ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012  Având în vedere:– adoptarea la 6 mai 2009 a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, care stipulează că statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2011, prevederile acestei directive și impune implementarea actelor cu putere de lege și actele administrative necesare până la data de 30 iunie 2012;– complexitatea acestui obiectiv, respectiv necesitatea armonizării cadrului legislativ existent cu prevederile Directivei 2009/43/CE în interiorul Comunității, și nu o simplă transpunere, procesul de implementare fiind întârziat, nerespectându-se data de 30 iunie 2012;– faptul că, în cazul în care autoritățile române nu comunică în răspunsul lor la avizul motivat în Cauza 2011/1111, transmis la data de 1 iunie 2012, că actul normativ de transpunere a fost publicat în Monitorul Oficial al României în termenul acordat până la data de 1 august 2012, Comisia poate iniția o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, iar Curtea poate impune sancțiuni pecuniare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență următoarele operațiuni cu produse militare:a) exportul, reexportul, importul și transferul care privește scoaterea sau introducerea, în regim definitiv ori temporar, din sau în afara teritoriului României;b) intermedierea;c) tranzitul prin România;d) transbordările efectuate pe teritoriul României;e) asistența tehnică.(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență operațiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:a) forțelor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională la misiuni, operații, exerciții, activități de instruire și ceremoniale, în afara teritoriului României;b) forțelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităților române pentru intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul pe teritoriul României.(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică tranzitului și transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Operațiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licență potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.3. La articolul 5, după litera a) se introduc cinci noi litere, literele a^1)-a^5), cu următorul cuprins:a^1) export - ieșirea unui produs militar din teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice țară terță;a^2) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice țară terță;a^3) transfer - orice expediere ori mutare a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;a^4) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca proveniență alte state și sunt destinate altor state;a^5) transbordare - operațiunea de schimbare a mijlocului de transport în timpul unei operațiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operațiuni de intrare sau ieșire în ori din teritoriul României;4. La articolul 5, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) operațiuni de comerț exterior - operațiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b);.....................................................................e) intermediere - activitățile desfășurate de o persoană privind:(i) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o țară terță către o altă țară terță;(ii) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în posesia sa dintr-o țară terță către o altă țară terță;(iii) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare;(iv) cumpărarea sau vânzarea de produse militare aflate în posesia sa, în vederea scoaterii ori introducerii din sau în teritoriul României;5. La articolul 5, după litera e) se introduc treisprezece noi litere, literele e^1)-e^13), cu următorul cuprins:e^1) exportator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane:(i) pe seama căreia este făcută declarația de export și care este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, fie o persoană învestită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declarația;(ii) care, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii Europene în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, este partea contractantă stabilită în Uniunea Europeană;e^2) importator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulație, sunt supuse unei activități de perfecționare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;e^3) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru transfer;e^4) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer;e^5) înregistrare - operațiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfășurarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare;e^6) certificare - operațiune prin care se stabilește credibilitatea unei întreprinderi destinatare;e^7) licență de transfer - autorizație eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;e^8) licență de export - autorizație eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o țară terță;e^9) licență de import - autorizație eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană juridică sau fizică dintr-o țară terță;e^10) licență de intermediere - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de intermediere cu produse militare;e^11) licență de asistență tehnică - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de asistență tehnică pentru produse militare;e^12) licență de tranzit - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de tranzit cu produse militare;e^13) licență de transbordare - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de transbordare.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni se stabilește prin hotărâre a Guvernului.7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistența tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni prevăzută la art. 6 se supun procedurii de licențiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:a) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; saub) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte și să ducă la țintă arme de distrugere în masă.(2) Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoștință că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunității de a supune licențierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.(3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență prin ordin al ministrului afacerilor externe și se comunică persoanelor interesate.8. La articolul 8, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) obligațiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerțul cu arme instituite printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, poziție comună sau acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9MAE prin ANCEX este autoritatea națională în domeniul operațiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) și asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.10. