metal 40                        - CATEGORIA 3 -                MAŞINI DE FORŢĂ ŞI UTILAJE ENERGETICE     30 MAŞINI GENERATOARE               (care produc energie electrica şi termica)                                    în afară de: 25    301.0, 301.2 -instalaţii de preparare centralizata a    301.3 şi 305 prafului de cărbune; de combustibil gazos;                        gospodării de ulei; instalaţii generatoare                        de gaz pentru forţă 34    306.0-306.8 -generatoare şi grupuri electrogene fixe 20    306.9 -grupuri electrogene mobile 15     31 MAŞINI MOTRICE             (care transforma energii în energie mecanică)    310 Motoare electrice, 20                        în afară de:    310.00 şi 310.02 -motoare electrice pentru curent continuu                          de uz general şi pentru acţionari speciale 17    310.01, 310.233 -motoare electrice pentru curent continuu    şi 310.4 de tracţiune; pentru curent alternativ cu                          utilizări miniere şi foraj; pentru curent                          continuu şi alternativ 10    311, 312 Turbine cu abur; turbine cu gaze; maşini cu    şi 314 abur cu piston 25    313 Turbine hidraulice 30    315 Motoare cu ardere interna cu piston                        A.rapide (viteza medie a pistonului peste                          7,5 m/sec sau turaţia peste 500 rot/min) 8                        B.lente (viteza medie a pistonului pînă la                          7,5 m/sec sau turaţia pînă la 500 rot/min), 10                          în afară de:                          a.motoarele folosite în uzinele de repa-                            raţii de tractoare 8    316 Motoare eoliene 25     32 TRANSFORMATOARE, REDRESOARE, ACUMULATOARE ETC.    320 Transformatoare şi autotransformatoare, 25                        în afară de:    320.20 -transformatoare şi autotransformatoare de                        sudura 12    321 Instalaţii de redresare 15    322 Instalaţii de convertizoare rotative 20    323 şi 324 Baterii de acumulatoare electrice; insta-                        laţii de compensare a puterii reactive, 10                        în afară de :    324.0 -instalaţii de compensatoare rotative 21     33 COMPRESOARE ŞI POMPE DE VID    330 Compresoare cu piston    330.0 Compresoare cu piston stabile    330.00 Compresoare cu piston stabile, pentru aer:                          a.cu turaţie pînă la 600 rot/min 20                          b.cu turaţie peste 600 rot/min 12    330.01 Compresoare cu piston, stabile, pentru gaze 17    330.1 Compresoare cu piston, mobile:                          a.cu turaţie pînă la 600 rot/min 12                          b.cu turaţie peste 600 rot/min 10    331 Compresoare rotative    331.0-331.1 Compresoare rotative,elicoidale,cu rotor                        şi palete:                          a.pentru aer 15                          b.pentru gaze 10    331.2 Compresoare rotative cu pistoane rotative:    331.20 -pentru aer 20    331.21 -pentru gaze 15    331.3 Compresoare rotative cu inel de lichid :    331.30 -pentru aer 10    331.31 -pentru gaze 7    332 Compresoare centrifuge    332.0 Turbosuflante 20    332.1 Turbocompresoare 15    333 Pompe de vid    333.0 Pompe de vid, cu piston 13    333.1 Pompe de vid, cu rotor şi palete 10    333.2 Pompe de vid, cu inel de lichid 7     34 TRACTOARE AGRICOLE               (folosite la lucrări agricole)    340-344 Tractoare agricole şi şasiuri agricole auto-                        propulsate 10     35 APARATAJ PENTRU STAŢII ELECTRICE ŞI POSTURI DE TRANSFORMARE                                    în afară de: 13    351-352 -întrerupătoare automate şi separatoare de                        înalta tensiune 21    353 -contactoare 10    354-356 -celule de înalta tensiune, panouri de                        comanda, măsurare, semnalizare şi dis-                        tribuţie şi panouri pentru protecţie                        şi contoare 25    357.2 -descărcătoare tubulare cu fibra 10     39 ALTE MAŞINI DE FORŢĂ ŞI UTILAJE ENERGETICE    390 Transmisii mecanice comune (arbori sau                        axe de transmisie, console, lagăre, roti,                        acuplaje) 25    391 Punţi din spate de schimb pentru tractoare 7                        - CATEGORIA 4 -                 MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU    401 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ex-                          tracţia şi prepararea cărbunilor şi mi-                          nereurilor metalifere şi nemetalifere    401.0 Maşini, utilaje şi instalaţii speciale                          pentru construcţia puţurile miniere şi                          forare miniera 7    401.1 şi 401.2 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru sus-                          ţinerea abatajelor şi pentru tăiere-perfo-                          rare 4    401.3 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăiere,                          încărcare şi rambleiere    401.30-401.32 Maşini de havat, combine miniere şi pluguri                          de cărbune, 7                          în afară de:    401.303 - maşini de havat pentru sare 12    401.33-401.34 Maşini de încărcat şi utilaje pt. rambleiere, 6                          în afară de:    401.341.1 - utilaje pentru rambleiere pneumatica, cu                          camera (Torkret) 11    401.4 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prepa-                          rarea cărbunilor şi minereurilor metalifere                          şi nemetalifere    401.40 şi 401.42 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru clasare;                          pentru separare şi concentrare gravimetrică 13    401.41 Maşini, utilaje şi instalaţii de sfărîmare                          şi măcinare 11    401.43 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru concen-                          trare magnetică şi electrostatică 9    401.44 Maşini şi utilaje pentru flotaţie, 11                          în afară de:    401.441.3-401.441.6 -aparate pentru dozat reactivi 5    401.45 şi 401.46 Utilaje şi instalaţii pentru extragerea                          metalelor preţioase: maşini utilaje şi                          instalaţii pentru prepararea termica, 13                          în afară de:    401.460 - uscătoare 18    401.464.0 - instalaţii de aglomerare cu masa inelară 27    401.47 Maşini şi utilaje pentru pregătirea şi                          brichetarea cărbunilor, 27                          în afară de:    401.472-401.474 - topitoare de smoală, încălzitoare de                          smoală, tobe de amestec 18    401.90-401.92 Aparate pentru luat şi pregătit probe,                          maşini de ascuţit sfredele prin forjare                          şi maşini de curăţat vagonete de mina 9    402 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prospec-                        ţiuni geologice şi geografice, foraj şi extrac-                        ţia ţiţeiului şi gazelor    402.0 Sondeze, 8                                în afară de:    402.03-402.04 -sondeze acţionate mecanic, pentru adîncimi de                        100-300m (inclusiv) 6    402.1 Instalaţii pentru forajul sondelor de ţiţei şi                        gaze    402.10 Instalaţii de foraj pentru adîncimi pînă la                        1200 m şi sarcina la cîrlig de 50 tf 5    402.2 Agregate de cimentare şi fisurare,în afară de: 7    402.24-402.25 -Amestecătoare pentru fluide de fisurare;                        pîlnii de amestec pentru cimentare 10    402.3-402.4 Utilaje pentru instalaţii de foraj şi sondeze                        (necuprinse în alte grupe)    402.30 Trepiede şi turele metalice 9    402.31 şi 402.32 Geamblancuri, macarale şi cîrlige 10    402.33 Capete hidraulice:                        a.b. pentru foraj-sonde şi sondeze 6                          c. pentru extracţia ţiţeiului şi gazelor 10    402.34. Mese rotative 8    402.35. Troliuri:                        a.pt.foraj sondeze pînă la 300 m adîncime 6                        b.pt.foraj sondeze pînă la 1200 m adîncime 8                        c.pt.foraj sonde 10    402.36. Turbine de foraj 4    402.37-402.39. Cutii de viteza, reversoare,grupuri conice                        şi transmisii intermediare 6    402.40. Reductoare de turaţie 8    402.41. Transmisii hidrodinamice 7    402.42-402.46 Claviaturi pentru pompe şi prevenitoare de                        erupţie: site vibratoare; habe şi jghiaburi                        pentru noroi, inclusiv pusti şi indicatoare,                        hidrocicloane şi amestecătoare pentru pre-                        pararea noroiului (mixere) 6    402.47 Prevenitoare de erupţie:                        a. pentru foraj 10                        b. pentru extracţie 12    402.48 Instalaţii de alimentare cu combustibili şi                        lubrifianţi 10    402.49 Substructuri şi supraînălţări 8    402.5 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru operaţii                        de carotaj, deviaţie şi perforări, 4                                                în afară de:    402.50-402.52 -instalaţii de carotaj şi gaz-carotaj şi tro-                        liuri pentru lansarea cablurilor la opera-                        ţiile de carotaj, deviaţie şi perforare, uti-                        laje folosite pentru comanda de suprafaţa a                        aparatelor de carotaj, deviaţie şi perforare 10    402.6 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru extrac-                        ţia ţiţeiului şi gazelor (necuprinse în alte                        grupe), 10                               în afară de:    402.62-402.63 -capete de erupţie şi de pompare 8    402.7 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru extrac-                        ţia ţiţeiului şi gazelor- continuare    402.70 Agregate de spălare 7    402.71 Separatoare de gaze şi ţiţei 10    402.8 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru extrac-                        ţia ţiţeiului şi gazelor- continuare:                        a. pentru sonde 4                        b. pentru sondeze 3                          în afară de:    402.83 -prăjini pentru instrumentaţie stinga, inclu-                        siv racordurile speciale şi reducţiile pen-                        tru prăjini 10    403 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru meta-                        lurgia feroasa (inclusiv laminarea şi tre-                        filarea metalelor neferoase)  403.0 şi 403.1 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produc-                        ţia de cocs metalurgic; pentru producţia                        fontei de prima fuziune şi a feroaliajelor 18                        în afară de:    403.002-403.003 -instalaţii de răcire şi evacuare a semicoc-                        sului şi de preîncălzire a cărbunelui 9    403.010 -baterii de cocsificare cuptoare orizontale 27    403.12 -maşini şi instalaţii pt.prepararea fontei 20    403.2 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produc-                        ţia de oţel, 20                                     în afară de:    403.20 şi 403.28 -utilaje şi instalaţii pentru pregătirea ma-                        teriei prime şi maşini de şarjare 18    403.22 -cuptoare electrice cu arc 16    403.23.-403.25 -convertizoare Bessemer şi cu oxigen şi in-                        stalaţii pentru epurarea gazelor la conver-                        tizoarele cu oxigen 11    403.27 Maşini şi instalaţii auxiliare pentru pro-                        ducţia de oţel 9    403.3 Maşini,utilaje şi instalaţii pentru produc-                        ţia de laminate, 20                                        în afară de:    403.30 -utilaje şi instalaţii de încălzire şi tra-    403.312.3 tamente termice, instalaţii de laminare    403.33, pentru benzi laminate la rece de înfăşurat    403.340-403.342 şi desfăşurat, maşini de dublat foi de tabla,    şi de ondulat şi de desfăcut parchete, de de-    403.35-403.36 bitat, specifice producţiei de laminate şi                        de împins şi evacuat la cuptoare 18    403.343 şi 403.373 -maşini de torsionat şi paturi de expediţie                        pentru ţevi 11    403.4 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produc-                        ţia barelor,sirmelor şi ţevilor trase, 20                          în afară de:    403.40 şi 403.47 -maşini de făcut vîrf (spituit) şi instalaţii                        de probat ţevi trase 13    403.42-403.46 -aparate de sudat sîrmă cap la cap şi maşini                        de îndreptat, tăiat şi cojit, maşini de re-                        tezat ţevi, de bobinat şi de făcut colaci 11    403.48 -cuptoare specifice pentru trăgătorii 18    403.5 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produc-                        ţia electrozilor de sudura 13    403.6 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produc-                        ţia de ţevi sudate 16    403.7 Maşini,utilaje şi instalaţii pentru acope-                        rirea şi protecţia suprafeţei laminatelor,                        ţevilor şi trefilatelor 18    404 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru meta-                          lurgia neferoasa    404.0 Maşini şi instalaţii pentru reducere, to-                          pire şi distilare, 27                          în afară de:    404.012 şi 404.02 - oale de topit din fonta, cuptoare de                          reducere, distilare şi retorte orizontale 18    404.1-404.3 Cuptoare pentru prerafinare şi maşini şi                          instalaţii pentru convertizoare şi pentru                          rafinare, 22                          în afară de:    404.32 şi 404.33 - clădiri de rafinare; instalaţii de                          rafinare electrolitica 18    404.34-404.35 - instalaţii de rafinare cu coloane                          verticale cu talere şi rezervoare                          pentru licuatie 13    404.4 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea                          hidrometalurgică 13    404.5 Maşini şi instalaţii pentru cupelare 18    404.6 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea                          produselor şi subproduselor din metalur-                          