HOTĂRÂRE nr. 802 din 10 octombrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 15 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare pot fi depuse, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare pot fi depuse și soluționate și la nivelul Direcției Generale de Pașapoarte, exclusiv în situațiile prevăzute la art. 15 alin. (3^1) din lege.3. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Cererile care privesc eliberarea unui pașaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:a) ambii părinți;b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;c) părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă, în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanțe președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului;d) părintele în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;e) părintele supraviețuitor;f) reprezentantul legal al minorului;g) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), e) și f).(2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoțite de următoarele documente:a) certificat de naștere al minorului, în original;b) document/documente de identitate al părintelui/ale părinților, al reprezentantului legal ori al persoanei împuternicite, după caz, aflate în termen de valabilitate, în original;c) hotărâre judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, hotărâre judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanță președințială, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. g);d) hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. g);e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. g), în original;g) procură specială sau declarație privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original sau duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. g), în original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;i) documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului;j) pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.(3) La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui pașaport simplu electronic, prezența minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani este obligatorie.(4) Cererile care privesc eliberarea pașaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceștia numai cu acordul:a) ambilor părinți;b) părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanțe președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-și da singur acordul pentru eliberarea pașaportului;c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;d) părintelui supraviețuitor;e) reprezentantului legal al minorului.(5) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (4) se depun însoțite de următoarele documente:a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum și cartea de identitate având forma și conținutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoțite de certificatul de naștere, în original;b) declarație, hotărâre judecătorească, ordonanță președințială, act de deces, după cum urmează:1. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de ambii părinți, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau2. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de părintele căruia i-a fost încredințat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească sau de reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de hotărârea instanței rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanța președințială; sau3. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de părintele supraviețuitor, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau4. declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de un părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori de ordonanța președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte;c) documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului;d) pașaportul anterior, dacă acesta există.(6) Cererile care privesc eliberarea pașaportului simplu electronic pot fi formulate și de minorul căsătorit în condițiile legii, fără a fi necesar acordul părinților sau al reprezentantului legal. Cererile se depun însoțite de documentele prevăzute la alin. (5) lit. a), c) și d), precum și de certificatul de căsătorie al minorului, în original.5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanți, însoțite de următoarele documente:a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1);b) documente care probează necesitatea continuării călătoriei în străinătate, în situația prevăzută la art. 17^1 alin. (1) lit. f) din lege, însoțite, după caz, de o traducere autorizată;c) documente care atestă motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea și urgența deplasării în străinătate, în situația prevăzută la art. 17^1 alin. (1) lit. g) din lege, însoțite, după caz, de o traducere autorizată.6. La articolul 8, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 17^1 alin. (7) din lege, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar trebuie însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) și, după caz, de următoarele: a) hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, însoțită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; saub) documente privind situația medicală a persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea pașaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii sau a exprimării propriei voințe, emise de autoritățile medicale române/străine, însoțite, după caz, de traducerea autorizată în limba română;c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii.7. La articolul 8, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) În situațiile prevăzute la art. 17^1 alin. (8) din lege, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar trebuie să fie însoțite de următoarele documente: a) certificatul de naștere al minorului, în original;b) pașaportul anterior expirat al minorului, dacă acesta există;c) actul de identitate sau pașaportul românesc al oricăruia dintre părinți ori documente care atestă cetățenia română a minorului;d) documente care atestă forma de protecție specială dispusă de autoritățile locale competente, însoțite de o traducere autorizată;e) documente care atestă că nu este posibilă repatrierea minorului, însoțite, după caz, de o traducere autorizată;f) documentul de identitate al reprezentantului autorității străine competente să solicite eliberarea pașaportului și documentul de delegare/împuternicire în acest scop, însoțite de o traducere autorizată;g) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.8. La articolul 8^1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) documentele emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;9. La articolul 8^1, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (3) se depun însoțite de următoarele documente:a) documentele prevăzute la art. 7 alin. (5);b) declarație privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoțită de documentele emise de instituția care organizează studiile sau concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, în original.