NORME din 6 ianuarie 2011privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 46/C din 6 ianuarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 133 din 22 februarie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ministrul justiției stabilește onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici, la propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici.(2) Onorariile notariale se stabilesc cu respectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege. (la 24-10-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )  +  Articolul 2(1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la:a) onorarii stabilite în sume determinate;b) onorarii graduale - pe tranșe și în cote procentuale - în raport cu valoarea determinată sau determinabilă a obiectului actului. Onorariul gradual și procentual este datorat și dacă actul este supus condiției sau termenului.c) onorarii stabilite liber între notarul public și solicitant pentru actele și procedurile notariale prevăzute la art. 8^1. (la 24-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 ) (2) La stabilirea onorariilor după criteriul valoric se vor respecta tranșele și procentele menționate în anexele nr. 2 și 3.  +  Articolul 3(1) În cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operațiuni juridice, onorariul se stabilește pentru fiecare operațiune în parte.(2) Dacă este necesar ca actul sau procedura notarială să cuprindă dispoziții sau anexe referitoare la întregirea înțelesului înscrisului sau pentru explicarea acestuia, dispozițiile alineatului precedent nu sunt aplicabile.  +  Articolul 4(1) Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul public are obligația de a cere părților să declare valoarea convenită în mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale, punându-le în vedere consecințele nedeclarării valorii reale a tranzacției. În cazul în care notarul public are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de părți, poate refuza întocmirea actului printr-o încheiere motivată.(2) Abrogat. (la 24-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 ) (3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părți. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici în condițiile art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție, onorariul fiind calculat la valoarea minimă stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici. (la 24-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 ) (4) Valoarea drepturilor reale imobiliare cuprinse în masa succesorală se stabilește după criteriile avute în vedere la calcularea valorii pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, prevăzute la alin. (3). (la 24-10-2018, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )  +  Articolul 5Onorariile se stabilesc și se încasează în lei.  +  Articolul 6Tarifele de onorarii conțin scutiri și reduceri pentru actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 7(1) În onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt cuprinse activitățile și serviciile efectiv prestate, astfel:a) activitatea de consultație și informare pentru culegerea datelor necesare de la părți pentru a desluși voința acestora;b) tehnoredactarea actului;c) multiplicarea actului;d) procedura notarială îndeplinită: autentificare, legalizare de semnătură, dare de dată certă, certificare, legalizare etc.;e) arhivarea și păstrarea actului în arhiva notarului public;f) alte servicii prestate părților care participă la încheierea actului notarial, cu respectarea dispozițiilor art. 83 din lege. (la 24-10-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 ) (2) Se includ, din punctul de vedere al taxării, în activitățile și serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), după caz, servicii precum:– obținerea extrasului de carte funciară de informare sau, după caz, de autentificare;– comunicarea actelor supuse publicității imobiliare la birourile de carte funciară de la locul situării imobilului;– calcularea, încasarea și virarea la bugetul de stat a impozitului pe tranzacții;– calcularea, încasarea și virarea la bugetul de stat a tarifelor de publicitate imobiliară;– comunicarea actelor către registrele electronice ținute de Uniunea Națională a Notarilor Publici și interogarea bazei de date a acestor registre, când este cazul;– deplasarea notarului public în afara sediului biroului notarial.  +  Articolul 8Nerespectarea de către notarii publici a dispozițiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea și încasarea onorariilor, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform art. 74 lit. o) din lege. (la 24-10-2018, Articolul 8 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )  +  Articolul 8^1(1) Onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant pentru următoarele acte și proceduri notariale:1. procedura autentificării:a) alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;c) modificarea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;d) mandatul de incapacitate;e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieții;f) renunțarea la dreptul de proprietate și la un dezmembrământ al dreptului de proprietate;g) contractul de logodnă;h) contractul de fiducie;i) contractul de administrare;î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;j) pactul de opțiune de vânzare;k) pactul de opțiune de cumpărare;l) contractul de vânzare având ca obiect o