gia neferoasa, 22                          în afară de:    404.61-404.62; - cuptoare de distilare cu creuzet pentru       404.66 metale preţioase şi cuptoare rotative                          scurte; electrice pentru aluminiu 18    404.64 - cuptoare rotative cu încălzire indirecta                          pentru praf de zinc 11    404.67 - cuptoare de coacere anozi 27    404.7 Maşini şi instalaţii pentru turnarea me-                          talelor neferoase în lingouri 13    404.8 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea                          deşeurilor de metale neferoase, 27                          în afară de:    404.81 - cuptoare de topire cu flacara, statice                          şi rotative 18    404.82 - cuptoare de topire electrice 14    405 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru                          construcţii de maşini şi prelucrarea                                metalului    405.0-405.1 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pre-                          lucrarea metalului    405.00-405.01 Maşini de găurit 15    405.02 Strunguri    405.020 Strunguri paralele:    405.020.0- - cu înălţimea vîrfurilor pînă la 300 mm şi    405.020.30 distanta între vîrfuri pînă la 2000 mm 10    405.020.31- - cu înălţimea vîrfurilor pînă la 300 mm şi    405.020.32 distanta între vîrfuri peste 2000mm 15    405.020.40- - cu înălţimea vîrfurilor peste 300 mm şi    405.020.42 şi distanta între vîrfuri pînă la 10000 mm    405.020.5 şi peste 10000 mm 21    405.021-405.022 Strunguri frontale şi carusel, 21                          în afară de:    405.022.0- - strunguri carusel cu diametrul de prelu-    405.022.1 crare pînă la 1500 mm 15    405.023-405.025 Strunguri revolver, strunguri automate şi                          semiautomate 15    405.026 Strunguri specializate, 21                          în afară de:    405.026.7- - strunguri de detalonat, strunguri por-    405.026.9 tative pentru bucşe etambou şi lagăre pa-                          liere şi strunguri pentru prelucrarea pie-                          trelor de polizor 15    405.03 Maşini de alezat, 10                          în afară de:                          a.maşini de alezat, linie paliere pentru                          motoare de tractoare, pentru ateliere de                          reparat şi maşini de alezat cilindri de                          locomotive 15    405.04 Maşini de alezat şi frezat orizontale                          (Bohrwerkuri), 21                          în afară de:    405.040 - maşini de alezat şi frezat, orizontale,                          cu montanţi ficşi 15    405.05 Maşini de frezat, 15                          în afară de:    405.053 - maşini de frezat portale 21    405.06 Maşini de rabotat cu masa mobila, 21                          în afară de:    405.060.4 - maşini de rabotat cu masa mobila pentru                          piese, cu cursa peste 8999 mm 26    405.061 - maşina de rabotat şi sanfrenat tabla, cu                          masa mobila 17    405.07-405.16 Maşini de rabotat cu cuţit mobil (sepinguri):                          de mortezat, de prelucrat roti dinţate,                          de broşat, de filetat, de rectificat şi                          de ascuţit; maşini pentru prelucrări                          foarte fine, polizoare şi alte maşini                          de prelucrat metale prin aşchiere, 15                          în afară de:    405.152 - polizoare electrice cu ax flexibil 4    405.17-405.18 Maşini agregat: linii automate şi semia-                          utomate pentru prelucrarea metalului prin                          aşchiere 10    405.2 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pre-                          lucrarea metalului prin deformare    405.20-405.21 Ciocane de forja, 15                          în afară de:    405.203 şi - ciocane de forja cu aer sau abur tip pod    405.207-405.212 pentru forjare libera, cu tija, cu contra-                          lovitura, electrohidraulice cu tija, cu                          lanţ, cu scîndură şi cu curea sau matritare 18    405.204-405.206 - ciocane de forja cu aer sau abur rapide:                          pneumatice fine şi cu arc pentru forjare                          libera 13    405.22-405.28 Prese de forja; prese speciale şi speciali-                          zate; maşini de forjat; maşini de rulat,                          îndoit şi debitat tabla, profiluri şi ţevi                          şi maşini auxiliare speciale pentru forja, 14                          în afară de:    405.220- - prese de forja hidraulice cu patru    405.221 şi coloane, prese de forja hidraulice cu    405.224 abur pentru forjare libera şi prese de                          forja hidraulice cu patru coloane pentru                          matritare 21    405.222 - prese de forja cu excentric pentru matri-                          tare 17    405.223 - prese de forja cu fricţiune pentru matri-                          tare 13    405.29 Maşini şi instalaţii de încălzire pentru                          forja 9    405.3 Maşini, utilaje şi instalaţii de turnătorii                          (de piese)    405.30-405.36 Maşini de formare, miezuire şi formare de                          precizie şi cu modele uşor fuzibile; ma-                          şini de turnat; uscătoare pentru forme şi                          miezuri; maşini, utilaje şi instalaţii                          pentru elaborarea metalelor şi aliajelor. 16    405.37 Utilaje pentru menţinerea temperaturii şi                          turnarea metalelor şi aliajelor 9    405.38 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru dez-                          baterea şi curăţirea pieselor turnate, 18                          în afară de:    405.380 - dezbatatoare 12    405.39 Maşini, utilaje şi instalaţii auxiliare şi                          alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru                          turnătorii (de piese) 16    405.4 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tra-                          tamente termice, 18                          în afară de:    405.40-405.44 - cuptoare cu flacără şi electrice 15    405.456- - băi de ulei încălzite cu flacără sau elec-    405.457 şi tric şi instalaţii de răcire (călire) 25    405.48    405.49 - diverse utilaje şi instalaţii pentru tra-                          tamente termice 15    405.5 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru sudarea                          metalului, 12                          în afară de:    405.53-405.56 - aparate, maşini şi instalaţii de sudare                          şi tăiere prin topire cu gaze, în vid                          cu fascicol de electroni, prin topire cu                          termit, sudare prin turnare 5    405.57-405.58 - maşini şi instalaţii de sudare prin pre-                          siune, prin frecare şi presiune 15    405.6 Maşini utilaje şi instalaţii pentru vopsire                          şi acoperiri metalice, 10                          în afară de:    405.63 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru sle-                          fuire şi lustruire 18    405.7 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          industriei electrotehnice    405.70 Maşini, utilaje şi instalaţii comune pentru                          industria electrotehnica, 15                            în afară de:    405.700 - maşini pentru confecţionarea miezurilor                        magnetice prin tabla silicioasă 12    405.71 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          pentru producţia de maşini electrice ro-                          tative, 17                          în afară de:    405.710 - maşini pentru confecţionarea miezurilor                          magnetice şi rotoarelor şi a statoarelor 12    405.72 Maşini,utilaje şi instalaţii specifice                          pentru producţia de transformatoare 16    405.73 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          pentru producţia de aparataj de înalta                          şi joasă tensiune, de aparate electronice,                          telefonice şi de măsurare 15    405.74 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          pentru producţia de cabluri şi conductoare, 21                          în afară de:    405.740 - maşini de cablat conductoare de cupru şi                          aluminiu 12    405.741 - maşini şi instalaţii de izolat 15    405.75 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          pentru producţia pieselor de radio şi                          a semiconductoarelor 10    405.76 şi 405.77 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          pentru fabricaţia de produse electro-                          chimice şi de surse de iluminat, 12                          în afară de:    405.771-405.773 - maşini şi instalaţii pentru fabricaţia                          lămpilor cu incandescenţă, fluorescente                          şi a lămpilor cu vapori de mercur 10    405.78 Maşini şi utilaje specifice producţiei                          de materiale electroizolante şi de pulberi 15    405.8 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelu-                          crarea metalului prin procedee speciale                          şi maşini şi instalaţii specializate    405.80 Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea                          prin procedee speciale, 20                          în afară de:    405.802-405.803 - maşini şi instalaţii de prelucrare prin                          ultrasunete şi instalaţii pentru durifi-                          carea suprafeţelor 12    405.81 Maşini şi instalaţii specializate de con-                          fecţionat produse din sîrmă, 20                          în afară de:    405.813.0 - maşini de confecţionat ţinte 24    405.813.4 - maşini şi tobe de curăţat cuie 12    405.816.2 - maşini de confecţionat ace 10    405.82 Maşini şi utilaje specializate de con-                          fecţionat produse din tabla subţire, 30                          în afară de:    405.826 - maşini, utilaje şi instalaţii speciale                          pentru confecţionat jucării şi ambalaje                          metalice (altele decît maşinile şi utila-                          jele clasificate la codul 414.91) 15    405.83 Maşini specializate pentru confecţionat                          nituri, şuruburi, tirfoane, caiele şi                          piuliţe 16    405.84 Maşini specializate pentru confecţionat ar-                          mături şi fitinguri 12    405.85 Maşini specializate pentru confecţionat                          arcuri 20    405.87 Maşini, utilaje şi instalaţii specializate                          pentru construcţia de nave, 12                          în afară de:    405.872 - maşini de epolat tabla şi profile 15    405.874 - maşini de prelucrat elice (butuc şi canal                          de pană) 24    405.875 - sănii şi cărucioare de lansare 20    405.88 Maşini, utilaje şi instalaţii specializate                          pentru confecţionarea pieselor de ceasuri 15    406 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru                          industria chimica şi pentru industria                          de prelucrare a ţiţeiului    406.0 Maşini, utilaje şi instalaţii principale                          cu folosire generală în tehnologia chimica    406.00 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese                          de separare a sistemelor lichide eterogene    406.000 Decantoare:                          a.mediu neutru 23                          b.mediu uşor corosiv 18                          c.mediu puternic corosiv 14    406.001-406.004 Separatoare, vase florentine, hidroci-                        cloane, filtre şi centrifuge:                          a.mediu neutru 16                          b.mediu uşor corosiv 14                          c.mediu puternic corosiv, 9                            în afară de:    406.003.19 - alte filtre cu funcţionare continua                          (tip Kelly) 14    406.005 Supracentrifuge:                          a.mediu neutru 14                          b.mediu uşor corosiv 10                          c.mediu puternic corosiv 7    406.01 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese                        de separare a sistemelor gazoase eterogene:                          a.mediu neutru 18                          b.mediu uşor corosiv 14                          c.mediu puternic corosiv 9    406.02 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese                        de sorbţie şi de extracţie:                          a.mediu neutru 16                          b.mediu uşor corosiv 14                          c.mediu puternic corosiv 9    406.03 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese                        de distilare şi rectificare a lichidelor:                          a.mediu neutru, 23                          în afară de:                          - retorte de carbonizare 37                          b.mediu uşor corosiv 18                          c.mediu puternic corosiv 14    406.04 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru procese                        de încălzire, răcire şi condensare:                          a.mediu neutru 16                          b.mediu uşor corosiv 14                          c.mediu puternic corosiv 7    406.05 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru evapo-                        rare, uscare şi cristalizare:                          a.mediu neutru 18                          b.mediu uşor corosiv 14                          c.mediu puternic corosiv 9    406.06 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru reacţii                        chimice şi electrochimice:                          a.mediu neutru 11                          b.mediu uşor corosiv 9                          c.mediu puternic corosiv, 7                            în afară de:    406.064 - electrolizoare 14    406.1 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                        industriei chimice anorganice    406.10-406.12 