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Regimul de înregistrare, certificare și licențiere11. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.(2) Soluționarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este condiționată de obținerea avizului Ministerului Apărării Naționale.12. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1Persoanele prevăzute la art. 3, care au și calitatea de destinatar, pot beneficia de licențele generale de transfer de produse militare, emise de autorități din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.13. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Pentru fiecare operațiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licențe, potrivit prevederilor art. 12.14. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licențe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:a) licență individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operațiuni cu unul ori mai multe produse militare din aceeași categorie, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator ori furnizor;b) licență globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, din aceeași categorie, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori ori furnizori;c) licență generală - se acordă persoanelor înregistrate pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, din aceeași categorie, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.(2) Operațiunile prevăzute la art. 1 se efectuează pe bază de licențe de transfer, respectiv de export, import, intermediere, asistență tehnică, tranzit, transbordare produse militare, în funcție de destinatari sau furnizori, care pot fi din state membre, respectiv nemembre ale Uniunii Europene.(3) Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licențe individuale, globale sau generale de transfer, export, import, intermediere, asistență tehnică, tranzit ori transbordare cu produse militare.(4) Operațiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internațională se efectuează numai pe baza unei licențe individuale.(5) Licențele generale se emit prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Licențele generale pot fi utilizate numai de persoanele înregistrate și, după caz, certificate de MAE prin ANCEX și cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licențe.15. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum și licență de export, import, transfer, intermediere, asistență tehnică, tranzit ori de transbordare de produse militare.(2) Condițiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licențelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum și destinația și utilizarea finală ale acestora.(4) Cererile de înregistrare și cererile de certificare se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației.(5) Cererile de licență de export, import, transfer, intermediere și de asistență tehnică se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației.(6) Cererile de licență de tranzit și de transbordare se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației.(7) Cererile de înregistrare, certificare sau de licență, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.(8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și a informațiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licență revine solicitanților menționați la alin. (7).16. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Persoanele înregistrate, certificate, după caz, precum și titularii licențelor au obligația să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licențe, precum și la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licența, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licență, după caz.17. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.(2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.(3) Valabilitatea licențelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită pentru maximum un an.(4) Valabilitatea licențelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.(5) Valabilitatea licențelor generale de transfer este de maximum 5 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 5 ani.(6) Valabilitatea licențelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani.(7) Valabilitatea licențelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.(8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, precum și licențele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate direct sau indirect.18. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a declara și de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unitățile vamale stabilite în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.19. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În cazul exporturilor sau transferurilor de scoatere din teritoriul României de produse militare, solicitantul de licență este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declarația destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale, declarate, și, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de export sau transfer.(2) Solicitantul de licență de export, transfer sau intermediere are obligația să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoștință că sunt implicate în operațiunea de export, transfer ori de intermediere respectivă.(3) În cazul exporturilor, transferurilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, operațiunea de export, transfer ori intermediere se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licență de export, transfer sau intermediere trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară, atestând că produsele militare au ajuns la destinație.(5) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (4). (la 30-10-2012, sintagma: în termenul prevăzut la alin. (2). a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2012 ) 20. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În cazul importurilor sau transferurilor de introducere pe teritoriul României de produse militare, solicitantul de licență, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internațional de import ori certificarea unui document echivalent.21. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Solicitantul de licență de import sau de transfer are obligația de a informa MAE prin ANCEX despre declarațiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală pe care le-a transmis anterior partenerului extern.(1^2) Solicitantul de licență de import sau de transfer are obligația să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoștință că sunt implicate în operațiunea de import ori de transfer respectivă.(1^3) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, operațiunea de import ori de transfer se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.22. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai târziu de două luni de la acest moment, posesorul de licență, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent.23. După articolul 18 se introduc trei noi articole, articolele 18^1-18^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) În cazul intermedierii definite la art. 5 lit. e) pct. (i) și (îi), solicitantul de licență trebuie să prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale, declarate, și să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităților din țara exportatorului sau a furnizorului, după caz.(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de intermediere.(3) După examinarea și acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licență pentru a fi transmis către autoritățile de licențiere din țara exportatorului sau a furnizorului, după caz.  +  Articolul 18^2(1) După efectuarea exportului sau transferului, după caz, aferent intermedierii prevăzute la art. 18^1 alin. (1), dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară, după caz, atestând că produsele militare au ajuns la destinație.(2) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) După examinarea și acceptarea de către MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se returnează intermediarului pentru a fi transmis autorităților de licențiere din țara exportatorului ori a furnizorului, după caz.  +  Articolul 18^3(1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. e) pct. (iii) și (iv), solicitantul de licență trebuie să informeze în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităților care sunt avute în vedere și a persoanelor române sau străine cu care urmează să:(i) negocieze ori să organizeze tranzacții care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul României de produse militare;(ii) cumpere, vândă, exporte ori să transfere, după caz, produse militare aflate în posesia sa, în vederea scoaterii din sau introducerii pe teritoriul României.(2) În susținerea cererii de licență, intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relațiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alți intermediari.(3) După emiterea licenței și până la finalizarea operațiunilor de export, import sau de transfer cu produse militare, intermediarul este obligat să informeze în scris MAE prin ANCEX, în termen de maximum 5 zile, despre operațiunile prevăzute la alin. (1) pe care le-a desfășurat.24. Articolele 19 și 20 se abrogă.25. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1(1) Persoanele prevăzute la art. 3, care desfășoară operațiuni de comerț exterior cu produse militare, au obligația să furnizeze datele deținute, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfășurată, în conformitate cu solicitările MAE prin ANCEX.(2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum și formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.(3) MAE prin ANCEX solicită persoanelor juridice sau fizice, în procesul de examinare a cererilor de înregistrare, certificare ori licențiere, să raporteze modul în care s-au derulat operațiunile de comerț exterior anterioare, în situația în care:a) operațiunea de comerț exterior nu a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2);b) operațiunea de comerț exterior a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2), dar în procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinația și utilizarea finală a produselor militare.26. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuții principale:a) inițiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii și comune cu alte autorități abilitate în domeniu, potrivit legii, și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;b) înregistrează și, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operațiuni de comerț exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum și respectarea destinației și utilizării finale ale acestora;d) verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor persoanelor care desfășoară operațiunile prevăzute la art. 1;e) evaluează și acceptă, după caz, certificatul internațional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritățile competente din țările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licențelor de export, de transfer ori a licențelor de intermediere cu produse militare;f) evaluează și acceptă, după caz, certificatul de control al livrării sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritățile competente din țările partenerilor importatori sau destinatari;g) eliberează certificatul internațional de import sau alt document echivalent, precum și certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;h) examinează și aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licență privind exportul, importul, transferul, intermedierea și asistența tehnică de produse militare, precum și cererile de reexport referitoare la produse militare;i) eliberează licențele de export, import, transfer, intermediere și asistență tehnică cu produse militare;j) examinează și aprobă cererile de licență de tranzit și de transbordare de produse militare pe teritoriul României;k) eliberează licențe de tranzit și de transbordare de produse militare pe teritoriul României;l) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, oprirea sau interzicerea derulării operațiunilor de export, import, transfer, intermediere, asistență tehnică, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum și sancționarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;m) informează Guvernul periodic sau la cererea acestuia asupra operațiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență;n) redactează și publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condițiile legii;o) organizează, cu sprijinul ministerelor și instituțiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele și procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;p) acordă, la cerere, gratuit, consultanță de specialitate operatorilor economici și altor persoane interesate în efectuarea operațiunilor de export, import, transfer, intermediere, asistență tehnică, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanță de urgență;q) verifică modul de îndeplinire a obligațiilor și angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;r) reprezintă România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;s) cooperează cu autoritățile similare din alte state, în scopul:– informării reciproce și consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licență de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;– actualizării și aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;– sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancționării acestora de către organele competente din fiecare țară;ș) inițiază, împreună cu instituțiile competente, actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, în conformitate cu obligațiile și angajamentele internaționale asumate de România;t) inițiază, în colaborare cu alte autorități și instituții publice române, acțiuni de promovare a intereselor României în relațiile cu organizațiile și organismele internaționale de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;ț) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.27. La articolul 22, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) MAE prin ANCEX își exercită atribuțiile de control prin echipe de control, formate din specialiști proprii și din alți experți, în calitate de colaboratori externi.