PROCEDURĂ din 23 aprilie 2014privind acordarea ajutoarelor de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014  Notă
  *) Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 332 din 23 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 8 mai 2014.
   +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeași clasă, respectiv cod numeric de 4 cifre, conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN;b) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri, precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria și administrarea, dar exclud costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiții; (la 06-11-2018, Litera b) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 ) c) angajator - întreprinderea care solicită ajutor de stat pentru locurile de muncă nou-create în baza prezentei scheme;c^1) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;--------Lit. c^1) a art. 1 din procedură a fost introdusă de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.d) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare;d^1) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut până la limita salariului mediu brut pe economie, aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare; (la 19-04-2016, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) e) crearea de locuri de muncă - creșterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desființate față de medie;f) demararea investiției - fie demararea lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice contract prin care investiția devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi, excluzându-se lucrările pregătitoare; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor;g) desfășoară activitate economică - obține venituri din activitatea realizată;h) exercițiu financiar încheiat - exercițiul financiar pentru care întreprinderea are situații financiare depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare;h^1) grup - societatea-mamă și toate filialele acesteia; (la 19-04-2016, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) i) imobilizări corporale - activele constând în terenuri, clădiri și instalații, mașini și echipamente;j) imobilizări necorporale - activele care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuală;--------Lit. j) a art. 1 din procedură a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.k) investiția inițială - investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente, după cum urmează:(i) înființarea unei unități noi - crearea unui nou amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente;(ii) extinderea capacității unei unități existente - mărirea capacității de producție în amplasamentul existent;(iii) diversificarea producției unei unități existente - obținerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă;(iv) schimbare fundamentală în procesul general de producție - introducerea de noi tehnologii de producție în amplasamentul existent sau dotarea cu echipamente ori instalații înalt tehnologizate, a căror valoare trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanțarea în cursul celor 3 exerciții financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanțare;--------Lit. k) a art. 1 din procedură a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.l) investiția inițială în favoarea unei noi activități economice - investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; (la 19-04-2016, Litera l) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) m) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică înființată în scopul de a realiza venituri din desfășurarea unei activități economice;n) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat;o) întreprindere nou-înființată - întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanțare care nu are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii; (la 19-04-2016, Litera o) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) p) întreprinderi mici și mijlocii - acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane euro, fie dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro și se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:(i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro;(ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;(iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;q) întreprindere mare - întreprinderea care nu îndeplinește criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor;r) întreprindere asociată - întreprinderea care deține singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai celeilalte întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective;s) locația realizării investiției - sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiția, astfel cum se înregistrează la oficiul registrului comerțului, conform prevederilor legale în vigoare; (la 19-04-2016, Litera s) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) t) locuri de muncă create direct de un proiect de investiții - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;u) lucrător defavorizat - orice persoană care se află în una dintre următoarele situații:(i) nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;(ii) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;(iii) are vârsta peste 50 de ani;(iv) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (ISCED 3) ori se află în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă remunerat;(v) provine din familie monoparentală, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;(vi) este membru al unei minorități etnice și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă, pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;(vii) este recunoscută ca persoană cu handicap conform legislației naționale;v) media numărului de salariați - media numărului de salariați pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe baza numărului efectiv de salariați declarați lunar în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Declarația 112; (la 19-04-2016, Litera v) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) w) planul de afaceri - document din care rezultă eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea proiectului de investiții, vizând cel puțin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locația realizării investiției, prezentarea proiectului de investiții, planul de investiții, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală și proiecții financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți în modelul de plan de afaceri din anexa nr. 7. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor;--------Lit. w) a art. 1 din procedură a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării și menținerii locurilor de muncă aferente investiției, structura organizatorică, valorile costurilor salariale eligibile și ajutorului de stat aferent; (la 19-04-2016, Litera x) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) y) proiect mare de investiții - o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 de milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare;z) proiect unic de investiții - orice investiție inițială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții dacă este demarată de același beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3; (la 19-04-2016, Litera z) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) aa) producție agricolă primară - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;--------Lit. aa) a art. 1 din procedură a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.aa^1) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013;--------Lit. aa^1) a art. 1 din procedură a fost introdusă de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.bb) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;bb^1) relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European; (la 06-11-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 ) cc) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reținerea contribuțiilor obligatorii ale angajatului și de impozitare; (la 19-04-2016, Litera cc) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) dd) sursa de finanțare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiții, obținute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris și vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.  +  Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 2(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Ministerului Finanțelor Publice.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 10 zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul său, conform prevederilor art. 17 din hotărâre, cu cel puțin 30 de zile înainte de data deschiderii acesteia. (la 19-04-2016, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) (3) Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.  +  Articolul 3(1) În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice următoarele documente necesare primei etape de evaluare: (la 19-04-2016, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) a) cerere de acord pentru finanțare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1;b) declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 2, după caz;c) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;d) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;e) plan de creare a locurilor de muncă;f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;h) împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;i) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;j) opis cu documentele transmise în prima etapă de evaluare.(2) Documentul menționat la alin. (1) lit. e) se transmite și în format electronic.  +  Articolul 4(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică îndeplinirea condițiilor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexele nr. 3 și 4.(2) Pentru întreprinderile care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice calculează un punctaj, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5.(3) În vederea încadrării în bugetul alocat schemei, selectarea întreprinderilor se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.  +  Articolul 5În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice:a) publică pe site-ul său rezultatele obținute;b) transmite prin poștă cu confirmare de primire o scrisoare de înștiințare cu privire la rezultatele primei etape de evaluare, punctajul obținut în cazul întreprinderilor care îndeplinesc condițiile de conformitate și criteriile de eligibilitate, prevăzute în anexele nr. 3 și 4, și documentația necesară în a doua etapă de evaluare, în cazul întreprinderilor care se încadrează în bugetul alocat.  +  Articolul 6Ministerul Finanțelor Publice finalizează prima etapă de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii.  +  Articolul 7(1) Întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare prevăzute la art. 5, următoarele documente necesare etapei a doua de evaluare: (la 19-04-2016, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 7, Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) a) plan de afaceri; (la 19-04-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;c) opis cu documentele transmise în a doua etapă de evaluare.(2) Documentul menționat la alin. (1) lit. a) se transmite și în format electronic.  +  Articolul 8(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise și analizează viabilitatea proiectului de investiții și eficiența economică a întreprinderii, având în vedere prevederile anexelor nr. 6 și 7.(2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) acord pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile de eligibilitate conform prevederilor prezentei scheme;b) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii.În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, prevăzut la art. 9, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentației în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare;c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 7;(ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 și condițiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c) și art. 16^1 din hotărâre; (la 19-04-2016, Punctul (ii) din Litera c) , Alineatul (2) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare pentru transmiterea documentelor necesare în a doua etapă de evaluare;(iv) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare.  +  Articolul 9Ministerul Finanțelor Publice finalizează a doua etapă de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.  +  Articolul 10Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria inițiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanțare nu se iau în considerare.  +  Capitolul III Plata ajutorului de stat  +  Articolul 11(1) Ajutorul de stat se plătește întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.(2) Prima plată a ajutorului de stat este condiționată de crearea a minimum 10 noi locuri de muncă pentru aceeași locație a realizării investiției, dintre acestea minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați.--------Alin. (2) al art. 11 din procedură a fost modificat de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.  +  Articolul 12(1) În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice cel puțin următoarele documente: (la 19-04-2016, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 12, Capitolul III a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) a) cerere de plată a ajutorului de stat însoțită de documentele justificative, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 8;b) stadiul creării și menținerii locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 9;c) declarație pe propria răspundere privind realizarea investiției, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 10;d) Abrogată. (la 19-04-2016, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) d^1) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia; (la 19-04-2016, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) e) situații financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;h) confirmarea de la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", în copie;i) opis cu documentele transmise în vederea plății ajutorului de stat.