NORME TEHNICE din 1 noiembrie 1999privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 18 ianuarie 2000



   +  Capitolul 1 Scopul  +  Articolul 1Scopul prezentelor norme tehnice este:1. sa stabilească principiile care stau la baza delimitării zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice;2. sa identifice normele şi procedurile tehnice în care sunt precizate dimensiunile zonelor de protecţie şi de siguranţă;3. sa propună dimensiunile zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru acele capacităţi energetice pentru care nu sunt stabilite distanţe reglementate, echivalente acestor zone, în normativele sau în reglementările existente.  +  Articolul 2Aplicarea acestor norme tehnice urmăreşte să asigure prin proiectare, execuţie, exploatare şi întreţinere funcţionarea normală a instalaţiilor şi construcţiilor energetice de producţie, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, astfel încât să fie asigurate: protecţia oamenilor şi a mediului înconjurător, folosirea raţională a terenurilor, respectarea regimului proprietăţilor, a servituţilor şi restrictiilor impuse prin lege vecinatatilor/de vecinătăţi capacităţilor energetice.  +  Capitolul 2 Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezentele norme tehnice se integreaza în ansamblul reglementărilor pe baza cărora se emit autorizaţii de înfiinţare şi funcţionare de către autoritatea competentă.  +  Articolul 4Solicitanţii unei autorizaţii de înfiinţare şi de funcţionare pentru capacităţi noi şi/sau existente se vor asigura ca în documentaţia anexată la cererea de acordare a acestor autorizaţii să fie evidentiate şi stabilite zonele de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice definite conform acestor norme tehnice.  +  Articolul 5În înţelesul prezentelor norme tehnice prin capacităţi energetice se înţelege:1. capacităţi de producere a energiei electrice şi termice;2. instalaţii de transport şi distribuţie a energiei electrice cu tensiuni peste 1 kV;3. instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice.  +  Articolul 6Normele tehnice nu se aplică la:1. centrale nuclearoelectrice, pentru care zonarea se face în conformitate cu normele de securitate nucleara aprobate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu excepţia acelor obiecte tehnologice clasice aparţinând centralelor nuclearoelectrice pentru care zonele de protecţie şi de siguranţă depăşesc limita zonei de excludere stabilite în jurul fiecărui reactor nuclear, potrivit normelor menţionate anterior;2. acumulatori, grupuri mobile, instalaţii amplasate pe vehicule de orice fel;3. surse stationare de energie electrica în curent continuu;4. instalaţii energetice din marea teritorială;5. sursele de încălzire a imobilelor de locuit şi similare, amplasate în interiorul acestora, precum şi la sursele cu o putere sub 250 kW;6. instalaţiile electrice cu caracter special, destinate tractiunii electrice, industriei miniere, electrochimiei etc., supuse unor norme specifice.  +  Capitolul 3 Abrevieri  +  Articolul 7Abrevierile utilizate în contextul prezentelor norme tehnice au următoarele semnificatii:    CET Centrala electrica de termoficare (cogenerare)    CD Centrala electrica echipata cu motoare Diesel    CLU Combustibil lichid uşor    CNE-PC Centrala nuclearoelectrica - parte clasica. În înţelesul            prezentelor norme tehnice, reprezintă acele obiecte tehnologice            clasice (nenucleare) aparţinând centralei nuclearoelectrice,            pentru care zonele de protecţie şi de siguranţă depăşesc limita            zonei de excludere stabilite în jurul fiecărui reactor nuclear,            în conformitate cu normele de securitate nucleara aprobate de            Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare.     CT Centrala termica    CTE Centrala termoelectrica    CTG Centrala electrica echipata cu turbine cu gaze    CCGA Centrala electrica cu ciclu combinat gaze-abur    CHE Centrala hidroelectrica    CHEAP Centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompare    CHEMP Centrala hidroelectrica de mica putere    MHC Microhidrocentrala    MW Megawatt    PE Cod de norme tehnice în domeniul energiei    P.S.I. Prevenirea şi stingerea incendiilor  +  Capitolul 4 Acte normative de referinţa  +  Articolul 8Aplicarea dispoziţiilor prezentelor norme tehnice se face prin coroborarea acestora cu dispoziţiile următoarelor acte normative:1. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;2. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica;3. Hotărârea Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice;4. Legea protecţiei mediului nr. 137/1995;5. Legea apelor nr. 107/1996;6. Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară;7. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;8. Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;9. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;10. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 12 Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997; 13. