HOTĂRÂRE nr. 801 din 10 octombrie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 12 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Aparatul propriu al Ministerului Muncii și Justiției Sociale are un număr maxim de 424 de posturi, finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.2. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Personalul prevăzut la alin. (2) își desfășoară activitatea pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 18 luni.3. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Ministrul muncii și justiției sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general și 2 secretari generali adjuncți.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea procedurii, dispozițiilor legale și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 octombrie 2018.Nr. 801.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Muncii și Justiției Sociale
  ----