HOTĂRÂRE nr. 772 din 27 septembrie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 3 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 43^8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^8(1) În aplicarea art. 73^2 alin. (1^1) din lege, dreptul bănesc reprezentând prima de activare prevăzută la art. 73^2 alin. (1) din lege se plătește în două tranșe, astfel:a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de activare, la aceeași dată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, în luna următoare expirării perioadei de 3 luni de la angajare, la aceeași dată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.2. La articolul 43^8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Perioada prevăzută la art. 73^2 alin. (1^1) lit. b) din lege se împlinește în ultima zi din cele 3 luni, calculate începând cu ziua angajării cu normă întreagă.3. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61Sumele lunare cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 și 93^6 din lege se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.4. La anexa nr. 28, nota de subsol^4) la anexa la convenție se modifică și va avea următorul cuprins:^4) Coloana 8 se va completa cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă.5. La anexa nr. 29, paragraful referitor la coloana 6 se modifică și va avea următorul cuprins:Coloana 6 se completează cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă (coloana 8 din tabelul nominal - anexa la convenția prevăzută în anexa nr. 28 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare).  +  Articolul IIProcedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 70^8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70^8(1) În conformitate cu art. 73^2 din lege, completarea veniturilor șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj și care se încadrează în muncă, potrivit legii, constă în acordarea unei prime de activare, în cuantum de 1.000 lei, neimpozabilă.2. La articolul 70^11, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Dreptul reprezentând prima de activare, prevăzut la art. 73^2 alin. (1) din lege, se plătește în două tranșe, conform art. 73^2 alin. (1^1) din lege, precum și conform art. 43^8 alin. (1) din norme.(3) Plata dreptului reprezentând prima de activare, prevăzut la art. 73^2 din lege, se face prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială.  +  Articolul IIIArticolul 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Suma cuvenită conform art. 16 alin. (2) din lege se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.  +  Articolul IVNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 19 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 34, alineatul (3) se abrogă.2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Suma cuvenită conform art. 28 alin. (1) din lege se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 27 septembrie 2018.Nr. 772.-----