moștenire;m) retractarea revocării testamentului;n) încheierea de respingere;o) contractul de comodat;p) contractul de închiriere;q) promisiunea de vânzare;r) actele și procedurile care au ca obiect bunuri mobile;2. procedura succesorală:a) certificat de executor testamentar;b) lichidarea pasivului succesoral;c) intervenția creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanței;d) actul de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitori;e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate și dovezile de comunicare a acesteia;h) încheierea de respingere;3. procedura divorțului:a) acordul parental în procedura divorțului;b) actul de lichidare între foștii soți;c) încheierea de respingere la cererea de divorț;4. darea de dată certă înscrisurilor;5. consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.(2) La stabilirea onorariului pentru actele prevăzute la alin. (1) se au în vedere cheltuielile aferente activităților și serviciilor efectiv prestate, prevăzute la art. 7. (la 24-10-2018, Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )  +  Capitolul II Clasificarea actelor și procedurilor notariale în funcție de care se stabilesc tarifele de onorarii  +  Secţiunea 1 Actele și procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate  +  Articolul 9Actele și procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate sunt prevăzute în anexa nr. 1. (la 24-10-2018, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )  +  Articolul 10(1) Consultațiile juridice în materie notarială, scrise sau verbale, se deduc din onorariul final numai dacă, în baza acestora, părțile au încheiat un act notarial la același birou notarial pentru care s-a perceput onorariul stabilit potrivit tarifelor prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentele norme.(2) În situația în care se solicită reconstituirea unui act original, iar pierderea sau distrugerea acestuia s-a produs în timpul în care înscrisul s-a aflat în păstrarea notarului public, nu se va percepe onorariu.(3) Onorariile pentru inventarierea înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral, precum și pentru primirea în depozit a acestora se calculează pentru fiecare dintre cele două operațiuni în parte.(4) Prin primul exemplar se înțelege un exemplar original pentru fiecare persoană parte a actului, un exemplar pentru arhivă și, dacă este cazul, un exemplar pentru cartea funciară. În cazul în care se solicită un număr mai mare de exemplare originale decât cele înțelese prin sintagma "primul exemplar", pentru acestea se va percepe onorariul prevăzut în anexa nr. 1, la rubrica "pentru fiecare exemplar în plus".(5) Onorariul pentru autentificarea procurilor se va percepe în sumă fixă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 5, indiferent de numărul mandanților și al mandatarilor.(6) Pentru procurile care au ca obiect vânzarea sau cumpărarea de bunuri, în cuprinsul cărora se menționează prețul tranzacției, cu precizarea că acesta se va încasa de către mandatari, onorariile se stabilesc în sumă fixă.(7) Pentru autentificarea declarațiilor în care sunt mai mulți declaranți, onorariul se calculează în sumă fixă, în condițiile anexei nr. 1 pct. 19, indiferent de numărul declaranților.(8) Onorariul pentru eliberarea încheierii privind verificările efectuate în registrele de evidență ale camerelor notarilor publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici se percepe în sumă fixă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 10.(9) Onorariul pentru soluționarea cererii de divorț prin acordul soților se va percepe în sumă fixă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 28.  +  Secţiunea a 2-a Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale și procentuale  +  Articolul 11Actele și procedurile pentru care se stabilesc onorarii graduale și procentuale sunt:a) acte autentice și alte proceduri (anexa nr. 2);b) procedura succesorală (anexa nr. 3).  +  Articolul 12(1) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile "între vii", persoane fizice și juridice, precum și pentru constituirea altor drepturi reale, la stabilirea onorariului se va ține cont de prevederile art. 3, precum și de valorile stabilite în condițiile art. 4. Pentru actele de înstrăinare care au ca obiect active ale societăților comerciale, onorariul se calculează la prețul declarat de părți sau la valoarea din raportul de evaluare, întocmit în condițiile legii, dacă aceasta este mai mare decât prețul declarat. Pentru bunurile imobile, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).(2) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile al căror preț este stabilit de statul român prin act normativ, onorariul se calculează la valoarea bunului, prevăzută în actul normativ respectiv.(3) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor înstrăinate la licitație publică, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, onorariul se va calcula și se va încasa la valoarea adjudecării.(4) Pentru autentificarea actelor de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate imobiliară, onorariul se calculează la valoarea cea mai mare dintre valoarea declarată de părți sau 20% din valoarea imobilului stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 pct. I. (la 24-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 12 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 ) (5) Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile și/sau imobile prin formarea de loturi și atribuirea acestora către copartajanți, cu sau fără sultă, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 pct. 8. Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile și/sau imobile prin care bunurile ce fac obiectul partajului revin unuia sau unora dintre copartajanți, cu sau fără sultă, se stabilesc potrivit anexei nr. 2 pct. III.(6) Abrogat. (la 24-10-2018, Alineatul (6) din Articolul 12 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 ) (7) La stabilirea onorariului pentru autentificarea contractelor de rentă viageră și a contractelor de întreținere se va lua în calcul valoarea rentei viagere sau, după caz, a întreținerii, calculată la valoarea bunului, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se vor aplica procentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. XII lit. b), pentru bunurile mobile, și în anexa nr. 2 pct. I, pentru bunurile imobile.(8) Valoarea la care se calculează onorariul nu va include taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 13(1) Pentru autentificarea actelor prin care se înstrăinează un bun viitor, onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).(2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu oneros sau gratuit drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. XI. (la 24-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 ) (3) Pentru autentificarea contractului de novație, de delegație, de compensare, de subrogație, de cesiune de creanță și remitere de datorie, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. IV.(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), pentru autentificarea oricăror acte privind creditarea bancară, dacă împrumutul a fost acordat și ipoteca a fost instituită, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 1 pct. 11.  +  Articolul 14(1) Pentru actele de garanție mobiliară sau imobiliară, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 25 și 26, onorariul se stabilește la valoarea creanței ce face obiectul garanției, potrivit pct. V din anexa nr. 2, în cazul în care se încheie un singur contract de garanție, indiferent de numărul și de valoarea bunurilor mobile și imobile aduse în garanție.(2) În situația în care creanța este garantată cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garanție separate, onorariul se va stabili astfel:a) pentru primul contract încheiat, onorariul se va calcula la valoarea integrală a creanței, potrivit pct. V din anexa nr. 2, indiferent de numărul și de valoarea bunurilor mobile și imobile aduse în garanție;b) pentru următoarele acte de garanție, onorariul se va calcula la valoarea creanței, potrivit pct. 25 din anexa nr. 1, indiferent de numărul și de valoarea bunurilor mobile și imobile aduse în garanție.(3) Pentru autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară și/sau a contractelor de credit pentru programul "Prima casă" ori pentru alte programe sociale adoptate de statul român, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 26.  +  Articolul 15(1) Pentru autentificarea actelor constitutive sau a actelor adiționale de majorare a capitalului social al societăților comerciale, indiferent de forma de organizare a acestora, atunci când aportul adus nu este în numerar, ci este aport în natură, constând în bunuri mobile sau imobile, onorariul se va percepe numai pentru operațiunea juridică de transmitere a dreptului de proprietate, pentru bunurile imobile, potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).(2) Pentru autentificarea actelor de modificare a societăților comerciale, cu excepția celor prin care se majorează capitalul social cu aport în bunuri mobile și imobile, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 2.2.(3) Pentru autentificarea actelor pentru constituirea unei societăți comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 2.3.  +  Articolul 16Pentru actele de donație sau partaj care au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se stabilește la valoarea declarată de părți, potrivit anexei nr. 2 pct. VI.  +  Articolul 17Abrogat. (la 24-10-2018, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )  +  Articolul 18Pentru actele de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin, onorariul se stabilește la valoarea creanței, potrivit anexei nr. 2 pct. X.  +  Articolul 19Pentru autentificarea declarațiilor prin care se recunoaște primirea restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe, care sunt stabilite inițial printr-un alt act notarial sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 1 pct. 9.  +  Articolul 20(1) Pentru primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor la solicitarea părților, inclusiv a înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 23.(2) Pentru primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice, onorariul se stabilește potrivit anexei nr. 1 pct. 24.  +  Articolul 21În cazul în care acte de natura celor prevăzute în această secțiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, și anume: legalizarea de semnătură, certificarea etc., cu excepția actelor pentru care legea prevede forma autentică drept condiție ad validitatem, onorariile se calculează în sumă fixă, potrivit anexei nr. 1. (la 24-10-2018, Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )  +  Articolul 22(1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moștenitor se stabilesc pe certificat de moștenitor, indiferent de numărul moștenitorilor, ținând seama de tranșele valorice, de categoriile de servicii și proceduri, și au în vedere gradul de rudenie al moștenitorilor cu defunctul. (la 24-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 ) (2) Onorariile astfel stabilite se vor aplica numai pentru moștenitorii legali ai defunctului.