CONDIȚII-CADRU din 10 octombrie 2018pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 12 octombrie 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 177 din 10 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 12 octombrie 2018.
   +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezenta anexă stabilește condițiile-cadru pentru întocmirea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național (calendar de implementare a SMI) și a planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energie electrice (planuri de implementare a SMI) propuse de OD pentru zonele de concesiune a distribuției de energie electrică.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentelor condiții-cadru, în corelare cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, se aplică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, furnizorilor de energie electrică și utilizatorilor racordați la rețelele electrice de joasă tensiune, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.(2) Condițiile tehnice și cerințele privind măsurarea energiei electrice la celelalte niveluri de tensiune sunt prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.  +  Capitolul III Definiții termeni și abrevieri  +  Articolul 3(1) Termenii utilizați în prezentele condiții-cadru sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în Standardul de performanță al serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, și în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.(2) În înțelesul prezentelor condiții-cadru, abrevierile, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) GSM - Global System for Mobile Communications - sistem global de comunicații mobile celulare efectuat în benzi de frecvențe radio alocate conform prevederilor reglementărilor naționale ori internaționale;c) GPRS - General Packet Radio Service - tehnologie standard de comunicații care extinde rețelele de voce GSM cu suport pentru caracteristicile de date;d) HAN - Home Area Network - rețea de comunicație cu sau fără fir, cu arie restrânsă de acțiune (în cadrul unei singure locuințe, gospodării, clădiri comerciale sau industriale etc.), care conectează dispozitive, echipamente și/sau aparate electrocasnice inteligente, sisteme de calcul, sisteme de alarmare locale, sisteme inteligente de măsurare și gestionare a energiei electrice și care poate comunica cu una sau mai multe rețele de comunicație aflate în afara ariei proprii de acțiune;e) HES - Head End System - centru de colectare a fluxului de date provenite din subsistemele de măsurare/concentratoarele de date, constituit din componente hardware și software, cu funcțiuni limitate de validare a datelor primite, componentă a sistemului central de achiziție, prelucrare și administrare a datelor de măsurare;f) interoperabilitate - capacitatea a două sau mai multe rețele, sisteme, dispozitive, aplicații sau componente de a conlucra, de a schimba și prelucra informații, la nivelul situat între două puncte de integrare succesive din structură, în scopul de a îndeplini funcții necesare;g) MDMS - Meter Data Management System - platforma software pentru stocarea și prelucrarea datelor provenite din unitățile HES ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice și interfațarea cu aplicații de facturare, de informare a utilizatorilor și a terților interesați, de prognozare a consumului de energie electrică etc.;h) OD - operatori de distribuție a energiei electrice care dețin concesiunea serviciului de distribuție a energiei electrice într-o zonă de concesiune;i) SMI - sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice;j) utilizator - utilizator de rețea electrică. În înțelesul prezentelor condiții-cadru, termenul face referire la: clientul final (casnic și noncasnic), prosumator și producător;k) zona de implementare a SMI - zonă de rețea de joasă tensiune compactă, delimitată geografic și funcțional; în mediul rural zona de implementare este satul, iar în mediul urban zona de implementare este zona în care se află localizate locurile de consum alimentate din același post de transformare.  +  Capitolul IV Planurile și calendarul de implementare a SMI  +  Articolul 4(1) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se întocmesc de către OD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice cuprind valorile investițiilor necesare, sursele de finanțare aferente, numărul de utilizatori care sunt integrați în SMI și procentul aferent din numărul total de utilizatori din zona de concesiune, defalcate anual.(3) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se detaliază în programele anuale de investiții ale OD, pe proiecte de implementare, cu precizarea zonelor de implementare în cadrul denumirii obiectivului de investiții, la categoria „Implementarea sistemelor de măsurare inteligentă“, în conformitate cu formatul prevăzut în machetele de monitorizare a activității operatorilor de distribuție concesionari, aprobate prin decizie a președintelui ANRE, în vigoare.