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          pentru producerea acidului sulfuric şi                          a îngrăşămintelor fosfatice, a amoniacu-                          lui, acidului azotic şi a îngrăşămintelor                          azotoase, 18                          în afară de:    406.105 - camere de plumb 23    406.106-406.107 - reactoare şi granulatoare pt. superfosfat 14    406.121 - coloane pentru sinteza ureei 26    406.13 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pro-                          ducerii sodei, 14                          în afară de:    406.130-406.132 - coloane de carbonatare de bicarbonatare,    şi 406.135 caustificatoare verticale şi cuptoare pentru                          silicat de sodiu 18    406.14 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pro-                          ducerii clorului şi compuşilor clorului 9    406.15-406.19 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pro-                          ducerii carbidului, maşini, utilaje şi ins-                          talatii specifice producerii oxigenului;                          pentru producţia de explozibili; alte ma-                          şini, utilaje şi instalaţii specifice pt.                          industria chimica anorganica 18    406.2-406.3 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice in-                          dustriei chimice organice (exclusiv pre-                          lucrarea ţiţeiului), 18                          în afară de:    406.20; 406.213; - maşini, utilaje şi instalaţii specifice    406.215 producerii fibrelor şi firelor artificiale                          celulozice; maşini, utilaje şi instalaţii                          pentru filarea policaprolactamei şi a fi-                          brelor poliacrilnitrilice 23    406.232 - granulatoare pentru negru de fum 9    406.240-406.242 - reactoare pentru dehidrogenarea butanului;                          polimerizatoare pentru divinil; aparate de                          alchilare 11    406.243-406.246 - vase pentru coagularea latexului, prese                          de turnare, maşini automate pentru amba-                          lare în baloturi şi maşini de turnat epru-                          vete de cauciuc 14    406.252-406.255; - maşini, utilaje şi instalaţii pentru im-    406.256.7 şi pregnarea, gumarea şi tăierea textilelor    406.26 gumate; pentru profilarea amestecurilor de                          cauciuc şi îmbinarea profilurilor; pentru                          producerea anvelopelor; deschizătoare de                          matriţe; maşini, utilaje şi instalaţii spe-                          cifice pentru prelucrarea cauciucului 14    406.27-406.28 - maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          prelucrării materialelor plastice 8    406.292-406.294 - maşini de frecat, de umplut cutii de a-                          plicat lacuri 10    406.30 - maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          secţiilor industriei cocsochimice 14    406.310; 406.316; - sterilizatoare, maşini şi utilaje de am-    406.321-406.323 balat medicamente; emulsionatoare; solzi-                          ficatoare de soda, maşini de mărunţit cu                          tambur răzuitor 9    406.311;406.315.1 - liofilizatoare şi turbine de draghefiat 7    406.312;406.315.0 - atomizoare şi maşini de comprimat 14    406.313-406.314 - maşini de condiţionat, pentru catgut şi    şi 406.317 maşini de tabletat în celofan 11    406.320;406.324 - instalaţii de preparat soluţii în circuit                          închis în vase de sticla şi vase de cuarţ                          pentru filtrare 2    406.4 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice pre-                          lucrării ţiţeiului, 18                          în afară de:    406.402 - coloane de distilare fracţionată:                          a.la instalaţiile de distilare atmosferică                            şi în vid 27                          b.la instalaţiile de cracare şi cocsare 14    406.403 - condensatoare barometrice 27    406.404;406.411 - vase de reflux-separatoare; la instalaţii    şi 406.421 de cracare termica şi cocsare; camere de                          reacţie; reactoare de cracare şi hidro-                          cracare 14    406.412-406.413 - evaporatoare de joasă şi înalta presiune 27    406.415 şi - agregate pentru tăierea hidraulica a cocsu-    406.442-406.423 lui, regeneratoare de catalizator (pentru                          cracarea catalitică) şi umectatoare 9    406.430-406.431 - cuptoare tubulare circulare şi reactoare                          de reformare şi hidrofinare 14    406.432 - generatoare de gaz inert 23    406.440.4 - coloane pentru recuperarea SO2 din rafinat 9    406.45 - utilaje şi instalaţii specifice dezasfal-                          tarii, solventării şi deparafinării 23    406.460 - coloane de contactare 14    406.461-406.462 - coloane de solventare cu bioxid de sulf                          şi cuptoare pentru arderea gudroanelor 9    406.463-406.464 - blaze pentru pirogenare şi pentru gudro-                          nare acide 2    406.470-406.471 - cuptoare tubulare şi coloane cu fracţio-                          nare continua, pentru bitum 23    406.480 - refierbatoare 14    406.481-406.482 - vase pentru propan şi butan 23    406.5 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          producţiei de săpun, cosmetice, deter-                          genţi şi de lumînări, 23                          în afară de :    406.506 - instalaţii de ambalat săpun în bucăţi şi                          lichid 16    406.521.0 - maşini de ambalat prof de curăţat şi de-                          tergenţi 10    407 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducţia materialelor de construcţii şi                          refractare    407.0 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru faso-                          narea produselor, 12                          în afară de:    407.010 - maşini de fasonat prin presare:                          a.ceramica bruta 17                          b.silico-călcare 10                          c.abrazive 8    407.012 - maşini de fasonat prin laminare 6    407.014 - vibroprese pentru blocuri şi traverse din                          beton 7    407.015-407.017 - instalaţii de debavurare, curăţitoare                          de argila şi ciocane de îndesat în forme 17    407.02 - maşini şi utilaje pentru operaţii granulare 10    407.1 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru uscarea                          materiilor prime şi produselor, 20                          în afară de:    407.13-407.15; - uscătoare rotative (carusel), conveier, ra-    407.161-407.162 pide, tubulare rotative verticale şi ori-                          zontale cu corpuri de calcinare 17    407.160 - uscătoare tubulare rotative orizontale 25    407.2 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru matu-                          rizarea produselor 12    407.3 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru arde-                          rea produselor, 25                          în afară de:    407.33 - cuptoare cu camera 17    407.34-407.35 - cuptoare electrice pentru elaborarea                          electrocorindonului şi cuptoare pentru                          ars email 12    407.36 - cuptoare cu camera electrice pentru elabo-                          rarea carburii de siliciu 11    407.4 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru deser-                          virea uscătoriilor şi cuptoarelor, 12                          în afară de:    407.40 - instalaţii de împins vagonete în cuptoare                          şi uscătorii 17    407.5 Maşini şi instalaţii specifice producţiei                          diverselor materiale de construcţii    407.50 Maşini şi instalaţii specifice pentru pro-                          ducerea cimentului şi a ipsosului 12    407.51 Maşini şi instalaţii specifice fabricării                          produselor din azbociment 14    407.52 Maşini şi instalaţii specifice pentru prefa-                          bricate din beton, cărămizi silico-călcare                          şi ţigle de ciment, 12                          în afară de:    407.523.0;407.523.1- tipare metalice şi de beton, încălzitoare 3    407.523.2 - casete verticale 5    407.523.3 - tipare pentru tuburi din beton precomprimat 7    407.53 Maşini şi instalaţii specifice producerii                          cartonului asfaltat 12    407.54 Maşini şi instalaţii specifice producţiei                          vatei minerale şi a vatei şi pîslei din                          fibre de sticla 10    407.55 Maşini şi instalaţii specifice producerii                          plăcilor din sulfit şi stabilit 15    407.56 Maşini şi instalaţii specifice producerii                          garniturilor tehnice de etanşare 20    407.57 Maşini şi instalaţii specifice producerii                          rondelelor, plăcilor izolatoare di dopu-                          rilor de pluta 10    407.58 Maşini şi instalaţii specifice pentru ex-                          tragerea şi prelucrarea marmorii şi pie-                          trei de construcţii (inclusiv a pietrei                          artificiale), 17                          în afară de :    407.580.0- - maşini de tăiat cu disc şi maşini de des-    407.580.1 picat blocuri de marmoră şi piatra 10    407.582 - maşini de şlefuit marmoră şi piatra 13    407.6 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru amba-                          larea produselor 12    408 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru sil-                          vicultură, exploatarea şi prelucrarea                          lemnului    408.0 Maşini de cojit, despicat,tocat şi mărunţit 10    408.1 Maşini unelte pentru prelucrarea lemnului                          prin aşchiere    408.10;408.11 Ferastraie cu mişcare alternativa şi cu                          mişcare continua, 10                          în afară de:    408.110.6;408.110.8- ferastraie cu lanţ 3    408.111.5-408.111.7- ferastraie circulare pentru formatizat                          şi portative 12    408.12-408.14 Maşini de rindeluit, de frezat, de găurit                          şi dăltuit, 12                          în afară de:    408.126,408.137 - maşini de îndreptat, de frezat, de găurit    şi 408.143 portative 4    408.15 Strunguri şi maşini de copiat 11    408.16-408.18 Maşini de şlefuit, de lustruit şi maşini                          combinate şi agregate, 10                          în afară de:    408.160.4,408.161.1- maşini de şlefuit cu banda, cu disc şi prin    408.164 şi 408.174 vibraţie şi maşini de lustruit cu discuri,                          portative 4    408.2-408.6 Maşini unelte pentru prelucrarea lemnului                          prin tăiere şi maşini de curbat; pentru                          agregate (inadire) şi asamblare; prese                          specifice industriei lemnului, maşini,                          utilaje şi instalaţii pentru preparat şi                          aplicat adezivi şi lacuri, 10                          în afară de:    408.43 - maşini de îmbinat prin agrafare, batere                          în cuie şi clame 12    408.500-408.503 - prese monoetajate; multietajate pentru                          funduri de scaun; multietajate plane pen-                          tru panouri de mobila şi pentru placaje 16    408.505 - prese multietajate, plane, încălzite                          pentru PFL 11    408.53 - prese manuale 12    408.7 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru us-                          care, aburire şi tratare termica, 12                          în afară de:    408.740 - uscătoare rotative 10    408.77 - maşini şi instalaţii de aburire şi                          fierbere a lemnului 4    408.8 Maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          liniilor de fabricaţie pentru prelucrarea                          lemnului, 11                          în afară de:    408.80 - maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          fabricilor de cherestea, parchete şi lăzi 10    408.82 - maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          fabricilor de PAL 8    408.85 - maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          fabricilor de chibrituri 18    408.87 - maşini, utilaje şi instalaţii specifice                          fabricilor de mobila 10    408.890-408.893 - detectoare şi separatoare de particule    şi 408.895 metalice; maşini de desprăfuit şi de                          tensionat pînze de gater, ferastraie pan-                          glică, circulare 8    408.894;408.896 - instalaţii şi aparate de fixat şi ghidat                          pentru piese supuse prelucrării; maşini                          de ştantat dinţi pentru diferite pînze de                          ferastraie 20    408.9 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru sil-                          vicultură 5    409 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru                          industria celulozei şi hîrtiei (in-                          clusiv recoltarea stufului)    409.0 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea                          celulozei, 21                          în afară de:    409.00 - instalaţii şi utilaje de tocat şi sortat                          plante anuale 14    409.020.0 - puţini din lemn de pin pentru spălare 7    409.020.1;409.020.6- instalaţii şi utilaje de spălare, sortare,    şi 409.021 stoarcere, îngroşare, pentru celuloza sul-                          fit şi sulfat (exclusiv puţini din lemn                          de pin pentru spălare cod 409.020.0) 17    409.033-409.036 - holendre de omogenizare, de amestecare,                          butii de omogenizare cu propeler şi tur-                          nuri de beton pentru înălbire 26    409.04 - maşini de tras şi tăiat celuloza 22    409.050.3 - instalaţii pentru preîncălzirea leşiei 17    409.060-409.065 - utilaje şi instalaţii pentru recuperarea          şi substanţelor utile (exclusiv caustizatoa-    409.067-409.068 re pentru leşie alba cod 409.066) 26    