(3) Pentru moștenitorii testamentari care nu sunt soț sau rude în grad succesibil cu defunctul, onorariile se majorează cu 25%.(4) La succesiunile succesive, onorariul se stabilește pentru fiecare masă succesorală în parte.(5) Pentru eliberarea unui certificat de moștenitor suplimentar, onorariul se va calcula, conform alin. (1) și (4) și tranșelor valorice prevăzute în anexa nr. 3, la valoarea bunurilor care fac obiectul suplimentării, aduse la masa succesorală.  +  Articolul 23(1) În cazul în care în cadrul procedurii succesorale se efectuează inventarierea bunurilor, cu sau fără aplicarea de sigilii ori predarea în custodie, onorariul pentru efectuarea inventarului se stabilește la valoarea bunurilor, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b). Valoarea bunurilor luată în calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului nu va include valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în situația în care inventarul se efectuează prin comisie rogatorie. Valoarea bunurilor luată în calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului va include doar valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.(3) Dacă în cadrul procedurii succesorale se prestează și alte servicii în condițiile art. 105 din lege, onorariul se poate majora până la 25%. (la 24-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )  +  Articolul 24(1) La înregistrarea cererii de dezbatere a procedurii succesorale se va putea percepe anticipat onorariul minim stabilit pentru eliberarea certificatului de moștenitor. Din onorariul final se va deduce onorariul plătit anticipat.(2) La repunerea pe rol a cauzelor suspendate se va percepe onorariul datorat pentru actele de procedură efectuate până la suspendarea cauzei.  +  Capitolul III Traduceri efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizați ca traducători  +  Articolul 25Notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizați, în condițiile legii, ca traducători, pot efectua traduceri, aplicând tarifele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Capitolul IV Scutiri și reduceri  +  Articolul 26(1) Sunt scutite de plată onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială:a) declarații privind ajutorul de șomaj;b) declarații privind ajutorul social;c) declarații privind obținerea alocației de stat pentru copii;d) declarații privind acordarea burselor pentru elevi și studenți, pentru obținerea de rechizite școlare și pentru obținerea de locuri de cazare în cămine;e) declarații privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și văduvelor acestora;f) declarații privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;g) declarații și procuri necesare în cadrul procedurii de obținere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, în vederea achiziționării de autoturisme.h) declarații de donare de organe, țesuturi și celule. (la 12-12-2013, Articolul 26 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.760/C din 29 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013 ) (2) Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligația de plată a onorariului.  +  Articolul 27Pentru moștenitorii minori fără venituri proprii, pentru moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum și pentru moștenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.  +  Articolul 28(1) Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului, precum și la succesiuni, dacă aceștia au calitatea de moștenitori.(2) Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului magistrații, soții/soțiile acestora, precum și copiii lor minori.  +  Articolul 29Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului "Prima casă", cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 11 și 26.  +  Articolul 29^1Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. (la 11-10-2016, Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.540/C din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016 )  +  Articolul 30Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului: Uniunea Națională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, soții/soțiile acestora, precum și copiii minori ai notarilor publici. Aceeași reducere de 90% se poate acorda și la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Națională a Notarilor Publici și/sau camerele notarilor publici sunt acționare, asociate sau fondatoare, după caz.  +  Articolul 31În cazul actelor în care se pot acorda mai multe reduceri de onorariu se aplică o singură reducere, respectiv reducerea care are cuantumul cel mai mare.  +  Capitolul V Anexe  +  Articolul 32Anexele nr. 1-5, cuprinzând tarifele de onorarii stabilite pe categorii de servicii și proceduri notariale, fac parte integrantă din prezentele norme, după cum urmează:– anexa nr. 1 - Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată;– anexa nr. 2 - Acte și proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentuale;– anexa nr. 3 - Procedura succesorală;– anexa nr. 4 - Tarife pentru traducerile efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizați ca traducători;– anexa nr. 5 - Scutiri și reduceri.  +  Anexa nr. 1la normeACTE ȘI PROCEDURI NOTARIALEpentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată
  Nr. crt.Felul actuluiOnorariul
  Consultații și informații pentru culegerea datelor necesare pentru a desluși voința părțilorTehnoredactareMultiplicareProcedura notarială îndeplinităArhivarea și păstrarea actului în arhiva notarului publicAlte serviciiTOTAL - lei -
   Procentul prevăzut pentru fiecare componentă a activității notariale menționate mai sus10%5%-75%5%5%100%
  012345678
  1. Autentificarea actelor care se referă la asociații fără scop patrimonial și la fundații
  1.1. Autentificarea actelor de constituire a asociațiilor fără scop patrimonial și a fundațiilor
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%100 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx15 leixxx15 lei
  1.2. Autentificarea altor acte de modificare a asociațiilor fără scop patrimonial și a fundațiilor
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%100 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx15 leixxx15 lei
  2. Autentificarea actelor care se referă la societățile comerciale
  2.1. Autentificarea actelor constitutive ale societăților comerciale indiferent de forma de organizare, atunci când aportul adus nu este în numerar, ci este aport în natură, constând în bunuri mobile sau imobile
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%200 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  2.2. Autentificarea actelor de modificare a societăților comerciale cu excepția celor prin care se majorează capitalul social cu aport în bunuri mobile și imobile
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%100 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  2.3. Autentificarea actelor pentru constituirea unei societăți comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%200 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  3. Autentificarea testamentelor
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%80 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  4. Autentificarea declarației de revocare de testament
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%30 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx5 leixxx5 lei
  5. Autentificarea procurilor
  5.1. Autentificarea procurilor pentru înstrăinare sau dobândire de bunuri mobile sau imobile; pentru reprezentare la succesiune, cu sau fără încheierea unui act de partaj succesoral, pentru reprezentare la încheierea unui act de partaj
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%70 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  5.2. Autentificarea procurilor pentru ridicarea pensiei, a ajutorului social, a alocației de stat, a pensiei de întreținere și a altor drepturi provenind din legi speciale sau din legi care stabilesc despăgubiri sau compensații reparatorii
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%8 lei
  5.3. Autentificarea altor procuri
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%30 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx10 leixxx10 lei
  6. Autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind înstrăinarea dreptului de proprietate sau autentificarea promisiunilor pentru constituirea altor drepturi reale imobiliare dacă nu se confirmă și primirea unei sume de bani
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%150 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  7. Autentificarea actelor de alipire și dezlipire a imobilelor
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%300 lei + 75 lei/ imobil rezultat
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  8. Autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile și/sau imobile prin formarea de loturi și atribuirea acestora către copartajanți, cu sau fără sultă
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%300 lei + 75 lei/ lot rezultat
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  9. Autentificarea declarațiilor pentru primirea restului de preț, a sultei sau a oricărei creanțe care a fost stabilit de părți printr-un alt înscris autentificat de notarul public sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%100 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  10. Încheiere privind verificările efectuate în registrele de evidență ale camerelor notarilor publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%90 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  11. Autentificarea oricăror alte acte privind creditele bancare dacă împrumutul a fost acordat și ipoteca a fost instituită
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%100 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  12. Abrogat
  13. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură și a sigiliilor
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%50 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx5 leixxx5 lei
  14. Legalizarea semnăturii traducătorului
   a) primul exemplarxxx90%5%5%30 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx5 leixxx5 lei
  15. Abrogat
  16. Certificarea unor fapte
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%50 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx5 leixxx5 lei
  16.1. Procese-verbale, hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor sau ale asociaților societăților comerciale etc.
