COD-CADRU DE ETICĂ din 30 august 2018al personalului didactic din învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 4 octombrie 2018    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 4.831 din 30 august 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul cod-cadru de etică (denumit în continuare cod) este elaborat în baza art. 10 și 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.550/2011.(2) Codul este aplicabil personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabil cu instruirea și educația, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și de control și personal didactic asociat în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și unitățile conexe ale acestora, denumit în continuare personal didactic, și care are obligația, datoria morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile prezentului cod.  +  Articolul 2Codul instituie un ansamblu de valori, principii și norme de conduită menite să contribuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după reguli corecte.  +  Articolul 3Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanție a creșterii calității și prestigiului învățământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:a) menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor personalului didactic;b) creșterea calitativă a relațiilor dintre părțile implicate în actul educațional;c) eliminarea practicilor inadecvate și imorale ce pot apărea în mediul educațional preuniversitar;d) creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;e) facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul școlar preuniversitar, inserabile și în spațiul social;f) sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației.  +  Capitolul II Valori, principii și norme de conduită  +  Articolul 4Personalul didactic trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori și principii:a) imparțialitate și obiectivitate;b) independență și libertate profesională;c) responsabilitate morală, socială și profesională;d) integritate morală și profesională;e) confidențialitate și respect pentru sfera vieții private;f) primatul interesului public;g) respectarea și promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educației;h) respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;i) respectarea autonomiei personale;j) onestitate și corectitudine;k) atitudine decentă și echilibrată;l) toleranță;m) autoexigență în exercitarea profesiei;n) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității și instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității, domeniului în care își desfășoară activitatea;o) implicare în procesul de perfecționare a caracterului democratic al societății.  +  Articolul 5În relațiile cu beneficiarii direcți ai educației, personalul didactic are obligația de a cunoaște, de a respecta și de a aplica norme de conduită prin care se asigură:a) ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a beneficiarilor direcți ai educației prin:(i) supravegherea atât pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia;(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice și a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcți ai educației;(iii) protecția fiecărui beneficiar direct al educației, prin sesizarea oricărei forme de violență verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) interzicerea oricăror activități care generează corupție:(i) fraudarea examenelor;(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;(iii) favoritismul;(iv) meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat;c) asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive;d) respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educației.  +  Articolul 6În relațiile cu părinții și cu reprezentanții legali ai beneficiarilor direcți ai educației, personalul didactic respectă și aplică norme de conduită prin care se asigură:a) stabilirea unei relații de încredere mutuală și de comunicare;b) respectarea confidențialității informațiilor, a datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie;c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite, în condițiile art. 5 lit. b) pct. (ii);d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor contra cost.  +  Articolul 7(1) Relațiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială.(2) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare și denigrare în relațiile cu ceilalți colegi și acționează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.  +  Articolul 8Personalul didactic care îndeplinește funcții de conducere, de îndrumare și de control sau care este membru în consiliul de administrație al unității de învățământ sau al inspectoratului școlar respectă și norme de conduită managerială prin care se asigură:a) promovarea standardelor profesionale și morale specifice;b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;c) evaluarea obiectivă conform atribuțiilor, responsabilităților și sarcinilor de serviciu din fișa postului;d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcției deținute;e) prevenirea oricărei forme de hărțuire, discriminare a personalului didactic și a beneficiarilor direcți ai educației.  +  Articolul 9În exercitarea activităților specifice (școlare și extrașcolare), personalului didactic îi este interzis:a) să folosească baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;c) să organizeze activități care pun în pericol siguranța și securitatea beneficiarilor direcți ai educației sau a altor persoane aflate în incinta unității sau a instituției de învățământ;d) să consume alcool și substanțe interzise, cu excepția celor recomandate medical;e) să permită și să încurajeze consumul de alcool și de substanțe interzise de către beneficiarii direcți ai educației, cu excepția celor recomandate medical;f) să organizeze și să practice pariuri și jocuri de noroc.  +  Articolul 10În relațiile cu alte unități și instituții de învățământ, precum și cu instituțiile și reprezentanții comunității locale, personalul didactic respectă și aplică norme de conduită prin care:a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;b) manifestă responsabilitate și transparență în furnizarea de informații către instituțiile de stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educației, atunci când interesul și nevoia de protecție a acestuia impun acest lucru.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 11Prezentul cod se completează cu dispozițiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, și nu se substituie legilor și regulamentelor în vigoare din domeniul educației și nici nu poate contraveni acestora.  +  Articolul 12Prin prevederile prezentului cod, activitățile comisiilor județene de etică/Comisiei de Etică a Municipiului București nu se substituie activităților comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și nici activităților instituțiilor statului abilitate.  +  Articolul 13Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod se fac în Consiliul național de etică, cu votul a cel puțin 31 de delegați din totalul de 42 de delegați, și se înaintează Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 14Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare și se sancționează conform legislației în vigoare.-----