METODOLOGIE din 30 decembrie 2010de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 ianuarie 2011    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabilește componentele obligatorii ale informării și consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezenta metodologie se adresează tuturor inițiatorilor, elaboratorilor și avizatorilor de planuri de urbanism și de amenajare a teritoriului, precum și tuturor factorilor de decizie din domeniu și se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism și de amenajare a teritoriului, prevăzute de lege.  +  Articolul 3Informarea și consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului și este parte integrantă a procedurii de inițiere, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.  +  Articolul 4Informarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:a) etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare;b) etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;d) elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională.  +  Articolul 5(1) Pentru toate documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului prevăzute de lege, pentru care se aplică prezenta metodologie, procesul de informare și consultare a publicului se finalizează cu raportul informării și consultării publicului, raport ce se supune atenției autorităților administrației publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentația completă.(2) Raportul informării și consultării publicului fundamentează decizia autorităților administrației publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă și asigurării interesului general.(3) În baza raportului informării și consultării publicului, consiliul județean/consiliul local/Consiliul General al Municipiului București poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.(4) În exercitarea controlului de legalitate referitor la hotărârile consiliului județean/consiliului local//Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea documentațiilor de urbanism sau amenajare a teritoriului, prefectul are obligația să verifice respectarea prevederilor prezentei metodologii, iar în cazul nerespectării să le atace în fața instanței de contencios administrativ în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  +  Articolul 6Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Responsabilități și competențe  +  Articolul 7(1) Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului pentru planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului revine autorităților administrației publice responsabile cu aprobarea planurilor.(2) Pentru documentațiile de urbanism elaborate în cazul zonelor care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial această responsabilitate revine autorității publice centrale responsabile cu domeniul urbanismului, cu sprijinul autorității administrației publice centrale responsabile cu cultura și patrimoniul național și al autorităților administrației publice locale pe teritoriul cărora se află situate aceste monumente.(3) În cazul localităților în care în cadrul autorităților administrației publice locale nu sunt organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului, responsabilitățile privind informarea și consultarea se pot îndeplini în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului județean, pe bază de convenție.(4) Pentru îndeplinirea acestor responsabilități, autoritățile administrației publice locale vor organiza la sediul propriu un spațiu permanent dedicat schimbului de informații cu privire la activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului.  +  Articolul 8(1) Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prezentei metodologii, autoritățile administrației publice locale au obligația să adopte Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, denumit în continuare Regulamentul local, pentru care au responsabilități de aprobare, conform legii.(2) Conținutul obligatoriu al Regulamentului local stabilește cel puțin următoarele:a) structura sau persoanele cu atribuții în coordonarea informării și consultării publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajare a teritoriului;b) modalitățile de finanțare a activităților de informare și consultare;c) principiile de identificare a grupurilor-țintă pentru informare și consultare, pentru fiecare categorie de plan;d) modul și locul în care publicul va avea acces la informații și documentații;e) definirea situațiilor în care se consideră că Regulamentul local a fost încălcat și măsurile administrative de sancționare;f) modul în care se va face evaluarea proceselor de participare publică și actualizarea Regulamentului local în consecință.(3) Regulamentul local va fi bazat pe prezenta metodologie, precum și pe prevederile legislației conexe privind transparența decizională, prin respectarea elementelor obligatorii, alegerea elementelor opționale oferite și adăugarea altora suplimentare pentru a răspunde cât mai bine condițiilor specifice fiecărei colectivități locale și fiecărui tip sau categorii de plan.(4) Regulamentul local se întocmește de către structura responsabilă cu urbanismul împreună cu compartimentul responsabil cu informarea publică din aparatul de specialitate al autorităților administrației publice locale, se avizează de către Comisia tehnică de urbanism și se aprobă prin hotărâre a consiliului local/județean.  +  Articolul 9(1) Atunci când iau decizia cu privire la inițierea elaborării unui plan de urbanism sau de amenajare a teritoriului, ori când sunt informate cu privire la o astfel de intenție, autoritățile administrației publice cu atribuții de aprobare a planului desemnează o persoană din structura proprie responsabilă cu informarea și consultarea publicului.(2) În cazul în care această responsabilitate este îndeplinită în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului județean, persoana responsabilă cu informarea și consultarea populației va fi numită din cadrul acestuia.(3) Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului are următoarele atribuții:a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat și în funcție de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;b) răspunde de redactarea cerințelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare și desemnare a elaboratorului pentru documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului inițiate de autoritățile administrației publice locale;c) răspunde de redactarea propunerilor de cerințe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentațiile de urbanism inițiate de investitori privați, persoane fizice sau juridice;d) gestionează activitățile de informare și consultare a publicului pe tot parcursul documentației, până la aprobare;e) este persoană de contact din partea administrației publice locale pentru activitățile de informare și consultare a publicului în privința proiectului respectiv.