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică.  +  Articolul 9Legislaţia şi reglementările tehnice specifice domeniului energetic, precum şi cele specifice altor domenii de activitate - cai ferate, gospodărirea apelor -, aplicabile anumitor categorii de capacităţi energetice, sunt cuprinse în anexa nr. 1.  +  Capitolul 5 Delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice  +  Articolul 10În prezentele norme tehnice sunt delimitate zonele de protecţie şi de siguranţă pentru următoarele tipuri de capacităţi energetice:A. Capacităţi de producere a energiei electrice şi termice A.1. Centrale termoelectrice (CTE), centrale electrice de termoficare (CET), centrale termice echipate cu cazane de abur şi apa fierbinte (CT), centrale electrice echipate cu motoare Diesel (CD), centrale electrice echipate cu turbine cu gaze (CTG), centrale electrice cu ciclu combinat abur-gaze (CCGA)A.1.1. Construcţii, instalaţii şi amenajări din incinta imprejmuita a centralei:A.1.1.1. Clădirea principalaA.1.1.2. Instalaţii electrice cu tensiuni peste 1 kV: statie electrica de transformare şi conexiuni, posturi de transformare, puncte de alimentare A.1.1.3. Clădiri tehnologice, de producţie şi depozitare: statie de tratare chimica a apei, staţii de pompare, staţii de concasare cărbune, turnuri pentru benzi transportoare, staţii compresoare, ateliere de reparaţii electrice şi mecanice, laboratoare, depozite şi magazii, depozite de hidrogen şi dioxid de carbon, de oxigen şi acetilenaA.1.1.4. Depozite de combustibili lichizi şi solizi, fluide combustibile: depozit de pacura în rezervoare, depozit de motorina în rezervoare, depozit de ulei în rezervoare sau butoaie, depozit de combustibil lichid uşor (CLU), depozit de butan în butelii, depozit de cărbuneA.1.1.5. Construcţii, instalaţii şi reţele de gaze naturale: statie de reglare gaze, estacade pentru conducte de gaze, canale pentru conducte de gazeA.1.1.6. Drumuri de incinta de acces tehnologic şi P.S.I. A.1.1.7. Cai ferate industriale interioare pentru transport combustibil, materiale, chimicale şi echipamente, cai de rulare pentru transformatoare de putere, cai de rulare pentru macarale portalA.1.1.8. Reţele de conducte tehnologice: estacade pentru conducte de apa tratata, aer comprimat, hidrogen, cabluri electrice, canale subterane pentru conducte de apa bruta, de răcire, industriala, potabilă, conducte de alimentare cu combustibil lichid, canalizari diferite, canale şi tunele pentru cabluri electriceA.1.2. Construcţii, instalaţii şi amenajări în afară incintei imprejmuite a centralei:A.1.2.1. Amenajări hidrotehnice: regularizări cursuri de apa, baraje de derivatie, casa site şi gratare, canale deschise de aductiune şi evacuare, conducte subterane pentru apa industriala, puţuri de captare a apei potabile, conducte subterane pentru apa potabilă şi ape menajere, tunele de evacuare a apei caldeA.1.2.2. Staţii de captare, pompare, tratare a apei, tratare a apei menajereA.1.2.3. Depozite de zgura şi cenusa:- dig de vale cu baraj şi diguri de compartimentare, statie de pompe de recirculare şi estacade de conducte pentru hidroamestec;- dig de şes cu dig de contur şi diguri de compartimentare, statie de pompe de recirculare şi estacade de conducte pentru hidroamestecA.1.2.4. Instalaţii de cantarire/dezghetare a combustibiluluiA.1.2.5. Reţele tehnologice (telecomunicaţii, linii electrice aeriene sau în cablu etc.)A.1.2.6. Drumuri industriale: drumuri de acces la incinta propriu-zisa, drumuri de exploatare la lucrări exterioare incinteiA.1.2.7. Cai ferate industriale: cai ferate în antestatia tehnica a centralei, cai ferate de racord la incinta, cai ferate pentru instalaţii speciale: cantarire vagoane din mers, tunele de dezghet, culbutori de descărcareA.2. Centrale nuclearoelectrice - parte clasica (CNE-PC) pentru obiectele: amenajări hidrotehnice, staţii de captare, pompare, tratare a apei şi de tratare a apei menajere, drumuri industriale, cai ferate industriale, racorduri de telecomunicaţii şi alimentare cu energie electrica, aeriene sau în cablu, alte obiecte tehnologice clasice (nenucleare) aparţinând centralei nuclearoelectrice, pentru care zonele de protecţie şi de siguranţă depăşesc limita zonei de excludere stabilite în jurul fiecărui reactor nuclear, conform normelor de securitate nucleara aprobate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare; în ultima categorie pot intra şi obiecte de natura celor enumerate la lit. B şi CA.3. Amenajări hidroenergetice (centrale hidroelectrice - CHE, centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare - CHEAP)A.3.1. Clădirea centralei cu uvraje anexeA.3.1.1. Clădirea centraleiA.3.1.2. Instalaţii electrice cu tensiuni peste 1 kV: statie electrica de transformare şi conexiuni, posturi de transformare, puncte de alimentare A.3.1.3. Clădiri tehnologice, de producţie şi depozitare: ateliere de reparaţii electrice şi mecanice, laboratoare, depozite şi magazii, depozit de