(4) Valorile investițiilor din planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice sunt exprimate în termeni nominali ai anului 2018. (5) Pe baza planurilor de implementare a SMI propuse de către OD, ANRE întocmește calendarul de implementare a SMI la nivel național, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru, care se aprobă prin decizie a președintelui ANRE.  +  Capitolul V Structura recomandată și funcționalitățile SMI  +  Articolul 5Structura recomandată a SMI care se instalează conform calendarului de implementare a SMI aprobat se compune din următoarele elemente:a) subsistemul de măsurare, care include un contor capabil să înregistreze și să memoreze date de decontare, mărimi de instrumentație și date de stare cu marca de timp și care poate fi conectat la subsistemul de comunicație - prin modul de comunicație încorporat sau prin port dedicat conectării cu un modul de comunicație extern - pentru realizarea unei comunicații bidirecționale și componente/dispozitive necesare realizării funcției de măsurare, inclusiv elementele de securizare a acestora;b) subsistemul de comunicație, care asigură legătura dintre subsistemul de măsurare și sistemele tranzacționale de colectare și validare a datelor (HES), compus din: module de comunicație, linii/căi de comunicație pentru transmiterea datelor, concentratoare de date, dispozitive auxiliare pentru transmiterea datelor (repetoare, amplificatoare de semnal, filtre etc.). Comunicația între subsistemul de măsurare și sistemele tranzacționale de colectare și validare a datelor se va realiza bidirecțional, atât în regim automat, cât și prin comenzi „la cerere“;c) sistemul central de achiziție, validare, estimare/verificare a plauzibilității și editare a datelor înregistrate de subsistemul de măsurare, stocare pe termen lung și prelucrare/administrare a datelor (HES/MDMS).  +  Articolul 6(1) SMI implementate în România trebuie să îndeplinească funcționalitățile obligatorii prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru. (2) Funcționalitățile opționale prevăzute în anexa nr. 2 pot fi implementate de către OD la solicitarea utilizatorului, cu respectarea prevederilor prezentelor condiții-cadru.(3) În cazul implementării unor funcționalități opționale la solicitarea utilizatorului, costul componentelor suplimentare care trebuie instalate pentru activarea acestor funcționalități este suportat de către utilizator.  +  Capitolul VI Condiții minime obligatorii pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice  +  Secţiunea 1 Interoperabilitatea  +  Articolul 7(1) În cadrul planurilor de implementare a SMI se integrează numai contoare, concentratoare de date și aparate, dispozitive și echipamente auxiliare care sunt conforme prescripțiilor standardelor deschise și standardelor armonizate aplicabile domeniului din care acestea fac parte, valabile în România și în cadrul Uniunii Europene, edițiile aflate în vigoare la data implementării.(2) OD au obligația să asigure condiții de interoperabilitate, astfel încât procesele de schimbare a furnizorului și de transfer al datelor de măsurare către clienții finali/producători, furnizori și alți utilizatori de date de măsurare care au drept de acces la acestea să se efectueze fără costuri suplimentare generate de rezolvarea ulterioară a unor probleme de incompatibilitate, în cazul în care entitățile implicate utilizează standarde deschise, standarde armonizate și bune practici actuale din domeniu.  +  Secţiunea a 2-a Asigurarea securității, a protecției confidențialității datelor și a protecției sănătății persoanelor  +  Articolul 8(1) Aparatele, dispozitivele, echipamentele și alte elemente din structura SMI care utilizează frecvențele radio pentru transmisia datelor de măsurare trebuie să respecte, la punerea în funcțiune, cerințele esențiale de compatibilitate electromagnetică, precum și cerințele esențiale de protecție a sănătății persoanelor și de utilizare efectivă și eficientă a spectrului radio, prevăzute de legislația europeană și de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI.(2) SMI implementate îndeplinesc condițiile pentru asigurarea securității și protecția confidențialității datelor tranzitate prin elementele sistemelor, cu obligația OD de a asigura cel puțin următoarele:a) prevenirea divulgărilor neautorizate a unor date cu caracter personal;b) păstrarea integrității datelor pentru a preveni modificarea neautorizată;c) autentificarea eficientă a identității destinatarilor de date cu caracter personal; d) evitarea întreruperii serviciilor importante din cauza atacurilor la adresa securității datelor cu caracter personal;e) facilitarea desfășurării de controale corespunzătoare privind păstrarea datelor cu caracter personal stocate sau transmise dintr-un contor;f) controale corespunzătoare referitoare la acces și perioadele de păstrare;g) agregarea datelor ori de câte ori nu se solicită date la nivel individual.