INSTRUCȚIUNI din 11 octombrie 2016privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENȚEI
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016



  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 694 din 11 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016
  În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Consiliul Concurenței adoptă prezentele instrucțiuni.  +  Capitolul I Introducere1. Scopul prezentelor instrucțiuni, emise în aplicarea art. 57 alin. (1) și (7) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, denumită în continuare lege, este de a stabili modalitățile de individualizare a sancțiunilor în cazul săvârșirii unei contravenții prevăzute la art. 55 din lege, ținându-se seama de gravitatea și durata faptei, precum și de alte elemente stabilite de prezentele instrucțiuni și procedura de acordare a unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale.2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se întemeiază pe stabilirea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenței circumstanțelor agravante sau care se poate reduce în cazul existenței circumstanțelor atenuante.3. Prezentele instrucțiuni prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței. Principiul care guvernează aplicarea sancțiunilor este acela al aplicării sancțiunilor într-o modalitate și într-un cuantum care să asigure efectul disuasiv/preventiv al acestora.  +  Capitolul II Nivelul de bazăA. Determinarea nivelului de bază4. Nivelul de bază se determină în funcție de gravitatea și de durata faptei. Nivelul de bază se obține prin însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcție de gravitate și de durată: x gravitate + y durată = nivel de bază.5. Punctul de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 din lege este reprezentat de cifra de afaceri totală, aceasta fiind cifra de afaceri netă realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, determinată conform reglementărilor contabile în vigoare. (la 19-10-2018, Punctul 5. din Litera A. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 5^1. În cazul contravențiilor săvârșite în domeniul concentrărilor economice de către o persoană nerezidentă, astfel cum aceasta este definită la art. 55 alin. (5) din lege, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri:a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient;b) veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient;c) veniturile proprii obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia. (la 19-10-2018, Litera A. din Capitolul II a fost completata de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 5^2. În cazul în care în anul financiar anterior sancționării întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociația de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În situația în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nou-înființate, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei. (la 19-10-2018, Litera A. din Capitolul II a fost completata de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) B. Gravitatea6. Evaluarea gravității unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului.7. În evaluarea gravității încălcării se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârșite, dimensiunea și importanța pieței relevante, cotele de piață cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul concret al încălcării pe piață, atunci când acesta poate fi măsurat, probabilitatea ca o operațiune de concentrare economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată. În funcție de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii:a) fapte de gravitate mică În această categorie se încadrează, în general, restricționările pe verticală, cu un impact redus asupra pieței sau care afectează o parte limitată a acesteia. În materia concentrărilor economice poate fi vorba despre acele încălcări referitoare la operațiuni de concentrare economică în privința cărora Consiliul Concurenței emite o decizie de neobiecțiune, deoarece nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal. Cuantumul preconizat este de la 0,6% până la 2% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 17.000 lei până la 800.000 lei, în situația prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.b) fapte de gravitate medie În această categorie se încadrează, de regulă, restricționările pe orizontală sau pe verticală, dar a căror modalitate de realizare este mai complexă și mai riguroasă decât în cazul celor de gravitate mică și care au un impact mai mare pe piață, producând efecte pe zone întinse ale acesteia. În această categorie se includ, de regulă, și restricționările de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. b) din lege. În aceeași categorie se încadrează în mod obișnuit abuzul de poziție dominantă, cu excepția cazului când acesta este săvârșit de o întreprindere aflată în poziție de monopol sau situații echivalente. În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operațiuni de concentrare economică în privința cărora Consiliul Concurenței emite o decizie de neobiecțiune, deoarece îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părțile implicate și acceptate de Consiliul Concurenței. Cuantumul preconizat este de la 2% până la 4% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 800.001 lei până la 1.400.000 lei în situația prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.c) fapte de gravitate mare În această categorie se încadrează, de regulă, restricționările pe orizontală de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege, respectiv cartelurile în vederea