LEGE nr. 2 din 17 ianuarie 2000privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 18 ianuarie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 24 ianuarie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 8) va avea următorul cuprins:"8) portul, fără drept, în locurile şi împrejurările în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, al cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori al altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru tăiere, impungere sau lovire, precum şi folosirea în asemenea locuri sau împrejurări a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice;"2. La articolul 2, după punctul 8) se introduc punctele 8^1)-8^4) cu următorul cuprins:"8^1) importul sau procurarea din ţara, în vederea comercializării, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteză mai mare de 220 m/s. Se exceptează de la aceasta prevedere armele cu aer comprimat sau cu gaze comprimate destinate pentru a fi folosite la antrenamente şi competitii de către Federaţia Română de Tir, de cluburile şi asociaţiile sportive cu secţii de tir, afiliate la aceasta federatie, care pot dobândi, deţine şi folosi arme din această categorie conform standardelor sportive internaţionale;8^2) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;8^3) vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, persoanelor care au săvârşit acte de violenta menţionate în cazierul judiciar, precum şi persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat de policlinica teritorială;8^4) netinerea evidentei de către magazinele autorizate a cumparatorilor armelor prevăzute la pct. 8^2) în registre speciale, vizate de organele de poliţie, în care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihica, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de arma, este scutit de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi certificatul de sănătate neuropsihica, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat să prezinte numai cazierul judiciar."3. La articolul 2, punctul 17) va avea următorul cuprins:"17) servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice, în localurile publice şi în afară acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare;"4. La articolul 2, după punctul 17) se introduc punctele 17^1) şi 17^2) cu următorul cuprins:"17^1) servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afară acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau a altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participanţi;17^2) desfacerea băuturilor alcoolice sau comercializarea acestora în spaţii amenajate la intrarea sau în curţile spitalelor şi ale altor unităţi sanitare, centrelor de plasament al minorilor, unităţilor sau instituţiilor de învăţământ, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora, precum şi în bufetele de incinta din aceste locuri sau în spaţii productive;"5. La articolul 2, punctul 21) va avea următorul cuprins:"21) neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu sau specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distractie sau de agrement pe care le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea;"6. La articolul 2, după punctul 22) se introduce punctul 22^1) cu următorul cuprins:"22^1) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00, prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinaţia de locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora;"7. La articolul 2, după punctul 24) se introduce punctul 24^1) cu următorul cuprins:"24^1) nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 3 alin. 2 şi 3." 8. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 80.000 lei la 400.000 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 9), 12), 15), 16), 18), 19), 25), 28) şi 29); b) cu amendă de la 150.000 lei la 800.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 3 luni, cele prevăzute la pct. 1), 10), 14), 17^2), 20), 22), 23) şi 26); c) cu amendă de la 400.000 lei la 2.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni, cele prevăzute la pct. 2), 5), 6), 7), 8), 8^1), 8^2), 8^3), 8^4), 11), 13), 17), 17^1), 21), 22^1), 24) şi 27); d) cu amendă de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la 3 luni la 6 luni fapta prevăzută la pct. 24^1).În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 7, 17^1) şi 21) se dispune şi măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.În cazul repetarii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 17), 17^2), 18) şi 22^1) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.În cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 24^1) se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a localului public.Suspendarea activităţii localului public ori retragerea autorizaţiei de funcţionare a acestuia se dispune de către organul care a eliberat autorizaţia, la propunerea organului constatator, căruia i se comunică în scris măsura luată, în termen de 5 zile de la data sesizării.În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 27), 28) şi 29) sesizarea se poate face şi de către organele de ocrotire socială.Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice."9. La articolul 7, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Contravenţiile se constata de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau subofiterii de poliţie ori de către ofiţerii, maistrii militari, subofiterii sau militarii din jandarmerie, angajaţi pe bază de contract."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În cazul proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, întocmite de organele primăriilor şi ale jandarmeriei, faţă de care se apreciază ca sancţiunea amenzii este neîndestulătoare, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată celui mai apropiat organ de poliţie pentru ca acesta, dacă este cazul, sa îl retina pe făptuitor şi sa îl înainteze instanţei de judecată."11. La articolul 16, alineatele 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:"Dacă amenda nu a fost achitată de către contravenient până la expirarea termenului fixat şi se constată că acesta se sustrage cu rea-credinţa, instanţa va dispune transformarea acesteia în închisoare contravenţională, ţinând seama de partea din amenda rămasă neachitata.Transformarea amenzii în închisoare contravenţională se va face socotind o zi de închisoare pentru o sumă stabilită şi reactualizata prin hotărâre a Guvernului, fără a se putea depăşi maximul special al închisorii contravenţionale prevăzute ca sancţiune alternativa la contravenţia săvârşită."  +  Articolul 2Legea nr. 61/1991, republicată, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------