409.066 - caustizatoare pentru leşie alba 14    409.07 - cărucioare tehnologice 10    409.1 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea                          hîrtiei, cartonului şi mucavalei, 21                          în afară de:    409.102-409.103 - maşini de sortare a pastei şi a materia-    şi 409.12 lelor, maşini de destrămare şi măcinare                          şi instalaţii pentru umplerea hîrtiei 17    409.11 şi - maşini şi utilaje pentru pregătirea mate-    409.160-409.161 rialelor pentru hîrtie din cîrpe; calandre                          de satinat şi de grafat hîrtie 24    409.13 - maşini şi utilaje pentru fabricarea hîrtiei 26    409.162-409.164 - supercalandre, maşini de tăiat hîrtie                          în sul şi maşini de tăiat hîrtie în coli 17    409.170 - instalaţii pentru recuperarea fibrelor 26    409.171-409.174 - instalaţii de centriclinere, de vortra-                          puri şi regulatoare de debit şi de consis-                          tenţă 14    409.18-409.19 - uscătoare de cartoane şi uscătoare de                          celuloza 17    409.2 Maşini şi utilaje pentru impregnarea şi                          înobilarea hîrtiei şi cartoanelor 17    409.3 Maşini şi utilaje pentru confecţii din                          hîrtie şi prelucrarea hîrtiei, 14                          în afară de:    409.301 - maşini de cusut saci din hîrtie 10    409.34 - maşini pentru confecţionat cofraje de oua 17    409.4 Utilaje pentru exploatarea şi balotarea                          stufului, 7                          în afară de:    409.40 - tractoare speciale pentru recoltat stuf 4    409.42 - recoltatoare de stuf 3    410 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea sticlei, porţelanului şi faianţei    410.0-410.3 Cuptoare pentru producerea masei de sticla                          şi tratarea produselor din sticla, maşini                          de format şi de prelucrat sticla, de for-                          mat materiale ceramice, 14                          în afară de:    410.000; - cuptoare de topire, cu oale; cuptoare    410.03-410.04 de curbat şi de securizat geamuri 8    410.001 - cuptoare de topire, cu vana 17    410.100,410.110 - maşini de presat, de suflat şi de suflat    410.120,410.14 şi presat sticla automate; maşini de tras    şi 410.17-410.18 ţevi de sticla, linii complexe de confec-                          ţionat termose şi maşini de confecţionat                          fiole şi flacoane din ţeava 10    410.20-410.26 - maşini de confecţionat aparatura din                          sticla pentru laborator, maşini de gra-                          dat, de spart geamuri armate, de îndrep-                          tat tuburi din sticla, de închis termo-                          metre, de spălat cioburi, prese de rondele                          pentru cilindrii maşinilor de tras geam 8    410.3 Maşini de format materiale ceramice, 14                        în afară de:    410.30-410.32 - maşini de format prin modelare cu şablon                        şi cuţit şi maşini şi instalaţii de format                        prin turnare şi presare 8    410.4-410.5 Maşini şi instalaţii de finisat şi decorat                        produse din sticla şi ceramica fina, 10                        în afară de:    410.40 - maşini de şlefuit plan din industria gea-                        murilor 8    410.43-410.45 - maşini şi instalaţii de mătuit, de tăiat                        şi polizat (lustruit) 17    410.9 Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru                        producerea sticlei, porţelanului şi faianţei    410.90-410.92 Maşini de ambalat butelii, de spălat şi                        stors pînza de filtru şi instalaţii de                        dozare gravimetrică şi volumetrică a                        barbotinei 10    411 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru in-                          dustria textila    411.0 Maşini pentru prelucrarea primara a fibre-                          lor naturale, 14                          în afară de:    411.012,411.013, - maşini de spălat şi stors tulpini, zdro-    411.015 şi 411.022 bitoare de tulpini, agregate complexe de                          meliţat cu turbina şi prese de balotat                          fuioare, cîlţi şi tulpini 18    411.014,411.017- - turbine de meliţat şi scuturătoare şi    -411.018 agregate de înobilat cîlţi 17    411.016 - meliţe cu palete 11    411.04 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pre-                          lucrarea primara a fibrelor de lina şi a                          părului 18    411.05 Maşini pentru prelucrarea preliminară a                          deşeurilor din fibre şi a zdrenţelor 22    411.1 Maşini şi instalaţii din filaturi    411.10 Maşini şi instalaţii din filaturile de bumbac, 22                          în afară de:    411.101.7 - maşini, instalaţii şi aparate auxiliare                          pentru secţiile de carde 9    411.11 şi 411.12 Maşini şi instalaţii din filaturile de fibre                          liberiene şi din filaturile de lina, 18                          în afară de:    411.115 - flaiere 14    411.128.0 - maşini de filat discontinuu (selfactoare) 30    411.13 Maşini, utilaje şi instalaţii din filatu-                          rile de mătase naturala 14    411.2- 411.3 Maşini şi utilaje pentru preparaţia firelor, 14                          în afară de:    411.33 - maşini de aburit fire 23    411.4 Maşini de ţesut, 22                          în afară de:    411.401 - maşini de ţesut fire tip bumbac automate 17    411.41 - maşini de ţesut fire, tip în şi cînepă:    411.410 a) neautomate 18    411.411 b) automate 14    411.42-411.45 - maşini de ţesut fire tip lina şi tip                          mătase şi maşini de ţesut articole                          tehnice speciale 18    411.46-411.47 - maşini anexe de ţesătorie şi războaie                          de ţesut manuale 14    411.5 şi 411.6 Maşini de tricotat;de împletit,croşetat                          şi înnodat 14    411.7 Maşini,utilaje şi instalaţii pentru                          produs materiale textile neţesute şi                          electroplus, 18                          în afară de:    411.70-411.71 - maşini de format valuri fibroase şi                          de obţinut materiale textile neţesute 14    411.8 Maşini şi instalaţii pentru tratamente şi                          finisarea materialelor textile    411.80 Maşini pentru pregătire 22    411.81 Maşini şi instalaţii de albit, 14                          în afară de :    411.812.0 şi - instalaţii de albit în puţini de lemn şi    411.813.1 bazine pentru depozitare 9    411.82 Maşini şi instalaţii pentru tratamente ume-                          de fără folosire de coloranţi, 18                          în afară de:    411.820 - maşini de mercerizat 17    411.83 şi 411.84 Maşini; aparate şi instalaţii de vopsit                          şi de imprimat materiale textile, 14                          în afară de:    411.832 - maşini şi aparate de vopsit fire; mese de    411.842.2 imprimat cu şabloane; maşini şi instalaţii    şi 411.844 auxiliare pentru imprimerie 9    411.85 Maşini de stors materiale textile 18    411.86 Maşini de uscat materiale textile, 22                          în afară de:    411.867 - camere de uscat pentru pîslă 18    411.87-411.90 Maşini şi instalaţii pentru apretura ma-                          terialelor textile şi finisare specială;                          de controlat,ajustat şi împachetat; auto-                          mate şi de fixat şireturi, 18                          în afară de:    411.873 - maşini de întins şi egalizat 17    411.876 - maşini de scămoşat 22    411.881.1 şi - maşini de fixat produse tricotate prin    411.888 îmbrăcare pe forma; de format ciorapi şi                          mănuşi 14    411.894-411.895 - maşini de etichetat şi ciucurit şi ma-                          şini de controlat, ajustat şi împachetat                          ciorapi 9    412 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru in-                        dustria confecţiilor, 9                        în afară de:    412.4 - maşini şi instalaţii de călcat şi împă-                        turit confecţii textile 10    412.50-412.51 - maşini de perforat cartele pentru modele                        de brodat şi de confecţionat pompoane 18    413 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru in-                        dustria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei    413.0 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru tăbăcarii, 20                        în afară de:    413.000 - bazine de înmuiat, cenuşărit, pretăbăcit,                        tăbăcit şi decolorat 40    413.001-413.003 - haspele de înmuiat, cenuşărit, decalcifi-                        cat, semăluire, pîclat, tăbăcit şi argăsit                        şi butoaie de înmuiat, cenuşărit, decalci-                        ficat, semăluire, pîclat, tăbăcit, vopsit,                        retanat, uns, valcuit etc.; agregate eli-                        coidale de cenuşărit şi tăbăcit 15    413.008 şi 413.035- instalaţii speciale pentru atelierele de                        cenusar şi tăbăcit şi instalaţii speciale                        pentru atelierele de uns şi retanat 10    413.029 - maşini şi instalaţii pentru vopsirea şi                        lăcuirea pieilor la finisaj 12    413.04 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru pre-                        lucrarea pieilor de blănărie 15    413.1 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru produs                        talpa artificială 12    413.2 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru confec-                        ţii de încălţăminte din piele şi înlocui-                        tori din piele 15    413.3-413.6 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru confec-                        ţionarea încălţămintei din cauciuc; pentru                        confecţii de: mănuşi, blănărie, marochinărie                        şi articole tehnice din piele, 20                        în afară de:    413.43-413.44 - maşini de presat piei cu valţ pekari ( de                        pecarinat ) şi maşini de ştantat 10    413.50 - maşini de cusut blănuri 15    413.7 - maşini şi utilaje pentru articole tehnice                        din piele 25    414 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru in-                          dustria alimentara    414.0 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru aba-                          toare şi producerea preparatelor din carne 10    414.1 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lapte                          şi produse lactate, 8                          în afară de:    414.12 - maşini, utilaje şi instalaţii speciale                          pentru produse lactate dietetice acide 13    414.14 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea brînzeturilor 10    414.16 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru                          prepararea culturilor de fermenţi lactici                          şi mucegaiuri 13    414.2 şi 414.3 - Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea uleiurilor vegetale; pentru mo-                          rărit, panificaţie şi producerea pastelor                          făinoase şi biscuiţilor, 15                          în afară de:    414.302-414.303 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru ma-           şi cinarea cerealelor şi sortarea produselor    414.305-414.306 intermediare; pentru dozare, amestec,                          omogenizare şi extragere; pentru depo-                          zitarea şi conservarea cerealelor şi                          produselor de cereale măcinate şi maşini                          specifice pentru prelucrarea crupelor şi                          pentru decorticarea orezului, orzului,                          meiului şi mazării 20    414.304 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru                          preambalarea şi ambalarea produselor finite 10    414.4 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea zahărului şi fabricarea produ-                          selor zaharoase    414.40 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea zahărului 20    414.41 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru fa-                          bricarea produselor zaharoase 12    414.5 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea conservelor de legume şi fructe 10    414.6 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea spirtului, amidonumui, glucozei,                        dextrinei şi drojdiei comprimate    414.60 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea spirtului, 17                          în afară de:    414.61-414.63; - maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-        414.64 ducerea amidonului, glucozei şi dextrinei;                          maşini şi instalaţii pentru producerea droj-                          diei comprimate (de panificaţie) 13    414.7 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea berii, vinului şi a altor băuturi                          alcoolice    414.70 Maşini şi utilaje pentru producerea berii, 25                          în afară de:    414.702.0- - mori pentru producerea fainii de malt şi    414.702.1 şi sortatoare de cereale nemaltificate; sepa-    414.702.8- ratoare centrifugale de trub şi separatoa-    414.702.9 re de conuri de hamei 17    414.703.