ORDIN nr. 1.542 din 11 decembrie 1999pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 11 ianuarie 2000    Ministrul finanţelor,în temeiul prevederilor art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, şi ale art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba modelele, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor tipizate cuprinse în anexele nr. 1-18 la prezentul ordin, care înlocuiesc modelele, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor cu aceleaşi coduri, prevăzute în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis din 20 noiembrie 1995, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.017/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis din 12 martie 1998, şi prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.051/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 9 februarie 1998:1. Somaţie - cod 14.13.28.99 (anexa nr. 1);2. Adeverinţa de primire a Somaţiei nr. ........ - cod 14.13.29.99 (anexa nr. 2);3. Titlul executoriu nr. ......... - cod 14.13.30.99 (anexa nr. 3);4. Dispoziţie de urmărire - cod 14.13.31.99 (anexa nr. 4);5. Proces-verbal de predare-primire - cod 14.13.32.99 (anexa nr. 5);6. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile - cod 14.13.33.99 (anexa nr. 6);7. Publicaţie de vânzare bunuri imobile - cod 14.13.15.99/a (anexa nr. 7);8. Proces-verbal de identificare bunuri imobile - cod 14.13.34.99 (anexa nr. 8);9. Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile - cod 14.13.28.99/a (anexa nr. 9);10. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile - cod 14.13.33.99/a (anexa nr. 10);11. Proces-verbal nr. ....... privind cheltuielile de executare - cod 14.13.35.99 (anexa nr. 11);12. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei - cod 14.13.29.99/a (anexa nr. 12);13. Înştiinţare de plata - cod 14.13.09.99 (anexa nr. 13);14. Adresa de înfiinţare a popririi - cod 14.13.12.99 (anexa nr. 14);15. Proces-verbal de sechestru şi Anexa la procesul-verbal de sechestru - cod 14.13.13.99 (anexa nr. 15);16. Proces-verbal de instituire administrator sechestru - cod 14.13.14.99 (anexa nr. 16);17. Publicaţie de vânzare bunuri mobile - cod 14.13.15.99 (anexa nr. 17);18. Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii - cod 14.13.16.99 (anexa nr. 18).  +  Articolul 2Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 3 poziţii cu următorul cuprins:1. Document de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile sechestrate, formular cu regim special de înseriere şi de numerotare - cod 14.13.36.99 (anexa nr. 19);2. Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil supus executării silite - cod 14.13.37.99 (anexa nr. 20);3. Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor din conturi bancare - cod 14.13.12.99/a (anexa nr. 21).  +  Articolul 3Anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu modelele, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor tipizate cuprinse în anexele nr. 19-21 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţia generală de colectare a veniturilor statului şi de aplicare a executării silite, Direcţia generală proceduri fiscale şi sistem informaţional pentru veniturile statului, Direcţia economică, social-administrativ, Direcţia generală organizare, resurse umane şi financiar, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2000 şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ............... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .............    Str. .............. nr. ......    Localitatea ..................    Dosar de executare nr. ..../......                            Către ................                    Cod fiscal/Cod numeric personal ..........    Str. ........... nr. ....., bloc ....., sc. ...., et. ......, ap. ....,         sector ............ localitatea ............, judeţul ..........                                  SOMAŢIA    În baza art. 23 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996 cumodificările şi completările ulterioare.    Va înştiinţăm că figuraţi în evidentele fiscale ale ...................cu următoarele sume de plata, pentru care s-a pornit executarea silită întemeiul titlului executoriu .................. a cărui copie v-o transmitemalăturat: ┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ │ Suma - lei │ │ ├────────────┬─────────────────────────┤ │ Natura obligaţiei bugetare │ Debit │ Majorări de întârziere │ │ │ │ calculate până la │ │ │ │ data de*) ......... │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ └──────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────┘--------    *) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la dataplăţii inclusiv.  Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achitasumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat, în bazaprevederilor art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. ll/1996 privind executareacreanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. l08/1996, cu modificările şicompletările ulterioare, se va proceda la aplicarea modalităţilor de executaresilită. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arătate mai sus,începând cu transmiterea acestei somaţii, vor fi suportate de către dvs.  Rămânem în continuare la dispoziţia dvs. şi vă mulţumim anticipat pentruplată.      Conducătorul unităţii fiscale, Şeful compartimentului                L.S. de urmărire şi încasare,    M.F. cod 14.13.28.99    Tipărit 1a R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1  1. Denumire: Somaţie  2. Cod: 14.13.28.99  3. Format: A4/t1  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, blocuri                                 de 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prinLegea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                    de organul de executare  8. Circulă: 1 exemplar la debitor  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 2     MINISTERUL FINANŢELOR Cod numeric personal/Cod fiscal nr. ..    D.G.F.P.C.F.S. ............... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .............    Str. .............. nr. ......    Localitatea ..................    Dosar de executare nr. ..../......              ADEVERINŢA DE PRIMIRE A SOMAŢIEI Nr...................    Am primit somaţia, precum şi copia de pe titlul executoriu, astăzi .......luna .............., anul .........., ora ............    Numele, prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primeşte somaţia şisemnează adeverinţa ....................... din localitatea ..................,str. .......... nr. .............., buletin de identitate/paşaport/legitimaţie/seria ......... nr. ......., eliberat de ..................... .    Prezenta a fost întocmită în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernuluinr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prinLegea nr. 108/1996 cu modificările şi completările ulterioare.    Reprezentantul organului de executare: Semnătura (ştampila) persoanei    Numele şi prenumele ................. care primeşte somaţia    Nr. legitimaţiei ....................    Funcţia .............................    Semnătura ...........................    M.F. cod 14.13.29.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A5/tl  1. Denumire: Adeverinţa de primire a somaţiei nr. .....  2. Cod: 14.13.29.99  3. Format: A5/t1  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri                                 de 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996                    privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi                    modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările                    şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                    de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la persoana care semnează adeverinţa de primire              a somaţiei  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 3     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ............... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .............    Str. .............. nr. ......    Localitatea ..................                        TITLUL EXECUTORIU NR. .......    Numele şi prenumele/Denumirea debitorului .......................    Domiciliul/Sediul debitorului ...................................    .................................................................    Alte date de identificare a debitorului*1) ............................    .......................................................................    Sume datorate: ┌─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────┐ │ Numărul obligaţiei │ Termenul legal │ Suma - lei │ │ │ de ├──────────┬───────────────────────┤ │ bugetare*2) │ plata │ Debit │ Majorări de întârziere│ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├─────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ └─────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────────────┘    Prezentul înscris constituie titlu executoriu în baza prevederilor art.25 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelorbugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completărileulterioare.    Data emiterii: ................                            Conducătorul (directorul)                             organului de executare,                                   Semnătura                                     L.S.-------    *1) Se va completa cu codul numeric personal, codul fiscal, actul deidentitate seria, numărul, numărul de înmatriculare în registrul comerţuluisau de înregistrare la instanţa judecătorească, după caz etc.    *2) În cazul în care, la acelaşi fel de creanţa bugetară, se înregistreazărestante la mai multe termene de plata, se vor menţiona toate termenele,indicându-se la fiecare suma datorată şi majorările de întârziere aferentecalculate până la finele lunii anterioare emiterii titlului executoriu,menţionându-se despre aceasta în titlul executoriu.    M.F. cod 14.13.30.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/tl  1. Denumire: Titlul executoriu nr. ......  2. Cod: 14.13.30.99  3. Format: A4/t1  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri                                 de 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 25 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.                    11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată                    şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi                    completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                    de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la debitor  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 4     MINISTERUL FINANŢELOR    *) ....................    Nr. ........ din ......                      DISPOZIŢIE DE URMĂRIRE    În urma controlului efectuat în baza reglementărilor legale la ..........,cu sediul/domiciliul ......................, codul fiscal/actul de identitate............, s-au constatat următoarele obligaţii bugetare reprezentândimpozite, taxe, contribuţii, majorări de întârziere, constând în diferenţedintre obligaţiile determinate de plătitor şi cele legal datorate sau înobligaţii bugetare datorate pentru obţinerea de venituri din activităţineautorizate ce au fost stabilite prin procesul-verbal înregistrat subnr. ..... din ........                                                                   - lei - ┌────┬──────────┬───────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┐ │Nr. │ Natura │ │ Nr. cont│Stabilit în│ │Diferenţe │ │crt.│obligaţiei│ Suma │ venit │ urma │ Achitat│de încasat│ │ │bugetare │ │ bugetar│controlului│ │ │ ├────┼──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Debit │ │ │ │ │ │ │ │───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Majorări de │ │ │ │ │ │ │ │ întârziere │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Debit │ │ │ │ │ │ │ │───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Majorări de │ │ │ │ │ │ │ │ întârziere │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Debit │ │ │ │ │ │ │ │───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Majorări de │ │ │ │ │ │ │ │ întârziere │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Debit │ │ │ │ │ │ │ │───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Majorări de │ │ │ │ │ │ │ │ întârziere │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Debit │ │ │ │ │ │ │ │───────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ Majorări de │ │ │ │ │ │ │ │ întârziere │ │ │ │ │ └────┴──────────┴───────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┘    Majorările de întârziere au fost calculate până la data de ............    În conformitate cu art. 25 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare, prezenta dispoziţie constituie titluexecutoriu.                   Conducătorul organului de control,                                 L.S.-------    *) Se va completa denumirea organului de control (Direcţia controluluifinanciar de stat, Direcţia impozite şi taxe, Secţia Gărzii Financiare dincadrul Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar destat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală a controluluifinanciar de stat şi Garda Financiară din structura Ministerului Finanţelor).  M.F.cod 14.13.31.99  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/tl  1. Denumire: Dispoziţie de urmărire  2. Cod: 14.13.31.99  3. Format: A4/t1  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri                                 de 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 25 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.                    11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată                    şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările                    şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                    de organul de control  8. Circula: exemplarul 1 de la organul de control la organul de executare  9. Se arhivează: exemplarul 1 la dosarul de executare şi exemplarul 2 la                   dosarul de control  +  Anexa 5     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....                   PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*)    Încheiat astăzi ........, luna .........., anul ....., ora ...., înlocalitatea ................, str. ............. nr. .....    În temeiul art. 54 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare, subsemnatul ..................,având funcţia de .................., cu legitimaţia nr. ......./......., ampredat următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiatla data de ............, înregistrat sub nr. ....../......., care vor fisupuse vânzării în regim de consignaţie. ┌────────────────────────────┬─────┬──────────────┬──────────┬────────────┐ │ Denumirea bunurilor mobile,│ │ │ │ Valoarea │ │ descriere, stare de uzura, │ U.M.│ Cantitatea │ Preţul │ - lei - │ │ semne particulare │ │ │ │ │ │ de identificare │ │ │ unitar │ │ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ ├────────────────────────────┼─────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ └────────────────────────────┴─────┴──────────────┴──────────┴────────────┘    Subsemnatul ................, legitimat cu ............, în calitate dereprezentant al ........., am primit bunurile mobile enumerate mai sus.    Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vederepentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în rate.    Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se vărsa în termende doua zile lucrătoare în contul nr. ......, după reţinerea comisionuluide ...% .      Semnătura reprezentantului Semnătura reprezentantului unităţii        organului de executare de vânzare în regim de consignaţie      ........................... ................................------    *) Se încheie cu ocazia transmiterii bunurilor mobile pentru vânzare înregim de consignaţie.        M.F.cod 14.13.32.99        Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/tl  1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire  2. Cod: 14.13.32.99  3. Format: A4/t1  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri                                 de 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 54 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.                    11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată                    şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi                    completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                    de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 6     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....                   PROCES - VERBAL DE LICITAŢIE                      PENTRU BUNURI MOBILE    Încheiat astăzi ........., luna ........, anul ........, ora ......, înlocalitatea ............ str. ......, nr. .........    În temeiul art. 56 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare.    Pentru realizarea creanţelor bugetare faţă de debitorul/(numele,prenumele/denumirea) ........... din localitatea ........... , str. ......,nr. ......., CNP*1/cod fiscal .........., în suma de ........., specificateîn titlul executoriu nr. ........, emis de ................ s-au sechestratbunurile mobile înscrise în procesul-verbal de sechestru încheiat la data de........., înregistrat sub nr. ....... din ........ întocmit de ............    Valorificarea bunurilor mobile prin vânzare 1a licitaţie a fost adusă lacunoştinţa publică prin publicarea la data de ................., în ziarele:.........................., a publicaţiei de vânzare, care a fost afişată lasediul ..............*1, la ............*2, precum şi .............*3 .    În baza art. 53 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobatăprin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, s-aprocedat la valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi s-au constataturmătoarele:                                                                    - lei - ┌──────┬──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐ │ Nr. │ Bunurile mobile │ Preţul de evaluare │ Preţul │ │ crt │ care s-au pus în vânzare │ │ de adjudecare│ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ ├──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤ └──────┴──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘                                            TOTAL: ..........    Adjudecatari ..........................................................                  ..........................................................                  ..........................................................                  ..........................................................                  ..........................................................                  ..........................................................    Cu privire la vânzarea la licitaţie, s-au formulat următoarele obiecţii:    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................                                