SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 septembrie 2018pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 951 din 20 septembrie 2018
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Nr. 780 din 24 septembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 15 octombrie 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 951/780/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 15 octombrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta procedură instituite o schemă de ajutor de minimis, care se adresează domeniului tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), denumită schema de ajutor de minimis, finanțată prin Programul operațional Competitivitate (POC).  +  Articolul 2(1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condițiile și criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013).(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.  +  Articolul 3(1) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AMPOC).(2) Autoritatea care administrează schema de ajutor de minimis este AMPOC prin Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, conform atribuțiilor delegate pentru implementarea și gestionarea POC.  +  Capitolul II Obiectivul schemei de ajutor de minimis  +  Articolul 4Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanța o serie de activități necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea unei game de produse și/sau servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românești, precum și realizarea de proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC.  +  Articolul 5Activitățile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea și implementarea proiectelor finanțate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și nu vor depăși 20% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.  +  Capitolul III Legislația relevantă aplicabilă  +  Articolul 6Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare și naționale:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;b) Programul operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10.233;c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IV Definiții  +  Articolul 7În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:1. întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;2. întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;3. IMM - întreprinderi așa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;4. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane euro și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;5. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășesc/depășește 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;6. microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășesc/depășește 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;7. întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplinește următoarele condiții:a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;b) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;8. rata de actualizare - rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;9. prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;10. comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;11. consorțiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative;12. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață.  +  Capitolul V Domeniul de aplicare  +  Articolul 8(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică acțiunii 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“ din cadrul axei prioritare 2 a POC și vizează obiectivul specific „Creșterea integrării pe verticală a soluțiilor inovative TIC în economie“.(2) Măsurile ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.  +  Articolul 9(1) Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfășoară activități în următoarele domenii:
  Cod CAENDenumirea activității
  C2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  C2612Fabricarea altor componente electronice
  C263Fabricarea echipamentelor de comunicații
  J620Activități de servicii în tehnologia informației
  M721Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
  (2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/28.12.2013;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  (i)atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;
  (ii)atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
  d) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;e) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, așa cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;f) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
  (3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanțare prin prezenta schemă, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.
   +  Capitolul VI Modalitatea de acordare a ajutorului  +  Articolul 10(1) Ajutorul se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranșe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.(2) Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanțate în baza cererii de finanțare, însoțită de documentele solicitate în apelul de proiecte și în Ghidul solicitantului.  +  Capitolul VII Beneficiari  +  Articolul 11Beneficiari ai măsurilor de ajutor de minimis sunt următoarele categorii: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, sau întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, sau consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Întreprinderile care aplică individual sau grupate în consorții trebuie să se încadreze în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul consorțiilor de întreprinderi, ajutorul prevăzut în prezenta schemă de ajutor de minimis se acordă liderului de consorțiu (parteneriat).  +  Capitolul VIII Condiții de eligibilitate pentru beneficiari  +  Articolul 12Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei de ajutor de minimis întreprinderile prevăzute la art. 11 care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare;3. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;4. nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea finanțării dintre fonduri publice;5. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare. Nu au mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii;6. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;7. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate“, așa cum aceasta este definită la art. 7 pct. 7;8. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;9. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe. Contribuția proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private;10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;11. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;12. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;13. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;14. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;15. în cazul consorțiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condițiile de eligibilitate care se referă la solicitant;16. fac dovada apartenenței la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;17. îndeplinesc orice alte condiții - cerințe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispozițiile legale aplicabile și Ghidul solicitantului.  +  Articolul 13(1) Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da o declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent și al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităților locale, fie din surse comunitare), precum și privind ajutoarele de stat primite pentru aceleași costuri eligibile.(2) Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica în baza declarației pe propria răspundere a solicitantului faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, și că se respectă toate condițiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.(4) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere sau o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de ajutor de minimis există cel puțin una dintre relațiile menționate la art. 7 pct. 2, respectivele întreprinderi vor fi tratate ca o „întreprindere unică“, iar valoarea ajutorului de minimis acordat întreprinderii unice se va raporta la valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderile între care există aceste relații pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.