oxigen şi acetilena, staţii de compresoare, staţii de pompare epuizmente, incendii şi apa potabilă, centrale termiceA.3.1.4. Depozite de combustibili lichizi şi solizi pentru centrale termice, depozit de ulei în rezervoare sau butoaieA.3.1.5. Drumuri de incinta de acces tehnologic şi P.S.I.A.3.1.6. Cai ferate industriale pentru transport materiale şi echipamente, cai de rulare pentru macarale portalA.3.1.7. Reţele de conducte tehnologice, conducte de apa de răcire, aer comprimat, cabluri electrice, canale subterane pentru conducte de apa de răcire, potabilă şi pentru stingerea incendiilor, canale şi tunele pentru cabluri electrice, galerii de accesA.3.2. Construcţii, instalaţii şi amenajări hidrotehnice în cadrul amenajării hidroenergeticeA.3.2.0. Chiuveta lacA.3.2.1. Baraj cu echipamente aferente, inclusiv evacuatoriA.3.2.2. Priza de apa (turnul vanelor, vane, gratare, instalatie de deviere plutitori, instalaţii de curatat gratare, instalaţii de actionare)A.3.2.3. Golire de fund, casa vane, accesA.3.2.4. Galeria (canalul) de aductiune (aductiune, traversari etc.)A.3.2.5. Castel de echilibru şi casa vaneA.3.2.6. Aductiuni secundare (galerii, canale, traversari)A.3.2.7. Captare (priza tiroleza): lac, gratare, galerie colectoare, organ de reglaj, denisipator, stavila spalare)A.3.2.8. Galerie (canal) fugaA.3.2.9. Diguri şi contracanaleA.3.2.10. Conducta forţată şi galerii de acces la conductaA.3.2.11. Ecluza, avanport, port amonte, port avalA.3.3. Alte amenajări în afară incinteiA.3.3.1. Drumuri de acces la obiectivele amenajării hidroenergeticeA.3.3.2. Cai ferate industrialeA.3.3.3. Depozite de echipamente. Instalaţii de telecomanda, telecomunicaţii şi telemasura în afară incintei (în cablu şi aeriene)A.3.3.4. Instalaţii de avertizare şi alarmare în caz de accidente la barajeA.3.3.5. Instalaţii de semnalizare şi dirijare navigaţieA.3.3.6. Instalaţii UCC în afară construcţiilor hidrotehnice (tubatii piezometrice, foraje hidroenergetice de observatie, foraje de drenaj, dispozitive hidrometrice, borne şi pilastri de măsura etc.)A.3.3.7. Construcţii amenajare versanţiA.3.3.8. Construcţii regularizare albieB. Instalaţii de transport şi distribuţie a energiei electrice:B.1. Reţele electrice de înaltă tensiune: staţii electrice de înaltă tensiune, linii electrice aeriene/în cablu de înaltă tensiuneB.2. Reţele electrice de medie tensiune: posturi de transformare de medie tensiune, linii electrice aeriene/în cablu subteran de medie tensiuneC. Instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice:C.1. Reţele termice subterane şi supraterane (estacade de conducte, canale subterane, platforme de vane, staţii de pompe pentru termoficare)C.2. Puncte termice.  +  Articolul 11La delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice se vor lua în considerare complexul de factori naturali, economici şi sociali ai zonei şi caracteristicile acestora, astfel încât coexistenta ansamblului să asigure funcţionarea normală a capacităţilor energetice, evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului.  +  Articolul 12Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se asigura:1. exploatarea corespunzătoare a capacităţilor energetice;2. accesul în cazul activităţilor de întreţinere, revizii, reparaţii;3. evitarea expunerii capacităţilor energetice la: a) riscuri tehnologice (RT) determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendiu, explozii, radiatii şi de poluare a aerului, apei şi solului; b) riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane (RA): apropieri periculoase, alunecări de teren, surpari rezultate din defrisari; c) riscuri naturale (RN), cum ar fi: activităţi seismice, nisipuri mişcătoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenţi, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile, ape subterane.  +  Articolul 13Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se protejeaza vecinătăţile acestora la următoarele riscuri (RS):1. explozii şi/sau incendii la componente ale capacităţilor energetice;2. emisii de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, concentratii microbiene sau bacteriene;3. riscul prin electrocutare;4. radiatii, electricitate statica, temperaturi periculoase;5. ruperi, prabusiri şi proiectari la distanta ale unor părţi de construcţii şi instalaţii;6. răspândirea reziduurilor nocive (cenusa, ape poluante, gaze de ardere) în cazul depăşirii accidentale a normelor în vigoare;7. zgomot peste limitele admise în cazul depăşirii accidentale a normelor în vigoare;8. accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice.  +  Articolul 14Delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice se face avându-se în vedere următoarele elemente:1. caracteristicile tehnice şi constructive specifice fiecărui obiectiv energetic sau componentelor acestuia, stabilite prin proiecte, aprobări, acorduri şi avize;2. gradul de rezistenta la foc a construcţiilor, instalaţiilor şi depozitelor, definit conform P 118-99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;3. categoria de pericol de incendiu a construcţiilor, instalaţiilor şi depozitelor, definită conform P 118-99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;4. clasele de periculozitate a materialelor şi substanţelor depozitate, definite conform P 118-99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;5. zonarea mediilor cu pericol de explozie, conform PE 009-93 - Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice şi termice şi NP 004-96 - Norme tehnice privind proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea statiilor de alimentare cu carburanţi - benzinarii;6. condiţii ce impun măsuri de protecţie sanitară, de protecţie a muncii şi amplasări speciale în raport cu vecinătăţile.  +  Articolul 15Actele normative care stabilesc dimensiunile distantelor minime de protecţie asimilabile zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru capacităţi energetice de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, luând în considerare varianta tehnica concretă; distanţe sau măsuri, în cazul în care condiţiile permit acest lucru; date de fundamentare, precum: studii de impact, studii de trafic, alte documentaţii pentru acordurile, avizele necesare în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, utile în definirea zonelor de protecţie şi de siguranţă, sunt precizate în anexa nr. 2.  +  Articolul 16Zonele de protecţie şi de siguranţă pentru capacităţi energetice pentru care nu exista reglementări anterioare echivalente şi pentru care nu se intrevede întocmirea unor reglementări distincte sunt:1. Pentru A.1.1.8 şi C.1: a) zona de protecţie - suprafaţa de sub conducte şi suporturi, corespunzătoare proiectiei acesteia în plan orizontal; b) zona de siguranţă - în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecţie.2. Pentru A.3.1: a) mărimea zonei de protecţie depinde de puterea electrica instalata, astfel:     putere instalata (MW) <3,2 3,2-20 >20     lăţimea zonei de protecţie (m) 5 15 20; b) zona de protecţie se măsoară de la limita zonei de construcţie.  +  Articolul 17Marcarea zonelor de protecţie şi de siguranţă prin împrejmuiri, panouri şi semne avertizoare, borne de hotar etc. se va face în conformitate cu legislaţia şi cu reglementările tehnice în vigoare.  +  Articolul 18La tipurile de capacităţi energetice la care este posibil zonele de protecţie şi de siguranţă vor fi delimitate de imprejmuirea acestora, cum ar fi la:1. incintele centralelor electrice de orice tip;2. incintele statiilor electrice de transformare şi de distribuţie;3. incintele nodurilor hidrotehnice;4. incintele statiilor de captare şi tratare a apei, ale puţurilor de apa potabilă şi ale statiilor de pompare;5. incintele depozitelor de combustibili, echipamente şi materiale;6. incintele instalaţiilor cu grad mare de periculozitate (statie reglare gaze, statie pentru carburanţi etc.);7. incintele instalaţiilor care ar putea fi deteriorate (vane, ventile, contoare);8. incintele construcţiilor sociale şi administrative;9. incintele punctelor termice;10. incintele zonelor de organizare de şantier.  +  Articolul 19La tipurile de capacităţi energetice la care nu este posibila constituirea zonelor de protecţie şi de siguranţă prin împrejmuire, acestea se recunosc a fi perimetrul sau fasia de teren delimitata conform normelor tehnice specifice. În această categorie se includ:1. lacuri de acumulare şi barajele aferente;2. conducte şi canale pentru aductiune apa;3. depozite de zgura şi cenusa;4. reţele tehnologice de orice tip, exterioare incintelor.Marcarea acestor zone se va face în conformitate cu prevederile art. 17.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 20Normele şi reglementările tehnice care definesc măsurile/distanţele minime de protecţie care, prin scopul lor, pot fi asimilate zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice, prezentate în prezentele norme tehnice, rămân valabile până la actualizarea acestora de către autoritatea competentă.  +  Articolul 21Actualizarea normelor şi reglementărilor tehnice se realizează pe baza unui program elaborat de către autoritatea competentă.  +  Articolul 22În cazul apariţiei unor tehnologii noi de producere, transport şi distribuţie pentru care anexa nr. 2 nu prevede nici o norma tehnica, delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice se va face în conformitate cu normele tehnice aprobate de autoritatea competentă la propunerea operatorilor din sectorul energiei electrice şi termice, deţinători de licenţă.  +  Articolul 23Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa 1    ────────la normele tehnice──────────────────    Legislaţia şi reglementările tehnice specifice domeniului energetic, precum şi altor domenii de activitate, aplicabile anumitor categorii de capacităţi energetice Coduri de norme tehnice şi instrucţiuni de proiectare
    Nr. crt.IndicativulDenumirea
    123
    1.PE 006/81Instrucţiuni generale de protecţie a muncii pentru unităţile M.E.E.