fixării prețurilor, împărțirii piețelor sau a clienților, limitării producției ori a vânzărilor sau alte practici care împiedică buna funcționare a pieței. În aceeași categorie se încadrează în mod obișnuit abuzul de poziție dominantă săvârșit de întreprinderi aflate în poziție de monopol ori situații echivalente, de exemplu, drepturi speciale sau exclusive, poziție de cvasimonopol, precum și abuzul de poziție dominantă care a condus la eliminarea de pe piață cel puțin a unei întreprinderi. În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operațiuni de concentrare economică cu privire la care Consiliul Concurenței, în urma desfășurării unei investigații, poate adopta o decizie de autorizare condiționată sau o decizie prin care va declara operațiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurențial normal. Cuantumul preconizat este de la 4% până la 8% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 1.400.001 lei până la 2.000.000 lei în situația prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.8. La determinarea nivelului de bază în funcție de gravitate, Consiliul Concurenței urmează principiile de individualizare prevăzute la pct. 7, având posibilitatea de a aplica un cuantum diferit de cuantumul preconizat pentru categoria de gravitate reținută în ceea ce privește fapta constatată, în funcție de elementele prevăzute la pct. 10-13 sau de elemente de aceeași natură, precizând în fiecare caz în care are loc o derogare de la regulile de mai sus motivele pe care aceasta se întemeiază.9. Atunci când o asociație de întreprinderi are calitatea de contravenient, săvârșind o încălcare care privește activitățile membrilor săi, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) din lege, cifra de afaceri totală pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, realizată de asociație în anul anterior sancționării, nu poate depăși suma cifrelor de afaceri totale din anul anterior sancționării ale membrilor activi pe piața pe care a avut loc încălcarea săvârșită de asociație.10. Este necesar să se ia în considerare capacitatea economică efectivă a autorilor încălcării de a produce o pagubă importantă celorlalte întreprinderi și mai ales consumatorilor și să se determine cuantumul amenzii la un nivel care să îi asigure acesteia un caracter suficient de disuasiv.11. În general, se poate ține seama și de faptul că întreprinderile de mari dimensiuni dispun, de obicei, de cunoștințe și infrastructuri juridice și economice care le permit să aprecieze mai ușor caracterul contravențional al comportamentului lor și consecințele ce decurg de aici, din punctul de vedere al dreptului concurenței.12. Consiliul Concurenței poate lua în considerare încadrarea întreprinderilor implicate în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea elementelor prevăzute la pct. 7.13. În cazul încălcărilor care implică mai multe întreprinderi, de exemplu, de tip "cartel", în anumite cazuri, se pot pondera cuantumurile determinate în cadrul fiecăreia dintre cele 3 categorii prevăzute la pct. 7, ținându-se seama de influența specifică și de impactul real al comportamentului contravențional al fiecărei întreprinderi în domeniul concurenței, în special dacă există o disparitate considerabilă în ceea ce privește mărimea întreprinderilor care săvârșesc încălcări de aceeași natură.C. Durata14. Durata încălcărilor trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între următoarele categorii:a) încălcări de scurtă durată, mai puțin de un an: nu se aplică niciun cuantum suplimentar;b) încălcări de durată medie, de la un an la 5 ani: creștere de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;c) încălcări de lungă durată, peste 5 ani: creștere a cuantumului amenzii cu până la 10% pe fiecare an de participare la încălcare, din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.  +  Capitolul III Adaptarea nivelului de bazăA. Cadrul general15. La individualizarea amenzilor, Consiliul Concurenței ia în considerare toate circumstanțele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază.16. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% și 10% pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă reținută, cu excepția circumstanței agravante prevăzute la secțiunea B pct. 17 lit. a) și a circumstanței atenuante prevăzute la secțiunea C pct. 18 lit. c).B. Circumstanțe agravante17. Nivelul de bază poate fi majorat atunci când Consiliul Concurenței constată că există circumstanțe agravante precum:a) săvârșirea de către aceeași întreprindere a unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului Concurenței; Nivelul de bază poate fi majorat cu un procent cuprins între 10% și 25% pentru fiecare astfel de încălcare reținută de Consiliul Concurenței.b) continuarea încălcării după declanșarea procedurii de investigație de către Consiliul Concurenței;c) refuzul de a coopera cu Consiliul Concurenței sau obstrucționarea acestuia în desfășurarea investigațiilor;d) rolul de conducător sau de inițiator al încălcării; Consiliul Concurenței acordă, de asemenea, o atenție deosebită oricărei măsuri întreprinse pentru a constrânge alte întreprinderi să participe la încălcarea respectivă și/sau măsurilor represive luate împotriva altor întreprinderi cu scopul de a pune în aplicare practicile anticoncurențiale.e) alte împrejurări de natura celor de mai sus care atribuie faptei un caracter grav.C. Circumstanțe atenuante18. Nivelul de bază al amenzii se poate reduce atunci când Consiliul Concurenței constată că există circumstanțe atenuante precum:a) întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce a luat cunoștință de intervenția autorității de concurență prin orice acțiune întreprinsă de aceasta în scopul unei examinări preliminare sau investigării unei încălcări a legii.Această situație nu se reține drept circumstanță atenuantă în cazul înțelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege; (la 19-10-2018, Litera a) din Punctul 18. , Litera C. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) b) întreprinderea furnizează dovezi că participarea sa la încălcarea săvârșită este extrem de redusă și astfel demonstrează că, în cursul perioadei în care a fost parte la încălcare, în mod efectiv, a evitat punerea în aplicare a acesteia, adoptând un comportament concurențial corect pe piață;c) în perioada încălcării cifra de afaceri realizată din comercializarea produselor/serviciilor care constituie obiectul practicii anticoncurențiale reprezintă o parte relativ redusă, de până la 20% din cifra de afaceri totală a întreprinderii, cu condiția ca acest fapt să poată fi stabilit cu certitudine; În cazul întreprinderilor active pe un număr mare de piețe și care dispun de resurse financiare considerabile, Consiliul Concurenței aplică această circumstanță doar dacă estimează că efectul disuasiv/preventiv al sancțiunii poate fi atins în acest mod. Nivelul de bază poate fi redus cu până la 25% în cazul acestei circumstanțe.d) întreprinderea implicată a colaborat în mod efectiv și pe deplin cu Consiliul Concurenței în afara domeniului de aplicare a politicii de clemență, prevăzută la art. 55 alin. (3) din lege, și dincolo de obligația sa legală de a coopera;e) comportamentul anticoncurențial al întreprinderii a fost autorizat sau încurajat de autorități publice ori de legislația existentă;f) întreprinderea dovedește existența și implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurență;g) întreprinderea dovedește încheierea de tranzacții cu persoanele prejudiciate de încălcarea legislației în materia concurenței investigate în scopul acordării de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat acestora;h) alte împrejurări de natura celor de mai sus.19. În situația în care, prin calculul amenzii după aplicarea circumstanțelor atenuante, se ajunge la un nivel inferior pragului de 0,5% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării sau, după caz, în anul imediat anterior anului de referință ori din ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere, se aplică nivelul minim de 0,5% din cifra de afaceri prevăzut la art. 55 alin. (1) din lege. Sub acest prag minim se poate coborî doar cu reducerea acordată în cazul aplicării unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea faptei anticoncurențiale, rezultatul final al sancțiunii aplicate neputând fi mai mic de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.  +  Capitolul IV Acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale20. În cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) din lege, dacă întreprinderea recunoaște în mod expres, clar și neechivoc răspunderea pentru săvârșirea faptei anticoncurențiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice și temporale și, acolo unde este cazul, propune remedii care să conducă la înlăturarea cauzelor și/sau a efectelor încălcării, aceasta determină diminuarea nivelului amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni.A. Inițierea și desfășurarea discuțiilor privind posibila recunoaștere21. În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea întreprinderilor investigate de a se angaja în discuții privind recunoașterea faptei, Consiliul Concurenței le transmite acestora o solicitare în acest sens, întreprinderea având la dispoziție un termen de 15 zile în care să își exprime, în scris, intenția de a se angaja în discuții privind posibila recunoaștere a faptei, pentru a putea depune ulterior propuneri privind formularea unei recunoașteri. Solicitarea Consiliului Concurenței se poate transmite oricând în cursul procedurii de investigație până la comunicarea raportului de investigație. La cererea motivată a întreprinderii, Consiliul Concurenței poate prelungi termenul acordat inițial, o singură dată, cu maximum 15 zile. (la 19-10-2018, Punctul 21. din Litera A. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 22. Declarația întreprinderii în sensul manifestării disponibilității de a se angaja în discuții privind recunoașterea conform pct. 18 și 19 nu constituie o recunoaștere a participării întreprinderii la o încălcare sau a răspunderii sale pentru această încălcare.23. Refuzul întreprinderilor de a se angaja în procedura de recunoaștere nu reprezintă un refuz de cooperare sau o obstrucționare a procedurii Consiliului Concurenței în sensul prevederilor pct. 17 lit. c).24. Întreprinderile interesate să recunoască săvârșirea unei fapte anticoncurențiale potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurenței organizarea a cel mult două întâlniri bilaterale, clarificatoare, referitoare la condițiile recunoașterii. (la 19-10-2018, Punctul 24. din Litera A. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 24^1. Prima întâlnire va avea ca scop descrierea faptelor investigate imputate întreprinderii participante la întâlnire, a principalelor elemente probatorii față de aceasta, precum și cuantumul preconizat al nivelului de bază al amenzii, putând fi discutate și cazurile de circumstanțiere a sancțiunii aplicabile întreprinderii. Ulterior acestei întâlniri, întreprinderea precizează în scris, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței în procesul-verbal al întâlnirii, dacă dorește continuarea procedurii de recunoaștere și, totodată, poate să solicite accesul la principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigație, fără a putea obține copii după acestea. Accesul se acordă o singură dată, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării continuării procedurii de recunoaștere. (la 19-10-2018, Litera A. din Capitolul IV a fost completata de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 24^2. În situația în care întreprinderea solicită continuarea procedurii potrivit pct. 24^1, Consiliul Concurenței poate organiza cea de-a doua întâlnire clarificatoare referitoare la condițiile recunoașterii în maximum 30 de zile de la data la care întreprinderea a solicitat continuarea procedurii de recunoaștere. (la 19-10-2018, Litera A. din Capitolul IV a fost completata de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 24^3. Întâlnirile sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de toți participanții la întâlnire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Procesul-verbal este confidențial față de celelalte părți din investigație. (la 19-10-2018, Litera A. din Capitolul IV a fost completata de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 25. Dacă două sau mai multe dintre părțile investigate fac parte din același grup și nu acționează independent pe piață, acestea pot participa la o întâlnire comună sau își pot desemna un reprezentant comun care să le reprezinte în fața Consiliului Concurenței. (la 19-10-2018, Punctul 25. din Litera A. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 26. Atunci când în cadrul întâlnirilor clarificatoare se ajunge la o viziune comună în privința dimensiunii materiale, geografice și temporale a faptei anticoncurențiale, precum și a cuantumului preconizat al amenzii și, dacă este cazul, în privința remediilor care trebuie asumate de către întreprinderi, iar Consiliul Concurenței apreciază că este posibilă respectarea principiului eficienței procedurale, acesta acordă întreprinderilor posibilitatea de a depune o propunere de recunoaștere a faptei.27. În situația în care în cadrul întâlnirilor clarificatoare nu se ajunge la o viziune comună în privința dimensiunii materiale, geografice și temporale a faptei anticoncurențiale, a cuantumului preconizat al amenzii, precum și în privința remediilor care trebuie asumate de către întreprindere, autoritatea de concurență aplică în continuare procedura de desfășurare a investigațiilor, informând în scris părțile interesate.28. Consiliul Concurenței informează în scris părțile interesate cu privire la condițiile în care se poate realiza recunoașterea, respectiv descrierea faptelor ce fac obiectul investigației, încadrarea legală a acestor fapte, gravitatea și durata presupuselor fapte, atribuirea răspunderii, descrierea principalelor elemente probatorii și cuantumul preconizat al amenzii, remediile care trebuie asumate de către întreprinderi, dacă este cazul, precum și cu privire la termenul în care acestea trebuie să prezinte în scris propunerea de recunoaștere a faptei, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.B. Accesul la elemente din dosarul de investigație29. La cerere, întreprinderea care a solicitat continuarea procedurii potrivit prevederilor pct. 24^1 poate consulta la sediul Consiliului Concurenței principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigație și versiunile neconfidențiale ale oricărui document accesibil, inclus la acel moment în dosarul de investigație, în măsura în care acest lucru este justificat pentru a permite întreprinderii să își exprime punctul de vedere cu privire la o perioadă de timp sau cu privire la orice alt aspect al încălcării. În acest scop, întreprinderii i se va pune la dispoziție o listă cu toate documentele accesibile în acel moment din dosarul de investigație. (la 19-10-2018, Punctul 29. din Litera B. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 30. Întreprinderile prevăzute la pct. 29 vor utiliza informațiile obținute în cadrul procedurii privind propunerea de recunoaștere a unei fapte, potrivit prevederilor art. 57 din lege, doar în scopul aplicării dispozițiilor art. 5 și 6 din lege și a dispozițiilor art. 101 și 102 din Tratat.C. Formularea propunerii de recunoaștere a faptei31. Părțile care optează pentru aplicarea procedurii prevăzute la art. 57 din lege trebuie să depună o cerere expresă în acest scop, sub forma unei propuneri privind formularea unei recunoașteri și/sau a unei cereri de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaștere, după caz, denumită cerere de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1^1. (la 19-10-2018, Punctul 31. din Litera C. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 32. Pentru a putea fi luată în considerare, cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (la 19-10-2018, Partea introductivă a punctului 32. , Litera C. , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) a) să fie prezentată în scris, sub semnătura reprezentantului legal al întreprinderii sau a persoanei expres împuternicite în acest scop, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței;b) să fie expresă, clară și neechivocă și să includă, după caz, angajamentul privind formularea unei recunoașteri sau asumarea răspunderii pentru săvârșirea încălcării, descrierea încălcării, a obiectului său, posibila punere în aplicare, principalele fapte, încadrarea legală, inclusiv rolul și durata participării părților la încălcare, remediile asumate de întreprindere, dacă este cazul, în conformitate cu informarea transmisă potrivit prevederilor pct. 28 sau potrivit conținutului raportului de investigație; (la 19-10-2018, Litera b) din Punctul 32. , Litera C. , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) c) să fie însoțită de o declarație privind acceptarea cuantumului maxim preconizat al amenzii;d) să includă confirmarea părților că au fost informate corespunzător și că li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere cu privire la evaluarea încălcării realizată de Consiliul Concurenței;e) să includă confirmarea părților că vor solicita accesul la dosar, potrivit prevederilor art. 45 din lege, și/sau organizarea de audieri doar dacă raportul de investigație comunicat acestora nu reflectă conținutul propunerilor de recunoaștere a faptei.33. Consiliul Concurenței poate acorda întreprinderilor a căror propunere de recunoaștere este considerată insuficientă posibilitatea de a completa cererea, o singură dată, în termenul stabilit de autoritatea de concurență.34. Întreprinderea depune și o versiune neconfidențială a propunerii de recunoaștere a faptei.D. Procedura aplicabilă în cazul propunerii de recunoaștere formulate înainte de comunicarea raportului de investigație35. În situația în care, înainte de comunicarea raportului de investigație, întreprinderea investigată transmite o cerere de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, acceptată de Consiliul Concurenței, acesta poate aplica o procedură simplificată, elaborând un raport simplificat de investigație și o decizie simplificată de sancționare. Acestea vor cuprinde o descriere succintă a faptelor, a principalelor elemente de probă, încadrarea legală, precum și cuantumul amenzii. Remediile acceptate sunt incluse în decizia adoptată de către Consiliul Concurenței sub formă de măsuri adiacente sancțiunii pecuniare.36. Atunci când raportul de investigație comunicat părților, însoțit de principalele elemente probatorii, reflectă conținutul propunerii de formulare a unei recunoașteri, întreprinderea va transmite, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței pentru depunerea de observații la raport, recunoașterea expresă, clară și neechivocă a răspunderii ei pentru săvârșirea faptei anticoncurențiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice și temporale, precum și o declarație privind acceptarea cuantumului preconizat al amenzii, potrivit modelului de cerere privind acordarea unui tratament favorabil pentru recunoaștere prevăzut în anexa nr. 1^1. Părțile au posibilitatea de a declara că renunță la beneficiul termenului prevăzut de art. 45 alin. (1) din lege. (la 19-10-2018, Punctul 36. din Litera D. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 37. În situația în care întreprinderile nu transmit observații scrise sau prin observațiile scrise transmise nu își asumă răspunderea pentru săvârșirea faptei potrivit prevederilor prezentelor instrucțiuni, Consiliul Concurenței nu ia în considerare cererea acestora de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoașterea săvârșirii faptei anticoncurențiale.38. Părțile își pot retrage propunerile de recunoaștere a faptei până la data comunicării raportului de investigație de către Consiliul Concurenței, situație în care autoritatea aplică procedura de desfășurare a investigațiilor.39. În situația prevăzută la pct. 37, Consiliul Concurenței informează părțile că propunerile de recunoaștere nu sunt acceptate și aplică procedura de desfășurare a investigațiilor.40. Propunerile de recunoaștere retrase sau neacceptate de Consiliul Concurenței nu pot fi utilizate ca elemente probatorii împotriva niciunei părți investigate.E. Procedura aplicabilă în cazul propunerii de recunoaștere a faptei anticoncurențiale formulate după comunicarea raportului de investigație41. În situația în care cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege este înregistrată după comunicarea raportului de investigație, potrivit prevederilor art. 45 din lege, pct. 24, 25, 31 și pct. 32lit. a)-c) se aplică în mod corespunzător. (la 19-10-2018, Punctul 41. din Litera E. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 42. Propunerea de recunoaștere a faptei anticoncurențiale poate fi depusă de către părțile investigate cel târziu în ziua audierilor, înainte de începerea acestora, fiind consemnate pe dovada depunerii propunerii de recunoaștere, data și ora înregistrării acesteia. Nu se iau în considerare eventualele cereri transmise prin serviciile poștale și înregistrate la Consiliul Concurenței după începerea audierilor.43. Părțile își pot retrage propunerile de recunoaștere a faptei cel târziu în ziua audierilor, înainte de începerea acestora, fiind consemnate pe dovada depunerii cererii de retragere, data și ora înregistrării acesteia. Nu se iau în considerare eventualele cereri transmise prin serviciile poștale și înregistrate la Consiliul Concurenței după începerea audierilor.44. Propunerile de recunoaștere retrase sau neacceptate de Consiliul Concurenței nu pot fi utilizate ca elemente probatorii împotriva niciunei părți investigate.F. Determinarea nivelului amenzii ca urmare a acceptării propunerii de recunoaștere a faptei45. În cazul acordării reducerii cuantumului amenzii pentru recunoașterea faptei, nivelul amenzii se diminuează inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din cifra de afaceri determinată conform cap. II.46. La determinarea procentului cu care se va reduce cuantumul amenzii, ca urmare a recunoașterii faptei, Consiliul Concurenței are în vedere, de la caz la caz, momentul în care intervine recunoașterea, dacă recunoașterea este totală sau parțială, precum și posibilitatea ca în respectiva investigație o întreprindere să beneficieze de clemență.47. La determinarea cuantumului cu care se reduce amenda pentru recunoaștere, Consiliul