(5) Dispozițiile art. 7 alin. (6) se aplică în mod corespunzător și cererilor care privesc eliberarea pașapoartelor simple temporare.10. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (3), precum și procura specială trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autoritățile străine competente, să îndeplinească în mod corespunzător condițiile prevăzute la alin. (7).11. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Declarațiile și procura specială prevăzute la alin. (4) pot fi folosite pentru eliberarea unui singur pașaport simplu electronic sau a unui singur pașaport simplu temporar pentru un minor.12. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Hotărârile judecătorești prezentate trebuie să cuprindă ștampila instanței, în original. Hotărârile pronunțate în străinătate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.13. La articolul 9 alineatul (7), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-c) se supralegalizează în condițiile prevăzute la art. 1.093 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.14. La articolul 9, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Declarațiile și procura specială prevăzute la alin. (4), încheiate la autoritățile străine competente, hotărârea pronunțată în străinătate care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare, precum și documentele emise de instituția străină care organizează studiile sau concursurile trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată. Documentele emise de instituția străină care urmează să efectueze tratamentul medical, în situația prevăzută la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege, trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.15. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Declarațiile date în condițiile art. 9 alin. (3) și datele înscrise în formular se certifică de funcționarul care primește cererea.(2) Funcționarul care primește cererea verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9, iar în cazul în care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dacă datele de identitate ale titularului sunt reale, solicită suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:a) certificat de naștere;b) certificat de căsătorie;c) permis de conducere auto;d) livret militar;e) alte documente care pot servi la stabilirea identității titularului.(3) În situația în care se constată îndeplinirea condițiilor legale pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, autoritățile competente să soluționeze cererile transmit datele necesare la Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea personalizării acestora.(4) În cazul cererilor depuse în țară, documentele prezentate în original se scanează și se restituie solicitantului, cu excepția procurii speciale, a declarației privind acordul părinților, a dovezii achitării contravalorii pașaportului, împreună cu un tichet care conține mențiuni privind data primirii cererii, numele și prenumele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea pașaportului, data programată pentru eliberarea pașaportului și, după caz, numele și prenumele persoanei împuternicite să ridice pașaportul.(5) În cazul în care procura specială și declarația prevăzute la alin. (4) cuprind împuternicirea și respectiv acordul pentru îndeplinirea și a altor operațiuni sau acte, altele decât cele privind eliberarea pașaportului, precum și în cazul în care procura specială și declarația cuprind împuternicirea și respectiv acordul pentru eliberarea pașaportului pentru mai mulți minori, iar cererile nu sunt depuse concomitent, acestea se restituie solicitantului, după scanare.(6) În cazul cererilor depuse în străinătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României aplică procedurile de lucru pentru eliberarea pașapoartelor, stabilite prin norme interne, și restituie solicitantului, după scanare, documentele prezentate în original, cu excepția procurii speciale și a declarației privind acordul părinților. Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.(7) Pașapoartele se anulează și se restituie titularului în următoarele situații:a) la depunerea cererii, pentru pașapoartele eliberate anterior;b) la înmânarea către titular a pașaportului simplu electronic, în cazul pașapoartelor aflate în termen de valabilitate, dacă există o cerere scrisă a titularului;c) la înmânarea către titular a pașaportului simplu electronic, pentru pașapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. a), e)-g) din lege;d) la predarea de către titular a pașaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) din lege, cu excepția situației în care acesta solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilității documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleași motive pentru care a fost eliberat;e) la solicitarea scrisă a titularului, în situațiile prevăzute de art. 26 alin. (3) și art. 27 alin. (3^1) din lege;f) la predarea, în condițiile legii, de către cetățeanul român care deține concomitent un pașaport simplu și un pașaport simplu electronic valabile sau, după caz, două pașapoarte simple electronice valabile, a unuia dintre cele două pașapoarte valabile deținute, cu excepția situației în care titularul solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilității documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleași motive pentru care a fost eliberat.16. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară sau în străinătate revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanții au domiciliul sau reședința ori, după caz, oricărui serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.(2) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare depuse în țară revine serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple la care au fost depuse.(3) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) și (2), eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor și a documentelor din evidențele informatice. După soluționare, cererea depusă, după caz, la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantul are reședința sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, împreună cu documentația care o însoțește, se transmite la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul.(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul cererilor prevăzute la art. 15 alin. (3^1) din lege.