(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu în vederea clasificării ori nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se suportă de către persoana în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de clasificare.(3) MAE prin ANCEX, în vederea îndeplinirii atribuțiilor și competențelor sale legale, are acces, în condițiile legii, la documentele, datele și informațiile necesare, oricare ar fi deținătorii acestora.(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea motivată a MAE prin ANCEX, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite, și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor și în orice spații care le aparțin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și a celor privind destinația și utilizarea finală ale produselor militare.28. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În cadrul sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanți, cel puțin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și ai Autorității Naționale a Vămilor.(2) Președinția Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin ANCEX.(3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin ANCEX.(4) Consiliul interministerial avizează conform cererile de licență pentru:a) exportul, importul și transferul de produse militare;b) intermedierea de produse militare;c) asistența tehnică.(5) Organizarea și funcționarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin comun al instituțiilor reprezentate în acest consiliu.29. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Cererile de înregistrare, certificare și de licență se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al MAE prin ANCEX.30. Articolele 26 și 27 se abrogă.31. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Rezolvarea cererilor de înregistrare, certificare și de licență este condiționată și de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritățile publice abilitate.32. Articolul 28^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28^1(1) MAE prin ANCEX refuză eliberarea unei licențe pentru operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicție cu obligațiile și angajamentele internaționale ale României de aplicare a embargourilor privind comerțul cu arme impuse de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.(2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licențe pentru operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerțul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.33. La articolul 29, alineatele (1), (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat și valorificator de informații specifice, inclusiv pentru cele deținute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative.(2) MAE prin ANCEX are acces, în condițiile legii, la toate informațiile care privesc operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și la informațiile necesare evaluării oricăror forme de activități cu asemenea produse.(3) Instituțiile și autoritățile publice care în exercitarea competențelor legale obțin date și informații referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență au obligația, în condițiile legii, să le comunice de îndată către MAE prin ANCEX.............................................................................(5) Autoritatea Națională a Vămilor va pune la dispoziția MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul și alte operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1).34. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală sau civilă, în condițiile legii.35. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Nerespectarea destinației sau a utilizării finale a produselor militare, înscrise în documente în baza declarației prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.36. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14, art. 17 alin. (4) și (5), art. 18^2 alin. (1) și (2), art. 18^3 și art. 22 alin. (4), (5) și (6) constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.37. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 33^1(1) Încălcarea prevederilor art. 201 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) În cazul repetării faptei prevăzute la alin. (1) de cel puțin o dată în intervalul unui an de la săvârșirea primei contravenții, sancțiunea este amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.38. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 32, 33 și 33^1 se fac de persoanele împuternicite ca agenți constatatori prin mandat emis de directorul general al MAE prin ANCEX.39. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.40. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanțe de urgență.41. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este de natură să producă consecințe grave regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu, MAE prin ANCEX suspendă sau retrage documentele de înregistrare ori certificare, precum și licențele pe care le-a eliberat, în condițiile legii.42. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel național, care desfășoară activități ce au legătură cu regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.43. Articolul 40 se abrogă.44. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41Formularele-tip de înregistrare, certificare, licență și alte documente prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.45. Articolul 42 se abrogă.46. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, termenul "agenție" se înlocuiește cu termenul "MAE prin ANCEX".  +  Articolul II(1) Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 35-37, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul IVAutorizațiile, licențele și permisele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își mențin valabilitatea până la expirarea termenului înscris pe acestea.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146/1 din 10 iunie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  p. Ministrul apărării naționale,
  Sebastian Huluban,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Radu Stroe
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 3 octombrie 2012.Nr. 55.-------