DECIZIE nr. 151 din 12 octombrie 1999referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 166/1998
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 7 ianuarie 2000    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorPaula C. Pantea - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 166/1998, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Agrozoocom-Decebal" - S.A. Satu Mare în Dosarul nr. 1.793/1998 al Judecătoriei Satu Mare.La apelul nominal se constata lipsa părţilor, Societatea Comercială "Agrozoocom-Decebal" - S.A. din Satu Mare şi Banca Agricolă - S.A., Sucursala Satu Mare, pentru care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea excepţiei, referindu-se la jurisprudenta constanta a Curţii Constituţionale în legătură cu constituţionalitatea textului art. 5 din ordonanţa de urgenţă în discuţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 30 iunie 1998, pronunţată în Dosarul nr. 1.793/1998, având ca obiect contestaţia la executare, Judecătoria Satu Mare a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 166/1998, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Agrozoocom-Decebal" - S.A. Satu Mare.Curtea constata ca, deşi încheierea prin care Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate fusese pronunţată la 30 iunie 1998, instanţa judecătorească a înaintat-o Curţii la data de 10 mai 1999.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arata ca, prin atribuirea calităţii de titlu executoriu contractelor de credit încheiate de Banca Agricolă - S.A. cu diversi agenţi economici anterior publicării ordonanţei de urgenta în Monitorul Oficial al României, "se încalcă flagrant prevederile art. 15 alin. (2), art. 51 şi 78 din Constituţia României".Instanţa de judecată în faţa căreia excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată nu şi-a exprimat, prin încheierea de sesizare, opinia cu privire la aceasta excepţie, ignorand astfel prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată. Numai ulterior solicitării Curţii Constituţionale, "instanţa a opinat, printr-o lt; lt;motivare a încheierii gt; gt;, în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este intemeiata, textul art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 contravenind prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece la data încheierii contractelor de credit numai contractele de credit încheiate cu Banca Naţionala aveau regim de titluri executorii". Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului pentru a-şi exprima punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, în punctul sau de vedere, opineaza pentru respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, considerând ca dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 nu pot fi considerate retroactive, întrucât nu fac nici o precizare cu privire la aplicarea dispoziţiilor pe care le cuprind contractele de credit încheiate anterior datei intrării în vigoare a ordonanţei, astfel ca textul art. 5 din aceasta nu contravine art. 15 alin. (2) din Constituţie. De altfel, textul criticat, se arata în punctul de vedere al Guvernului, face aplicarea unui principiu consacrat de art. 372 din Codul de procedură civilă, în sensul că executarea silită se poate face nu numai în baza unei hotărâri judecătoreşti investite cu formula executorie, ci şi în virtutea unui titlu executoriu prevăzut de lege. Conform opiniei exprimate de Guvern, problema ridicată de autoarea excepţiei în acest dosar priveşte de fapt aplicarea în timp a dispoziţiilor legale criticate, problema care este de competenţa instanţei de judecată. În fine, Guvernul considera ca dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 nu sunt contrare nici prevederilor art. 51 şi 78 din Constituţie, "întrucât acestea se referă la suprematia Constituţiei, respectarea acesteia şi a legilor, precum şi la data intrării în vigoare a legilor". Totodată Guvernul invoca în sprijinul punctului sau de vedere, jurisprudenta constanta a Curţii Constituţionale, care s-a pronunţat recent asupra unor excepţii de neconstituţionalitate având ca obiect acelaşi text din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 s-au stabilit măsuri pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A. Textul art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, criticat pentru neconstituţionalitate, are următorul cuprins: "Contractele de credit încheiate între Banca Agricolă - S.A. şi imprumutatii săi pentru creditele şi dobânzile ce intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie titluri executorii."Textele constituţionale a căror încălcare se invoca în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate sunt următoarele:- Art. 15 alin. (2): "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile";- Art. 51: "Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie";- Art. 78: "Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei".Prin Legea nr. 166/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 20 august 1998, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 a fost aprobată, cu modificări şi completări care nu au vizat textul art. 5, criticat pentru neconstituţionalitate în cauza de faţa. Examinând excepţia de neconstituţionalitate în raport cu prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea constata ca art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 nu conţine în sine nici o dispoziţie cu caracter retroactiv şi nu face nici o precizare în legătură cu aplicarea în timp a dispoziţiilor pe care le cuprinde. În consecinţa, nu se poate retine ca acest text ar încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie, care consacra principiul neretroactivitatii legii. Prin dispoziţia criticata se face aplicatia principiului stabilit la art. 372 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia executarea silită se poate face nu numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti, ci şi "în virtutea unui titlu executoriu". Este, de asemenea, de reţinut ca ulterior, prin Legea bancară nr. 58/1998, s-a acordat calitatea de titlu executoriu contractelor de credit bancar, precum şi garanţiilor reale şi personale, constituite în scopul garantarii creditului bancar pentru toate băncile, în mod general, deci nu numai pentru Banca Agricolă - S.A.De altfel, Curtea Constituţională a fost sesizată în mai multe randuri cu soluţionarea unor excepţii privind neconstituţionalitatea prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, pe care le-a respins. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 180 din 17 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 martie 1999, şi Decizia nr. 108 din 6 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 27 iulie 1999. Deoarece nu au intervenit elemente noi care să determine modificarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţiile pronunţate prin deciziile susmenţionate îşi menţin valabilitatea şi în acest dosar. În ceea ce priveşte invocarea încălcării prevederilor art. 51 şi 78 din Constituţie, nici aceasta critica nu poate fi reţinută de Curte, întrucât, în mod evident, textul de lege criticat pentru neconstituţionalitate nu conţine dispoziţii incompatibile cu aceste prevederi constituţionale.În sfârşit, referirea pe care autorul excepţiei o face la neconcordanta dintre, pe de o parte, prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 şi, pe de altă parte, cele ale art. 1 din Codul civil nu are relevanta în cauza, întrucât eventuala necorelare existenta între dispoziţiile unor legi diferite nu intra sub incidenţa controlului de constituţionalitate.Având în vedere toate aceste motive, se impune respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 166/1998, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Agrozoocom-Decebal" - S.A. Satu Mare în Dosarul nr. 1.793/1998 al Judecătoriei Satu Mare.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 octombrie 1999.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent,Maria Bratu-----------