    2.PE 009/93Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor, pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice
    3.PE 022-1/86Prescripţii generale de proiectare a centralelor termoelectrice şi a reţelelor de termoficare
    4.PE 022-2/89Prescripţii generale de proiectare a amenajărilor hidroenergetice
    5.PE 022-3/87Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice (republicate în 1993)
    6.PE 026/92Normativ pentru proiectarea sistemului energetic naţional
    7.PE 100/92Normativ pentru protecţia antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale
    8.PE 101/85Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV (republicat în 1993)
    9.PE 101 A/85Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV, în raport cu alte construcţii (republicate în 1993)
    10.PE 104/93Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V
    11.PE 107/95Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice
    12.PE 111-1-92Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare
    13.PE 111-10/78Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare. Staţii electrice de distribuţie de 6-20 kV
    14.PE 122/82Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de îmbunătăţiri funciare
    15.PE 123/78Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi prin terenuri agricole
    16.PE 124/95Normativ pentru stabilirea soluţiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali şi urbani
    17.PE 125/89Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1.750 kV cu liniile de telecomunicaţii
    18.PE 132/95Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică
    19.PE 150/86Regulament privind asigurarea electrosecurităţii la exploatarea instalaţiilor de 750 kV
    20.PE 151/86Instrucţiuni tehnice departamentale provizorii pentru proiectarea instalaţiilor electrice de 750 kV
    21.PE 155/92Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru clădiri civile
    22.PE 201/85Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiune şi transfer cu tensiune peste 1 kV
    23.PE 205/81Norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice
    24.PE 206/81Instrucţiuni de proiectare şi execuţie a gospodăriilor de ulei din centralele electrice
    25.PE 207/80Normativ de proiectare şi execuţie a reţelelor de termoficare
    26.PE 209/97Normativ pentru proiectarea instalaţiilor de preparare şi livrare a căldurii sub formă de apă fierbinte sau abur din termocentrale
    27.PE 210/72Regulament de exploatare a instalaţiilor de termoficare din centrale electrice de termoficare
    28.PE 212/87Normativ privind alimentarea cu energie termică (abur şi apă fierbinte) a consumatorilor industriali, agricoli şi urbani
    29.PE 223/75Instrucţiuni-cadru privind proiectarea şi exploatarea depozitelor de zgură şi cenuşă cu depunere hidraulică
    30.PE 224/89Normativ privind proiectarea instalaţiilor termomecanice ale termocentralelor
    31.PE 302/74Normativ pentru exploatarea tehnică a construcţiilor hidrotehnice şi a echipamentelor hidromecanice ale centralelor electrice
    32.PE 304/89Norme specifice de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea amenajărilor hidroenergetice
    33.PE 306/90Normativ-cadru pentru proiectarea microhidrocentralelor şi a centralelor hidroelectrice de mică putere
    34.PE 308/87Prescripţii tehnice departamentale pentru proiectarea, montarea şi verificarea instalaţiilor şi mecanismelor pentru ridicarea batardourilor, stavilelor şi vanelor instalate în obiective hidroenergetice sau hidrotehnice
    35.PE 703/1-81Norme de protecţie a muncii la lucrările de montaje ale centralelor electrice (republicate în 1994)
    36.PE 703/2-71Norme de protecţie a muncii la lucrări de construcţii speciale termoenergetice
    37.PE 727/82Prescripţii tehnice departamentale pentru proiectarea, montarea, exploatarea şi verificarea instalaţiilor de ridicat pe plan înclinat, necesare executării lucrărilor amenajărilor hidroenergetice
    38.PE 733/78Prescripţii tehnice departamentale pentru proiectarea, construirea, montarea şi revizuirea instalaţiilor de ridicat pe puţ, necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj de amenajări hidroenergetice
    39.PE 737/92Prescripţie energetică pentru proiectarea construcţiilor aferente CTE, CET şi CT la acţiuni seismice
    40.PE 740/80Normativ-cadru pentru execuţia lucrărilor hidrotehnice
    41.E-Ip 38/89Îndreptar privind folosirea suprafeţelor de teren necesare pentru termocentrale, reţele electrice şi reţele de termoficare
    42.E-Ip 53-87Condiţii tehnice şi prevederi de proiectare, execuţie şi exploatare pentru montarea şi amenajările constructive necesare transformatoarelor de putere din staţiile de 110-400 kV
    43.E-Ip 65-91Îndreptar de proiectare a staţiilor electrice. Alegerea amplasamentelor şi a planului general pentru staţiile electrice de 110-400 kV
    44.LI-Ip 20-82Instrucţiuni de proiectare pentru calculul influenţelor reciproce între circuitele unei linii electrice aeriene de medie tensiune sau linii electrice aeriene de 110 kV cu mai multe circuite
    45.LI-Ip 22-78Instrucţiuni de proiectare privind executarea trecerilor din liniile electrice aeriene de 110 kV în linii electrice subterane de 110 kV
    46.LI-Ip 38/89Îndreptar pentru proiectarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune. Apropieri şi traversări ale liniilor electrice aeriene de 110-400 kV faţă de alte instalaţii
