ORDONANTA nr. 51 din 28 august 1997 (*republicată*)privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 12 ianuarie 2000     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinata dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin contract. (2) Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe banda audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) valoare de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie; b) valoare totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala; c) valoare reziduala reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator; d) rata de leasing reprezintă:- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească;- în cazul leasingului operational, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante; e) leasing financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii:1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;2. părţile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;3. utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţa) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimată;4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este transferat; f) leasing operational este operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte nici una dintre condiţiile prevăzute la lit. e).  +  Articolul 3 (1) În cadrul unei operaţiuni de leasing poate avea calitatea de finanţator o societate de leasing, persoana juridică română sau străină. (2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizica sau juridică, română sau străină.  +  Articolul 4Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing orice persoană fizica sau juridică va formula unei societăţi de leasing o ofertă ferma, însoţită de lista cuprinzând bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situaţia sa financiară.----------- Notă *) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, dându-se textelor o noua numerotare. Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 5În cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul societăţii de leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul.  +  Capitolul 2 Contractul de leasing  +  Articolul 6 (1) Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele elemente: a) părţile în contractul de leasing:- locatorul/finantatorul;- utilizatorul; b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing; c) valoarea totală a contractului de leasing; d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora; e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului; f) clauza privind obligaţia asigurării bunului. (2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), următoarele: a) valoarea iniţială a bunului; b) clauza privind dreptul de opţiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat. (3) Părţile pot conveni şi alte clauze.  +  Articolul 7Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.  +  Articolul 8Contractele de leasing constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu preda bunul în următoarele situaţii:- la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului;- în cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.  +  Capitolul 3 Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing  +  Articolul 9Locatorul/finantatorul se obliga: a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităţilor; b) sa încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta; c) sa încheie contract de leasing cu utilizatorul şi sa transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie; d) să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului, care consta în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea ori restituirea bunului; e) sa îi garanteze utilizatorului folosinţă linistita a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale; f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.  +  Articolul 10Utilizatorul se obliga: a) să efectueze recepţia şi sa primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing; b) sa exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat sa îl exploateze; c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanţatorului; d) să efectueze plăţile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contractul de leasing; e) sa suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing; f) să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rata de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing; g) să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing; h) sa îl informeze pe finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui terţ; i) sa nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului; j) sa restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.  +  Articolul 11În cadrul operaţiunilor de leasing drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi stipulate în contract şi nu vor fi limitate la prevederile art. 9 şi 10.  +  Articolul 12În temeiul contractului de leasing utilizatorul are următoarele drepturi: a) de acţiune directa asupra furnizorului, în cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa tehnica, serviciul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie; b) de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi.  +  Articolul 13 (1) Drepturile reale ale finanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care utilizatorul se afla în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 64/1995, republicată.*) (2) Dacă utilizatorul se afla în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990**) privind societăţile comerciale, republicată.  +  Capitolul 4 Răspunderea părţilor  +  Articolul 14 (1) În cazul în care utilizatorul refuza sa primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se afla în stare de reorganizare judiciară şi/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese. (2) Finantatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.  +  Articolul 15În cazul în care utilizatorul nu executa obligaţia de plată a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa plătească ratele scadente, cu daune-interese, dacă în contract nu se prevede altfel.----------- Notă *) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999. Notă **) Legea nr. 31/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.  +  Articolul 16Dacă finantatorul nu respecta dreptul de opţiune al utilizatorului, acesta datorează daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing.  +  Articolul 17Dacă în timpul derulării contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finanţator, noul finanţator este legat de aceleaşi obligaţii contractuale ca şi vânzătorul, care rămâne garant al îndeplinirii obligaţiilor faţă de utilizator.  +  Articolul 18Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului finantatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţă bunului de către utilizator.  +  Capitolul 5 Organizarea şi funcţionarea societăţilor de leasing  +  Articolul 19 (1) Societăţile de leasing, persoane juridice române, se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990, republicată. (2) Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au în obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim, subscris şi vărsat integral la înfiinţare, de 500 milioane lei.  +  Capitolul 6 Publicitatea operaţiunilor de leasing  +  Articolul 20 (1) Societăţile comerciale care efectuează operaţiuni de leasing, precum şi societăţile comerciale care utilizează bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt obligate sa înscrie în evidentele lor contabile următoarele date: a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul încheierii contractului de leasing; b) suma totală a ratelor de leasing aferente contractului într-un exerciţiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract actualizarea periodică a ratelor:- pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare şi de dobânda de leasing aferentă, esalonata pe perioada derulării contractului; achiziţiile de mijloace fixe sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizarii în conformitate cu actele normative în vigoare;- pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de părţi şi de amortizarea unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată; c) calculul şi evidentierea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, în cazul leasingului operational, de către finanţator, iar în cazul leasingului financiar, de către utilizator; d) evaluarea la data închiderii bilanţului contabil a ratelor rămase de rambursat. (2) Operaţiunile vor fi evidentiate în mod distinct, după natura bunului închiriat.  +  Articolul 21 (1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi înscrise în Cartea funciară - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliară de la biroul judecătoriei în a carei raza teritorială de activitate este situat bunul respectiv. (2) În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul utilizatorului sau al finanţatorului ori schimbări cu privire la situaţia juridică a bunului, finantatorul şi utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciară şi la oficiul registrului comerţului.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi în situaţia în care o persoană juridică îşi vinde echipamentul industrial unei societăţi de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu obligaţia de răscumpărare.  +  Articolul 23Echipamentul industrial sau construcţiile pot fi utilizate în sistem de leasing de către mai multe societăţi comerciale, dacă între acestea s-a încheiat un contract în scopul realizării unei investiţii sau al folosinţei lor comune.  +  Articolul 24Societăţile de leasing care perfectează un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei construcţii sau realizarea şi utilizarea unei construcţii pot dobândi: a) dreptul de folosinţă sau de achiziţie a terenului pe care se efectuează lucrarea de către antreprenor; b) dreptul irevocabil de achiziţie a construcţiei la expirarea contractului de leasing.  +  Articolul 25Veniturile obţinute de nerezidenti sub forma de dobânda sau de redeventa (rata de leasing), stabilită de părţile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau operational, se impun în România prin reţinere la sursa, potrivit prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei interne, după caz. În cazul contractelor de leasing operational încheiate cu persoane nerezidente, redeventa înseamnă beneficiul stabilit de părţi sau toată cota de leasing (rata de leasing), dacă prin contract nu se identifica partea de beneficiu.  +  Articolul 26Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de către partea obligată prin contract sa plătească primele de asigurare.  +  Articolul 27 (1) Bunurile mobile care sunt introduse în ţara de către utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăţi de leasing, persoane juridice străine, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată durata contractului de leasing, cu exonerarea totală de la obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale. (2) Bunurile mobile care sunt introduse în ţara de societăţile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, se încadrează în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import. (3) În cazul în care utilizatorul, din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, nu şi-a exercitat dreptul de opţiune prevăzut în contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat sa plătească taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului. (4) În cazul achiziţionării bunurilor introduse în ţara în condiţiile alin. (1) şi (2), utilizatorul este obligat sa achite taxa vamală calculată la valoarea reziduala a bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.-------------- Notă *) Legea nr. 15/1994 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999. (5) Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau sa primească o noua destinaţie vamală este cel convenit între părţi prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în ţara a bunului. (6) Subansamblurile şi componentele introduse în ţara de societăţile de leasing în scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată.** *NOTĂ:Potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 90/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998:"Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 72/1993 privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacţiilor leasing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 februarie 1993, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing, precum şi la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobată prin Legea nr. 59/1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare."Potrivit prevederilor art. V şi VI din Legea nr. 99/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999:"Art. V. - 1. Contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea.2. În termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României societăţile de leasing au obligaţia de a-şi majoră capitalul social, astfel încât să aibă un capital minim subscris şi vărsat de minimum 500 milioane lei.3. În cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin. 2, societatea de leasing responsabilă nu va mai avea dreptul să efectueze operaţiuni de leasing.Art. VI. - Ministerul Finanţelor va elabora norme*) metodologice privind contabilitatea operaţiunilor de leasing în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României."----------- Notă *) Normele privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 686 din 25 iunie 1999 şi au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999.------------