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%300 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  16.2. Procese-verbale ale reuniunilor organelor de conducere ale societăților comerciale
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%300 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  17. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părți pentru fiecare pagină10%x5%75%5%5%3 lei
  18. Legalizarea de copii ale actelor aflate în arhiva notarului public pentru fiecare pagină10%x5%75%5%5%5 lei
  19. Declarații al căror obiect nu este evaluabil în bani, altele decât cele prevăzute la pct. 4
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%15 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx5 leixxx5 lei
  20. Încheieri de rectificare a actelor, potrivit legii, dacă eroarea nu este imputabilă notarului public10%5%x75%5%5%50 lei
  21. Eliberări de duplicate ale actelor notariale
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%50 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx50 leixxx50 lei
  22. Reconstituirea unui act original
   a) primul exemplar10%5%x75%5%5%200 lei
  b) pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  23. Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor, la solicitarea părților, precum și a înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral
   a) până la un an10%5%x75%5%5%500 lei
  b) peste un an10%5%x75%5%5%1.000 lei
  24. Primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice
   a) până la un an10%5%x75%5%5%100 lei
  b) peste un an10%5%x75%5%5%150 lei
  25. Autentificarea actelor de garanție mobiliară sau imobiliară, în situația în care creanța este garantată cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garanție separate - pentru actele de garanție următoare primului contract încheiat
   a) până la 20.000 lei       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%100 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
   b) de la 20.001 lei la 100.000 lei       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%300 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
   c) de la 100.001 lei la 500.000 lei       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%500 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
   d) peste 500.001 lei       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%1.000 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  26. Acte de garanție mobiliară sau imobiliară și/sau contracte de credit pentru programul "Prima casă" sau alte programe sociale adoptate de statul român
   a) până la 20.000 lei       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%100 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
   b) de la 20.001 lei la 100.000 lei       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%300 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
   c) de la 100.001 lei la 500.000 lei       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%500 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
   d) peste 500.001 lei       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%1.000 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  27. Abrogat
  28. Soluționarea cererii de divorț prin acordul soților10%5%x75%5%5%500 lei
  29. Alte servicii și acte notariale neevaluabile       
   - primul exemplar10%5%x75%5%5%100 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  (la 24-10-2018, Tabelul din anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018, prin abrogarea punctelor 12, 15 și 27 )
   +  Anexa nr. 2la normeACTE ȘI PROCEDURI NOTARIALEpentru care onorariile sunt graduale pe tranșe și în cote procentualeActe autentice și alte proceduri
  Nr. crt.Felul actuluiOnorariul
  Consultații și informații pentru culegerea datelor necesare pentru a desluși voința părțilorTehnoredactareMultiplicareProcedura notarială îndeplinităArhivarea și păstrarea actului în arhiva notarului publicAlte serviciiTOTAL - lei -
   Procentul prevăzut pentru fiecare componentă a activității notariale menționate mai sus10%5%-75%5%5%100%
  012345678
  I. Pentru acte translative ale dreptului de proprietate și de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile
  a)până la 15.000 lei10%5%-75%5%5%2,2%, dar nu mai puțin de 150 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  b)de la 15.001 lei la 30.000 lei10%5%-75%5%5%330 lei + 1,6% pentru suma care depășește 15.001 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  c)de la 30.001 lei la 60.000 lei10%5%-75%5%5%580 lei + 1,3% pentru suma care depășește 30.001 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  d)de la 60.001 lei la 300.000 lei10%5%-75%5%5%970 lei + 0,9% pentru suma care depășește 60.001 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  e)de la 300.001 lei la 600.000 lei10%5%-75%5%5%3.130 lei + 0,65% pentru suma care depășește 300.001 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  f)peste 600.001 lei10%5%-75%5%5%5.080 lei + 0,44% pentru suma care depășește 600.001 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  II. Pentru actele de schimb mobiliar sau imobiliar, onorariul se stabilește la valoarea cea mai mare a oricăruia dintre bunurile ce fac obiectul schimbului, după criteriile de la pct. I, și se majorează cu 25%.