(2) Într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum două cereri de plată a ajutorului de stat. (la 19-04-2016, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 13(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise și îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plății.(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul Finanțelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat.  +  Articolul 14(1) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, își rezervă dreptul de a verifica oricând la fața locului, notificând în prealabil, în perioada implementării și monitorizării investiției și locurilor de muncă nou-create, veridicitatea și conformitatea documentelor privind realizarea investiției și efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create.(2) Pe durata efectuării verificării la fața locului, întreprinderea are obligația de a permite accesul echipei de control, în condițiile legii, la activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de prezenta hotărâre.  +  Articolul 15(1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăți compensatorii.(2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.  +  Articolul 15^1Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să transmită la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, anual, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la încheierea anului calendaristic, un raport privind gradul de realizare a planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanțare, însoțit de Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Declarația 112 aferentă lunii decembrie a anului încheiat. (la 19-04-2016, Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 16(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să informeze Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se comunică întreprinderii beneficiare de ajutor de stat odată cu transmiterea acordului pentru finanțare. (la 19-04-2016, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 16^1(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să creeze numărul de locuri de muncă total și pe ani, conform acordului pentru finanțare aprobat.(2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează modificări ale planului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea poate solicita Ministerului Finanțelor Publice:a) fie modificarea calendarului de creare și menținere a locurilor de muncă aferente investiției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției, însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, și secțiunea IV "Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate" din cererea de acord pentru finanțare, revizuite;b) fie reducerea cu maximum 20% a numărului total de locuri de muncă nou-create, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, secțiunea IV "Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate" din cererea de acord pentru finanțare și planul de afaceri, inclusiv în format electronic, revizuite.(3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creșterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), Ministerul Finanțelor Publice analizează documentația primită și aprobă acordul pentru finanțare modificat, cu încadrarea în bugetele anuale ale schemei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.(5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), Ministerul Finanțelor Publice finalizează analiza documentației primite, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:a) în situația în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute de prezenta schemă și se respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă acordul pentru finanțare modificat;b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este înștiințată cu privire la respingerea modificării.(6) Întreprinderea beneficiară poate solicita cel mult o modificare din fiecare tip prevăzut la alin. (2) pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din hotărâre. (la 19-04-2016, Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 17(1) Pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă și pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, orice modificare a adresei locației unde este efectuată investiția se notifică Ministerului Finanțelor Publice printr-o adresă însoțită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, în care se menționează noua locație, codul CAEN aferent activității pentru care s-a obținut finanțare la noua locație, actul de deținere a locației, precum și valabilitatea acestuia.(2) Mutarea locației într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de stat acordat.  +  Capitolul IV Menținerea investiției și a locurilor de muncă și recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 18(1) Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.(2) Abrogat. (la 19-04-2016, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) (3) Abrogat. (la 19-04-2016, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 19În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, informații privind menținerea locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură. (la 19-04-2016, Articolul 19 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 20(1) Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare în situația în care întreprinderea:a) nu informează Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției conform prevederilor art. 16 alin. (1); (la 19-04-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) a^1) nu realizează o investiție inițială pentru activitatea finanțată; (la 19-04-2016, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b) nu respectă obligațiile prevăzute la art. 16^1 alin. (1) și (2); (la 19-04-2016, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b^1) nu respectă obligația prevăzută la art. 15^1; (la 19-04-2016, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) c) intră în procedură de faliment sau își suspendă activitatea;d) nu respectă obligația prevăzută la art. 14 alin. (2);d^1) întreprinderea nu respectă prevederile art. 15 alin. (1) lit. h) din hotărâre; (la 06-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 ) e) mută locația realizării investiției într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care a beneficiat de ajutor de stat.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanțare.(3) Revocarea acordului pentru finanțare în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.(4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare în următoarele situații:a) întreprinderea nu respectă condiția privind menținerea locurilor de muncă prevăzută la art. 18 alin. (1);b) Abrogată. (la 19-04-2016, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) (5) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.(6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăData înregistrării ......................................Numărul înregistrării ................................
  CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARE
  Subscrisa, ............................................., având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .........................................., având calitatea de ..............................., solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ..............................................................Data înregistrării întreprinderii: ......................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ...........................Codul de identificare fiscală: .......................................................Adresa: ......................................................., cod poștal: .........................Telefon: ..............................., fax: ..........................................E-mail: ..................................................................Forma juridică: .........................................................................Capitalul social: .............................................. lei, deținut de:– persoane fizice: ..........................................%;– IMM:............................................................%;– societăți mari: .............................................%.Obiectul principal de activitate: ..................................................Cod CAEN: ..............................................................................Obiectul secundar de activitate^1: ...............................................^1 Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.Cod CAEN: ....................................................................II. Prezentarea situației actuale a întreprinderiia) Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați: ..........................................................– cifra de afaceri: ............................................ lei– valoare active totale^2: .................................. lei^2 Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.b) Media numărului de salariați: ...........................III. Prezentarea succintă a proiectului de investiții realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informații:– obiectivul proiectului: ....................................................................;– descrierea succintă a proiectului: .................................................................................................................................................;– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale:[ ] înființarea unei unități noi;[ ] extinderea capacității unității;[ ] diversificarea producției unității;[ ] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unității;sau– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice:[ ] înființarea unei unități noi;[ ] diversificarea activității unității;– valoarea proiectului: ...................................... lei/euro;– locația realizării investiției: ......................................................................................................;– data estimată a demarării investiției (anul): .......................;– data estimată a finalizării investiției (anul): .......................;– numărul total de locuri de muncă nou-create:...................;– perioada de creare a locurilor de muncă (anul)^3: .................^3 Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiției.IV. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate
   Valoarea cheltuielilor eligibile -lei-Intensitatea maximă a ajutorului în regiuneValoarea ajutorului de stat solicitat -lei-
  An I^4An IIAn IIITotalAn IAn IIAn IIITotal
  Costuri salariale cu locurile de muncă aferente investiției calculate pe o perioadă de 2 ani         
  ^4 În loc de „An I, An II ...“ se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.
  V. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ....................................................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............. nr. ..................., eliberat de ...................... la data de ......................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. ............................. nr. ..............., bl. ......., sc. ............, ap. .........., sectorul/județul ........................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;[ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;[ ] nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;[ ] nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ definite conform prevederilor din regulament;[ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;[ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;[ ] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;[ ] nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;[ ] nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate;[ ] va achiziționa active noi, în cazul întreprinderilor mari.Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^5, întreprinderea:^5 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.[ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;[ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:
  Nr. crt.Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativCuantumul ajutorului - euro^6 -
         
  ^6 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
  De asemenea declar pe propria răspundere că întreprinderea:[ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor;[ ] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:
  Nr. crt.Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativCuantumul ajutorului - euro^6 -
         

  Numele: ..............
  Funcția: ..............
  Semnătura^7: ..............^7 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  Data semnării: ..............
  (la 06-11-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la procedurăFormularul A
  DECLARAȚIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria
  întreprinderilor mici și mijlocii*1)
  Notă
  *1) O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul a două exerciții financiare încheiate consecutive.
  I. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ....................................................................................Adresa sediului social: ......................................................................................Cod unic de înregistrare: ....................................................................................Numele și funcția: .......(președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)........II. Tipul întreprinderiiIndicați, după caz, tipul întreprinderii:[] Întreprindere autonomăÎn acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără formularul B.[] Întreprindere partenerăSe va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.[] Întreprindere legatăSe va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*2)
  Exercițiul financiar de referință*3)
  Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă [mii lei/mii euro*4)] Active totale (mii lei/mii euro)
     
     
     
  Notă
  *2) Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  *3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar și raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou-înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.
  *4) Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).[] Nu[] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior).Semnătura .........(numele și funcția semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea).............Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.Data întocmirii ............Semnătura ..................Formularul BCALCULULpentru întreprinderile partenere sau legateSecțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință
      Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Total active (mii lei/mii euro) 
  1. Datele*1) întreprinde- rii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate [se vorintroduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2)]                      
  2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul(se vor introduce datele din secțiunea A)                   
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)                            
  TOTAL    
  Notă
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar și raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou-înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.
  *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A.FIȘA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii .......................Adresa sediului social .........................Codul unic de înregistrare .....................Numele, prenumele și funcția ......(președintele consiliului de administrație, directorul general sau echivalent)..............2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință
       Numărul mediu anual de salariați*3) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)  Active total (mii lei/mii euro)  
  TOTAL    
  Notă
  *3) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  NOTĂ:Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fișa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă. Notă
  *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.
  ....................................................................................................................................................Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprindere legată).....................................................................................................................................................
  b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.Tabelul de parteneriat - A.2
  Procent   Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale*5) (mii lei/mii euro) 
  Valoare rezultată în urmaaplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1               
  Notă
  *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
  Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.
   +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fișa de parteneriat (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminareTabelul A.1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificare   Numărul mediu anual de salariați    Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii euro)    Active totale (mii lei/ mii euro)   
  Numele sau denumirea întreprinderii   Adresa sediului social     Cod unic de înregistrare   Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  1.       
  2.       
  3.       
  4.       
