ORDIN nr. 1.104 din 5 octombrie 2018privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 15 octombrie 2018    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 5 octombrie 2018.Nr. 1.104.  +  ANEXĂ Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractele de finanțare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 18 luni.2. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prevederile alin. (2) referitoare la durata de valabilitate de 18 luni a contractului de finanțare se aplică contractelor de finanțare în baza cărora nu au fost încheiate contracte de achiziție publică până la instituirea acestui termen.3. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5 Durata contractuluiContractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate .....^1 de la data semnării. ^1 Se va completa cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 pct. 7 alin. (2) din procedură.-----