    47.LI-Ip 54-88Îndrumar de proiectare pentru linii electrice aeriene de 110 kV. Derivaţii linii electrice aeriene de 110 kV din liniile existente
    48.H-Ip 19-84Îndreptar privind folosirea suprafeţelor de teren necesare amenajărilor hidroenergetice
    49.H-Ip 21-92Prescripţii de proiectare a galeriilor hidrotehnice
    50.H-Ip 22-93Îndreptar de proiectare privind impactul asupra mediului la construcţiile hidroenergetice
    51.RE-Ip 30/90Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ
    52.RE-Ip 41/92Instrucţiuni de proiectare şi exploatare privind protecţia împotriva influenţelor datorate apropierilor dintre liniile de energie electrică
    No rme tehnice el aborate de alte ministere sau unităţi centrale
    53.P 118-99Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor pentru protecţia la acţiunea focului
    54.P 100/92Normativ pentru protecţia antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale
    55.I6-98Normativ pentru proiectarea şi realizarea reţelelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
    56.C79/80Normativ pentru proiectarea drumurilor industriale
    57.M 34/80Norme tehnice privind zonele de siguranţă ale terenurilor aeronautice, elaborate de Departamentul Aviaţiei Civile
    58.-Recomandări speciale privind aplicarea dispoziţiilor fundamentale pentru navigaţia pe Dunăre. Comisia Dunării, Budapesta, 1991
    59.-Instrucţiuni asupra modului de instalare a semnalelor de balizaj pe Dunăre. Comisia Dunării, Budapesta, 1991
    60.-Norme specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice, emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 1997
    St andarde
    61.297/1-88,Indicatoare de securitate
      297/2-80  
    62.832/79Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra liniilor de telecomunicaţii
    63.6290/80Încrucişări între linii de energie electrică şi linii de telecomunicaţii
    64.8074/76Încrucişări între linii de contact pentru tramvaie şi troleibuze şi liniile electrice aeriene
    65.2612-87Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise
    66.4273/83Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă
    67.8591/1-91Amplasarea în localităţi a reţelelor utilitare subterane, executate în săpătură
    68.9570/1-89Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi
    69.11100/1-93Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României
    70.4068/1-82Debite şi volume de apă. Determinarea debitelor şi volumelor maxime ale cursurilor de apă
    71.4068/2-82Debite şi volume maxime de apă. Probabilităţile teoretice ale debitelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare
    72.9470/73Hidrotehnică. Ploi maxime, intensităţi, durate, frecvenţe
    Le gislaţie
    73.-Decretul nr. 237/1978 pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole
    74.-Decretul nr. 95/1979 privind condiţiile de stabilire a terenurilor de aeronautică, a zonelor de siguranţă şi a servituţilor aeronautice
    75.-Ordinul ministrului mediului nr. 298/1991 privind dreptul de acces la cursuri de apă şi lacuri
    76.-Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor
    77.-Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1998 şi republicată
    78.-Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere
    79.-Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/1998 pentru
        aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător
    80.-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
    81.-Legea protecţiei muncii nr. 90/1996
    82.-Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător
    83.-Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu
    84.-Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
    85.-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
    86.-Legea fondului funciar nr. 18/1991
    87.-Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor
    88.-Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
    89.-Ordinul comun al ministrului industriei şi comerţului şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 23/93/1999 pentru aprobarea metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic
    90.-Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 347/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie
    91.-Legea protecţiei civile nr. 106/1996
    92.-Hotărârea Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la normele pentru protecţia mediului înconjurător, modificat~ă prin Hotărârea Guvernului nr. 254/1995
    93.-Hotărârea Guvernului nr. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor
    94.-Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 784/34/N/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor
   +  Anexa 2    ────────la normele tehnice──────────────────               Zone de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice
    DenumireaZone de protecţieZone de siguranţă
    Tipuri de riscNormativeTipuri de riscNormative, avize, studii
    12345
    A.Capacităţi de producere a energiei electrice şi termice        
    A.1.CTE, CET, CT, CD, CTG, CCGA        
    A.1.1.Construcţii, instalaţii şi amenajări în incintăRT RA RNE-Ip 38/89RSStudii de impact, acord de mediu, avize Min. 5 m
    A.1.1.1.Clădirea principalăRT RA RNE-Ip 38/89 P 118-99  PE 009/93RSE-Ip 38/89 P118-99  PE 009/93
    A.1.1.2.Instalaţii electrice cu tensiuni peste 1 kV: staţie electrică de transformare şi conexiuni, posturi de transformare, puncte de alimentareRT RA RNPE 022/3-87  PE 101/85  PE 101A/85 P 118-99RSPE 101/85  P 118-99 Avize