(3) Pentru datele colectate și tranzitate prin elementele din structura SMI, OD și furnizorii de energie electrică au obligația să asigure toate condițiile materiale și organizatorice prelucrării datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și în celelalte acte normative aplicabile în vigoare.(4) Pentru utilizarea în condițiile prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor a datelor de măsurare colectate prin subsistemele de măsurare trebuie obținut consimțământul utilizatorului pentru folosirea acestor date exclusiv pentru scopul în care au fost colectate.(5) Pentru obținerea consimțământului utilizatorului, OD atașează la documentele/conținutul documentelor de recepție semnate la instalarea echipamentului la locul de consum și/sau producere acordul întocmit conform modelului din anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru.  +  Capitolul VII Elaborarea planurilor de implementare a SMI  +  Articolul 9La elaborarea planurilor de implementare a SMI în zona de concesiune, OD respectă următoarele condiții:1. implementarea SMI se realizează pe zone de implementare, conform prevederilor din prezentele condiții-cadru;2. prioritizarea zonelor de implementare se realizează pe criterii de eficiență economică, coroborate cu criterii tehnice de securitate și de asigurare a condițiilor pentru participarea utilizatorilor la piața concurențială;3. prin implementarea SMI trebuie să se obțină beneficii la utilizatori și optimizarea consumului de energie electrică;4. implementarea SMI trebuie să conducă la îmbunătățirea administrării activelor rețelelor și a indicatorilor de calitate ai serviciului de distribuție a energiei electrice.  +  Articolul 10(1) Începând cu anul 2020, în zonele în care în următorii 5 ani urmează să se implementeze SMI, contoarele scoase din instalații la sfârșitul duratei normale de utilizare se înlocuiesc cu contoare integrabile în SMI. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.(2) La racordarea instalațiilor noilor utilizatori la rețelele electrice, OD montează contoare integrabile în SMI, cu respectarea prevederilor prezentelor condiții-cadru și a prevederilor legale în vigoare. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.(3) În cazul în care un utilizator solicită integrarea locului de consum și/sau de producere în SMI, OD instalează un contor care asigură comunicația de date către sistemul central prin intermediul unui modul de comunicație GSM/GPRS sau altă soluție tehnică cu un cost comparabil sau mai mic. Până la data integrării locului de consum în SMI conform calendarului de implementare aprobat, costurile suplimentare pentru realizarea integrării în SMI a locului de consum se suportă de către utilizator.  +  Capitolul VIII Evaluarea și monitorizarea implementării SMI  +  Articolul 11(1) Pe parcursul implementării SMI conform calendarului aprobat, OD transmit la ANRE, până la sfârșitul lunii februarie a anului curent, rapoarte privind stadiul implementării, pentru realizările anilor precedenți.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în conformitate cu machetele prevăzute în anexele nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezentele condiții-cadru.  +  Articolul 12(1) Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează și publică pe pagina proprie de internet un raport de analiză cu privire la stadiul implementării SMI la data de 31 decembrie a anului precedent.(2) Stadiul realizării planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice din calendarul aprobat, precum și rezultatele analizei prevăzute la alin. (1) pot conduce la revizuirea planurilor de implementare a SMI și modificarea calendarului de implementare a SMI.  +  Articolul 13(1) Revizuirea planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobate și modificarea calendarului de implementare a SMI, în ceea ce privește valoarea investițiilor în SMI și numărul de utilizatori integrați anual, se fac:a) la solicitarea scrisă a OD, însoțită de documente justificative care demonstrează necesitatea modificărilor propuse;b) la inițiativa ANRE, ca urmare a analizei rezultatelor obținute prin implementarea SMI, cu consultarea OD.(2) Revizuirea planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice din calendarul aprobat se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor condiții-cadru.  +  Articolul 14(1) OD întocmesc anual rapoarte de analiză privind modul de informare a utilizatorilor prin campaniile organizate conform prevederilor art. 17 alin. (2).(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE până la sfârșitul lunii februarie a anului curent pentru realizările anilor precedenți.  +  Articolul 15Rapoartele prevăzute la art. 14 conțin cel puțin:a) numărul campaniilor de informare inițiate: (i) de la data de început a implementării SMI conform calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, conform prevederilor art. 4, până la data de 31 decembrie a ultimului an de raportare;(ii) în ultimul an de raportare;b) enunțarea obiectivelor urmărite; c) descrierea mijloacelor folosite;d) precizarea caracteristicilor fiecărei campanii (numărul de utilizatori angrenați, zonele adresate, tipul de utilizatori: casnici, noncasnici, prosumatori, producători, alte elemente semnificative);e) prezentarea rezultatelor înregistrate atât ca urmare a campaniilor noi inițiate, cât și ca urmare a campaniilor realizate în perioadele precedente (feedback de la utilizatori, solicitări ale utilizatorilor survenite ca urmare a campaniilor de informare inițiate, gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, alte observații, comentarii, analize).  +  Capitolul IX Informarea utilizatorilor și facturarea pe baza consumului real  +  Articolul 16(1) OD și furnizorii asigură condițiile tehnice și organizatorice care să permită accesul utilizatorilor la datele de consum, cu obligația ca sistemele prin care se realizează accesul să respecte condițiile de securitate și protecție prevăzute la art. 8.(2) OD informează utilizatorii despre calendarul de implementare a SMI din zona de concesiune prin mijloace de informare selectate conform propriei strategii, informarea pe pagina proprie de internet a OD fiind obligatorie.(3) OD informează utilizatorii despre: beneficiile oferite de SMI, certificările metrologice ale contoarelor integrate în SMI, standardele/prevederile legale care atestă îndeplinirea condițiilor de calitate, privind siguranța sănătății populației, securitatea și protecția confidențialității datelor, stadiul actual al implementării SMI în zona de concesiune prin date sintetice.(4) OD informează utilizatorii despre datele de măsurare înregistrate de contor și scopul pentru care urmează a fi utilizate, precum și forma în care aceștia trebuie să își exprime consimțământul privind scopul în care sunt utilizate datele.(5) Informațiile transmise utilizatorilor de către OD referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă cel puțin la: transmiterea automată a datelor de măsurare aferente consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de consum, posibilitatea de implementare a funcționalităților opționale, posibilitatea repunerii sub tensiune de la distanță, reducerea duratei și simplificarea procesului de schimbare a furnizorului.(6) OD au obligația să informeze utilizatorii cărora urmează să le fie instalate contoare integrabile în SMI conform planificării din calendarul de implementare aprobat, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru instalare, prin mijloace de informare adecvate, la locul de consum respectiv (afișe, pliante, SMS etc.).(7) OD au obligația să asigure informarea și asistență corespunzătoare utilizatorilor la momentul instalării contoarelor, în special cu privire la:a) modul de utilizare a funcționalităților SMI în scopul obținerii beneficiilor pe care SMI le poate oferi acestora, posibilitatea de monitorizare și eficientizare a consumului de energie, inclusiv informații cu privire la măsurile de eficiență energetică;b) semnificația valorilor afișate pe ecranul contorului, modul de înregistrare și transmitere a indexului, modalitatea de accesare a datelor istorice de consum, repunerea sub tensiune în situația întreruperii alimentării cu energie electrică, datele de contact pentru informare și asistență.  +  Articolul 17(1) Mijloacele de informare care pot fi utilizate de OD sunt: publicarea pe pagina proprie de internet, afișarea la punctele unice de contact și la centrele de relații cu clienții, campanii de informare în mass-media locală și națională, distribuirea de materiale informative specifice: instrucțiuni, manuale de utilizare, pliante. Aceste recomandări nu sunt limitative. Fiecare OD poate elabora și aplica propria strategie de informare eficientă a utilizatorilor.(2) Pentru creșterea gradului de conștientizare și implicare a utilizatorilor în aplicarea funcționalităților SMI pentru obținerea de beneficii și creșterea eficienței consumului de energie electrică, OD pot iniția și susține campanii de informare prin care pun la dispoziția utilizatorilor recomandări, cu exemple ilustrative, privind comportamentul de consum și valorificarea funcționalităților puse la dispoziție de către SMI pentru obținerea de beneficii.  +  Articolul 18(1) În vederea facturării pe baza consumului real, OD asigură acces gratuit la datele de măsurare, într-un format-cadru convenit, furnizorilor care au contracte de furnizare a energiei electrice cu utilizatorii integrați în SMI, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare. (2) Accesul la datele de măsurare este asigurat de OD prin intermediul internetului sau prin alte mijloace tehnice. Modul de acces la datele de măsurare este adus la cunoștința utilizatorilor de date inclusiv prin mijloace de informare publică.