şi - maşini şi utilaje pentru răcit mustul de    414.704.1 bere şi tancuri şi linuri de fermentare                          primara şi secundară a mustului de bere,                          din metal 21    414.704.0 - tancuri şi linuri de fermentare primara                          şi secundară a mustului de bere, din lemn 32    414.705 - maşini,utilaje şi instalaţii de condiţionare                          şi asigurare a conservabilităţii berii şi                          drojdiei de bere 21    414.71 - 414.72 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pro-                          ducerea vinului, 13                          în afară de:    414.710.1 şi - zdrobitoare de struguri mecanice şi fulo-    414.716 egrapompe şi fulopompe 7    414.723 - instalaţii pentru omogenizarea vinului şi                          a produselor alcoolice 34    414.73 Maşini şi instalaţii pentru producerea ţuicii                          rachiurilor naturale, altor băuturi dis-                          tilate şi gazoase, esenţelor şi oţetului 10    414.8 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru prelu-                          crarea tutunului 13    414.9 Maşini, utilaje şi instalaţii comune pentru                          industria alimentara, 10                          în afară de:    414.91 - maşini şi utilaje pentru confecţionat am-                          balaje comune pentru industria alimentara 13    415 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru indus-                          tria poligrafica    415.0 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pregă-                          tirea şi executarea formelor de tipar    415.00 Maşini de cules şi turnat, 15                          în afară de:    415.001-415.002 - maşini de cules şi turnat rînduri şi                          maşini de turnat şi compus rînduri din                          litere mobile după benzi program 13    415.003-415.005 - maşini de fotoculegere, instalaţii gal-                          vanice de confecţionat matriţe de turnat                          litere 9    415.01 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pregă-                          tirea formelor de tipar prin procedee fo-                          tografice, electrochimice şi mecanice, 11                          în afară de:    415.010.1 - centrifuge pentru aplicarea stratului                          fotosensibil 10    415.010.2 şi - maşini şi prese pentru probe şi corec-    415.012.0- turi; maşini de tăiat rînduri, clişee    415.012.2 şi plăci de stereotipie, maşini de tăiat                          metale tipografice şi maşini de prelucrat                          linii de alamă 15    415.012.3 - maşini electronice de gravat clişee 9    415.012.5 şi - maşini de corodat plăci din zinc şi cup-    415.013.0 toare pentru arderea plăcilor din zinc 8    415.013.1 - - maşini de presat matriţe pentru stereotipie    415.013.4 (carton şi mase plastice), dulapuri pentru                          umezirea matriţelor şi uscătoare de matriţe,                          maşini de turnat plăci pentru stereotipie 19    415.013.5- - maşini de rabotat şi săbăruit plăci de    415.013.7 stereotipie, de frezat rînduri şi maşini                          de alezat plăci de stereotipie pentru                          maşinile de imprimat rotative 9    415.014-415.015 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru pre-                          gătirea formei la tiparul plan şi adînc 10    415.1 Maşini de imprimat, 15                          în afară de:    415.104-415.105 - maşini de imprimat rotative şi de tăiat                          blanchete cu hîrtie în sul 18    415.2-415.7 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru fini-                          sare, pentru confecţii din hîrtie şi car-                          ton şi pentru pregătirea materiei prime                          şi a semifabricatelor, maşini şi instalaţii                          pentru alte produse tehnice poligrafice                          şi auxiliare, 11                          în afară de:    415.61 - instalaţii pentru aclimatizarea hîrtiei 19    416 Maşini, utilaje şi instalaţii comune    416.0 Pompe şi alte utilaje pentru vehicularea                          lichidelor    416.00 Pompe centrifuge    416.000-416.004 Pompe centrifuge monoetajate de presiune                          joasă şi medie şi multietajate de presiune                          înalta pentru:                        - apa şi alte lichide asemănătoare pînă la                          105 grade C 15                        - lichide, cu materiale în suspensie şi                          vîscoase 10                        - lichide cu acţiune corosivă 8                        - lichide cu acţiune puternic corosivă sau                          abrazivă 3                        - apa şi alte lichide asemănătoare cu tempe-                          ratura peste 105 grade C 13    416.005-416.006 Pompe centrifuge scufundate, cu acţionare                          la suprafaţa şi submersibile, pentru:                          a. apa 13                          b. ţiţei 3    416.007 Pompe centrifuge autoaspiratoare 10    416.01 Pompe axiale(cu elice) 13    416.020-416.022 Pompe cu piston, 17                          în afară de:                        - pompe cu piston pentru lichide cu acti-                          une abrazivă şi corosivă 8    416.023 Pompe cu piston, acţionate de la suprafaţa                          prin tije de pompare (pentru extracţia ti-                          teiului) 2    416.024 Pompe de injecţie pentru motoare de tractor 7    416.03-416.04 Pompe cu pistonaşe sau pompe cu membrana 8    416.05-416.06 Pompe cu roti dinţate şi pompe cu şurub 13    416.07 Aparate şi dispozitive pentru vehicularea                          lichidelor 10    416.1 Maşini şi utilaje comune pentru prelucrarea                          mecanică a pămînturilor, minereurilor şi                          alte materii prime    416.l0-416.12 Concasoare, delaioare şi dezintegratoare, 12                          în afară de:    416.102-416.103 - concasoare cu discuri şi concasoare cu                          cilindrii 20    416.104-416.106 - concasoare conice, giratoare şi concasoa-                          re cu percusiune 7    416.13-416.14 Mori, 13                          în afară de:                        - mori din industria cimentului 20    416.15 Ciururi şi site 7    416.2 Ventilatoare, aeroterme şi aparate de cli-                          matizare(de condiţionare a aerului), 12                          în afară de:    416.25 - ventilatoare axiale pentru gaze explozive                          ( de mina) 6    416.26-416.28 - aeroterme şi aparate de climatizare cu                          aer pulsat sau cu aer recirculant 20    416.3-416.4 Instalaţii de ventilaţie şi de condiţionare                          a aerului(tehnologice) 20    416.5 Maşini de echilibrat, 12                          în afară de:    416.50 - maşini de echilibrat static 25    416.6 Maşini şi instalaţii pentru industria frigului 14                          în afară de:    416.66 - instalaţii de produs gheaţa 17    416.7 Alimentatoare-dozatoare(care nu sînt incor-                          porate constructiv în utilajele de depozi-                          tare sau în maşinile de lucru şi exclusiv                          cele clasificate la grupa 657,5), 11                          în afară de:    416.71 - alimentatoare-dozatoare volumetrice 17    416.8 Utilaje de depozitare încadrate în fluxul                          tehnologic(intermediare)                          a. mediu neutru 23                          b. mediu uşor corosiv 14                          c. mediu puternic corosiv, 9                          în afară de:    416.80 - buncăre 28    416.84 şi 416.85 - butelii industriale,rezervoare de gaze                          (gazometre) 23    416.9 Amestecătoare şi omogenizatoare                          a. mediu neutru 14                          b. mediu uşor corosiv 8                          c. mediu puternic corosiv, 7                          în afară de:    416.92-416.94 - valturi de omogenizare şi omogenizatoare                          cu farfurie sau cu şicane 19    417 Utilaje speciale producţiei de electrozi din                          grafit 16    419 Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru                          producţia industriala, 8                          în afară de:    419.3 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru fa-                          bricarea fermoarelor 15     42 MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII    420 Maşini şi utilaje pentru săpat şi pregă-                          tirea terenului    420.000 Excavatoare şi dragline cu o cupa, pe se-                          nile sau păşitoare:                        - cupa de 0,5-1,85 mc 8                        - cu cupa peste 1,85 mc 10    420.001-420.002 Excavatoare, dragline, screpere şi buldozere, 6    şi 420.010-420.6 în afară de:    420.011;420.02; - screpere; săpătoare de gropi şi de canale    420.1 şi420.4-420.6 şi scarificatoare 7    421 Maşini şi utilaje pentru lucrări de fundaţii,                          lucrări în stîncă şi pentru tuneluri    421.0 Sonete, 15                          în afară de:    421.06 - vibrosonete 10    421.1- 421.2 Berbeci mecanici şi extractoare pe piloţi 7    421.3-421.4 Utilaje pentru executarea lucrărilor sub                          apa şi maşini de forat şi turnat piloţi 6    421.5 Utilaje pentru lucrări în stîncă şi în tu-                          neluri, 8                          în afară de:    421.50 - suflante de aer pentru lucrări în stîncă 5    422 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lu-                          crări de beton, 8                          în afară de:    422.01-422.02 - betoniere cu amestecare forţată şi beto-                          niere vibratoare 7    422.1 - centrale de beton 12    422.5 - maşini de compactat beton 3    422.6 - instalaţii auxiliare pentru prepararea be-                          tonului 7    423 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lu-                          crări de zidărie, tencuieli şi finisaje, 5                          în afară de:    423.3-423.4 - malaxoare de mortar şi centrale de mortar 7    423.7 - instalaţii de încălzit şi uscat tencuieli 8    424 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru lucrări                          hidrotehnice, 18                          în afară de:    425.00 - tăvălugi 12    425.022-425.023 - compactoare pe pneuri,vibratoare tractate           şi şi autopropulsate, plăci vibratoare, maiuri    425.04-425.06 mecanice şi maşini de compactat prin batere 4    425.1-425.5 - maşini, utilaje şi instalaţii pentru execu-                          tarea fundaţiilor rutiere(straturi de baza)                          şi pentru stabilizări pentru prepararea                          mixturilor asfaltice la cald şi la rece,                          pentru asternerea îmbrăcăminţilor asfalti-                          ce, inclusiv penetrări şi tratamente su-                          perficiale, pentru execuţia îmbrăcăminţi-                          lor din beton şi întreţinerea drumurilor 7    426 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru cons-                          trucţii şi reparaţii de cai ferate    426.1 Maşini pentru balastarea şi compactarea caii, 10                          în afară de:    426.11 - ciocane de burat prin vibrare 5    426.21 Maşini de curăţat balastul la capătul tra-                          verselor 5    426.3 Maşini pentru montarea şi sudarea şinei 13    426.4-426.6 Maşini pentru pozarea caii, utilaje de ma-                          surat şi verificat cale şi maşini de rec-                          tificat rosturi:                          a. acţionate mecanic, electric sau pneumatic 8                          b. acţionate manual 12    427 şi 428 Maşini şi utilaje pentru executarea armătu-                          rilor;pentru lucrări de instalaţii, con-                          ducte magistrale şi linii de transport e-                          lectrice 8     43 MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURA    430 Maşini şi utilaje pentru lucrarea solului    430.00 Pluguri cu tracţiune animala 14    430.01-430.02 Pluguri cu tracţiune mecanică, purtate şi                          tractate, 10                          în afară de:                          a.pluguri cu tracţiune mecanică purtate,                            reversibile şi tractate cu o brazda,                            pentru desfundat 8    430.1-430.2 Grape, netezitoare şi nivelatoare 7    430.3 Tăvălugi 12    430.4 Sape rotative 8    430.5-430.6; Discuitoare şi cultivatoare; maşini şi uti-    431 şi 432 laje pentru semănat şi plantat; pentru ad-                          ministrarea îngrăşămintelor şi combaterea                          dăunătorilor , 11                          în afară de:    432.0,432.100, - maşini şi utilaje pentru administrarea în-    432.110, 432.120, grasamintelor, aparate de stropit portabile,    432.13 şi 432.14 de prăfuit portabile, de stropit şi prăfuit                          portabile, instalaţii pentru fumigare                          şi instalaţii de produs ceaţă 7    433 Utilaje şi instalaţii pentru irigaţii 8    434 Maşini şi utilaje pentru recoltat, treierat,                          curăţat şi sortat seminţe    434.0 Combine, 10                          în afară de:    434.01 - combine pentru cereale păioase, autopro-                          pulsate 14    434.1 Maşini de recoltat, 11                          în afară de;    434.101-434.14 - maşini de recoltat cereale păioase, cu trac-                          ţiune mecanică; de cules ştiuleţi şi pentru                          recoltat leguminoase 8    434.2 Maşini de adunat şi încărcat fin şi paie 8    434.3 Maşini de balotat fin şi paie 10    434.4-434.5 Maşini şi utilaje de treierat, de curăţat,                          sortat şi tratat seminţe, 14                          în afară de:    434.41 - batoze pentru porumb şi bătătoare de                          ştiuleţi 11    434.6 Maşini şi instalaţii de uscat seminţe şi                          plante 20    435 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru zootehnie    435.0 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru pregă-                          tirea hranei animalelor, 14                          în afară de:    435.00 şi 435.06 - mori cu ciocane şi tocătoare 11    435.1-435.2 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru adăpa-                          tul, distribuirea hranei animalelor şi                          evacuarea gunoiului, 8                          în afară de:    435.24 - hrănitoare automate pentru păsări 11    435.3 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru recol-                          tarea produselor animale, 11                          în afară de:    435.32 - centrifuge pentru miere 15    435.4-435.5 Utilaje, instalaţii şi aparate pentru incu-                          baţii şi pentru avicultura, 14                          în afară de:    435.40 - incubatoare tip camera 20    435.50-435.51 - eleveze electrice sau cu gaze naturale 8    435.6 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru agri-                          cultura, 11                          în afară de:    435.62-435.63 - prese de stors ceara şi pentru confecţionat                          faguri 20    435.7 Maşini şi instalaţii pentru dezinfecţie ve-                          terinară 7    436-437 Maşini, utilaje şi instalaţii pentru legu-                          micultură, viticultura şi pomicultura 11     44 MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU PENTRU TRANSPORTURI ŞI                                TELECOMUNICAŢII    440 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pt.                          transportul feroviar    440.0 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru                          pentru întreţinerea liniilor de cale                          ferată, 7                          în afară de:    440.01-440.02 - instalaţii ierbicide montate pe vagonet                          sau vagon 25    440.1 Maşini,utilaje şi instalaţii de lucru pentru                          locomotivele cu abur, 20                          în afară de:    440.13 - instalaţii pentru prepararea dezincrus-                          tantului necesar tratării apei de alimentare                          la locomotivele cu abur 13    440.2-440.5 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pentru                          tracţiune diesel şi electrica comune loco-                          motivelor şi pentru întreţinerea vagoanelor 17    440.6 Instalaţii speciale la cai ferate pentru si-                          guranţa circulaţiei şi mărirea capacităţii                          de exploatare a trenurilor în staţii, triaje                          şi linii curente (semnalizare, centralizare,                          bloc-SCB), 30                          în afară de:    440.600 - instalaţii cu chei de control cu tablou                          de chei pentru controlul poziţiei macazu-                          rilor 17    440.612 şi - instalaţii de centralizare electrodinamica,    440.62-440.65 cu bloc de linie, de comanda centralizata                          a circulaţiei, de semnalizare automată a                          trenurilor la trecerile de nivel şi de tri-                          ere la cocoasa 30    440.7 Instalaţii de telecomunicaţii pt cai ferate, 25                          în afară de:    440.73-440.76 - instalaţii de teleconferinţă, de ampli-                          fiecare, de radiocomunicaţii şi de tele-                          viziune industriala 17    440.8 şi 440.9 Maşini, utilaje şi instalaţii folosite în                          sectorul comercial al transporturilor;                          pentru impregnarea şi ignifugarea lemnului, 17                          în afară de:                        - cilindrii de impregnare 34    441 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pt.                          transportul auto 8    442 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pt.                          transportul naval    442.0 Utilaje pt. lucrări sub apa    442.00 Bărci pt. scafandri, din metal 13    442.01 Pompe de aer pt. scafandri 8    442.02 Costume pentru scafandri 4    442.2 Instalaţii pt. întreţinerea şi reparaţia                          navelor, 20                          în afară de:    442.23 - platforme pe doua flotoare pt. întreţi-                          nerea şi reparaţia navelor 13    442.4 Pontoane maritime şi fluviale 30    442.5 Maşini, utilaje şi instalaţii pt. întreţi-                          nerea lacurilor 25    442.9 Alte maşini, utilaje şi instalaţii de lucru                          pt. transportul naval    442.90-442.91 Uzine electrice plutitoare şi nave pt. stins                          incendii 30    442.93-442.94 Dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri                          fluviale, fără propulsie 35    443 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru pt.                          transport aerian, 14                          în afară de:    443.0 - instalaţii pt. încercarea şi reglarea gru-                          pului moto-propulsor 17    443.2 şi Instalaţii pt. încălzirea şi preîncălzirea    443.6-443.7 motoarelor de avion;utilaje pt. pornirea                          motoarelor de avion şi pentru alimentarea                          cu benzina a avioanelor 8    444 Maşini, utilaje şi instalaţii pt. posta şi                          telecomunicaţii, 16                          în afară de:    444.082-444.083 - filtre, rame cu filtre şi mese de verificare                          interurbane, cutii şi unităţi de verificare 20    444.2 şi 444.491 - aparataj telegrafic şi calculografe 8    444.40-444.47 - centrale telefonice automate tip:7 A1, 7 A2                          7 D, 7 E, tip pas cu pas , Crossbar, elec-                          tronice, automate rurale şi posturi tele-                          fonice automate 24    444.6 - utilaje şi instalaţii pt. posta şi presa 12    445 Maşini, utilaje şi instalaţii pt. radio şi                          televiziune, 9                          în afară de:    445.0 - staţii de emisie, emiţătoare, translatoare                          şi excitatoare 12    445.2 - staţii şi rame de radio -releu mobile 6    445.5 - antene 15    445.622 - transformatoare de fider 3    445.90 - monitoare de control video şi audio 7    446 Echipamente, utilaje şi aparate audio pt.                          studiouri de radiodifuziune, 6                          în afară de:    446.1 şi 446.24 - echipamente auxiliare şi instalaţii şi                          aparate diverse pt. studiouri de radio-                          difuziune 9    446.20-446.22 - transductoare electroacustice şi utilaje                          şi aparate de control, aparate şi utilaje                          pt. înregistrarea şi redarea sunetelor 5    447 Echipamente, utilaje şi aparate video pt.                          studiouri de televiziune, 5                          în afară de:    447.0 - echipamente staţionare video, pt. studiouri                          de televiziune 7     45 MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU CIRCULAŢIA MĂRFURILOR    450 Maşini pt. pregătirea alimentelor, 7                          în afară de:    450.1-450.2 şi - maşini de tăiat, tocat, măcinat, prăjit,    450.5-450.7 frămîntat, maşini pt. laboratoare de cofetă-                          rie şi maşini pt. prepararea mititeilor şi                          cîrnaţilor 10    451 Maşini şi utilaje pt. prepararea mîncărurilor 8    452 Maşini de spălat şi clătit vesela şi tacîmurile 8    453 Dulapuri pt. uscat şi încălzit vesela şi                          tacîmurile 10    454 Maşini, utilaje şi instalaţii pt. conservarea                          şi desfacerea preparatelor alimentare şi a                          băuturilor reci, 7                          în afară de:    454.0 şi 454.2 - dulapuri şi camere frigorifere demontabile                          şi lăzi izoterme şi vitrine frigorifere 10    455 Maşini, utilaje şi instalaţii pt. conservarea                          şi desfacerea preparatelor alimentare şi a                          băuturilor calde, 8                          în afară de:    455.1-455.3 - instalaţii şi aparate pt. prepararea, con-                          servarea şi desfacerea băuturilor calde 7    456 Linii de autoservire pt. alimentaţia publică 12    457 Automate şi semiautomate comerciale 7     46 MAŞINI PENTRU GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI SPĂLĂTORII    460 Maşini pt. spălătorii de lenjerie 14    461 Maşini şi utilaje pt. curăţătorii chimice 13    462 Maşini, utilaje şi instalaţii pt. salubriza-                          re şi paza contra incendiilor, 10                          în afară de:    462.50 - maşini de stins incendii 14    462.52-462.55 - hipocisterne, generatoare de spumă, stin-                          gătoare carosabile şi scări mecanice 10    462.56 - centrale de avertizare şi semnalizare a                          incendiilor 24    462.57 - instalaţii de stins incendii 24    463 Maşini şi utilaje pt. întreţinerea spaţiilor                          verzi şi a pepinierelor urbane 11    464 Utilaje şi instalaţii pt. tratarea apelor                          de alimentare şi epurarea apelor uzate, 19                          în afară de :    464.00-464.03 - aparate de clorinare cu clor lichid sub                          presiune, sub vid cu substanţe clorogene cu                          dozare la nivel constant sub presiune şi                          sub vid 10    464.15 - poduri racloare 29    464.2 Utilaje şi instalaţii hidromecanice şi hidro-                          pneumatice pt. alimentari cu apa 50     47 MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII    470-472 Aparate şi instrumente pt. diagnostic, pt.                          chirurgie şi pt. narcoza şi reanimare 8    473-475 Aparate şi instrumente pt. oftalmologie,                          pt. oto-rino-laringologie şi stomatologie 15    476-477 Aparate şi instalaţii pt. fizioterapie şi                          aparate, instrumente, utilaje şi instalaţii                          pt radiologie 18    478 Aparate şi instalaţii de laborator pt. ana-                          lize medicale 9    479 Alte utilaje, instalaţii şi aparate pt. ocro-                          tirea sănătăţii (sterilizare, dezinfecţii,                          dezinsecţii, mobilier special, caravane                          etc.), 21                          în afară de:    479.000 - fierbătoare 10    479.001 - autoclave 17     49 ALTE MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU    490 Maşini, utilaje şi instalaţii pt. producerea                          de filme şi proiecţie cinematografica, 8                        în afară de:    490.0 şi 490.10 - utilaje de filmare în cinematografie şi                          proiectoare cu lampa cu arc 10    490.11;490.13- - lămpi fulger electronice,proiectoare cu    490.15 şi 490.17 lămpi Nitrafot şi proiectoare alimentate                          prin acumulatoare sau prin supravoltare                          şi cutii de distribuţie pt. conectarea                          proiectoarelor 3    490.20-490.21; - instalaţii pt. înregistrarea optica şi    490.24;490.30- magnetică a sunetului pe pelicula cu fono-    490.32;490.35; grame,utilaj de reînregistrare;utilaje de    490.41-490.42 şi montaj al filmelor,maşini de developat şi    490.44 instalaţii aferente, de copiat şi de stan-                          tat subtitluri, de recondiţionat filme de                          35 mm şi 16 mm; instalaţii de amplificare                          a sunetului în cinematografie, instalaţii                          electrice de alimentare a aparaturii cine-                          matografice şi utilaje de proiecţie sta-                          tică 13    490.36 şi 490.38 - maşini de tăiat filme şi derulatoare 20    491-493 Maşini, utilaje şi instalaţii fotografice;                          pt. producerea de discuri fonografice,                          utilaje pt. scene de teatru, cluburi şi                          cinematografe, 8                          în afară de:    492.2-492.3 şi - instalaţii şi maşini pt. producerea ma-    493.3 triţelor metalice, pt. presat discuri fo-                          nografice şi maşini pt. presat şi finisat                          discurile fonografice, utilaje pt. efecte                          de scena 10    493.0-493.2 - cortine, scene şi utilaje de scena 17    494 Instrumente muzicale    494.0-494.1 şi Instrumente cu coarde, de suflat,aparate pt.    494.3-494.4 acordarea instrumentelor muzicale şi ins-                          trumente muzicale electronice, 17                          în afară de:    494.01 şi - instrumente cu coarde ciupite şi instru-    494.10-494.12 mente de suflat din lemn, din alamă şi cu                          burduf 7    494.2 Instalaţii de percuţie:                          a. cu sunet nedeterminat 13                          b. cu sunet determinat 7    494.5 Orga clasica cu comanda electrica 50    495 Maşini şi utilaje pentru hidrometrie 13    496 Utilaje pt. saloane de frizerie, coafură                          şi cosmetica    496.0 Scaune de frizerie şi coafură :                          a. scaune de frizerie hidraulice 13                          b. scaune de frizerie şi coafură metalice                             simple 7                          c. scaune figurine pt. copii 4    496.1-496.2 Căşti de coafură şi aparate de cosmetica 8                           - CATEGORIA 5 -              APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE, CONTROL ŞI REGLARE       50 APARATE ŞI INSTALAŢII PENTRU MĂSURAREA MĂRIMILOR GEOMETRICE,                              MECANICE ŞI ACUSTICE    500 Aparate şi instalaţii pt. măsurarea mari-                          milor geometrice, 10                          în afară de:    500.002;500.005; - benzi; cale plan paralele şi accesorii    500.007.2 şi pt. cale plan paralele; sîrme pt. măsurarea    500.040-500.041 filetelor şi comparatoare orizontale şi                          verticale 5    500.03;500.042; - lupe şi microscoape de măsurat lungimea;    500.06; 500.070; maşini universale pt. măsurarea lungimii,    500.2 şi 500.6 proiectoare de profiluri; telemetre; apara-                          te şi instalaţii pt. măsurarea volumului                          (capacităţii); aparate şi instalaţii pt.                          măsurarea rugozităţii suprafeţelor 20    500.1 şi - aparate şi instalaţii pt. măsurarea ariei,    500.3-500.5 pt. măsurarea unghiurilor; deplasărilor;                          mărimilor geometrice în optica 15    501-502 Aparate şi instalaţii pt. măsurarea mărimilor                          mecanice şi acustice, 13                          în afară de:    501.071.2 - bascule române pod pt. vagoane 30    501.11 - dinamometre tehnice, aparate şi instalaţii    501.2-501.4; pt. măsurat cuplul şi puterea (mecanică);pt.    501.512-501.513 măsurarea tensiunii (mecanice), alungirii,       şi 502.01 pt. măsurarea presiunii,pt. verificarea                          contoarelor de lichide şi a contoarelor de                          gaze şi microfoane pt. măsurări 8     51 APARATE ŞI INSTALAŢII PENTRU MĂSURAREA TIMPULUI, FRECVENŢEI                                  ŞI MĂRIMILOR CINEMATICE 8                              în afară de:    510.0-510.2; - aparate şi instalaţii etalon, mecanice şi    510.40-510.41; electromecanice pt. măsurarea timpului;    510.5-510.6 şi cronografe şi calculografe; ceasornice de    511.0 semnalizare şi instalaţii pt. verificarea                          cronometrelor; etaloane de frecventa 17    511.1-511.8; - frecventmetre, punţi de măsurat, compara-    512.0-512.1 şi toare şi analizoare de frecventa; instala-    512.3-512.5 ţii pt. verificarea frecventmetrelor şi a-                          pârâte de măsurat deviaţia de frecventa;                          vitezometre; anemometre şi anemografe;                          stroboscoape; accelerometre şi accelerogra-                          fe; morişti hidrometrice 13       52 APARATE ŞI INSTALAŢII PENTRU MĂSURAREA MĂRIMILOR                           ELECTROMAGNETICE ŞI RADIOMETRICE 13                                     în afară de:                          a.aparate portabile 8    521.0 - elemente Weston 3    527.8 şi 529 - aparate şi instalaţii folosite la prospec-                          ţiuni electrice şi aparate şi instalaţii pt.                          măsurarea mărimilor radiometrice 7     53 APARATE ŞI INSTALAŢII PENTRU MĂSURAREA MĂRIMILOR                                TERMICE ŞI FOTOMETRICE 13                                          în afară de:    530.0-530.3 - termometre de sticla şi de cuarţ; bimeta-                          lice şi manometrice; termometre cu rezis-                          tenţă şi termocupluri 4    530.20 şi 532.30 - lămpi etalon de temperatura, de culoare                          şi luxmetre 3     54 şi 55 APARATE ŞI INSTALAŢII PT. MĂSURAREA MĂRIMILOR                        ANALITICE (DE MATERIAL, DE STRUCTURA ŞI DE                           COMPOZIŢIE); APARATE ŞI INSTALAŢII PENTRU                            ÎNCERCĂRI ŞI EXAMINĂRI DE MATERIALE                                 ŞI ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE 14       56 UTILAJE ŞI ACCESORII DE LABORATOR 12       57 INSTALAŢII PT. COMANDA ŞI REGLAREA AUTOMATĂ                        ŞI SEMIAUTOMATĂ A PROCESELOR TEHNOLOGICE,                              PT. SEMNALIZARE ŞI TELEMĂSURARE 12       58 MAŞINI ŞI INSTALAŢII DE CALCUL ŞI                                       CONTABILIZARE 7                                        în afară de:    580-581 - maşini de adunat şi maşini de calcul                          manuale 11    584 - seturi de maşini pt. cartele perforate 9    586 - maşini matematice şi logice 6                        - CATEGORIA 6 -                        MIJLOACE DE TRANSPORT    60 MIJLOACE DE TRANSPORT FEROVIAR    600-601 Locomotive, locotractoare şi automotoare de                          ecartament normal, 25                          în afară de:    600.5-600.6 - locomotive cu abur, ecartament normal şi    şi 600.72 locomotive-tender, cu abur, ecartament nor-                          mal, cu roti dinţate pt. linie ferată cu                          cremalieră 34    600.8 - locotractoare de ecartament normal 17    602 Vagoane de ecartament normal pt. trenuri de                          călători                          a. cu cutie metalică 23                          b. cu cutie din lemn 21    603 şi 604 Vagoane de marfa şi auxiliare de ecartament                          normal, 25                          în afară de:    603.21-603.24 - vagoane de ecartament normal, cisterne pt.     şi 603.26 acid sulfuric concentrat, necăptuşite;                          cisterne şi cisterne cu oale de gresie,                          pt. acizi;cisterne pt. transportat gaze                          comprimate sau lichefiate;cisterne cu                          butoiul din aluminiu 18    605 Vagoane de ecartament normal pt. indus-                          tria metalurgică 17    606 Locomotive şi locotractoare de ecartament                          îngust şi larg    606.0-606.1 Locomotive cu abur de ecartament îngust sau                          larg 34    606.2 Locomotive diesel şi electrice de ecarta-                          ment îngust, 20                          în afară de:    606.21 - locomotive diesel,de ecartament îngust,                          cu transmisie mecanică 25    606.3 Locotractoare de ecartament îngust 15    606.4 Automotoare de ecartament îngust 25    606.5 Locomotive şi locotractoare de ecartament                          îngust,pt. transportul minier subteran 13    606.6 Locomotive de ecartament îngust pt. trans-                          portul minier la suprafaţa 17    607 Vagoane cu ecartament îngust pt. trenuri                          de călători:                          a. cu cutie metalică 24                          b. cu cutie de lemn 20    608 Vagoane de marfa de ecartament îngust 25    609 Alte mijloace de transport feroviar, 17                          în afară de:    609.2-609.3 - patruciclete şi triciclete pe linie 12    609.4-609.5 - vagonete de ecartament normal sau îngust, 12                          în afară de:    609.40,609.41, - vagonete de ecartament normal cu plat-    609.50 forma, deplasabile manual;cu propulsie;                          vagonete de ecartament îngust pt.ali-                          mentat locomotive cu cărbuni 13    609.51 - vagonete de ecartament îngust, de mina 6    609.6 Tendere izolate, indiferent de ecartament 30     61 MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO    610 Mijloace de transport auto pt. persoane ani/mii km    610.0 Autoturisme, 8/350                          în afară de:                          a.autoturisme din producţie interna 5/210    610.1 Autobuze:    610.10 Microbuze( pînă la 18 locuri fără locul so-                          ferului) 8/230    610.11-610.13 Autobuze capacitate mica, medie şi mare                          (19-28;29-37 locuri şi peste 37 locuri,                          fără locul şoferului), 8/400                          în afară de:                          a. autobuze din producţie interna 8/360                          b. autocare cu capacitate mare (peste 33                             locuri) administrate de O.N.T.:                          1.Fiat 9/600                          2.Setra 9/550    610.2 Mijloace de transport auto speciale de per-                          soane :    610.20 Autosanitare 7/200    610.4 şi 610.5 Motociclete şi biciclete (inclusiv motorete                          şi scutere), 8                          în afară de:                          a. motociclete şi biciclete (inclusiv mo-                             torete şi scutere) utilizate pe şantiere 6    611 Mijloace de transport auto pt. mărfuri    611.0 Autocamioane şi autofurgoane cu platforma fixa    611.00 Autocamionete cu capacitate de încărcare pînă                          la 2 t, exclusiv 8/230    611.01-611.02 Autocamioane cu capacitatea de încărcare de                          2-10t, inclusiv 8/275    611.03 Autocamioane foarte grele, cu capacitatea de                          încărcare peste 10 t 8/500    611.04-611.06 Autofurgonete şi autofurgoane, autodube, 8/275                          în afară de:                          a. autovehicule provenite din autofurgo-                             nete şi autofurgoane (autodube) cu                             capacitate de încărcare pînă la 2t                             folosite în alte scopuri 8    611.1 Autocamioane cu platforma basculantă (auto-                          basculantă )    611.10 Autobasculante cu capacitate de încărcare                          pînă la 5t, exclusiv 7/245    611.11 Autobasculante cu capacitate de încărcare                          5-12t, inclusiv 8/280    611.12 Autobasculante cu capacitate de încărcare                          peste 12t 8/300    611.13 Dumpere pitice 6    611.2 Autocisterne    611.20 Autocisterne cu capacitatea de încărcare                          pînă la 2000 l, exclusiv 8/230    611.21 şi 611.22 Autocisternă cu capacitatea de încărcare                          de 2000-10000 l 8/275    611.23 Autocisterne cu capacitatea de încărcare                          peste 1000 l 8/280    611.3 Autoizoterme şi autofrigorifere    611.30-611.31 Autoizoterme şi autofrigorifere cu capaci-     şi 611.33 tatea de încărcare pînă la 4,5t 7/240    611.32 şi 611.34 Autoizoterme şi autofrigorifere cu capaci-                          tatea de încărcare de 4,5-10t 8/500    611.35 Autofrigorifere cu capacitatea de încărcare                          peste 10t 9/550    611.4 Autotractoare    611.40 Autotractoare obişnuite 8/280    611.41-611.42 Autotractoare cu sa şi semiremorca obişnuită, 9/400                          în afară de:                          a.pe şasiu de autoturism, din producţie                            interna 5/250                          b.pe şasiu de autocamioane de 2-4,5t, din                            producţie interna 7/250    611.43 Autotrenuri pt. transportul materialelor                          lungi (catarge, ţevi etc.) 6/210    611.44 Autotractoare cu sa şi semiremorca cisternă 9/360    611.5 Tractoare (exclusiv tractoarele utilizate la                          lucrările agricole)    611.50 Tractoare pe roti 8    611.51-611.52 Tractoare pe şenile şi tractoare pe roti şi                          şenile 8    611.6 Remorci auto şi de tractor pt. transportul de                          mărfuri    611.60-611.61 Remorci cu platforma fixa sau basculantă şi     şi 611.63 remorci monoaxe (peridocuri), 5/210                          în afară de:                          a.remorci de tractor cu platforma bascu-                            lantă şi remorci de tractor monoaxe 6    611.62 Remorci cu platforma coborîtă pt. sarcini                          grele (trailere), 9/500                          în afară de:                          a.remorci pt. tractor cu platforma cobo-                            rîtă pt. sarcini grele 16    611.64-611.66 Remorci: cisterne, izoterme şi frigorifice 8/240    611.7 Semiremorci auto pt. transportul de mărfuri    611.70-611.74 Semiremorci: platforma, furgon, cisterne                          izoterme şi frigorifere 8/360    611.75 Semiremorci pt. transportul cimentului în                          vrac 5    611.8 Motociclete pt. transportul de mărfuri (dube,                          cu platforma etc.) 5    611.9 Alte mijloace de transport pt. mărfuri    611.90 Triciclete pt. transportul de mărfuri:                          a.cu motor 7/250                          b.fără motor 5    612 Autovehicule cu destinaţie specială    612.0-612.3 Autoturnuri, autotelescoape, autoateliere                          şi autodepanatoare 8    612.4 Autovehicule pt. transportul materialelor                          pulverulente 8/280    612.5 Autocamioane cu troliu pt. buşteni 6/220    613 Remorci auto cu destinaţie specială 8     62 MIJLOACE DE TRANSPORT NAVAL    620 Nave maritime de transport    620.0 Nave maritime de călători, de cursa lungă 19    620.1 Nave maritime de călători, costiere 15    620.2-620.4 Nave maritime mixte de călători şi mărfuri,     şi 620.7 pt. mărfuri generale uscate, de cursa lungă                          (cargouri) sau de coasta (cabotiere) şi                          nave maritime pt. mărfuri frigorifiate,                          diferite frigorifere 22    620.5 Nave maritime pt. mărfuri de masa în vrac,                          mineraliere 18    620.6 Nave maritime pt. produse petroliere 22    620.8 Remorchere maritime de linie pt. transport 19    621 Nave maritime tehnice şi speciale 19    622 Nave maritime auxiliare şi de servitute:    622.0 Remorchere maritime portuare 19    622.1 Şalupe maritime pt. călători 13    622.2-622.5 Nave maritime depozit, tancuri de buncheraj,                          tancuri de apa potabilă şi tancuri mixte 19    622.6 Mahoane maritime metalice 16    622.7 Mahoane maritime din lemn 8    623 Nave maritime de pescuit, 19                          în afară de:    623.0 - pescadoare cu corp din lemn 8    623.1 - pescadoare cu corp metalic 16    623.3 - cutere cu corp din lemn, pt. producţie şi                          transportat peste 13    624 Nave maritime de agrement şi ambarcaţii    624.0 Iahturi maritime 19    624.1-624.4 Ambarcaţii maritime auxiliare, bărci maritime                          şi ambarcaţii maritime sportive:                          a.cu corp din lemn 10                          b.cu corp din metal 15    625 Nave fluviale de transport    625.0 Nave fluviale de transport pt. călători    625.00-625.02 Nave fluviale de călători cu elice cu aparat     şi 625.4 propulsor Voith Schneider, cu zbaturi şi                          nave fluviale mixte, de călători şi mărfuri 30    625.03 Nave fluviale de călători cu aripi portante 15    625.1 Nave fluviale de transport pt. mărfuri di-                          ferite, cu propulsie, 25                          în afară de:    625.11 - nave fluviale pt. mărfuri lichide 22    625.12-625.13 - barcaze şi bacuri fluviale din lemn pt.                          mărfuri uscate 14    625.2-625.3 Nave fluviale de transport pt. mărfuri dife-                          rite, fără propulsie    625.20-625.24 Şlepuri, ceamuri, barje şi pletine fluviale                          pt. transportat mărfuri uscate 30    625.25-625.26 Tancuri şi barje fluviale pt. transportat                          mărfuri lichide 28    625.27, 625.30 Bacuri, mahoane şi barcaze fluviale de lemn     şi 625.32 pt. mărfuri uscate 15    625.28, 625.31, Bancuri şi mahoane fluviale metalice pt.    625.33 şi 625.4 mărfuri uscate; ceamuri fluviale pt. stuf,                          cu corp metalic, fără propulsie; remor-                          chere şi impingatoare fluviale 25    625.5 Nave fluviale pt. producţie şi transportat                          peste    625.50-625.52 