  5.       
  6.       
  7.       
  8.       
  TOTAL       
  NOTĂ:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza fișei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați fișe privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
   +  Secţiunea B Întreprinderi legate1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii[] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).[] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6). Notă
  *6) Definiția întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B1                          ┌─────────────┬──────────────────┬──────────────────┐                          │Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale │                          │ anual de │ anuală netă │(mii lei/mii euro)│                          │salariați*7) │(mii lei/mii euro)│ │┌─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │└─────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ Notă
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată(denumire/date de identificare)    Adresa sediului social     Cod unic de înregistrare    Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent
  A.    
  B.    
  C.    
  D.    
  E.    
  NOTĂ:Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o fișă de parteneriat trebuie adăugate la secțiunea A.Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fișă privind legătura dintre întreprinderi și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.Tabelul B2
  Întreprinderea numărul  Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro) 
  1. *)    
  2. *)    
  3. *)    
  4. *)    
  5. *)    
  TOTAL    
  ------------*) Atașați câte o fișă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.NOTĂ:Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).FIȘAprivind legătura dintre întreprinderinr. ..... din tabelul B2, secțiunea B(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)1. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii .......................Adresa sediului social .........................Codul unic de înregistrare .....................Numele, prenumele și funcția ......(președintele consiliului de administrație, directorul general sau echivalent)..............2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință
       Numărul mediu anual de salariați*8) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)  Active totale (mii lei/mii euro)  
  Total    
  Notă
  *8) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și fișa de parteneriat trebuie introduse în secțiunea A.
   +  Anexa nr. 3la procedură
  Condiții de conformitate - documente transmise în prima etapă de evaluare
  Cererea de acord pentru finanțare: - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul dinanexa nr. 1 și este datată și semnată în original de către persoana autorizatăsă reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator, situațiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.
  Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, după caz: - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 2 și este datată și semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din situațiile financiare.
  Certificatul constatator este atașat în original, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și conține toate informațiile necesare.
  Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt atașate în copie.
  Planul de creare a locurilor de muncă: - respectă modelul din Ghidul solicitantului; - este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - este transmis inclusiv în format electronic.
  Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat este valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și este atașat în original sau în copie legalizată.
  Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și sunt atașate în original sau în copie legalizată.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentrufinanțare, este atașată în original.
  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprindereaeste atașat în copie.
  Opisul are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
  (la 19-04-2016, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )
   +  Anexa nr. 4la procedură
  Criterii de eligibilitate - întreprindere Documente relevante
  Este înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.Certificat constatator
  Realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile.Cerere de acord pentru finanțare Certificat constatator
  Nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.Certificate fiscale
  Nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere Situații financiare
  Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere Certificat constatator
  Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
  Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
  Nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
  Creează pentru fiecare locație a realizării investiției minimum 10 locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați.Cerere de acord pentru finanțare Plan de creare a locurilor de muncă
  Determină corect valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate pe baza modelului din Ghidul solicitantului.Plan de creare a locurilor de muncă
  Are rentabilitatea cifrei de afaceri >= 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.Situații financiare
  Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.Situații financiare
  Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înființate.Certificat constatator
  Nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate.Cerere de acord pentru finanțare - declarație pe propria răspundere
  (la 06-11-2018, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 5la procedură
  CRITERII
  pe baza cărora se calculează punctajul
  întreprinderilor solicitante de ajutor de stat
  Criterii de evaluare Mod de determinare Punctaj
  Numărul de locuri de muncă nou-create  Număr de locuri de muncă nou-create/Număr minim de noi locuri de muncăprevăzute de schemă*) Rezultatul obținut se transformă în număr de puncte  
  Locația realizării investiției     Investiția se realizează într-un județ unde rata șomajului este peste media pe țară comunicată de INS în ultimul buletin statistic lunar Rșomaj > Rșomaj medie pe țară - 10 pct.    
  Rentabilitatea cifrei de afaceri în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate Rca = (Profit net/Cifra de afaceri)x 100   Rca > 2% - 10 pct.    
  Valoarea capitalului social subscris vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înființate    Capital social > 35.000 lei - 10 pct.  
  Notă
  *) Schema prevede minimum 10 noi locuri de muncă.