(3) OD au obligația de a asigura accesul la datele istorice de consum, care cuprind datele de măsurare aferente lunii curente a anului curent, inclusiv cele aferente zilei precedente, astfel încât acestea să fie disponibile pentru utilizatori și furnizori, în mod continuu, nediscriminatoriu, cu respectarea condițiilor de securitate și protecție a confidențialității datelor. Actualizarea datelor de măsurare cu cele aferente consumului de energie electrică pentru ziua precedentă se realizează în intervalul orar 1.00-13,00 al zilei curente.(4) Furnizorii au obligația de a factura consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare colectate de SMI, la care au acces conform prevederilor alin. (3), pentru toți utilizatorii ale căror locuri de consum sunt integrate în SMI.(5) Furnizorii de energie electrică facturează consumul real de energie electrică, începând cu luna a doua după integrarea utilizatorilor în SMI, pe baza datelor de măsurare puse la dispoziție de către OD conform prevederilor alin. (3).(6) Cu excepția contoarelor instalate conform prevederilor art. 10 alin. (1) și (2), începând cu anul 2020, în zonele în care se realizează implementarea SMI conform calendarului de implementare aprobat, perioada de timp dintre momentul instalării contoarelor și cel al integrării contoarelor în SMI și asigurării accesului la datele de măsurare în conformitate cu prevederile alin. (3) este de cel mult 3 luni.(7) În cazul în care OD nu poate asigura accesul furnizorului la datele de măsurare din SMI din cauza defectării comunicației, acesta asigură prin alte mijloace transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) în perioada stabilită prin contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, astfel încât procesul de facturare a consumului real să respecte prevederile alin. (4).  +  Articolul 19Pe toată durata calendarului de implementare a SMI, lunar, în primele 5 zile ale lunii curente, OD transmit furnizorilor de energie electrică situația cu locurile de consum/de producere și consum integrate în SMI în luna precedentă, pentru care instalarea sistemelor și configurarea sunt finalizate și datele de consum au fost recepționate și înregistrate la nivelul MDMS.  +  Capitolul X Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 20La racordarea instalațiilor noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentelor condiții-cadru și a prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21(1) Orice utilizator existent poate solicita în scris OD integrarea în SMI.(2) OD răspunde în scris solicitării prevăzute la alin. (1) în termenul legal, transmițând utilizatorului informații privind perioada în care zona unde este localizat acesta este programată pentru implementarea SMI, conform calendarului aprobat, și condițiile integrării în SMI înainte de această perioadă, prevăzute la art. 10 alin. (3).(3) În cazul în care utilizatorul acceptă condițiile integrării în SMI, OD asigură instalarea contorului și integrarea consumatorului în SMI în cel mult 90 de zile calendaristice.  +  Articolul 22OD nu percep costuri pentru deconectarea/reconectarea utilizatorilor care sunt integrați în SMI, inclusiv în cazurile de nefuncționare temporară a SMI.  +  Articolul 23Costurile investițiilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 și 21 se includ în valorile investițiilor din planurile de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.  +  Articolul 24OD și furnizorii de energie electrică ai utilizatorilor care au fost integrați în SMI în cadrul proiectelor-pilot și al investițiilor realizate și acceptate de ANRE până în anul 2018 inclusiv asigură accesul la datele de măsurare, respectiv facturarea consumului real pe baza acestora începând cu data de 1 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile art. 18.  +  Anexa nr. 1la condițiile-cadru
  Calendarul de implementare a SMI
  Zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electriceAnulValoare investiții [lei]Număr de utilizatori integrați în SMICota utilizatorilor integrați în SMI din numărul total de utilizatori din zona de concesiune
  Surse proprii [lei]Surse împrumutate [lei]Contribuții financiare (inclusiv fonduri nerambursabile) [lei]
   2019     
  2020     
  2021     
  2022     
  2023     
  2024     
  2025     
  2026     
  2027     
  2028     
  NOTĂ:Valorile investițiilor sunt exprimate în valorile nominale ale anului 2018.
   +  Anexa nr. 2 la condițiile-cadru
  Funcționalități ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
  Nr. crt.ObiectivFuncționalitateDescriere
  I. Funcționalități obligatorii
  1.Pentru utilizatorSă furnizeze utilizatorului și oricărui terț desemnat de către acesta citiri din sistem, în vederea gestionării consumului/produceriiTransmiterea către utilizator sau către oricare terț desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, ușor de înțeles și de utilizat. Prin citiri se înțelege evoluția indexurilor cu marca de timp aferente consumului/producerii, cu periodicitate și pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită contractual.