    A.1.1.3.Clădiri tehnologice, de producţie şi depozitare, clădiri civile şi social-administrativeRT RA RNPE 009/93  P 118-99 NP 004-96  E-Ip 38/89RSPE 009/93 P 118-99 NP 004-96 E-Ip 38/89
    A.1.1.4.Depozite de combustibili lichizi şi solizi, fluide combustibileRT RA RNPE 009/93  P 118-99 NP 004-96  E-Ip 38/89RSPE 009/93 P 118-99 NP 004-96 E-Ip 38/89
    A.1.1.5.Construcţii, instalaţii şi reţele de gaze naturaleRT RAI6-98; Hotărârea Guvernului nr. 525/1996  P 118-99RS RNAvize
    A.1.1.6.Drumuri de incintă pentru accese tehnologice şi P.S.I.RT RA RNOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 C 79/80 Ordinul ministrului transporturilornr. 44/1998 E-Ip 38/89RSOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 E-Ip 38/89
    A.1.1.7.Căi ferate industriale interioare pentru transport combustibil, materiale, chimicale şi echipamente, căi de rulare pentru transformatoare de putere, căi de rulare pentru macarale portalRT RA RNOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 E-Ip 38/89  E-Ip 38/89RSOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996
    A.1.1.8.Reţele de conducte tehnologiceRT RA RNE-Ip 38/89RSE-Ip 38/89 Normative specifice
    A.1.2.Construcţii, instalaţii şi amenajări în afara incintei împrejmuite a centralei        
    A.1.2.1.Amenajări hidrotehniceRT RALegea nr. 107/1996Legea nr. 137/1995RS RNLegea nr. 107/1996
    A.1.2.2.Staţii de captare, pompare, tratare a apei, tratare a apei menajereRT RA RNLegea nr. 107/1996Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.1.2.3.Depozite de zgură şi cenuşăRT RA RNLegea nr. 107/1996 PE 223/75 10 mRSStudii de impact Avize Min. 2000 m la depozit de şes
    A.1.2.4.Instalaţii de cântărire/dezgheţare a combustibiluluiRT RA RNPE 009/93 P 118-99RSPE 009/93 P 118-99
    A.1.2.5.Reţele tehnologice (telecomunicaţii, linii electrice aeriene sau în cablu etc.)RT RA RNPE 104/93 PE 107/95RSPE 104/93 PE 107/95
    A.1.2.6.Drumuri industriale: drumuri de acces la incinta propriu-zisă, drumuri de exploatare la lucrări exterioare incinteiRT RA RNOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 C 79/80 Ordinul ministrului transporturilornr. 44/1998RSOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 Studii de trafic Acorduri şi avize
    A.1.2.7.Căi ferate industriale: căi ferate în antestaţia tehnică a centralei, căi ferate de racord la incintă, căi ferate pentru instalaţii speciale: cântărire vagoane din mers, tunele de dezgheţ, culbutori de descărcareRT RA RNOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998Hotărârea Guvernului nr. 525/1996RSAcorduri şi avize
    A.2.CNE-PC        
    Centrale nuclearoelectrice - parte clasică pentru obiectele: amenajări hidrotehnice, staţii de captare, pompare, tratare a apei şi tratare a apei menajere, drumuri industriale, căi ferate industriale, racorduri de telecomunicaţii şi alimentare cu energie electrică, aeriene sau în cablu, alte obiecte tehnologice clasice (nenucleare) aparţinând centralei nuclearoelectrice, pentru care zonele de protecţie şi de siguranţă depăşesc limita zonei de excludere stabilite în jurul fiecărui reactor nuclear, conform normelor de securitate nucleară, aprobate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare; în ultima categorie pot intra şi obiecte de natura celor enumerate la lit. B şi C.RT RA RNNormative pentru obiecte similare din centrale clasice, completate cu cerinţe speciale din normativele pentru CNERSAvize Acord de mediu Studii de impact
    A.3.CHE, CHEAP        
    A.3.1.Clădirea centralei cu uvraje anexeRT RA RNLegea nr. 107/1996Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 PE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89RSLegea nr. 107/1996 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 Studii de impact, acorduri şi avize, normative specifice, autorizaţii de mediu
    A.3.1.1.Clădirea centraleiRT RA RNLegea nr. 107/1996 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 P 118-99 PE 302/74 PE 009/93 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 P 118-99 PE 009/93RSLegea nr. 107/1996 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.1.2.Instalaţii electrice cu tensiuni peste 1 kV: staţie electrică de transformare şi conexiuni, posturi de transformare, puncte de alimentareRT RA RNPE 022/3-87 PE 101/85 PE 101A/85 P 118-99RSPE 101/85 P 118-99 Avize
    A.3.1.3.Clădiri tehnologice, de producţie şi depozitare: ateliere de reparaţii electrice şi mecanice, laboratoare, depozite şi magazii, depozit de oxigen şi acetilenă, staţii de compresoare, staţii de pompare epuismente, incendii şi apă potabilă, centrale termiceRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 PE 009/93 P 118-99 NP 004-96 NP 004-96 E-Ip 38/89RSLegea nr. 107/1996 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 PE 009/93 P 118-99
    A.3.1.4.Depozite de combustibili lichizi şi solizi pentru centrale termice, depozit de ulei în rezervoare sau butoaieRT RA RNPE 009/93 P 118-99 NP 004-96 E-Ip 38/89RSPE 009/93 P 118-99 NP 004-96 E-Ip 38/89
    A.3.1.5.Drumuri de incintă de acces tehnologic şi P.S.I.RT RA RNOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 C 79/80 Ordinul ministrului transporturilornr. 44/1998 E-Ip 38/89RSOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 E-Ip 38/89
    A.3.1.6.Căi ferate industriale pentru transport materiale şi echipamente, căi de rulare pentru macarale portalRT RA RNOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 E-Ip 38/89RSOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 E-Ip 38/89