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  III. Actele de partaj de bunuri mobile și/sau imobile prin care bunurile care fac obiectul partajului revin unuia sau unora dintre copartajanți, cu sau fără sultă
  a)pentru bunurile imobile, onorariul se calculează după criteriile de la pct. I, la valoarea cotelor care revin copartajanților peste cota lor ideală
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  b)pentru bunurile mobile, onorariul se calculează prin aplicarea procentului de 0,25% la valoarea bunurilor care revin copartajanților peste cota lor ideală
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  IV. Pentru autentificarea contractelor de novație, de delegație, de compensare, de subrogație, de cesiune de creanță, altele decât cele care se încadrează la anexa nr. 1 pct. 11, precum și de remitere de datorie, onorariul se calculează prin aplicarea procentului de 0,3% la valoarea creanțelor, dar nu mai puțin de 150 lei.
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  V. Acte de garanție mobiliară sau imobiliară, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 25
  a)până la 50.000 lei10%5%-75%5%5%0,65%, dar nu mai puțin de 100 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  b)de la 50.000 lei la 100.000 lei10%5%-75%5%5%325 lei + 0,5% pentru ceea ce depășește 50.000 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  c)de la 100.000 lei la 200.000 lei10%5%-75%5%5%575 lei + 0,32% pentru ceea ce depășește 100.000 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  d)de la 200.000 lei la 500.000 lei10%5%-75%5%5%895 lei + 0,13% pentru ceea ce depășește 200.000 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  e)peste 500.000 lei10%5%-75%5%5%1.285 lei + 0,07% pentru ceea ce depășește 500.000 lei
  - pentru fiecare exemplar în plusxx20 leixxx20 lei
  VI. Pentru actele de donație sau partaj care au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se stabilește la 1% din valoare, dar nu mai puțin de 150 lei.
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  VII. Pentru actele de constituire a societăților comerciale și de majorare a capitalului social atunci când aportul adus nu este în numerar, ci este aport în natură, constând în bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabilește potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, pentru bunurile imobile, și la pct. XI lit. b), pentru bunurile mobile, dar nu mai puțin de 150 lei.
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  VIII. Abrogat
  IX. a) Pentru contractele de leasing operațional, onorariul se stabilește prin aplicarea procentului de 0,3%, calculat la valoarea contractelor de leasing, dar nu mai puțin de 100 lei.
  b) Pentru contractul de leasing financiar imobiliar sau mobiliar, onorariul se stabilește potrivit tranșelor valorice și procentelor prevăzute la pct. I, pentru bunurile imobile, și la pct. XI lit. b), pentru bunurile mobile, dar nu mai puțin de 100 lei.
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  X. Pentru actele de protest ale cambiilor, cecurilor și ale altor titluri la ordin, onorariul se stabilește la 1% din valoarea titlurilor protestate, dar nu mai puțin de 100 lei.
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  XI. Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se stabilește la 0,5%, calculat la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 200 lei. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, onorariul se calculează la valoarea din studiul de piață.
  XII. Pentru alte acte evaluabile în bani, cu excepția celor prevăzute la art. 8^1 din norme.
  a)– promisiuni bilaterale sau unilaterale de cumpărare prin care se confirmă și primirea prețului în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabilește la 1% din valoarea achitată, dar nu mai puțin de 150 lei;
  – pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  b)- alte acte evaluabile în bani, cu excepția declarațiilor pentru primirea restului de preț, a sultei sau a oricărei sume de bani care a fost stabilită de părți printr-un alt înscris autentificat de notarul public, onorariul se stabilește la 0,25% din valoare, dar nu mai puțin de 50 lei.
  - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei
  (la 24-10-2018, Tabelul din anexa nr. 2 a fost modificată de Punctele 18-21 ale articolului I din ORDINUL nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 24 octombrie 2018 )
   +  Anexa nr. 3la normePROCEDURA SUCCESORALĂ
  Tranșele valorice în lei, la care se calculează onorariul Procedura notaria- ală, cu excepția inventa- rierii, aplicării de sigi- lii, pre- dării în custodie Tehnore- dactare, înche- ieri, certifi- cate de moșteni- tor, de- clarații de mar- tor, ci- tații și alte acte necesare îndepli- nirii proce- durii Mulți- plicare Arhivarea și păstra- rea dosa- rului suc- cesoral în arhiva notarului public Alte servicii TOTAL - lei -
  Procentul prevăzut pentru fiecare componentă a activității notariale menționate mai sus 85% 5% 0,5% 5% 4,5% 100%
  a) până la 6.000 lei 85% 5% 0,5% 5% 4,5% 2,7%, dar nu mai puțin de 150 lei/ certificat de moștenitor
  b) de la 6.001 lei la 30.000 lei 85% 5% 0,5% 5% 4,5% 162 lei + 1,35% pentru ceea ce depășește 6.001 lei
  c) de la 30.001 lei la 60.000 lei 85% 5% 0,5% 5% 4,5% 486 lei + 0,6% pentru ceea ce depășește 30.001 lei
  d) peste 60.001 lei 85% 5% 0,5% 5% 4,5% 665 lei + 0,45% pentru ceea ce depășește 60.001 lei
   +  Anexa nr. 4la normeTARIFEpentru traducerile efectuate de către notarii publici saupersonalul angajat al acestora, care sunt autorizați ca traducători1. Pentru persoane fizice:Traduceri de pe: certificatele de naștere, deces, căsătorie, adeverințe, cazier:– 10 lei, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhivă;– 5 lei, pentru fiecare exemplar în plus;alte documente:– 20 lei, pentru fiecare pagină + un exemplar pentru arhivă;– 10 lei, pentru fiecare pagină în plus.2. Pentru persoane juridice:– 25 lei, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhivă;– 10 lei, pentru fiecare pagină în plus.3. Taxe de urgență:– 50% din valoarea tarifelor, pentru traduceri efectuate în 48 de ore și în zilele nelucrătoare;– 100% din valoarea tarifelor pentru traduceri efectuate în 3-8 ore, în funcție de complexitatea actului.  +  Anexa nr. 5la normeSCUTIRI ȘI REDUCERIA. ScutiriI. Sunt scutite de la plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege, cu excepția cheltuielilor materiale:1. declarații pentru obținerea ajutorului de șomaj;2. declarații pentru obținerea ajutorului social;3. declarații pentru obținerea alocației de stat pentru copii;3^1. Se reduc cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. (la 11-10-2016, Punctul I. din Litera A. , Anexa 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.540/C din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016 ) 4. declarații pentru acordarea burselor pentru elevi și studenți, pentru obținerea de rechizite școlare și pentru obținere de cazare în cămine;5. declarații pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și văduvelor acestora;6. declarații pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;7. declarații și procuri necesare în cadrul procedurii de obținere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008.8. declarații de donare de organe, țesuturi și celule. (la 12-12-2013, Anexa 5 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.760/C din 29 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013 ) II. Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligația de plată a onorariului.B. Reduceri1. Se pot acorda reduceri de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură și a drepturilor bănești prevăzute la capitolul A "Scutiri", enumerate mai sus.2. Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului: Uniunea Națională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, precum și soțul/soția și copiii minori ai notarilor publici. Aceeași reducere de 90% se poate acorda și la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Națională a Notarilor Publici și/sau camerele notarilor publici sunt acționare, asociate sau fondatoare, după caz.3. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului "Prima casă", cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 11 și pct. 25.4. Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului magistrații, precum și soțul/soția și/sau copiii lor minori.5. Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului, precum și la succesiuni, dacă aceștia au calitatea de moștenitori.6. Pentru moștenitorii minori fără venituri proprii, pentru moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum și pentru moștenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.----