  2.Pentru utilizatorSă actualizeze citirile menționate la punctul 1, cu o frecvență suficientă pentru a permite ca informațiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energieSubsistemele de măsurare/subsistemele de comunicație vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca datele privind consumul/producerea înregistrate pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea și extragerea datelor privind istoricul consumului/producerii. Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicație trebuie să permită înregistrarea datelor de consum/producere la cel puțin 15 minute și transmiterea acestora ca funcție de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform condițiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părți.
  3.Pentru operatorul de distribuție concesionarSă permită citirea la distanță a contoarelor de către operatorul de distribuție concesionarAceastă funcționalitate asigură citirea de la distanță a contoarelor, atât pentru energia injectată în rețea, cât și pentru energia consumată din rețeaua de distribuție a energiei electrice.
  4.Pentru operatorul de distribuție concesionarSă asigure o comunicare bidirecțională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum/producere și subsistemul central de gestiune a datelorSistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicația bidirecțională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum/producere și subsistemul central de gestiune a datelor, pentru a asigura cel puțin: - eliminarea deplasării la locul de consum/producere pentru activități operaționale curente; - configurarea de la distanță a transferului de date de la subsistemul de măsurare la HES/MDMS; - actualizarea securizată de la distanță a softului intern al contorului (fără a afecta zona metrologică); - monitorizarea funcționării sistemului de măsurare inteligentă prin sesizarea și înregistrarea unor mărimi de instrumentație și a unor alarme și executarea de la distanță a unor acțiuni necesare conform procedurilor operaționale și de lucru în vigoare; - sincronizarea referinței de timp - contoarele, prin softul intern și infrastructura de comunicații aferentă, trebuie să aibă capacitatea de a sincroniza datele măsurate cu datele recepționate de sistemul central, suficient de frecvent, astfel încât să se poată obține beneficiile generate de alte funcționalități; - actualizarea de la distanță a tipurilor de tarife configurabile, aflate în vigoare conform reglementărilor și/sau prevederilor contractuale în vigoare.
  5.Pentru operatorul de distribuție concesionarSă permită citiri suficient de frecvente pentru ca informațiile să fie utilizate în managementul operațional al rețelei, precum și la planificarea dezvoltării rețelei Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea mentenanței și a dezvoltării rețelei de distribuție. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie relevante și suficiente pentru a permite optimizarea funcționării rețelelor de distribuție a energiei electrice și pentru a crește eficiența acestora.
  6.Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energieSă permită aplicarea de sisteme tarifare avansateSistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită obligatoriu aplicarea de structuri tarifare avansate (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 min. atât în ore de vârf, cât și în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a intervalelor orare).
  7.Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energieSă permită controlul de la distanță al deconectării/reconectării în rețea sau limitarea puteriiSistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecție privind utilizarea rețelei pentru utilizatori, permițând limitarea puterii absorbite. Funcționalitatea conduce la simplificarea proceselor de deconectare și reconectare, în conformitate cu prevederile legale. Această funcționalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgențelor de ordin tehnic, care pot afecta rețeaua, precum și limitarea dezechilibrelor în piața de energie electrică.
  8.Pentru securitatea și protecția datelorSă asigure comunicări securizate ale datelorSistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate și protecție a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securitate a datelor trebuie să poată fi implementate și în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente la domiciliul clientului final (conform nivelului de securitate care trebuie definit și asigurat la implementarea comunicației locale (HAN), corespunzător funcționalității opționale implementate).
  9.Pentru securitatea și protecția datelorSă prevină, să detecteze și să transmită către subsistemul central semnalizările legate de accesul neautorizat Această funcționalitate are scopul de a asigura securitatea și siguranța în caz de acces neautorizat și impune obligația de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare inteligentă și operatorii de distribuție împotriva tentativei de utilizare neconformă a rețelei, fraudei informatice și de altă natură. Această funcționalitate impune obligația de a dota sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectare și semnalizare către subsistemele centrale a tentativelor de acces neautorizat, precum și organizarea sistemelor de alarmare și intervenție rapidă, pentru minimizarea efectelor tentativelor de fraudă asupra sistemului.