(4) În funcție de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuțiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului de afaceri și ai societății civile, precum și din reprezentanți ai cetățenilor, conform Regulamentului local adoptat.  +  Articolul 10Documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului în baza căruia se desfășoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) identificarea părților interesate, persoane fizice sau juridice, instituții publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;b) modalitatea prin care vor fi anunțați cei interesați și cei potențial afectați referitor la inițierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului și de schimbările propuse;c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectați sau interesați de a discuta propunerea cu inițiatorul și proiectantul și de a-și exprima rezerve, a formula observații sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităților competente;d) calendarul propus de inițiator pentru îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a publicului;e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea și consultarea publicului.  +  Articolul 11Raportul informării și consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, va cuprinde cel puțin următoarele informații:a) detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;b) un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.  +  Articolul 12Raportul consultării, însoțit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorității publice locale, se prezintă consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București spre însușire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau asociații profesionale din domeniu.  +  Articolul 13La solicitarea anumitor categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 61 lit. (e) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice, în vederea asigurării egalității de șanse și tratament, sunt obligate să pună la dispoziție materiale și documente în formate alternative și să însoțească cu explicații verbale detaliate schițele grafice expuse în spațiile special amenajate pentru consultarea publică.  +  Capitolul III Etape metodologice diferențiate pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului și de urbanism  +  Secţiunea 1 Planuri de amenajare a teritoriului - PAT1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare  +  Articolul 14Autoritatea administrației publice inițiatoare a PAT are obligația să informeze publicul interesat, inclusiv autoritatea competentă cu protecția mediului, cu privire la intenția de elaborare a PAT și la obiectivele acestuia.  +  Articolul 15Elementele incluse în documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PAT privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum și procedurile specifice de informare și consultare a publicului pe parcursul elaborării PAT se redactează cu sprijinul unui grup de lucru cu rol consultativ, din care fac parte:a) în cazul secțiunilor PAT Național - responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea și consultarea publicului, reprezentanți ai direcțiilor relevante din Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - MDRT, reprezentanți ai ministerelor de resort pentru secțiunile tratate și ministerele din domeniile asupra cărora secțiunile PAT au impact, reprezentanți ai altor instituții/organisme interesate;b) în cazul PAT zonal, regional sau interjudețean, interorășenesc sau intercomunal, frontalier, metropolitan, periurban al principalelor municipii și orașe - responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea și consultarea publicului, reprezentanți ai administrațiilor publice din zona de studiu, reprezentanți ai direcțiilor relevante din MDRT, reprezentanți ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, regional, județean sau local;c) în cazul PAT județean - responsabilul de proiect, reprezentanți ai administrațiilor publice locale din zona de studiu și din județele limitrofe, reprezentanți ai direcțiilor relevante din MDRT, reprezentanți ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, regional, județean sau local.  +  Articolul 16(1) Metodele și tehnicile de informare și consultare a publicului aplicabile pe parcursul elaborării respectivului PAT se stabilesc în concordanță cu Regulamentul local, cu cerințele ce derivă din obiectivele propuse, complexitatea propunerilor PAT, impactul estimat al acestuia, precum și în concordanță cu prevederile referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.(2) Documentele necesare atribuirii serviciilor de elaborare a PAT includ în mod clar obligațiile ce derivă din derularea activităților impuse de procedurile de informare și consultare a publicului.2. Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare  +  Articolul 17(1) În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerințele și opțiunile publicului legate de dezvoltarea teritorială sunt obținute de către autoritatea administrației publice locale inițiatoare a PAT cel puțin prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea și analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privința elaborării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.(3) În cazul în care sunt identificate analize ale opțiunilor publicului deja realizate și care răspund cerințelor și obiectivelor enunțate prin procedurile specifice de informare și consultare a publicului, acestea sunt menționate și luate în considerare.3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor  +  Articolul 18(1) Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesați concomitent asupra evoluției propunerilor și asupra evaluării de mediu a alternativelor și determinării opțiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.(2) Informarea și consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate în corelare cu cele prevăzute de legislația de mediu, prin colaborarea cu autoritățile responsabile cu protecția mediului.  +  Articolul 19Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate se fac astfel:a) autoritatea administrației publice inițiatoare a PAT informează publicul simultan prin următoarele activități:1. publică în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, și pe propria pagină de internet anunțul cu privire la: finalizarea propunerilor preliminare, precum și posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmite observații în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data ultimului anunț;2. afișează, pe toată perioada consultărilor, pe propria pagină de internet, la sediul propriu și în alte locuri special amenajate, datele și reprezentările grafice succinte ale propunerilor preliminare și ale anunțului publicat în mass-media;3. trimite în scris către autoritățile administrației publice locale afectate de propunerile PAT, organismele regionale și autoritățile de la nivel central direct interesate, precum și către alți factori interesați identificați, anunțul publicat în mass-media, cu cel puțin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;b) autoritatea administrației publice inițiatoare a PAT consultă publicul asupra propunerilor preliminare prin cel puțin următoarele activități:1. pune la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a PAT, precum și explicații și reprezentări grafice succinte ale propunerilor preliminare pe durata a cel puțin 20 de zile;2. expune materialele grafice, cu explicații în care utilizează un limbaj nontehnic, pe durata a cel puțin 20 de zile, într-un spațiu special amenajat și cu posibilitatea colectării observațiilor cetățenilor;3. pregătește, organizează și conduce o dezbatere publică cu privire la propunerile preliminare, inclusiv în privința evaluării impactului acestora asupra mediului;c) autoritatea administrației publice inițiatoare a PAT informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul propriu și la sediul său în spațiul dedicat informării și consultării publicului a observațiilor și sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.4. Implicarea publicului în etapa aprobării planului  +  Articolul 20În vederea aprobării PAT, autoritatea administrației publice inițiatoare a planului asigură elaborarea raportului informării și consultării publicului. Acest raport, însoțit de punctul de vedere tehnic al structurii de specialitate din cadrul autorității publice locale, se prezintă consiliului județean/consiliilor județene competente cu aprobarea planului, spre însușire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PAT  +  Articolul 21Anual, autoritățile administrației publice vor face publice modalitățile privind aplicarea prevederilor PAT și stadiul de aplicare.  +  Secţiunea a 2-a Planul urbanistic general (PUG) și regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare  +  Articolul 22(1) Autoritățile administrației publice locale inițiatoare informează publicul cu privire la intenția de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.(2) Informarea cu privire la intenția de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode:a) anunțuri afișate la sediul autorității publice în spațiile accesibile tuturor cetățenilor;b) anunț cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet și în publicația proprie dacă există.(3) Anunțurile prevăzute la alin. (2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele:a) prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare/revizuire a PUG și a obiectivelor PUG;b) numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri;c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi;d) modul în care va fi pus la dispoziția publicului răspunsul la observațiile transmise în această perioadă.(4) Anunțurile publicate pe pagina proprie de internet și cele afișate trebuie menținute pe toată perioada în care pot fi transmise observații și propuneri.(5) Autoritatea administrației publice locale inițiatoare poate aduce la cunoștința publicului intenția sa de elaborare sau revizuire a PUG și prin anunțuri publicate în presa locală, cel puțin două anunțuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la stații de radio și televiziune, conferințe, afișe, interviuri, organizarea unor evenimente și/sau expoziții cu hărți, planuri, schițe, tabele, grafice, orice alte materiale.  +  Articolul 23Autoritățile administrației publice locale primesc de la public observații, sugestii sau propuneri cu privire la intenția de elaborare sau revizuire a PUG și la informațiile furnizate prin anunț și pun la dispoziția publicului sinteza acestora și argumentația preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.  +  Articolul 24Toate propunerile obținute și nevoile identificate în urma procesului de informare și consultare vor fi examinate și sintetizate și vor fi prezentate ca anexă la documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.  +  Articolul 25(1) Elementele de temă incluse în documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum și procedurile specifice de informare și consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către structura de specialitate a administrației locale beneficiară a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanți ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorității competente cu protecția mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local și ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, județean sau local, precum și de către persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă.(2) Documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligațiile ce derivă din derularea activităților de informare și consultare a publicului.2. Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare  +  Articolul 26(1) În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerințele și opțiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obținute de elaboratorul documentației de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea și analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privința elaborării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor  +  Articolul 27(1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesați, precum organizații ale societății civile, asociații profesionale, asociații ale sectorului de afaceri, reprezentanți ai cetățenilor, asupra evoluției propunerilor preliminare, a alternativelor și opțiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.