(5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  +  Capitolul IX Activități, cheltuieli eligibile și intensitatea ajutorului de minimis  +  Articolul 14(1) În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanțate activități de informare și publicitate/promovare, servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații, instruire/formare profesională specifică, auditare financiară și tehnică intermediară/finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente și cotizații necesare pentru implementarea proiectului.(2) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli:1. cheltuieli privind cercetarea de piață:– cheltuieli pentru identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ;2. cheltuieli de informare și publicitate:a) cheltuieli obligatorii de informare și publicitate pentru proiect - conform prevederilor din Ghidul solicitantului și Manualului de identitate vizuală;b) cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect;c) în cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferințe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source);3. cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații:a) cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului (cerere de finanțare, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, raport de expertiză etc.);b) cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică);c) cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii;d) cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;4. cheltuieli pentru instruire/formare profesională specifică:a) cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinată/destinat aplicația/produsul/serviciul software dezvoltat;b) cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanța aplicației/produsului/serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului;5. cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naționale) și auditare tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare);6. cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):a) cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanțării;b) cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport);c) cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului;d) birotică - pentru echipa de management (conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;e) achiziția de echipamente TIC - numai pentru echipa de management;7. cheltuieli cu abonamente și cotizații necesare pentru implementarea proiectului (valabile 12 luni după finalizarea proiectului):a) taxe de acces la baze de date;b) abonamente la biblioteci de specialitate.(3) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) se decontează după aprobarea și începerea implementării proiectului și pot fi efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023.  +  Articolul 15(1) Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar trebuie sa respecte următoarele condiții simultan:1. nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului, prevăzute la art. 14 alin. (2);2. nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs și 2 ani anteriori).(2) Pentru consorții de IMM acordarea ajutorului de minimis se realizează prin raportare la întreprinderea sau întreprinderea unică lider de proiect.(3) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul intrării în vigoare a contractului de finanțare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.  +  Capitolul X Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 16Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale și se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.  +  Articolul 17Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 23,53 milioane euro (din care 20 milioane euro reprezintă finanțare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională), după cum urmează:a) în anul 2018 - 5,63 milioane euro;b) în anul 2019 - 9,41 milioane euro;c) în anul 2020 - 8,49 milioane euro.  +  Articolul 18Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 200.  +  Capitolul XI Regula de cumul  +  Articolul 19(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.  +  Capitolul XII Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis  +  Articolul 20Procedura de implementare și derulare a schemei de ajutor de minimis se desfășoară după cum urmează:a) derularea schemei de ajutor de minimis va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanțare însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, evaluarea, selecția beneficiarilor, semnarea contractelor de finanțare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea și rambursarea cheltuielilor;b) detaliile privind toate aceste etape, precum și criteriile și subcriteriile de evaluare a cererilor de finanțare sunt prezentate în Ghidul solicitantului.  +  Articolul 21Verificarea eligibilității solicitanților pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă de ajutor de minimis se va face cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute în schemă și în cadrul Ghidului solicitantului aferent acțiunii „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“.  +  Articolul 22(1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligația de a verifica îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât și cele referitoare la cheltuielile finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.(2) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme de ajutor de minimis o declarație pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent și al celor 2 ani fiscali anteriori.(3) Cererea de finanțare aferentă prezentei scheme de ajutor de minimis va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfășoară și nici nu va desfășura pe perioada implementării și pe perioada postimplementare a proiectului activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.(4) Verificarea condițiilor de eligibilitate a activităților, proiectelor și cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis înainte de acordarea facilității. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei proiectelor ce vor beneficia de finanțare ca urmare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a altor condiții specifice.(5) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis informează în scris întreprinderea beneficiară cu privire la valoarea potențială a ajutorului (exprimată în echivalent subvenție brută), precum și la caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 și menționând titlul acestuia și referința de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.  +  Articolul 23Detalierea modalității de derulare a prezentei scheme de ajutor de minimis se regăsește în Ghidul solicitantului ce corespunde acțiunii „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, aferentă priorității de investiție „Creșterea integrării pe verticală a soluțiilor inovative TIC în economie“, axa prioritară 2 „Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă“ din cadrul Programului operațional Competitivitate, ghid ce va fi publicat pe site-urile Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 24Administratorul schemei de ajutor de minimis își rezervă dreptul de a nu plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat în cazul în care documentele și/sau informațiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false.  +  Capitolul XIII Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 25Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28 iunie 2007.  +  Articolul 26Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 27(1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.(5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 28Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.  +  Articolul 29Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.  +  Articolul 30(1) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul/ administratorul măsurii de ajutor de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor de minimis și rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către furnizorul/administratorul prezentei scheme.  +  Articolul 31Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.fonduri-ue.ro  +  Capitolul XIV Recuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 32(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.----