  10.Pentru producția descentralizatăSă asigure măsurarea energiei electrice active, separat, atât a cantității absorbite de către utilizator, cât și a cantității injectate în rețea De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactiveAceastă funcționalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducția locală de energie electrică produsă din surse regenerabile și/sau cogenerare de înaltă eficiență de mică putere, cu consumul din rețeaua de distribuție, la același loc de consum și/sau producere. Această funcție trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de utilizatori care dețin microproducție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  11.Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestoraSă permită identificarea automată a defecțiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătățirea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electriceSistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită înregistrarea informațiilor cu privire la întreruperile neplanificate, la căderile de tensiune, la durata acestora și să permită înregistrarea de date cu privire la durata depășirii limitelor de tensiune și de putere acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depășirea și a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele centrale trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste date și a le pune la dispoziția utilizatorului/furnizorului în cazul reclamațiilor/cererilor de informații legate de indicatorii de performanță a serviciului de distribuție a energiei electrice din standardul de performanță în vigoare.
  12.Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestoraInfrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puțin unui contor pentru balanță la fiecare post de transformare (PT) pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice și nontehnice prin analizarea balanțelor de energie.Datele înregistrate de contoare pentru balanță contribuie la gestionarea pierderilor tehnice și nontehnice. Această funcționalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor, în special a celor nontehnice. Contoarele pentru balanță sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcționalități.
  II. Funcționalități opționale
  13. Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptoarele de la domiciliul clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilități - Home Area Network (HAN).Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare (gaze naturale, apă). Comunicația ar trebui să se bazeze pe standardele deschise și protocoalele general aplicabile, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în zona metrologică și în memoria de stocare a datelor.
  14. Subsistemul central ar trebui să stocheze datele de măsurare cel puțin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamații sau recuperare a eventualelor datorii.Această funcționalitate privește subsistemul central și vizează păstrarea datelor istorice de consum pentru o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât în ceea ce privește activitatea de facturare și litigiile comerciale, cât și în ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal.
  15. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă aferentă unei zone de implementare trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
  16. Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicație ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp.Datele memorate local (în contor, în concentrator sau în alte dispozitive montate pe lanțul de transmitere a datelor aflate în amonte de HES/MDMS) trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (minimum 35 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiții de siguranță în cazul în care nu se reușește accesarea subsistemului de măsurare de la distanță pentru colectarea datelor. Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicații trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.
   +  Anexa nr. 3^1^1) Tabelul este reprodus în facsimil.la condițiile-cadru
  Indicatorii de performanță a implementării SMI
  Denumire operator de distribuție concesionar al energiei electrice:Perioada de raportare:*Înregistrările din sistemul central pe baza cărora s-au efectuat calculele prin care s-au determinat ratele zilnice de succes ale transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS se vor păstra de către OD pe o durată care coincide cu durata de utilizare a contoarelor ale căror date de identificare au fost utilizate în calcule.**Datele care se au în vedere la determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii sunt datele de decontare definite în codul de măsurare a energiei electrice în vigoare.***La determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii datelor de la contor la HES/MDMS nu se iau în considerare utilizatorii integrați în SMI care sunt deconectați pentru revizii tehnice și/sau intervenții ale OD în rețele, ca urmare a unor incidente/deranjamente, operațiuni de mentenanță planificate, inclusiv fenomene meteorologice deosebite, sunt autodeconectați sau sunt deconectați de către OD în baza unor prevederi legale.**** Indicatorul se va raporta începând cu anul 2020.
   +  Anexa nr. 4la condițiile-cadru
  Date tehnico-economice privind implementarea SMI
  Denumire operator de distribuție concesionar al energiei electrice:Anul de raportare:
  Nr. crt.Denumire indicatorUMValoare
  1.Numărul total de utilizatori din zona de concesiune la sfârșitul anului de raportate  
  2.Numărul de posturi de transformare/puncte de alimentare integrate în SMI la sfârșitul anuluibuc. 
  3.Numărul total de utilizatori integrați în SMI la sfârșitul anului, din care:  
  4.- numărul de clienți finali casnici integrați în SMI  
  5.- numărul de clienți finali noncasnici integrați în SMI  
  6.- numărul de prosumatori integrați în SMI  
  7.- numărul de producători integrați în SMI  
  8.Numărul total de contoare SMI monofazate instalate la sfârșitul anului, din care:buc. 
