ORDIN nr. 177 din 10 octombrie 2018privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 12 octombrie 2018    Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Condițiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari realizează analize cost-beneficiu pentru stabilirea planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în zona de concesiune, defalcate anual, pentru perioada 2019-2028.(2) Analizele cost-beneficiu trebuie să reflecte prin structura costurilor luate în considerare îndeplinirea funcționalităților obligatorii prevăzute în prezentul ordin, precum și beneficiile obținute, inclusiv la clienții finali, după instalarea sistemelor.  +  Articolul 3(1) Proiectele de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice care, ca urmare a analizelor cost-beneficiu prevăzute la art. 2, sunt eficiente din punct de vedere economic se includ în planurile anuale de investiții, începând cu anul 2019, cu respectarea cadrului de reglementare în vigoare.(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească Condițiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național.  +  Articolul 4(1) În baza analizelor cost-beneficiu realizate conform prevederilor art. 2 și 3, operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei propunerile privind planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru perioada 2019-2028, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică propunerile prevăzute la alin. (1) și solicită, după caz, modificarea sau completarea planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(3) În funcție de ponderea investițiilor pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în valoarea totală a programelor de investiții anuale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei are dreptul să solicite modificarea propunerilor privind planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice prevăzute la alin. (1), astfel încât să nu fie afectate siguranța, fiabilitatea și eficiența rețelei.  +  Articolul 5(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei aprobă calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național în baza planurilor prevăzute la art. 4 și ținând seama de:a) rezultatele înregistrate la implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice prin proiecte-pilot în perioada 2014-2016 și prin investițiile realizate în anii 2017 și 2018;b) ponderea valorii proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în valoarea anuală a programelor de investiții propuse de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari.(2) Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național se va realiza astfel încât:a) clienții finali din zonele în care consumul mediu anual pe loc de consum este mai mare decât un prag, exprimat în kWh, propus de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari în cadrul proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, înaintate conform prevederilor art. 3 și 4, precum și producătorii/prosumatorii racordați la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024;b) clienții finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă la nivel național, exclusiv în condiții de eficiență a investițiilor.(3) Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național prevăzut la alin. (1) se poate revizui anual - conform prevederilor prezentului ordin - și se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și pe pagina de internet a operatorilor de distribuție concesionari.  +  Articolul 6Operatorii de distribuție concesionari, furnizorii și utilizatorii din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 19 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 octombrie 2018.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 10 octombrie 2018.Nr. 177.  +  ANEXĂCONDITII-CADRUpentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național