Semnătura debitorului (sau a înlocuitorului)                                 ..........................................           Comisia de licitaţie Adjudecatari:       (numele, prenumele, semnătura) (numele şi prenumele/denumirea,                                                    semnătura)        ........................... ...............................        ........................... ...............................     L.S. ......................... ...............................        ........................... ...............................        ........................... ...............................--------------    *1 Organul de executare care organizează licitaţia şi consiliul local peraza căruia se afla bunurile mobile sechestrate.    *2 Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei.    *3 Alte locuri unde a fost afişată publicaţia de vânzare.    *4 Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum şicontul bancar al adjudecatarilor, după caz.    * Cod numeric personal    M.F. cod 14.13.33.99 Format A4/t1    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile    2. Cod: 14.13.33.99    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri                                   de 150 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 56 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.                      11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată                      şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi                      completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 3 exemplare                      de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la debitor (sau la înlocuitorul acestuia) şi 1                exemplar la adjudecatarul cumpărător    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 7     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....PUBLICAŢIE DE VÂNZAREBUNURI IMOBILEAnul ..... luna ......... ziua ........În temeiul art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut prin prezenta că în ziua de ........ luna ....... orele ........ anul ..... în localitatea ............... str. ............ nr. ....... se vor vinde prin*l ............. următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2 ...................... cu domiciliul/sediul în localitatea ................ str. ........... nr. .......... bl. ......... sc. ....... etaj. ...... ap. ....., cod numeric personal/cod fiscal ......: a) - clădire în suprafaţa de .............. compusă din ............ şi construită din ................. situata în localitatea ............., str. ........ nr. ........... evaluată la suma de ....... lei. b) - teren*3 ......... în suprafaţa de ............ situat în localitatea ....... str. ..... nr. ..... evaluat la suma de ...... lei.Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele*4:........................................................................................................................................................................................................................Pentru bunul imobil prevăzut mai sus (clădire/teren) au comunicat titluri executorii următorii creditori*5:................................................................................................................................................Conducătorul organului de executare ..................Numele şi prenumele ..................................Semnătura ...........................................L.S.---------------*1 Se va indica forma vânzării;*2 Se va trece numele şi prenumele sau denumirea debitorului;*3 Se va menţiona felul terenului;*4 Se vor arăta drepturile reale existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise în evidentele de publicitate imobiliară, precum şi titularii şi domiciliul sau sediul acestora.*5 Se vor menţiona numele sau denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori;M.F. cod 14.13.15.99/aTipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t11. Denumire: Publicaţie de vânzare bunuri imobile2. Cod: 14.13.15.99/a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri de 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare7. Se întocmeşte: în mai multe exemplarede organul de executare8. Circula: câte 1 exemplar la locul unde se afla imobilul, la sediul organului de executare şi al consiliului local în a cărui raza teritorială este situat imobilul, la locul stabilit pentru ţinerea licitaţiei9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 8     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....                           PROCES - VERBAL                  DE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE          Încheiat astăzi ........ luna ....... an ..... orele .....       în localitatea .................. str. ........ nr. ...........    În temeiul art. 58 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare, subsemnatul ................. avândfuncţia de ........... cu legitimaţia nr. ....... am procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului ............. din localitatea .............str. .......... nr. ............ cod numeric personal/cod fiscal .............căruia deşi i s-a comunicat somaţia nr. ...... din ............. nu a efectuatplata sumelor datorate, conform titlului executoriu nr. ..... din ............emis de ........ constând în: ┌────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ │ Actul normativ în baza │ Suma - lei │ │ Natura │ căruia a fost stabilită ├─────────┬────────────────┤ │obligaţiei bugetare │ obligaţia de plata │ Debit │ Majorări │ │ │ │ │de întârziere*1)│ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ ├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ └────────────────────┴─────────────────────────┴─────────┴────────────────┘    Pentru realizarea creanţelor bugetare s-a procedat la identificareaurmătoarelor bunuri imobile:    - clădire în suprafaţa de ....... compusă din ....................... şiconstruită din .......................................................situata în localitatea ............. str. ........... nr. ....... deţinutaîn baza*2) .............. evaluată la suma de ........... lei.    - teren*3) ................ în suprafaţa de ......... situat în ........str. ........... nr. ....... deţinut în baza*2) ............ evaluat la sumade ............ lei.    Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat în prezenta următoarelorpersoane:    - ................. domiciliat în ............ legitimat cu ..........în calitate de .............;    - ................. domiciliat în ............ legitimat cu ..........în calitate de .............;    - ................. domiciliat în ............ legitimat cu ..........în calitate de .............;    În legătura cu bunurile identificate, debitorul ........... menţionează cănu/au fost gajate sau ipotecate anterior ................................    .....................................................................    Sarcini care grevează imobilul ......................................    Persoanele de faţă la identificarea bunurilor formulează următoareleobiecţiuni ..............................................................    .....................................................................    .....................................................................    În legătura cu bunurile identificate s-au săvârşit infracţiunile    .....................................................................    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de identificare abunurilor imobile în ...... exemplare, din care unul pentru organul deexecutare, unul s-a înmânat debitorului .................................    ................................................................*4) .        Reprezentantul organului Semnătura debitorului            de executare (sau a persoanei majore cu care locuieşte)         ...................... ..................................                                             Semnăturile martorilor                                             .......................                                             .......................                                             .......................----------------    *1) Pentru neplata sumelor datorate, se vor calcula majorări de întârziere conform dispoziţiilor legale, în continuare folosindu-se cota de ........    *2) Se va menţiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.    *3) Se va menţiona felul terenului.    *4) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, refuza sau nupoate să semneze procesul-verbal de identificare bunuri imobile.    M.F. cod 14.13.34.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2  1. Denumire: Proces-verbal de identificare bunuri imobile  2. Cod: 14.13.34.99  3. Format: A4/t2  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri                                 de 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 58 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului                    nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare,                    aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu                    modificările şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                    de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la debitor  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 9     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....              