Barcaze, mahoane, viviere fluviale, cu corp                          din lemn,pt. producţie şi transportat peste 15    625.53 Pontoane de leasa, cu doua flotoare metalice                          şi platforma din lemn 15    625.6-625.7 Nave fluviale de trecere 28    625.60 Feriboturi fluviale    625.61-625.71 Bacuri de trecere fluviale, fără şi cu pro-                          pulsie, pt. vehicule şi călători; poduri                          plutitoare fluviale, pe cablu:                          a. cu corp de lemn 15                          b. cu corp metalic 25    626-627 Nave fluviale tehnice şi speciale; auxiliare                          şi de servitute, 25                          în afară de:    626.13 - nave fluviale spărgătoare de gheaţa 23    626.14 - nave fluviale de inspecţie şi control 20    627.00 - remorchere fluviale portuare cu ax cu apa-                          rat motor cu ardere interna 23    627.01 - pilotine fluviale 19    627.02 - şalupe remorcher cu corp metalic 16    627.03 şi 627.04 - şalupe fluviale 15    627.05-627.07 - tancuri fluviale depozit pt. apa potabilă,                          depozit mixt de buncheraj şi apa potabilă                          şi depozit pt. produse petroliere 22    627.10 - mahoane fluviale din lemn 15    627.12 - şlepuri speciale puntate pt. încărcare şi                          descărcare de mărfuri la nave maritime, în                          porturile Dunării maritime 28    628 Nave fluviale de agrement şi ambarcaţii    628.0-628.1 Nave fluviale de agrement    628.00-628.03 Nave fluviale şi şalupe de agrement; iahturi    şi 628.10 fluviale 15    628.04-628.08 Bărci de agrement, bărci populare, bărci de                          Dunăre şi bărci maritime (tip baeniera)                          din lemn 12    628.11-628.14 Canoe de agrement, diguri, sandoline şi                          hidrobiciclete 10    628.2-628.3 Ambarcaţii fluviale auxiliare cu deservire                          generală şi sportive:                          a.cu corp din lemn 10                          b.cu corp metalic 20    628.4 Ambarcaţii fluviale de pescuit:    628.40 Bărci pescăreşti (12-24 crevace) cu corp din                          lemn 6    628.41-628.45 Mahoane de taliene (30-40 crevace), bărci                          viviere (25 crevace), bărci de furajat                          (12 crevace), pramuri (16 crevace) şi na-                          vodnice cu corp din lemn 11     63 MIJLOACE DE TRANSPORT AERIAN    630-632 Avioane de transport pt. călători, mărfuri,                          mixte (călători şi mărfuri):                          a.tip LI-2 şi ÎL-14 10                          b.tip ÎL-18 6                          c.tip BAC 1-11 12    633 Elicoptere:                          a.tip Mi-4    634 Mijloace de transport cu destinaţie specială    634.1-634.2 Avioane şi elicoptere pt. împrăştierea în-                          grăşămintelor chimice sau insectofungicide-                          lor în lucrări agrosilvice 10     64 MIJLOACE SPECIFICE PENTRU TRANSPORTUL ORĂŞENESC DE CĂLĂTORI    640 Mijloace de transport electric orăşenesc pe                          sine, 20                          în afară de:    640.43-640.45, - vagoane electrice motoare, cisterne pt.    640.48 şi stropit străzile; pt. curăţirea zăpezii;    640.5-640.7 macarale: de manevra şi vagoane electrice                          motoare de cale îngustă, de lucru; re-                          morci de cale normală şi îngustă pt. va-                          goane electrice de lucru în transportul                          orăşenesc 30    641 Mijloace de transport electric, pe pneuri    641.0-641.1 Troleibuze cu doua axe şi trei axe 8     65 UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE TRANSPORTAT ŞI RIDICAT    650 Mecanisme de ridicat, 10                          în afară de:    650.01-650.02 - vinciuri cu şurub cu acţionare manuală,    şi 650.1-650.2 electrica sau mecanică şi vinciuri hidra-                          ulice, pneumatice şi cu cremalieră 15    650.03 - scufundătoare de osii pt. ridicarea lo-                          comotivelor de pe osii 22    650.5 - maşini de extracţie 19    650.6 - cabestane 15    651-653 Macarale rotitoare: rulante cu platforma;                          poduri rulante, 19                          în afară de:    651.02 - macarale rotitoare staţionare cu coloana 8    651.13 - macarale turn cu acţionare electrica 9    651.2 - macarale cu deplasare pe cai fără sine:                          a.macarale 15                          b.automacarale 9    652.5 - plăci turnante pt.întoarcerea locomotivelor 30    653.4 - poduri rulante siderurgice şi metalurgice 20    654 Macarale diverse şi speciale, 11                          în afară de:    654.4 - macarale plutitoare 22    655 Ascensoare 15    656 Transportoare şi instalaţii de transport                          pneumatic, 8                          în afară de:    656.00-656.08, - transportoare cu banda şi plăci; cu lanţ    656.11 şi 656.4 (cablu), cu gheare, cu role (cai cu role),                          suspendate şi cu lanţuri de tracţiune, por-                          tante; transportoare cu cupe şi sisteme de                          transportoare pt. operaţii de prelucrare,                          asamblare şi montaj 10    656.00-656.04 - transportoare cu banda şi plăci:                          a.folosite în industria alimentara şi pt.                            transportul produselor agricole 10    656.09-656.10 - transportoare elicoidale cu raclete:                          a.folosite în exploatări miniere 4    656.2 şi 656.3 - jgheaburi şi tobogane; instalaţii de trans-                          port pneumatic 13    656.5 - instalaţii de transport hidraulic 10    657 Elevatoare, escalatoare şi alimentatoare, 8                          în afară de:    657.0-657.2 - elevatoare cu cupe, cu piloni şi pt. şar-                          cini individuale:                          a.de folosinţa generală din industria sili-                            caţilor 13                          b.folosite în exploatări miniere 7    657.3 - elevatoare pt alimentarea cu cărbune a lo-                          comotivelor:                          a. schelet din lemn 7                          b. schelet metalic 17    657.4 - elevatoare plutitoare 20    658 Încărcătoare, descărcătoare, împingatoare şi                          basculatoare, 7                          în afară de:    658.3 - răsturnătoare (culbutoare) 8    658.6 Instalaţii complexe de încărcare-descărcare 10    659 Alte utilaje de transport şi ridicat, 7                          în afară de:    659.41; 659.44 - stivuitoare cu baterie de acumulatoare şi                          autostivuitoare 4     66 MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE ANIMALA                          - CATEGORIA 7 -                              ANIMALE     71 ANIMALE DE MUNCĂ    710 Cai de muncă 10    711 Boi de muncă 8    712 Bivoli de muncă 8    713-714 Măgari şi catîri 12                          - CATEGORIA 8 -                             PLANTAŢII     80-81 PLANTAŢII DE POMI FRUCTIFERI    800 Meri:                          a.pe portaltoi sălbatic 40                          b.pe portaltoi vegetativ 28    801 Peri:                          a.pe portaltoi sălbatic 35                          b.pe portaltoi vegetativ 28    802 şi 804 Pruni şi cireşi 28    803 şi 806 Caişi şi piersici 12    805 şi 810 Vişini şi alţi pomi (migdali, castani) 20    807 Nuci 48    808 Gutui 32    809 Duzi 35     82 PLANTAŢII DE ARBUŞTI ŞI SUBARBUŞTI FRUCTIFERI    820 Aluni 12    821; 822; 824 Agrişi, coacăzi şi trandafiri de dulceaţa 8    823 şi 825 Zmeură şi alţi arbuşti şi subarbuşti (smo-                          chini, muri, căpşuni etc.) 4     83 PLANTAŢII DE VITA DE VIE    830 Vii altoite (nobile) 32    831-832 Vii indigene; vii hibride, producători di-                          recţi 24     84 PLANTAŢII DE PORTALTOI VIE 32     85 PLANTAŢII DE HAMEI 24    86 şi 89 PLANTAŢII DE PROTECŢIE ŞI DE CONSOLIDARE A TERENURILOR                        (FOIOASE ŞI RĂŞINOASE) ŞI ALTE PLANTAŢII 80                          în afară de:                        - plopi, salcîmi şi sălcii 32       87 RĂCHITĂRII 10                          - CATEGORIA 9 -            UNELTE, ACCESORII DE PRODUCŢIE ŞI INVENTAR GOSPODĂRESC     90 UNELTE, DISPOZITIVE ŞI INSTRUMENTE    900 Unelte, dispozitive şi instrumente folosite                          în industrie    900.0 Unelte, dispozitive şi instrumente pentru                          extracţie şi prelucrarea cărbunelui şi mi-                          nereurilor 4    900.1 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. pros-                          pecţiuni geologice, foraj şi extracţia ti-                          teiului şi gazelor, 7                          în afară de:                          a.broaşte tip A şi B, cleşti pt. foraj, ca-                            rotiere duble, dornuri şi tute 2    900.2 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. meta-                          lurgia feroasa şi neferoasa 8    900.3 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. cons-                          trucţii de maşini şi prelucrarea metalelor, 7                          în afară de:                          a.modele metalice, şabloane, matriţe pt.                            modele fuzibile, cutii de formare, cutii                            de miezuire metalice, cochile metalice,                            dispozitive de strîngere şi fixare pe                            maşini-unelte de poziţionare şi divizare,                            de copiere, dispozitive de asamblare pt.                            sudare 2    900.4 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. indus-                          tria chimica, prelucrarea ţiţeiului şi in-                          dustria celulozei şi hîrtiei 2    900.5 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. indus-                          tria materialelor de construcţii şi refrac-                          tare 7    900.6 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. ex-                          ploatarea şi prelucrarea lemnului 3    900.7 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. indus-                          tria uşoară (textila, confecţii, pielărie,                          blănărie, încălţăminte, sticla, porţelan,                          faianţă), 2                          în afară de:                          a.maşini de croit, portative 4    900.8 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. indus-                          tria alimentara, 3                          în afară de:                          a.taliene (gigante şi semigigante) şi                            stavnice de mare, confecţionate din bum-                            bac; taliene (gigante şi semigigante) şi                            stavnice pt. pescuit la mare şi ape să-                            rate sau salmastre, confecţionate din re-                            lon şi bumbac; unelte de pescuit în ape                            dulci interioare (năvoade de tifane, ci-                            ripcele, voloage etc.), confecţionate                            din bumbac şi relon; taliene de balta şi                            laptase de Dunăre, confecţionate din                            relon 4    900.9 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. indus-                          tria poligrafica 7    901 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. con-                          strucţii, 4                          în afară de:                          a.truse granulometrice, platforme autoridi-                            cătoare şi lansatoare de conducte 8                          b.schele de faţadă, de interior, popi re-                            glabili şi grinzi extensibile, metalice şi                            eşafodaje metalice pt. staţii de beton 16    902 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. agri-                          cultura 2    903 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. trans-                          porturi şi telecomunicaţii, 4                          în afară de:                          a.dispozitive de tras sine la echer, acţio-                            nate manual; unelte, dispozitive pt. mon-                            tajul şi întreţinerea echipamentului Tc                            şi a caii 10    904 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. circu-                          laţia mărfurilor 8    905 Unelte, dispozitive şi instrumente pt. ate-                           de frizerie, coafură şi cosmetica 2     91 ACCESORII DE PRODUCŢIE 8                          în afară de:                          a.tăvi, navete, lezi şi vase pt. transport                            uzinal, capre de susţinere şi trepiede 4     92 MOBILIER                (EXCLUSIV MOBILIERUL COMERCIAL ŞI HOTELIER)                          A.din lemn şi din materiale combinate (lemn,                            sticla, metal şi alte materiale) 15                          B.din metal, 25                            în afară de:                            a. case de bani 40     93 MOBILIER COMERCIAL ŞI HOTELIER    930 Mobilier comercial:                          a.din lemn 12                          b.din metal 16                          c.din materiale combinate (lemn, metal,                            mase plastice şi alte materiale),10                            în afară de:    930.8 - mobilier de prezentare (podiumuri, standere                          etc.) 8    931 Mobilier hotelier, 8                          în afară de:    931.1-931.3 - dulapuri, şifoniere, toalete, servante şi                          comode 12    932-934 Firme, panouri şi reclame luminoase 6     94 MAŞINI PENTRU LUCRĂRI ADMINISTRATIVE                 (EXCLUSIV MAŞINILE DE CALCUL ŞI CONTABILIZARE) 10     95 INVENTAR GOSPODĂRESC 8                          în afară de:                          a.corturi, prelate, huse, coviltire şi har-                            naşamente 4    96-99 ALTE OBIECTE DE INVENTAR 10---------------------------------------------------------------------------------------