  (la 19-04-2016, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )
   +  Anexa nr. 6la procedură
  Condiții de conformitate - documente transmise în a doua etapă de evaluare
  Planul de afaceri:
  - cuprinde toate informațiile necesare conform definiției, modelului din anexa nr. 7 și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, este datat, ștampilat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din cererea de acord pentru finanțare.
  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri sunt atașate în copie, ștampilate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, și conțin mențiunea "conform cu originalul".
  Opisul are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
   +  Anexa nr. 7la procedură
  Plan de afaceri
  Cerința Referința
  Descrierea afacerii     Scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite
  Prezentarea activității pentru care se solicită finanțarea
  Prezentarea proiectului de investiții și încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, respectiv în categoria investiției inițiale în favoareaunei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov care grupează municipiul București și județul Ilfov     Investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de: [] înființarea unei unități noi [] extinderea capacității unei unități existente [] diversificarea producției unei unități existente [] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente [] diversificarea activității unei unități existente
  Planul de investiții estimativ cuprinzând lista activelor corporale și necorporale amortizabile, excluzând terenurile, și fundamentarea necesității achiziționării acestora în corelare cu locurile de muncă nou-create Indicarea denumirii activului, cantității, prețului unitar și a valorii totale, precum și a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente   
  Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcție de necesitățile întreprinderii   Plan de creare a locurilor de muncă
  Valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate    Cerere de acord pentru finanțare
  Plan de creare a locurilor de muncă
  Analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare Prezentarea pieței relevante susținută cu date și informații din surse oficiale
  Situația financiară actuală și proiecții financiare pe perioada implementării proiectului de investiții, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor   Întreprinderile în activitate realizează proiecțiile având în vedere situațiile financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat
  Întreprinderile nou-înființate realizează proiecțiile având în vedere obiectivele stabilite
  Fundamentarea cifrei de afaceri  Contracte, precontracte, scrisori de intențiedin partea potențialilor clienți
  Indicatori cantitativi Limitele indicatorilor
  Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)  Rca ≥ 2,5%
  Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale/Datorii totale  Rsg > 1,66
  Lichiditate imediată Rlr = (Active curente - Stocuri)/ Pasive curente   (Rlr) ≥ 0,65
  Indicatori calitativi Referința
  Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției Documente relevante care atestă existența surselor de finanțare
  Poziția pe piață și experiența în domeniulpentru care solicită finanțare      Situații posibile: [] întreprinderea a desfășurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanțare [] acționarii sau managerii întreprinderii aufost implicați în implementarea unor proiectesimilare (documente justificative)
  Contribuția investiției la îmbunătățirea standardelor de protecție a mediului    Informații/documente privind: [] respectarea legislației în domeniul protecției mediului înconjurător [] impactul pozitiv al proiectului asupra mediului înconjurător
  Contribuția întreprinderii la creșterea economică și la dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiții   Plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, din care se deduce valoarea ajutorului de stat
  Indicatori calitativi Referința
  Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunității din regiunea unde se realizează investiția   Activități cu caracter social posibile: [] activități în unități de învățământ, medicale, sportive etc. la nivel local [] colaborări cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor șomere și organizării de cursuri de pregătire profesională
  Situația juridică a locației realizării investiției     Probată prin următoarele documente: [] extras de carte funciară/contract de vânzare/certificat de moștenitor etc. [] contract de închiriere [] contract de concesiune/cesiune [] alte documente
  Prezentarea potențialului investiției de atragere a altor investiții conexe, efectul acesteia asupra dezvoltării activității altor întreprinderi din regiune Contribuția la dezvoltarea regională pe orizontală și generarea de noi locuri de muncă la nivelul furnizorilor de produse și servicii conexe  
  (la 19-04-2016, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )
   +  Anexa nr. 8la procedurăData înregistrării ........................Numărul înregistrării ..................
  CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
  Subscrisa, ......................................................, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................................., având calitatea de ..............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ..............., eliberat de ................ la data de ............., cu domiciliul în localitatea ........................, str. ........................... nr. ......., bl. ........., sc. ......, ap. ......, sectorul/județul ......................, cod poștal ................., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .........., în baza Acordului pentru finanțare nr. .................... din data de ......................... și în condițiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.I. Date de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ................................................Data înregistrării întreprinderii: .......................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului:..................Codul de identificare fiscală: ...........................................Adresa: ..................................................................Telefon: ........................, fax: ..................., e-mail: ......................Cod IBAN: ....................., deschis la Trezoreria ...................II. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, .........................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ............, eliberat de .................... la data de ................., cu domiciliul în localitatea .............................., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......., sectorul/județul ........................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..................................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[ ] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;[ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[ ] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;[ ] nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;[ ] nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.III. Formular de decont
  LunaObligații de platăPlată*)Ajutor de stat solicitat**) - lei -
  Costul salarialSalarii brute realizate - lei -Contribuții angajator - lei -Total - lei -Obiectul plățiiDocument de plată nr./dataValoare plată - lei -Extras de cont nr./data
  12345 = 3 + 4678910
  Luna .......Costul salarial pe întreprindere        
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create        
  Cheltuieli eligibile        
  Luna .......Costul salarial pe întreprindere        
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create        
  Cheltuieli eligibile        
  ...         
  TotalCostul salarial pe întreprindere        
  Costul salarial cu locurile de muncă nou-create        
  Cheltuieli eligibile        
  *) Cuprinde totalul plăților aferente costurilor salariale pe întreprindere.**) Se calculează prin aplicarea procentului intensității aprobate conform acordului pentru finanțare, la cheltuielile eligibile.

  Numele: ......................
  Funcția: .....................
  Semnătura^1: ................^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  Data semnării: ...............
  NOTĂ:Cererea de plată a ajutorului de stat este însoțită de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării cheltuielilor salariale, în copie. (la 06-11-2018, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 9la procedură
  FORMULAR
  privind stadiul creării și menținerii locurilor de muncă
  Număr mediu de salariațipe perioada ultimelor 12luni anterioare datei înregistrării cererii deacord pentru finanțare  Număr total de locuride muncă prevăzut în planul de creare a locurilor de muncă   Număr de locuri de muncă existente la data înregistrăriicererii de plată
  Total din care nou-create aferente investiției
  1 2 3 4
      
   +  Anexa nr. 10la procedură
  Declarație pe propria răspundere privind
  realizarea investiției
  Subsemnatul/Subsemnata, ......, identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ......., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate sunt corecte și complete.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că:– întreprinderea a demarat investiția inițială la data de ......, conform Acordului pentru finanțare nr. .....;– investiția realizată până la data prezentei cuprinde următoarele active:
  Nr. crt.    Denumire activ potrivit planului de investiții    Denumire activ potrivit înregistrării în contabilitate   Nr. inventar    Valoarea înregistrată în contabilitate - lei - Factură nr./dată   
  1 2 3 4 5 6
        
  Numele: ...................... Semnătura*1): ................ Funcția: ..................... Data semnării: ...............     
  Notă
  *1) Declarația va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  NOTĂ:Declarația pe propria răspundere privind realizarea investiției este însoțită de următoarele documente, în copie:– facturile aferente activelor achiziționate;– Registrul mijloacelor fixe, actualizat la data înregistrării cererii de plată - extras;– Balanța de verificare analitică aferentă lunii anterioare înregistrării cererii de plată. (la 19-04-2016, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )
   +  Anexa nr. 11Abrogată. (la 19-04-2016, Anexa nr. 11 a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Anexa nr. 12la procedură
  FORMULAR
  privind menținerea locurilor de muncă
  Întreprinderea: ............................................
  Luna      Nr. salariați peîntreprindere/ Nr. locuri de muncă nou-create   Obligații de plată Plată*)
  Costul salarial    Salarii brute realizate - lei - Contribuțiiangajator - lei -  Total-lei-  Obiectulplății   Documentde platănr./data Valoareplată - lei - Extras de cont nr./data 
  1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9 10
  Luna .....      Costul salarial pe întreprindere                              
     Costul salarial cu locurile de muncă nou-create         
  Luna .....      Costul salarial pe întreprindere                              
     Costul salarial cu locurile de muncă nou-create         
  ...          
  Total       Costul salarial pe întreprindere                              
     Costul salarial cu locurile de muncă nou-create         
  ----------  *) Cuprinde totalul plăților aferente costurilor salariale pe întreprindere.  Numele: ........................................  Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*1): ..............................  *1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.  Funcția: .................................................  Data semnării: ...........................................NOTĂ:Formularul privind menținerea locurilor de muncă este însoțit de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării menținerii locurilor de muncă, în copie. (la 19-04-2016, Nota din Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )
  ----