(2) În vederea reducerii birocratizării și a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autoritățile responsabile din domeniul mediului.  +  Articolul 28Informarea și consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:a) autoritățile administrației publice locale inițiatoare ale planului informează publicul prin următoarele activități simultan:1. publică cel puțin pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor și transmit observații la sediul autorității competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunț, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunț;2. afișează anunțul de mai sus și propunerile însoțite de explicații succinte, scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, la sediul propriu și în alte locuri special amenajate;3. trimit în scris către factorii interesați identificați anunțul publicat, cu cel puțin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;b) autoritățile administrației publice locale consultă publicul asupra propunerilor prin cel puțin următoarele activități:1. pun la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel puțin 45 de zile;2. expun materialele grafice cu explicații formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puțin 45 de zile, într-un spațiu special amenajat și cu posibilitatea colectării în scris a observațiilor cetățenilor;3. pregătesc, organizează și conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri;c) autoritățile administrației publice locale informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel puțin prin publicarea pe propria pagină de internet a observațiilor și sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice;d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentației pe circuitul legal de avizare.  +  Articolul 29Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părți mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, administrația publică locală poate să:a) informeze publicul prin expoziții în cartiere, emisiuni radio sau TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative și ideilor inițiate de public prin interacțiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea interese mutuale etc.  +  Articolul 30(1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG și RLU, autoritățile administrației publice locale asigură realizarea raportului consultării populației.(2) Raportul consultării însoțit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorității publice locale se prezintă consiliului local/Consiliului General al Municipiului București spre însușire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.4. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG  +  Articolul 31Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUG se fac cu respectarea prevederilor art. 6.5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG  +  Articolul 32Informațiile conținute în PUG și RLU aferent reprezintă informații de interes public și vor fi puse la dispoziție automat prin publicare pe site-ul primăriei și vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 33Anual, autoritățile administrației publice vor face publice modalitățile privind aplicarea prevederilor PUG și stadiul de aplicare.  +  Secţiunea a 3-a Planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia - PUZ1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare  +  Articolul 34(1) În situația PUZ inițiate de autoritățile administrației publice, tema, obiectivele și cerințele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentanți ai compartimentului de specialitate, Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ai autorității competente cu protecția mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local și ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, județean sau local, precum și persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.(2) În funcție de impactul estimat al PUZ, (suprafața studiată, modificări propuse, specificul investiției ce a generat elaborarea documentației) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea și evaluarea unor posibile opinii și interese divergente, în vederea determinării oportunității planului în interes public, administrația publică inițiatoare poate aduce la cunoștința publicului intenția de elaborare a PUZ și obiectivele acestuia prin anunțuri pe pagina proprie de internet, anunțuri către proprietarii din zonă, afișări ale anunțului în zona de studiu preconizată, întâlniri cu locuitorii din zonă etc.(3) Documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie să includă și obligațiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului.(4) Afișarea în vederea informării populației se face pe panouri conforme cu modelele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 35(1) În cazul în care inițiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligațiile ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de urbanism și avizul prealabil de oportunitate.(2) În funcție de impactul estimat al PUZ, autoritățile administrației publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism și a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunității planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intenția de elaborare.(3) Procedurile, modalitățile și tehnicile specifice de informare și consultare a publicului se stabilesc pe baza regulamentului local referitor la implicarea publicului, adoptat și în concordanță cu cerințele ce derivă din obiectivele principale propuse, complexitatea și impactul estimat al PUZ.2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor  +  Articolul 36Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.  +  Articolul 37Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:a) autoritățile administrației publice locale informează publicul prin cel puțin următoarele activități:1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații la sediul autorității publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;2. identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ;3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;4. afișează anunțul la sediul propriu și în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puțin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;5. investitorul privat inițiator al PUZ afișează anunțul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenția elaborării PUZ;b) autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele obligații:1. informează publicul cu privire la rezultatele informării și consultării, cel puțin prin publicarea pe propria pagină de internet și la sediul propriu a observațiilor și sugestiilor publicului și a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ și care au trimis opinii, cu privire la observațiile primite și răspunsul argumentat la acestea.  +  Articolul 38În funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea acestuia:a) informează publicul prin expoziții în zonă, emisiuni TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea și punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea intereselor mutuale etc.  +  Articolul 39În vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, structura de specialitate asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ  +  Articolul 40Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor art. 6.4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ  +  Articolul 41Planșa de reglementări urbanistice și regulamentul local reprezintă informații de interes public și vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Planul urbanistic de detaliu PUD1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare  +  Articolul 42În situația solicitării elaborării unui PUD, autoritățile administrației publice locale informează și consultă populația în conformitate cu regulamentul local aprobat prevăzut de prezenta metodologie, cel puțin prin următoarele modalități:a) se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intenția și propunerile documentației de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observațiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;b) în situația în care inițiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observațiilor, autoritățile administrației publice locale competente cu aprobarea planului notifică inițiatorul PUD cu privire la eventualele obiecții primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al inițiatorului PUD, autoritățile administrației publice locale informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observațiile primite și răspunsul la acestea.2. Implicarea publicului în etapa aprobării PUD  +  Articolul 43În vederea aprobării PUD, autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea planului asigură introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, însoțit de punctul de vedere al structurii de specialitate.3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD  +  Articolul 44Informațiile cuprinse în PUD reprezintă informații de interes public și vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexăla metodologieMODELEde panouri pentru anunțurile afișate peteritoriul zonei tratate de planuri de urbanismA. Model panou 1 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ......................................... │ │ (denumirea administrației publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunțului: ........... (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ REPREZENTARE │ │ │ INTENȚIE DE ELABORARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC ..................... │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A INTENȚIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Argumentare: ............................ │ │ │ │ ......................................... └──────────────────────┘ │ │ Inițiator: .............................. │ │ (numele și prenumele/denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI │ │ privind intenția de elaborare a planului urbanistic ............... │ │ (general, zonal, de detaliu) │ │ în perioada ................-................ │ │ (ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: ........... │ │ (numele și prenumele, funcția) │ │ adresa ....................., telefon ..........., e-mail ................ │ │ Observațiile sunt necesare în vederea ................................. . │ │ (de exemplu: stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de │ │ oportunitate) │ │ Răspunsul la observațiile transmise va fi ............................. . │ │ (modul în care va fi pus la dispoziția publicului, data și perioada) │ │ Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea │ │ planului: │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ (metoda/scopul/perioada) │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘● Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toată perioada.● Literele vor fi tipărite având o înălțime de cel puțin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Intenție...", "Publicul este...".B. Model panou 2 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ......................................... │ │ (denumirea administrației publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunțului: ........... (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ CONSULTARE ASUPRA │ REPREZENTARE │ │ │ PROPUNERILOR PRELIMINARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC ..................... │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A PROPUNERILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Inițiator: .............................. │ │ │ │ (numele și prenumele/denumirea) └──────────────────────┘ │ │ │ │ Elaborator: ............................. │ │ (denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII │ │ asupra documentelor expuse/disponibile la sediul ...................... │ │ (denumirea, adresa, camera/sala) │ │ în perioada ................-................ între orele: .......... . │ │ (ziua/luna/anul)-(ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA │ │ ● .......................................................................; │ │ ● .......................................................................; │ │ ● ...................................................................... . │ │ (metoda/scopul/data, ora/locul, durata) │ │ │ │ Răspunsul la observațiile transmise va fi ................................ │ │ (modul în care va fi pus la dispoziția publicului, data și perioada) │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: ........... │ │ (numele și prenumele, funcția) │ │ │ │ adresa ........................., telefon ........., e-mail ............ . │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘● Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toată perioada.● Literele vor fi tipărite având o înălțime de cel puțin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Consultare asupra ...".----