SOMAŢIE Către*1 ..................    PENTRU EXECUTAREA SILITĂ ..................    A BUNURILOR IMOBILE ..................                                                      ..................În temeiul art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Va atenţionăm că, deoarece nu aţi achitat sumele de plata înscrise în titlul executoriu nr. ......../........, emis de ..............., în termen de 5 zile de la înmânarea prezentei somaţii se va proceda la executarea silită a următoarelor bunuri imobile prevăzute în procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. ...... din .............:- clădire în suprafaţa de ............ compusă din ........... şi construită din ............................. situata în localitatea .......... str. ...... nr. ......... deţinuta în baza*2 .............. evaluată la suma de ....... lei- teren*3 ........... în suprafaţa de ........ situat în ........... str. ......... nr. ..... deţinut în baza*2 ........ evaluat la suma de ....... lei.Precizăm că s-a luat măsura înscrierii prezentei somaţii în evidentele de publicitate imobiliară.Menţionăm că până la începerea executării silite puteţi achită sumele datorate.    Conducătorul unităţii fiscale Şeful compartimentului                 L.S. colectare/administrare,    ............................ .........................---------------*l Se va comunica debitorului şi organului competent în a cărui raza teritorială se afla imobilul pentru înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară;*2 Se va menţiona actul care atesta proprietatea asupra bunului;*3 Se va menţiona felul terenuluiM.F. Cod 14.13.28.99/aTipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/tl1. Denumire: Somaţie pentru executarea silită a bunurilor imobile2. Cod: 14.13.28.99/a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri de 150 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare7. Se întocmeşte: în 3 exemplarede organul de executare8. Circula: 1 exemplar la debitor şi 1 exemplar la organul competent în a cărui raza teritorială se afla imobilul, pentru înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 10     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....PROCES VERBAL DE LICITAŢIEPENTRU BUNURI IMOBILEÎncheiat astăzi ...... anul ...... luna ...... orele .....în localitatea ........ str. ........ nr. .........În temeiul art. 67 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru realizarea creanţelor bugetare faţă de debitorul*1 ................. din localitatea ................ str. .......... nr. .......... cod numeric, personal/cod fiscal .......... în suma de ........... lei specificate în titlul executoriu nr. ......./......... s-au identificat bunurile imobile înscrise în procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. ....... din ........... întocmit de ............... .Valorificarea bunurilor imobile prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ......... în ziarele ............. a publicaţiei de vânzare, care a fost afişată la sediul ................*2, la ..............*3, precum şi .............*4 .În baza art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor imobile urmărite silit prin vânzare la licitaţie publică, după cum urmează:Reprezentantul organului de executare a dat citire publicaţiei de vânzare, care cuprinde:- datele de identificare a imobilului ............................................................................................................- descrierea sumară .....................................................- drepturile reale şi celelalte sarcini înscrise în evidentele de publicitate imobiliară care grevează imobilul ...............................- condiţiile vânzării ...................................................- preţul de evaluare a imobilului (lei) .................................- data ........ ora ...... locul .............. vânzării------------*1 nume, prenume sau denumire;*2 organul de executare care organizează licitaţia şi consiliul local în raza căruia se afla bunurile imobile identificate;*3 locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei;*4 alte locuri unde a fost afişată publicaţia de vânzare;- domiciliul sau denumirea şi sediul debitorului .................................................................................................- creditori urmăritori ..................................................S-a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din valoarea imobilului de către ...................................................................................................Licitaţia a început de la preţul de (lei)*5 ...................Adjudecarea s-a făcut în favoarea*6 ....................................................................................................................................................................................... la preţul de (lei) ...... şi T.V.A. în valoare de ......... lei.Plata se va face integral ........... sau în ...... rate lunare, cu un avans de*7 (lei) ......... şi cu plata unei dobânzi de ............. .Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata în întregime a preţului.Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:........................................................................................................................................................................................................................Drept care s-a încheiat procesul-verbal în ........ exemplare.       Comisia de licitaţie: Adjudecatar     Nume, prenume, semnătura (sau reprezentantul sau împuternicit)               L.S. Nume, prenume, semnătura                                                     L.S.       ..................... ........................       ..................... .......................       ..................... .......................--------------*6 numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum şi contul bancar al adjudecatarilor, după caz;*7 minimum 50% din preţul de adjudecare a imobilului.M.F.cod 14.13.33.99/aTipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t21. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile2. Cod: 14.13.33.99/a3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri de 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 67 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare7. Se întocmeşte: în 3 sau mai multe exemplarede organul de executare8. Circula: a) la vânzarea cu plata integrala a preţului: 1 exemplar la cumpărător, 1 exemplar la debitor şi, eventual, câte 1 exemplar la creditorii urmăritori b) la vânzarea în rate: 1 exemplar la cumpărător după plata avansului din preţ, 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la organul de executare coordonator, câte 1 exemplar la creditorii urmăritori, eventual, şi 1 exemplar la organele competente pentru înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară a interdicţiei de înstrăinare a imobilului până la plata integrala a preţului9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 11     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....                  PROCES-VERBAL NR ...............                  PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE    În temeiul art. 38 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare.    Pentru realizarea creanţelor bugetare în sarcina debitorului ...........din localitatea ................ str. ........... nr. ........, bloc ......,sc. ...., ap. ......, cod numeric personal/cod fiscal ............., în bazatitlului executoriu nr. .......... din ........., emis de .............. s-aaplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarelecheltuieli de executare: ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Felul cheltuielilor │ Denumirea documentului justificativ │ Suma - lei│ │ de executare │ nr. şi data │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤ │ TOTAL │ │ │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┘    În temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr.108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscrisconstituie titlu executoriu.                        Conducătorul (directorul)                         organului de executare                    Semnătura ..................                            L.S.                                                Întocmit,                                            (Nume şi prenume)           Data emiterii ......... Semnătura ............    M.F. cod 14.13.35.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1  1. Denumire: Proces-verbal nr. ...... privind cheltuielile de executare  2. Cod: 14.13.35.99  3. Format: A4/t1  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri                                 de 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 38 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.                    11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată                    şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi                    completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                    de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la debitor  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 12     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....PROCES - VERBALPRIVIND COMUNICAREA SOMAŢIEIÎncheiat astăzi ........... luna ....... anul ...........În baza art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ...................... având funcţia de ....... cu legitimaţia nr. ......... m-am deplasat la debitorul .............. din localitatea*l ........................................ în vederea comunicării somaţiei nr. ....../....... emisă de ............ însoţită de titlul executoriu nr. ......./....... emis de .......................Somaţia a fost înmânată/afişată*2 ......................................................................................................................................................................................Semnătura reprezentantului.organului de executare,....................--------------*1 Se va indica domiciliul sau sediul complet, iar dacă îşi are sediul în hotel se va indica nr. etajului, nr. apartamentului sau nr. camerei*2 Se vor preciza numele, prenumele şi calitatea persoanei căreia i-a fost înmânată somaţia sau locul unde s-a făcut afişarea şi motivul afişării, precum şi orice alte constatări utile executării silite.M.F. cod 14.13.29.99/aTipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A5/tl1. Denumire: Proces-verbal privind comunicarea somaţiei2. Cod: 14.13.29.99/a3. Format: A5/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri de 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare7. Se întocmeşte: în 1 exemplarde organul de executare8. Circula: la organul de executare9. Se arhivează: la dosarul de executare, aflat la organul de executare  +  Anexa 13     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ...................    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Nr ......... data .........                                        Persoana care poate fi contactată:                                        dna/dl ..........................                                        nr. tel. ........................                                        între orele: ....................                             ÎNŞTIINŢARE DE PLATA                     Către ...................                  Cod fiscal/cod numeric personal ..........    Str. ....... nr. ..., bloc ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., sector ......            Localitatea .................., judeţul ..............    Va notificăm că figuraţi în evidentele fiscale ale unităţii noastre cuobligaţii bugetare de plata restante, reprezentând: ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │ │ Suma - lei - │ │ ├─────────┬───────────────────────┤ │ Natura obligaţiei bugetare │ Debit │Majorări de întârziere │ │ │ │ calculate până la │ │ │ │ data de ........ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ TOTAL: │ │ │ └───────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────┘    Va invităm că, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, să achitaţisumele menţionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plata sau săfaceţi dovada plăţii acestora.    Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil,limitând astfel acumularea de majorări de întârziere.    Dacă aveţi nelămuriri în legătura cu aceasta scrisoare, puteţi contactapersoana ale carei nume şi adresa figurează mai sus, la sediul nostru sau lanumărul de telefon menţionat.    Aceasta scrisoare constituie ÎNŞTIINŢARE DE PLATA şi va este comunicată întemeiul art. 23 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executareacreanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şicompletările ulterioare.    Va mulţumim pentru cooperare.        Conducătorul unităţii fiscale, Şeful compartimentului                    L.S. colectare/administrare,    M.F. cod 14.13.09.99 Format A4/t1    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"    1. Denumire: Înştiinţare de plata    2. Cod: 14.13.09.99    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri                                   de 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 23 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului                      nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare,                      aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu                      modificările şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                      de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la debitor    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 14     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....                      ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII                Către, ...................................                       ................................*1)    În baza art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executareacreanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şicompletările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de banidatorate de dv. cu orice titlu, debitorului, urmărit*2 ....................conform titlului executoriu nr. ...... din data de ..... emis de .........,anexat.    Sumele vor fi reţinute şi vărsate în conturile deschise la trezoreria....................................................... după cum urmează: ┌──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Natura obligaţiei │ Suma │ Nr. contului în care │ │ bugetare*3) │ - lei - │ urmează a se vira │ │ │ │ suma reţinută │ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ ├──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤ │ TOTAL │ │ │ └──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘    În termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugăm să ne comunicaţidacă datoraţi, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus menţionat.    Procedura de aplicare a popririi este precizată la art. 41-44 dinOrdonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare.                              Conducătorul organului de executare,                                         Semnătura;                                            L.S.------------    *1) Denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul terţuluipoprit.    *2) Denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul, precum şialte date de identificare a debitorului.    *3) Se evidenţiază, separat, debitul şi majorările de întârziere.    M.F. cod 14.13.12.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1    1. Denumire: Adresa de înfiinţare a popririi    2. Cod: 14.13.12.99    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri                                   de 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996                      privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi                      modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi                      completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                      de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la terţul poprit    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 15     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Nr. ...... data .......    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. ..........    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....                        PROCES-VERBAL DE SECHESTRU    Încheiat astăzi ............., luna ........., anul ......., ora ......          în localitatea .................. str. .......... nr. ........    În temeiul art. 46 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare, subsemnatul ......... având funcţiade .............., cu legitimaţia nr. ........., am procedat la sechestrareabunurilor mobile ale debitorului ................, din localitatea .........str. ............, nr. ....., cod numeric personal/cod fiscal .............,căruia deşi i s-a comunicat somaţia nr. ........ din ........, nu a efectuatplata sumelor datorate conform titlului executoriu nr. ...../....... emis de......................., constând în: ┌───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │Actul normativ în baza │ Suma (lei) │ │ Natura obligaţiei │căruia a fost stabilită ├──────────┬─────────────────┤ │ bugetare │ obligaţia de plata │ Debit │ Majorări de │ │ │ │ │ întârziere*1) │ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────┤ │ TOTAL: │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Pentru realizarea creanţelor bugetare s-a procedat la sechestrareabunurilor mobile prevăzute în anexa, parte integrantă din prezentulproces-verbal.    Sechestrul s-a aplicat în prezenta următoarelor persoane:    ......., domiciliat în ......, legitimat cu ......, în calitate de ......,    ......., domiciliat în ......, legitimat cu ......, în calitate de .......--------------*1) Pentru neplata în termen a sumelor datorate, se vor calcula majorări de întârziere conform dispoziţiilor legale, în continuare aplicându-se cota de ..............Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în:*2) ................................................. bunurile fiind lăsate în custodia .........., din localitatea ................ str. ...... nr. ........, care va depozita bunurile în localitatea ............. str. .............., nr. ......... .În legătura cu bunurile mobile sechestrate, dl(dna) .................... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior .................. .Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţiuni: .................................................................................................................................................................................................................Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită. În cazul în care obligaţia bugetară nu se achită în termen de 30 de zile, se va proceda la valorificarea acestora conform legii.Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de sechestru în ........... exemplare, dintre care unul pentru organul de executare, unul s-a înmânat debitorului .........................................................*3).................................................................*4)       Semnătura reprezentantului Semnătura debitorului         organului de executare (sau a persoanei majore                                               cu care locuieşte)        ...................... .......................                                       Semnăturile martorilor ............                                       Semnătura custodelui ..............---------------*2) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.*3) Un exemplar custodelui şi câte unul creditorilor gajisti, dacă este cazul. 4) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, refuza sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.M.F. cod 14.13.13.99Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2Anexa 1--------la Procesul-verbal de sechestru din ...........-----------------------------------------------    Dosar de executare    Nr. ....../............ ┌───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ Denumirea bunurilor mobile, │ │ Valoarea │ │ descriere, stare de uzura │ Cantitatea │ estimativă │ │ semne particulare de identificare │ │ - lei - │ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┤ │ TOTAL: │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘       Semnătura reprezentantului Semnătura debitorului         organului de executare (sau a persoanei majore                                                 cu care locuieşte)          ...................... ........................                                           Semnăturile martorilor .........                                           Semnătura custodelui ...........    M.F. cod 14.13.13.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/tl    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru şi Anexa la procesul-verbal de                 sechestru din ...............    2. Cod: 14.13.13.99    3. Format: A4/t2 + A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete + se tipăreşte                                   pe o singura faţă, blocuri de 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 46 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.                      11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată                      şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi                      completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 2, 3 sau mai multe exemplare                      de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la custode şi câte 1 exemplar                la creditorii gajisti, dacă este cazul    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 16     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Cod numeric personal/Cod fiscal nr.    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. .......... Nr. ...... data .......    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....                                PROCES-VERBAL                    DE INSTITUIRE ADMINISTRATOR SECHESTRU            Anul ......... luna ....... ziua ...........    În baza art. 63 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare.    Având vedere că*1) .............. domiciliat cu sediul în localitatea............... str. ............ nr. ......, bloc ......, sc. ....., et....., ap. ........ are de plata următoarele obligaţii bugetare, conformtitlului executoriu nr. ......../........ emis de ......................: ┌───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ │Actul normativ în baza │ Suma -lei │ │ Natura obligaţiei │căruia a fost stabilită ├──────────┬─────────────────┤ │ bugetare │ obligaţia de plata │ Debit │ Majorări de │ │ │ │ │ întârziere*2) │ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ ├───────────────────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤ └───────────────────┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘---------------    *1) numele şi prenumele sau denumirea debitorului;    *2) majorările de întârziere se vor calcula în continuare folosindu-secota de ..... până la achitarea sumelor datorate    Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate, deşi debitoruluii s-au înmânat somaţiile*3) nr. ......../........ şi nr. ......./.......,pentru lichidarea debitului s-a început procedura de executare silităimobiliară şi s-a încheiat procesul-verbal de identificare a bunurilorimobile nr. ....../......    Pentru administrarea imobilului urmărit se numeşte administratorsechestru*4) ................................................ din localitateastr. ............, nr. .........., bloc ......., sc. ........, ap. ......,BI/certificat de înmatriculare seria ....... nr. ....... eliberat de ........asupra următoarelor bunuri imobile:    - clădire în suprafaţa de ......., compusă din ....................,construită din .............. situata în localitatea ........... str. .......nr. ......, bloc ......, et. ....., sc. ......, ap. ........, evaluată la sumade .......... lei.    - teren în suprafaţa de .........., felul terenului ............., situatîn localitatea ......, str. ........, nr. ...... evaluat la suma de ...... lei.    În cazul în care administrator sechestru este numita alta persoana fizicasau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa oindemnizaţie administratorului sechestru ţinând seama de activitatea depusa.    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de instituire aadministratorului sechestru în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarul deexecutare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratoruluisechestru.    Organ de executare ................ Semnătura debitorului .......    Nume şi prenume ....................    Semnătura ..........................    Legitimaţia ........................    Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurileimobile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luatcunoştinţa de obligaţiile pe care le am.    Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în OrdonanţaGuvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şicompletările ulterioare.               Semnătura administratorului sechestru,                    .............................---------------    *3) Se va indica numărul şi data somaţiilor prevăzute de art. 23 şi 59din Ordonanţa Guvernului nr. 11/l996    *4) numele şi prenumele sau denumirea administratorului sechestru    M.F.cod 14.13.14.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2    1. Denumire: Proces-verbal de instituire administrator sechestru    2. Cod: 14.13.14.99    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri de                                   150 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 63 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.                      11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată                      şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările                      şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 3 exemplare                      de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la debitor şi 1 exemplar la administratorul                sechestru    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 17     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ...................    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. .......... Nr. ...... data .......    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....PUBLICAŢIE DE VÂNZAREBUNURI MOBILEAnul ....... luna ....... ziua .......În temeiul art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare aprobată prin Legea nr. 108/1996 cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut prin prezenta că în ziua de ........, luna ......., anul ....., ora ....., în localitatea ............., str. ......, nr. ......, se vor vinde prin ............. următoarele bunuri mobile:                                                       Preţul de la care            Denumirea bunului mobil se porneşte licitaţia                                                           (lei)    1. ............................... .........................    2. ............................... .........................    3. ............................... .........................    4. ............................... .........................    5. ............................... .........................    6. ............................... .........................    7. ............................... .........................    8. ............................... .........................    9. ............................... .........................    10. .............................. .........................           Conducătorul organului de executare ..............           Numele şi prenumele ..............................           Semnătura ............................                            L.S.    M.F. cod 14.13.15.99 Format A4/tl    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"1. Denumire: Publicaţie de vânzare bunuri mobile2. Cod: 14.13.15.993. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri de 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare7. Se întocmeşte: în mai multe exemplarede organul de executare8. Circula: câte 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vânzare, în orice alt loc public9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 18     MINISTERUL FINANŢELOR ┌─────────┬─────┬────────┬─────────┐    D.G.F.P.C.F.S. ................... │ │Data │Funcţia │Semnătura│    Unitatea fiscală ................. ├─────────┼─────┼────────┼─────────┤    Str. .............. nr. .......... │Aprobat │ │ │ │    Localitatea ...................... ├─────────┼─────┼────────┼─────────┤    Dosar de executare nr. ...../..... │Avizat │ │ │ │                                        ├─────────┼─────┼────────┼─────────┤                                        │Verificat│ │ │ │                                        └─────────┴─────┴────────┴─────────┘                                PROCES-VERBAL                      DE CONSTATARE A INSOLVABILITĂŢII        Încheiat astăzi ......... luna ....... anul .......    În baza art. 93 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.    Având în vedere că debitorul ................., cu ultimul domiciliu/sediu cunoscut în localitatea ..........., str. .............. nr. .....,blocul ........, scara ...., etajul ....., apartamentul ......, codnumeric personal/cod fiscal .........., a fost înscris în evidentafiscală cu următoarele obligaţii bugetare, conform titlurilor executorii.................. emise de .......... ┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┐ │ Natura obligaţiei │ Termen de plata │ Suma datorată (lei) │ │ bugetare ├─────┬──────┬──────┼────────┬───────────────────────┤ │ │ Anul│ Luna │ Ziua │ Debit │ Majorări de întârziere│ ├────────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────────────────┤ ├────────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────────────────┤ ├────────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────────────────┤ ├────────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────────────────┤ ├────────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────────────────┤ ├────────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────────────────┤ ├────────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────────────────┤ └────────────────────┴─────┴──────┴──────┴────────┴───────────────────────┘    Pentru încasarea şi executarea silită a acestor sume s-au luaturmătoarele măsuri:    - s-a comunicat înştiinţarea de plata nr. .........................;    - s-a comunicat somaţia nr. .......................................;    - s-a înfiinţat poprirea ..........................................;    - s-a înfiinţat sechestrul asupra bunurilor mobile .................    ...................................................................;    - s-au indisponibilizat următoarele bunuri imobile .................    ...................................................    În urma aplicării măsurilor prevăzute mai sus, debitorul figurează cuurmătoarele obligaţii bugetare: ┌───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┐ │ Natura obligaţiei │ Termen de plata │ Suma datorată (lei) │ │ bugetare ├─────┬──────┬──────┼────────┬────────────────────────┤ │ │ Anul│ Luna │ Ziua │ Debit │ Majorări de întârziere │ ├───────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────────────────────┤ ├───────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────────────────────┤ ├───────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────────────────────┤ ├───────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────────────────────┤ ├───────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────────────────────┤ ├───────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────────────────────┤ ├───────────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────────────────────┤ └───────────────────┴─────┴──────┴──────┴────────┴────────────────────────┘    M.F. Cod 14.13.16.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2    Pentru determinarea bunurilor şi veniturilor debitorului, s-au luaturmătoarele măsuri:    a) s-au făcut cercetări la ultimul domiciliu/sediu cunoscut aldebitorului şi s-a constatat că ............................................    ........................................................................    ........................................................................    b) s-au solicitat relaţii de la compartimentele de evidenta a populaţieidin cadrul Ministerului de Interne ori de la oficiile registrului comerţuluisau de la instanţele judecătoreşti, după caz, şi s-a constatat că ..........    ........................................................................    ........................................................................    c) s-au cerut relaţii de la unităţile sau de la persoanele fizice, undedebitorul şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 3 ani şi s-a constatat că    ........................................................................    ........................................................................    d) s-au cerut relaţii la organele de executare în raza cărora s-a născutdebitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum şi de la celeîn a căror raza teritorială ori evidenta se afla sucursale sau puncte delucru ale debitorului şi s-a constatat că ..................................    ........................................................................    ........................................................................    e) s-au solicitat de la organele şi persoanele abilitate informaţii cuprivire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat şis-a constatat că ...........................................................    ........................................................................    f) s-au verificat documentele de înfiinţare şi de evidenta (statut,contract de societate, acte adiţionale de modificare a acestora, bilanţcontabil, balanţa lunară etc.) şi s-a constatat că .........................    ........................................................................    g) s-au solicitat informaţii societăţilor bancare la care debitorul areconturi deschise şi s-a constatat că .......................................    ........................................................................    ........................................................................    h) s-au mai făcut următoarele cercetări ................................    ........................................................................    În urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezulta că debitorul seîncadrează în dispoziţiile art. 93 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/l996, cu modificările şi completărileulterioare, şi este insolvabil, întrucât*1: ................................    ........................................................................    ........................................................................    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în .... exemplare, din care ........    ........................................................................    ........................................................................                                         Organul de executare:                                         ----------------------                                         Numele şi prenumele                                         .........................                                         Semnătura ................    Se anexează următoarele documente justificative: ........................    ........................................................................    ........................................................................-------    *1 debitorul nu are venituri sau bunuri urmăribile; 2. când, după încetareaexecutării silite, pornită împotriva debitorului, rămân debite neachitate; 3.debitorul a dispărut sau a decedat fără să lase avere; 4. debitorul nu estegăsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut şi, la acestea ori în alte locuriunde exista indicii că a avut avere, nu se găsesc venituri sau bunuriurmăribile; 5. când, potrivit legii, debitorul, persoana juridică îşi înceteazăexistenta şi când au rămas neachitate obligaţii bugetare.    M.F. Cod 14.13.16.99    Tipărit R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2                    :    1. Denumire: Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii    2. Cod: 14.13.16.99    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri de                                  100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 93 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.                      11/1996 privind executarea creanţelor bugetare,                      aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu                      modificările şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                      de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta a plătitorilor de                impozite şi taxe    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 19     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ................... Regim special    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. .......... Seria ....... nr. .....    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....                       DOCUMENT DE VÂNZARE CUMPĂRARE                      pentru bunuri mobile sechestrate                   Data (ziua, luna, anul) ..................    În temeiul art. 56 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cumodificările şi completările ulterioare.    