ORDIN nr. 4.831 din 30 august 2018privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 4 octombrie 2018    Având în vedere art. 98 și 233 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.550/2011,în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În baza art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, consiliile profesorale ale unităților de învățământ preuniversitar își vor stabili Codul de etică profesională, cu respectarea dispozițiilor Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin prezentul ordin, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.  +  Articolul 3Inspectoratele școlare, unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale și ale învățământului preuniversitar, precum și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 30 august 2018.Nr. 4.831.  +  ANEXĂCOD-CADRU DE ETICAal personalului didactic din învățământul preuniversitar