LEGE nr. 241 din 12 octombrie 2018privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 15 octombrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 41 din 26 august 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate în vederea acreditării din punctul de vedere al activității de cercetare, dezvoltare și inovare.2. La articolul unic, punctul 3 se abrogă.3. La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 33, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Pentru instituțiile de învățământ superior cu grad ridicat de încredere, evaluarea instituțională reprezintă și certificarea pentru activitatea de cercetare științifică.4. La articolul unic, după punctul 3^1 se introduce un nou punct, punctul 3^2, cu următorul cuprins:3^2. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Normele metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării instituțiilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul unic punctul 4, alineatul (2^1) al articolului 33 se abrogă.6. La articolul unic punctul 4, alineatul (2^2) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^2) Criteriile de evaluare prevăzute la alin. (2) includ obligatoriu aspectele privind capacitatea și performanța în plan științific și/sau tehnic, realizările în planul inovării și transferului tehnologic.7. La articolul unic, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Institutele naționale certificate sau aflate în proces de certificare la momentul adoptării prezentei ordonanțe și care obțin astfel certificarea își păstrează această calitate și sunt considerate acreditate până la supunerea spre evaluare conform normelor prevăzute la alin. (2), dar nu mai mult decât perioada pentru care le-a fost acordată certificarea.8. La articolul unic, punctul 5 se abrogă.9. La articolul unic, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru fiecare unitate și instituție evaluată, echipa de experți elaborează un raport care se face public pe site-ul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.10. La articolul unic, după punctul 5^1 se introduce un nou punct, punctul 5^2, cu următorul cuprins:5^2. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.11. La articolul unic, punctul 6 se abrogă.12. La articolul unic, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 33, alineatul (6) se abrogă.13. La articolul unic, punctul 7 se abrogă.14. La articolul unic, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 33, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Acreditarea sau reacreditarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.15. La articolul unic, punctul 8 se abrogă.16. La articolul unic, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 33, alineatele (8) și (9) se abrogă.17. La articolul unic, punctul 9 se abrogă.18. La articolul unic, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:10^1. La articolul 47, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Fiecărui conducător de program i se pot atribui programe/subprograme/module din Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare.19. La articolul unic, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins: 11^1. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează și pentru finanțarea obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finanțarea programului-nucleu, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanțare, în completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activități de cercetare, dezvoltare și inovare prin proiecte din cadrul planurilor și programelor prevăzute la art. 41, precum și din cadrul planurilor și programelor internaționale la care pot participa persoane fizice sau juridice române.20. La articolul unic, punctul 12 se abrogă. 21. La articolul unic, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins: 12^1. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Institutele naționale acreditate conform art. 33 pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investiții pentru dotări cu aparatură, echipamente, instalații și alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.22. La articolul unic, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins: 13^1. La articolul 60, alineatul (1) se abrogă.23. La articolul unic, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 14. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Programele și proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și acțiunile cuprinse în Planul național, în planurile sectoriale și în programul-nucleu finanțat din surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanțare.24. La articolul unic, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins: 15^1. La articolul 67, alineatul (1) se abrogă.25. La articolul unic punctul 16, alineatul (1^1) al articolului 67 se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Institutele naționale acreditate pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activități desfășurate pe programul-nucleu de cercetare-dezvoltare al unităților și instituțiilor respective, avizat de organul administrației publice centrale sub autoritatea căruia funcționează și aprobat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.26. La articolul unicpunctul 16, alineatele (1^2) și (1^3) ale articolului 67 se abrogă. 27. La articolul unic, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins: 16^1. La articolul 67, alineatele (2)-(6) seabrogă.28. La articolul unic, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 17. La articolul 67, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Anual, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finanțarea programului-nucleu de cercetare, dezvoltare și inovare propriu unei unități sau unei instituții prevăzute la art. 67 alin. (1^1) nu poate fi mai mic de 20% și nu poate depăși 70% din media veniturilor din activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare din ultimii 3 ani.29. La articolul unic, punctul 18 se abrogă. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 12 octombrie 2018.Nr. 241.-----