Concurenței are în vedere momentul în care intervine recunoașterea, astfel:a) Consiliul Concurenței poate diminua cuantumul amenzii cu maximum 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni în cazul în care, anterior comunicării raportului de investigație, întreprinderea formulează în scris o cerere de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege ce îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 32.b) În cazul în care cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege este înregistrată după comunicarea raportului de investigație, potrivit art. 45 din lege, dar înainte de audieri, întreprinderea poate beneficia de o reducere a cuantumului amenzii cu un procent de maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni. (la 19-10-2018, Litera b) din Punctul 47. , Litera F. , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) 48. La determinarea cuantumului cu care se reduce amenda pentru recunoaștere, Consiliul Concurenței are în vedere întinderea recunoașterii, astfel:a) pentru recunoașterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 47 lit. a), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni; (la 19-10-2018, Litera a) din Punctul 48. , Litera F. , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 ) b) pentru recunoașterea parțială a faptei, formulată potrivit pct. 47 lit. a), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni;c) pentru recunoașterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 47 lit. b), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni;d) pentru recunoașterea parțială a faptei, formulată potrivit pct. 47 lit. b), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de 10% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni.49. Recunoașterea parțială se poate referi la recunoașterea doar a unora dintre faptele anticoncurențiale analizate în cadrul investigației și/sau constatate ulterior prin raportul de investigație sau la recunoașterea unei durate a faptei diferită de cea analizată în investigație și/sau reținută în raportul de investigație. Indiferent de recunoașterea parțială a faptei și/sau a duratei acesteia, pentru stabilirea cuantumului reducerii se va ține seama de ponderea elementelor ce fac obiectul recunoașterii în economia cazului investigat.50. În situația în care, în procedura administrativă, una dintre întreprinderile participante la fapta anticoncurențială a aplicat și beneficiază de clemență, reducerea cuantumului amenzii care poate fi acordată unei alte întreprinderi pentru recunoașterea faptei investigate nu poate fi mai mare de 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni.51. În cazul în care întreprinderea beneficiază de clemență sub forma reducerii amenzii, reducerea cuantumului amenzii rezultată din însumarea reducerii acordate pentru clemență cu reducerea acordată pentru recunoașterea faptei de către aceasta potrivit art. 57 alin. (2) din lege nu poate depăși 60% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni.52. Consiliul Concurenței permite accesul la propunerile de recunoaștere în formă neconfidențială doar destinatarilor raportului de investigație cu privire la care nu s-a aplicat procedura prevăzută de art. 57 din lege, cu condiția să se angajeze, împreună cu reprezentanții legali sau convenționali care primesc acces în numele lor, să nu realizeze copii, prin mijloace mecanice sau electronice, ale oricăror informații din documentele la care este acordat accesul. Aceste persoane trebuie să asigure faptul că informațiile obținute din propunerile de recunoaștere vor fi utilizate doar în scopul aplicării dispozițiilor art. 5 și 6 din lege și dispozițiilor art. 101 și 102 din Tratat. Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se acordă accesul la propunerile de recunoaștere.  +  Capitolul V Majorarea specifică pentru realizarea efectului disuasiv și reducerea amenzii pentru imposibilitatea de a plăti53. Consiliul Concurenței poate lua în considerare necesitatea de a majora amenda astfel încât aceasta să depășească cuantumul câștigurilor realizate ilicit, ca urmare a încălcării săvârșite, atunci când este obiectiv posibilă estimarea acestui cuantum, fără ca amenda să depășească 10% din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în anul anterior sancționării.54. În circumstanțe excepționale, Consiliul Concurenței poate, la cerere, să țină seama de absența capacității de plată a unei întreprinderi, într-un anumit context social și economic. Simpla constatare a unei situații financiare nefavorabile sau precare nu justifică o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar dacă întreprinderea dovedește, pe baza unor probe obiective, că aplicarea unei amenzi potrivit prezentelor instrucțiuni i-ar pune iremediabil în pericol viabilitatea economică, făcând iminentă ieșirea sa de pe piață. Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul incapacității de a plăti să poată fi luată în considerare, aceasta trebuie să conțină cel puțin informațiile și documentele menționate în formularul prevăzut în anexa nr. 2.  +  Capitolul VI Amenda aplicată unei asociații de întreprinderi55. Atunci când o amendă este aplicată unei asociații de întreprinderi, luându-se în considerare cifra de afaceri a membrilor săi, iar aceasta nu este solvabilă, asociația are obligația de a solicita tuturor membrilor săi să participe la acoperirea sumei reprezentând amenda.56. Dacă membrii asociației nu participă la acoperirea amenzii, plata amenzii sau a diferenței rămase se va solicita direct acelor membri ai asociației care au fost implicați în săvârșirea faptei anticoncurențiale.57. Dacă, în urma solicitării efectuate în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 55 și 56, nu s-a acoperit întregul cuantum al amenzii, plata diferenței se va solicita de la acei membri ai asociației care erau activi pe piața pe care s-a realizat încălcarea legii, așa cum aceasta este definită prin decizia Consiliului Concurenței prin care a fost sancționată încălcarea legii.58. În orice situație, suma care ar reveni spre plată fiecărei întreprinderi sau fiecărui membru al asociației de întreprinderi nu poate depăși 10% din cifra sa de afaceri totală aferentă anului financiar anterior sancționării.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale59. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate fi mai mic de 0,5% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege, cu excepția cazului prevăzut la art. 57 alin. (2) din lege. În situația în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.60. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate depăși, în niciun caz, 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege. În situația în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.61. În cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nouînființate care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, amenda calculată potrivit prezentelor instrucțiuni nu poate fi mai mică de 15.000 lei și nu poate depăși 2.500.000 lei, cu excepția cazului prevăzut la art. 57 alin. (2) din lege.62. Minimul prevăzut de lege în cazul contravențiilor reglementate la art. 55 alin. (1) din lege poate fi diminuat doar în situația prevăzută de art. 57 alin. (2) din lege.63. Atunci când, în urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II și III, pragul de 10% din cifra de afaceri totală, prevăzut la art. 55 din lege, este depășit, amenda se reduce la 10% din cifra de afaceri totală a contravenientului.64. Prin excepție de la prevederile pct. 47 lit. a), în cazul în care raportul de investigație a fost comunicat anterior intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni sau în termen de cel mult 30 de zile de la această dată și sunt formulate cereri de recunoaștere a faptei de către întreprinderi, Consiliul Concurenței poate acorda procentul de reducere de maximum 30%.65. Anexele nr. 1, 1^1 și 2 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni. (la 19-10-2018, Punctul 65. din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 )  +  Anexa nr. 1la instrucțiuni
  Proces-verbal al întâlnirii din data de ……..
  ^1 Nu poate fi reținută în cazul înțelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-10-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 )
   +  Anexa nr. 1^1la instrucțiuni................................ (antet întreprindere)Către: CONSILIUL CONCURENȚEIDomnului Președinte ................................Subscrisa, ...................................., cu sediul în ........................., județul ......................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ................. cu nr. ..............., CUI ................, reprezentată legal de ........................, în calitate de ....................., formulăm prezentaPropunere privind formularea unei recunoașteri^1/Cerere de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaștere^2^2 Cererea de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaștere se completează după comunicarea raportului de investigație, în procedura simplificată sau obișnuită, după caz.^1 Propunerea privind formularea unei recunoașteri se completează înainte de comunicarea raportului de investigație.Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) și (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenței, având în vedere faptul că ne angajăm/înțelegem să recunoaștem în mod expres și neechivoc faptele anticoncurențiale și durata încălcării prevederilor Legii concurenței, astfel cum sunt prezentate în informarea transmisă de Consiliul Concurenței potrivit prevederilor pct. 28 din Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 694/2016, denumită în continuare informare/raportul investigației declanșate în baza Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. ………… privind posibila încălcare a prevederilor art. ........... din Legea concurenței și a art. ........... din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare raport de investigație, în scopul de a beneficia de reducerea cuantumului amenzii, conform dispozițiilor art. 57 alin. (2) din Legea concurenței, formulăm următoarele:A. Recunoaștere integrală........................ (denumirea întreprinderii) se angajează să recunoască/recunoaște existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din informare/raportul de investigație și pentru durata care rezultă din informare/raportul de investigație.B. Recunoaștere parțială........................ (denumirea întreprinderii) se angajează să recunoască/recunoaște parțial existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din informare/raportul de investigație, și se angajează să recunoască/recunoaște integral durata care rezultă din informare/raportul de investigație pentru faptele investigate, după cum urmează:..............................................................................................................................................................................................;........................ (denumirea întreprinderii) se angajează să recunoască/recunoaște integral existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din informare/raportul de investigație, și se angajează să recunoască/recunoaște parțial durata care rezultă din informare/raportul de investigație pentru faptele investigate, după cum urmează:............................................................................................................................................................................................. ............................ (denumirea întreprinderii) se angajează să recunoască/recunoaște parțial existența faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezultă din informare/raportul de investigație și parțial durata care rezultă din informare/raportul de investigație pentru faptele investigate, după cum urmează:..............................................................................................................................................................................................;De asemenea, considerăm că în cazul .................... (denumirea întreprinderii) pot fi avute în vedere următoarele împrejurări de natură a fi calificate drept circumstanțe atenuante:............................................................................................................................................................................................. .Motiv pentru care, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea concurenței, ne angajăm să/declarăm că acceptăm ca sancțiunea prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței să fie aplicată de către Consiliul Concurenței la un cuantum maxim al amenzii de .........% din cifra de afaceri totală, realizată de subscrisa în anul .........., respectiv suma de ...................... lei............................ (denumirea întreprinderii) confirmă că a fost informată corespunzător și că i s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere cu privire la evaluarea încălcării realizată de Consiliul Concurenței^3;^3 Se completează în cazul propunerii privind formularea unei recunoașteri............................ (denumirea întreprinderii) confirmă că va solicita accesul la dosar, potrivit prevederilor art. 45 din Legea concurenței, și/sau organizarea de audieri doar dacă raportul de investigație comunicat acestora nu reflectă conținutul propunerilor de formulare a unei recunoașteri^4;^4 Se completează în cazul propunerii privind formularea unei recunoașteri............................ (denumirea întreprinderii) se angajează ca informațiile obținute în cadrul procedurii privind recunoașterea faptelor anticoncurențiale să fie folosite numai în cadrul procedurilor judiciare și administrative pentru aplicarea regulilor privind concurența și doar în scopul pentru care au fost solicitate.
  Reprezentant legal
  Numele și prenumele,
  ................................................
  Semnătura...............................
  (la 19-10-2018, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din INSTRUCȚIUNILE din 3 octombrie 2018, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 19 octombrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la instrucțiuni
  FORMULAR
  privind incapacitatea de plată a amenzii
  Acest formular este considerat valid doar dacă este însoțit de situațiile financiare pentru ultimii 5 ani financiari încheiați, de situațiile financiare intermediare la care întreprinderea face referire, de situațiile financiare previzionate și de prezentarea metodologiilor și a ipotezelor ce stau la baza previziunilor din cadrul analizei.I. Analiza situației financiare a întreprinderii, în evoluție, pentru ultimii 5 ani financiari încheiați, care să includă:1.1. analiza poziției financiare (analiză ce presupune cuantificarea și interpretarea unor indicatori precum: situația netă, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria netă, cash-flow-ul etc.);1.2. analiza performanței financiare (inclusiv determinarea soldurilor intermediare de gestiune), prin raportare la caracteristicile pieței pe care întreprinderea activează;1.3. diagnosticul riscului (atât din punct de vedere static, prin analiza echilibrelor financiare din bilanț - indicatori de solvabilitate și lichiditate, precum și din punct de vedere dinamic, prin analiza fluxurilor de trezorerie).II. Alte informații privind întreprinderea:2.1. informații privind activele fixe;2.2. informații privind provizioanele;2.3. situația creditelor și informații privind relația întreprinderii cu băncile și cu ceilalți creditori;2.4. informații privind principalii acționari și cele privind legăturile financiare ale întreprinderii cu acționarii și cu filialele;2.5. informații privind grupul (descrierea structurii, indicatori privind situația financiară consolidată, legături financiare etc.);2.6. analize privind situația financiară a întreprinderii, realizate de experți interni și/sau externi, precum și orice alte informații relevante pentru situația pe care întreprinderea o invocă.III. Analiza situației financiare intermediare pentru anul curent, însoțită de informațiile aferente perioadelor similare din anii precedenți, pe structura menționată la punctul I.IV. Argumente privind contextul economic și social și analiza oricăror altor informații specifice domeniului său de activitate, relevante pentru situația pe care întreprinderea o invocă.V. Previziuni ale situației financiare ale companiei, pentru anul curent și pentru următorii 2 ani, pe structura menționată la pct. I. Întreprinderea trebuie să realizeze o analiză a diferitelor scenarii, să identifice și să justifice nivelul critic al amenzii, respectiv acea sumă a cărei plată ar pune în pericol existența sa pe piață.VI. Argumente privind existența unei relații de cauzalitate între plata amenzii și pericolul iremediabil la adresa viabilității economice a întreprinderii.
  ----