    A.3.1.7.Reţele de conducte tehnologice, conducte de apă de răcire, aer comprimat, cabluri electrice, canale subterane pentru conducte de apă de răcire, potabilă şi incendiu, canale şi tunele pentru cabluri electrice, galerii de accesRT RA RNE-Ip 38/89RSE-Ip 38/89 Normative specifice
    A.3.2.Construcţii, instalaţii şi amenajări hidrotehnice în cadrul amenajării hidroenergeticeRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996Legea nr. 137/1995Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 Studii de impact, acorduri şi avize, normative specifice, autorizaţii de mediu
    A.3.2.0.Chiuvetă lacRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.1.Baraj cu echipamente aferente, inclusiv evacuatoriRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.2.Priză de apă (turnul vanelor, vane, grătare, instalaţie de deviere plutitori, instalaţii de curăţat grătare, instalaţii de acţionare)RT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996Legea nr. 137/1995Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.3.Golire de fund, casă vane, accesRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.4.Galeria (canalul) de aducţiune (aducţiune, traversări etc.)RT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.5.Castel de echilibru şi casă vaneRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.6.Aducţiuni secundare (galerii, canale, traversări)RT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.7.Captare (priză tiroleză): lac, grătare, galerie colectoare, organ de reglaj, denisipator, stavilă spălareRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996Legea nr. 137/1995Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.8.Galerie (canal) fugăRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.9.Diguri şi contracanaleRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.10.Conductă forţată şi galerii de acces la conductăRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.2.11.Ecluză, avanport, port amonte, port avalRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996Legea nr. 137/1995Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.3.Alte amenajări în afara incintei        
    A.3.3.1.Drumuri de acces la obiectivele amenajării hidroenergeticeRT RA RNOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 C 79/80 Ordinul ministrului transporturilornr. 44/1998RSOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 Studii de trafic Acorduri şi avize
    A.3.3.2.Căi ferate industrialeRT RA RNOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998Hotărârea Guvernului nr. 525/1996RSAcorduri şi avize
    A.3.3.3.Depozite de echipamente. Instalaţii de telecomandă, telecomunicaţii şi telemăsură în afara incintei (în cablu şi aeriene)RT RA RNPE 009/93 P 118-99RSPE 009/93 P 118-99
    A.3.3.4.Instalaţii de avertizare şi alarmare în caz de accidente la barajeRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.3.5.Instalaţii de semnalizare şi dirijare navigaţieRT RA RNLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.3.6.Instalaţii UCC în afara construcţiilor hidrotehnice (tubaţii piezometrice, foraje hidroenergetice de observaţie, foraje de drenaj, dispozitive hidrometrice, borne şi pilaştri de măsură etc.)RT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996Legea nr. 137/1995Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.3.7.Construcţii amenajare versanţiRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    A.3.3.8.Construcţii regularizare albieRT RA RNPE 302/74 PE 304/89 PE 306/90 PE 022-2/89 Legea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997RSLegea nr. 107/1996 Legea nr. 137/1995 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997
    B.Instalaţii de transport şi distribuţie a energiei electrice        
    B.1.Reţele electrice de înaltă tensiune:RT1. PE 022/3-87RS1. PE 022/3-87
    1.staţii electrice de înaltă tensiuneRAPE 101/85   PE 101/85
    2.linii electrice aeriene/în cablu de înaltă tensiuneRNPE 101A/85 P 118-99 2. PE 104/93 PE 107/95   PE 101A/85 P 118-99 2. PE 104/93 PE 107/95
    B.2.Reţele electrice de medie tensiune:RT1. PE 022/3-87RS1. PE 022/3-87
    1.posturi de transformare de medie tensiuneRAPE 101/85   PE 101/85
    2.linii electrice aeriene/în cablu subteran de medie tensiuneRNPE 101A/85 P 118-99 2. PE 104/93 PE 107/95   PE 101A/85 P 118-99 2. PE 104/93 PE 107/95
    C.Instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice        
    C.1.Reţele termice subterane şi supraterane (estacade de conducte, canale subterane, platforme de vane, staţii de pompe pentru termoficare)RT RA RNSTAS 8591/1-91 PE 207/80 P 118-99 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996RS- Intravilan PE 207/80 P 118-99 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 Avize - Extravilan - 3 m
    C.2.Puncte termiceRT RA RNSuprafaţa clădirii stabilită prin proiecte, avize, acorduriRSSuprafaţa clădirii stabilită prin proiecte, avize, acorduri
  OBSERVAŢII: (1) Lista cuprinzând capacitatile energetice/obiectele enumerate mai sus nu este exhaustiva. Ea poate fi completată pe măsura ce apar noi tehnologii de producere, transport şi distribuţie. (2) Delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă este similară şi în cazul în care obiectele considerate a fi amplasate în incinta imprejmuita a centralei (A.1.1.1-A.1.1.8) se afla în afară acesteia.────────────────────