  9.- în anul de raportarebuc. 
  10.Numărul total de contoare SMI trifazate instalate la sfârșitul anului, din care:buc. 
  11.- în anul de raportarebuc. 
  12.Numărul total de concentratoare instalate la sfârșitul anului, din care:buc. 
  13.- în anul de raportarebuc. 
  14.Numărul total de contoare de balanță instalate la sfârșitul anului, din care:buc. 
  15.- în anul de raportarebuc. 
  16.Numărul cumulat de utilizatori care au refuzat instalarea SMI  
  17.Numărul cumulat de utilizatori care au solicitat integrarea în SMI din zone aflate în afara calendarului de implementare aprobat, din care:  
  18.- în anul de raportare  
  19.Numărul total de contoare SMI cu modul de comunicație PLC  
  20.Numărul total de contoare SMI cu modul de comunicație de tip ...... *  
  21.Costul total al investiției pentru implementarea SMI în anul de raportarelei 
  22.Beneficii** înregistrate, din care: ................ lei 
  23.Reducerea costurilor cu citirile contoarelor: V_cca – V_ccreflei 
  Valoarea costului cu citirea contoarelor în anul de raportare - V_ccalei 
  Valoarea costului cu citirea contoarelor în anul de referință - V_ccreflei 
  24.Reducerea costurilor cu deconectările/reconectările: V_dra – V_drreflei 
  Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în anul de raportare - V_dralei 
  Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în perioada similară din anul de referință - V_drreflei 
  25.Reducere altor costuri de operare și mentenanță a rețelelor în zonele în care s-au implementat SMI: V_aref – V_aalei 
  Valoarea costurilor în anul de raportare - V_aalei 
  Valoarea costurilor în anul de referință - V_areflei 
  26.Reducerea CPT: V_CPTa – V_CPTreflei 
  MWh 
  Valoarea CPT în anul de raportare - V_CPTalei 
  MWh 
  Valoarea CPT în perioada similară din anul de referință - V_CPTreflei 
  MWh 
  27.Alte beneficii înregistrate în anul de raportare (a se explicita)lei 
  * Se detaliază pentru fiecare tip de comunicație, altul decât PLC, numărul de contoare SMI.** Anul de referință este anul 2018.
   +  Anexa nr. 5la condițiile-cadru
  ACORD
  privind utilizarea datelor cu caracter personal colectate prin sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice
  Subsemnatul, ..............., domiciliat în ................., str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul ............., am luat cunoștință de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, privind obligația operatorului de date cu caracter personal de a asigura protecția acestora și de a le utiliza în condiții de legalitate prevăzute în același regulament.Am luat cunoștință de faptul că datele colectate prin sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice (date de decontare, mărimi de instrumentație și date de stare*) în care este integrat contorul seria ............, montat la locul meu de consum și/sau de producere, de la adresa: ........................................................,*) Date de decontare - date necesare pentru facturare: indexuri de energie, indexuri diferențiate pe structuri tarifare, inclusiv cele memorate la intervale de timp egale și sincronizate cu ceasul de timp real, puterea activă maximă de lungă durată pentru fiecare sfert de oră bloc, ceas de timp real, curbe de sarcină de indexuri, tentativă de fraudă.care sunt date cu caracter personal, vor fi utilizate de către operatorul de distribuție cu respectarea prevederilor regulamentului mai sus menționat, exclusiv pentru:– facturarea cantității de energie electrică consumate/produse,– monitorizarea parametrilor electrici prevăzuți în avizul de racordare la rețelele electrice de distribuție a energiei electrice,– monitorizarea parametrilor necesari pentru determinarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice.Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele mai sus menționate, exclusiv pentru scopurile precizate, pe durata de valabilitate a contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, de către operatorul de distribuție a energiei electrice (denumirea) ................. care a instalat contorul mai sus menționat, integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice.
  Data ...............
  Semnătura ..................
  Mărimi de instrumentație - mărimi instantanee: puterea electrică activă/reactivă, tensiunea, curentul, frecvența rețelei.Date de stare - informații cu privire la evenimente și mărimi de stare, de exemplu: stare conectat/deconectat, mărime electrică încadrată sau nu întrun interval de variație predefinit etc.
  -----