Debitor ...................... Cumpărător ....................    .............................. ...............................    (nume, prenume/denumire, (nume, prenume/denumire,    forma juridică) forma juridică)    Cod fiscal/CNP* .............. Cod fiscal/CNP* ..............    Str. ............. nr. ....... Str. ............. nr. .......    Localitatea .................. Localitatea ..................    Judeţul ...................... Judeţul ......................    Contul ....................... Contul .......................    Banca ........................ Banca ........................             Cota T.V.A. ..........% ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Denumirea bunurilor│ UM │Canti-│Preţ unitar│ Valoarea │ Valoarea │ │crt. │ cumpărate │ │tatea │fără T.V.A.│ - lei - │ T.V.A. │ │ │ │ │ │ - lei - │ │ - lei - │ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ ├─────┼───────────────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ └─────┴───────────────────┴────┴──────┴────┬──────┼───────────┼───────────┤                                            │TOTAL │ │ │                                            └──────┴────┬──────┴───────────┤                                                        │ Total de plata │      Semnătura şi ştampila Semnătura │ col. 5+col.6) │      organului de executare cumpărătorului │ │                                                        └──────────────────┘-------    * Cod numeric personal    M.F. cod 14.13.36.99    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1    1. Denumire: Document de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile                sechestrate    2. Cod: 14.13.36.99    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înscriere şi                                   de numerotare, tipărit pe o singura faţă,                                   în blocuri de câte 150 file, formate din                                   50 seturi cu câte 3 file numerotate cu                                   acelaşi număr, în culori diferite:                                   albastru - exemplarul 1, roşu -                                   exemplarul 2, verde - exemplarul 3    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 56 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.                      11/1996 privind executarea creanţelor bugetare,                      aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu                      modificările şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 3 exemplare                      de organul de executare    8. Circula: exemplarul 1 la cumpărător, exemplarul 3 la debitor    9. Se arhivează: exemplarul 2 la dosarul de executare  +  Anexa 20     MINISTERUL FINANŢELOR ┌─────────┬─────┬────────┬─────────┐    D.G.F.P.C.F.S. ................... │ │Data │Funcţia │Semnătura│    Unitatea fiscală ................. ├─────────┼─────┼────────┼─────────┤    Str. .............. nr. .......... │Aprobat │ │ │ │    Localitatea ...................... ├─────────┼─────┼────────┼─────────┤    Dosar de executare nr. ...../..... │Avizat │ │ │ │                                        ├─────────┼─────┼────────┼─────────┤                                        │Verificat│ │ │ │                                        └─────────┴─────┴────────┴─────────┘PROCES-VERBALPENTRU TRECEREA ÎN PROPRIETATEA STATULUIa bunului imobil supus executării siliteÎncheiat astăzi ......... luna ....... anul .......În baza art. 68^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, s-au aplicat modalităţile de executare silită asupra debitorului (persoana juridică) ........................... din localitatea ..................... str. ............... nr. ......., nr. de înmatriculare în registrul comerţului ..............., cod fiscal nr. ......., pentru încasarea obligaţiilor către bugetul de stat aşa cum au fost specificate în titlurile executorii nr. ......... emise de ................, în suma totală de ........... lei, din care rămase de recuperat:*)........................................................................................................Debitorul neplătind la termenele stabilite obligaţiile prevăzute mai sus, se efectuează trecerea în proprietatea publică a statului a bunului imobil înscris în Procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. ...... din ......... întocmit de către ......................, care se anexează la prezentul proces-verbal. a) Date privind identificarea bunului imobil (clădire şi/sau teren)........................................................................................................................................................................................................................ b) Descrierea sumară ...........................................................................................................................................................................................................................................................................----------------*) se înscriu sumele rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorările de întârziere şi cheltuielile de executare actualizate.M.F. cod 14.13.37.99 c) Documente care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului imobil ............................................................................................................................................................................................................... d) Preţul de evaluare a bunului imobilacceptat de debitor (exclusiv TVA) ..................... lei e) Suma obligaţiilor bugetare .......................... lei f) Diferenţa, din care:- obligaţii bugetare rămase de recuperat (e-d) ...... lei- suma rămasă în plus care urmează a fi regularizatăconform dispoziţiilor legale în vigoare (d-e) ....... leiDocumentele din care rezulta că bunul imobil este liber de orice sarcini (din evidentele de publicitate imobiliară) .........................................................................................................Preţul de evaluare a bunului imobil, acceptat de debitor, este de ..... lei, plus TVA în suma de ............. lei.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr. ......... din data de ......... a direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor, în ......... exemplare.           CONDUCĂTORUL ORGANULUI                DE EXECUTARE DEBITOR                   L.S. L.S.            ................ ...............            ................ ...............            ................ ...............            ................ ...............M.F. cod 14.13.37.991. Denumire: Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea statului a bunului imobil supus executării silite2. Cod: 14.13.37.993. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri de 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 68 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare7. Se întocmeşte: în 2 exemplarede organul de executare8. Circula: 1 exemplar la debitor9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare  +  Anexa 21     MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S. ...................    Unitatea fiscală .................    Str. .............. nr. .......... Nr. ......... din .....    Localitatea ......................    Dosar de executare nr. ...../.....ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILORDIN CONTURI BANCARECătre, ----------------------------------------În baza art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valuta deschise la unitatea dv. de către debitorul*2 ....................... conform titlului executoriu nr. ........ din data de ........... emis de ............., anexat în copie certificată.Sumele vor fi reţinute şi vărsate în conturile deschise la trezoreria................................................................................................................................................ ┌──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Natura obligaţiei │ Suma │ Numărul contului în care │ │ bugetare*3 │ - lei - │urmează a se vira suma reţinută│ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ ├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤ │ Total │ │ │ └──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┘Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrala a obligaţiilor bugetare, nu se va efectua nici o plata care ar diminua suma supusă indisponibilizării, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.În termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugăm să ne confirmaţi înfiinţarea popririi.Va mulţumim pentru cooperare.Conducătorul organului de executare,semnătura,L.S.----------------*1 Denumirea şi sediul societăţii bancare*2 Denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul, precum şi alte date de identificare a debitorului*3 Se evidenţiază, separat, debitul şi majorările de întârziereM.F. cod 14.13.12.99/aTipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t11. Denumire: Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor din conturi bancare2. Cod: 14.13.12.99/a3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă, blocuri de 100 file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: în baza art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare7. Se întocmeşte: în 2 exemplarede organul de executare8. Circula: 1 exemplar la societatea bancară9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare---------