(5) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare depuse în străinătate revine misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile. Eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor și a documentelor din evidențele informatice.17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pașapoartele se eliberează de către autoritățile competente în termene care curg de la data depunerii cererilor și care nu pot depăși:a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple temporare;b) 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară;c) 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;d) 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din state terțe în raport cu Uniunea Europeană.(2) În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea pașaportului simplu electronic în străinătate, dar optează pentru ridicarea acestuia de la unul dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, termenul de eliberare este cel stabilit la alin. (1) lit. b).(3) În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea pașaportului simplu electronic în țară, dar optează pentru ridicarea acestuia de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, cel stabilit la alin. (1) lit. c) sau d).(4) În situația prevăzută la art. 17^1 alin. (1) lit. a) din lege, cererile privind eliberarea pașapoartelor simple temporare se soluționează în termenele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) sau d), după caz.18. La articolul 14, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială care respectă condițiile prevăzute la art. 9. În situația în care cererea a fost formulată de persoana prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. g), aceasta este ținută să ridice personal pașaportul, cu excepția cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să își substituie o altă persoană în acest sens..................................................................................................(6) La ridicarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar, persoanele prevăzute la alin. (4) prezintă un document de identitate valabil, însoțit, după caz, de certificatul de naștere al minorului sub 14 ani, în original sau copie. În situația în care titularul sau persoana care a formulat cererea, alta decât persoana împuternicită doar pentru ridicarea pașaportului, nu poate prezenta un document de identitate valabil, stabilirea identității acestuia/acesteia se face în baza pașaportului anterior expirat de cel mult 6 luni/pașaportului anterior anulat și restituit titularului la momentul depunerii cererii sau/și, după caz, a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 10 alin. (2), precum și a verificărilor efectuate în evidențele informatice. În situația în care persoanele prevăzute la alin. (4) nu pot prezenta certificatul de naștere al minorului, în original sau copie, eliberarea pașaportului se face după consultarea datelor din evidențele informatice și a documentelor care au însoțit cererea, realizată în baza codului numeric personal al minorului, comunicat de către persoana care solicită ridicarea.19. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) În cazul achitării eronate a contravalorii pașaportului, precum și în cazul în care, deși plata a fost efectuată, serviciul nu a fost prestat, plătitorul sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 14 alin. (4) are/au dreptul de a solicita restituirea contravalorii pașaportului, printr-o cerere adresată instituției publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor.(2) Cererea prevăzută la alin. (1), în care vor fi menționate modalitatea în care se solicită restituirea și, după caz, contul bancar, trebuie să fie însoțită de documentul care face dovada plății, în original, sau de documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace online, pe care funcționarul din cadrul structurii cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor aplică mențiunea «Taxă neutilizată», semnătura proprie și ștampila instituției, precum și de documentul de identitate al solicitantului.(3) Restituirea contravalorii pașaportului, în condițiile alin. (1) și (2), se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de restituire, potrivit legii.(4) Restituirea contravalorii pașaportului se face din contul prevăzut la art. 15^1 alin. (2) din lege, astfel:a) în situația în care restituirea se efectuează prin virament bancar, instituția publică cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor depune, la unitatea Trezoreriei Statului la care are deschis contul, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care virează suma corespunzătoare în contul bancar menționat în cererea prevăzută la alin. (1);b) în situația în care restituirea se efectuează în numerar, instituția publică cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor restituie suma corespunzătoare prin casieria proprie.20. Articolul 15^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15^1Autoritățile abilitate să suporte costurile aferente producerii pașapoartelor simple temporare eliberate de misiunile diplomatice și de oficiile consulare ale României în condițiile art. 17^1 alin. (8) din lege sunt, după caz, Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru pașapoartele simple temporare produse potrivit art. 5 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», cu modificările și completările ulterioare, până la epuizarea stocului acestor documente, respectiv Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., pentru pașapoartele simple temporare produse potrivit art. 6 lit. A.b^4) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.21. La articolul 20, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazul distrugerii parțiale a pașaportului simplu, a pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar, soluționarea cererii pentru eliberarea unui nou pașaport este condiționată de prezentarea pașaportului distrus sau a fragmentelor acestuia și este posibilă numai dacă acestea cuprind elemente de conținut care să permită identificarea documentului..................................................................................................(5) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 27 alin. (3^1) din lege, titularul sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din lege prezintă documentul găsit, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple ori la Direcția Generală de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.22. La articolul 28, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația în care sunt incidente dispozițiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare cu menționarea statului de domiciliu pot fi depuse, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.23. La articolul 28 alineatul (4), literele b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;…………………………………………………………………….d) documente eliberate de autoritățile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situații: 1. a dobândit un drept de ședere pentru o perioadă de cel puțin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de ședere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;2. a dobândit un drept de ședere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;3. a dobândit un drept de lungă ședere sau, după caz, un drept de ședere permanentă pe teritoriul statului respectiv;4. a dobândit și cetățenia statului respectiv;5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituție privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană;e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condițiile prevăzute la art. 9, numai în cazul cererilor de eliberare a pașaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate în situația prevăzută la art. 17^1 alin. (7) din lege, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii.24. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu: a) pașaportul acestuia, în care este menționat statul de domiciliu, numai dacă cel puțin unul dintre părinți sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv;b) pașaportul părinților, al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, după cum urmează: 1. pașapoartele ambilor părinți, în cazul în care aceștia au domiciliul în același stat; sau2. pașaportul unuia dintre părinți și declarația celuilalt părinte, prin care își exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanța a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinți, rămasă definitivă și irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;3. pașaportul părintelui supraviețuitor;4. pașaportul părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;5. pașaportul reprezentantului legal.(2) În situația în care unul dintre părinți, părintele supraviețuitor, părintele la care instanța a stabilit domiciliul minorului, părintele căruia i-a fost încredințat minorul sau care exercită singur autoritatea părintească, în condițiile alin. (1), ori, după caz, reprezentantul legal nu este cetățean român, acesta poate prezenta, în scopul dovedirii domiciliului în străinătate al minorului cetățean român, orice document de identitate străin care face dovada domiciliului său în statul respectiv. (3) Cererea care privește eliberarea unui pașaport simplu electronic sau a unui pașaport simplu temporar cu menționarea domiciliului în străinătate pentru minori poate fi depusă, cu respectarea cerințelor legale, și concomitent cu cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau a unui pașaport simplu temporar cu menționarea domiciliului în străinătate pentru părinți, părinte sau, după caz, reprezentantul legal care nu domiciliază în statul respectiv, eliberarea pașaportului minorului urmând a se face, cel mai devreme, odată cu eliberarea pașaportului părinților, părintelui sau al reprezentantului legal.(4) În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la/cu unul dintre părinți, eliberarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Dispozițiile art. 9 alin. (3), (4) și (8) se aplică în mod corespunzător și în privința acordului celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.(5) Emiterea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu pentru minor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinți se află în imposibilitate de a-și exprima voința, se efectuează numai după soluționarea acestor situații de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013. Hotărârea se depune împreună cu cererea de eliberare a pașaportului.(6) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător și cu privire la pașapoartele simple electronice sau pașapoartele simple temporare, cu menționarea domiciliului în străinătate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu respectarea dispozițiilor art. 10 alin. (4)-(6).25. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu, depuse în țară sau în străinătate, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanții au avut ultimul domiciliu sau reședința ori, după caz, oricărui serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 12 alin. (3).(2) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, certificate de funcționarul consular, se transmit, în sistem informatic, împreună cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (4), serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple competente, în vederea soluționării. În situația în care se constată faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru eliberarea pașaportului simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu, serviciile publice comunitare transmit cererile, în sistem informatic, Direcției Generale de Pașapoarte spre verificare și, după caz, spre restituire motivată misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, în vederea completării acestora/remedierii neconcordanțelor constatate.(3) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, depuse în țară, revine serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple la care au fost depuse cererile, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 12 alin. (3).(4) Competența de soluționare a cererilor pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, depuse în străinătate, revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale României la care au fost depuse cererile. Eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea datelor și a documentelor din evidențele informatice.26. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Actul de identitate prezentat se retrage și se transmite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent. Pașaportul anterior prezentat se anulează și se restituie titularului.27. La articolul 33, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărții de identitate, care va face dovada domiciliului în România.(3) Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor competent să elibereze cartea de identitate solicită prezentarea pașaportului cu menționarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării și restituirii acestuia, sau, dacă documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declarații cuprinzând motivele pentru care nu îl poate prezenta. Comunicarea privind anularea pașaportului sau, după caz, declarația solicitantului se transmite structurii de pașapoarte emitente.28. Articolul 33^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33^1Titularii pașapoartelor simple, pașapoartelor simple electronice și ai pașapoartelor simple temporare au drepturile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal.29. Articolul 33^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33^2Personalul care prelucrează date cu caracter personal în scopurile prevăzute de lege are obligația de a respecta confidențialitatea și securitatea acestora, în condițiile dispozițiilor legale aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 octombrie 2018.Nr. 802.----