REGULAMENT din 18 aprilie 2003de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Administrația Fluviala a Dunării de Jos” Galați
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2003    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 492 din 18 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 315 din 12 mai 2003.
     +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata, obiectul de activitate  +  Articolul 1Denumirea(1) Denumirea regiei autonome este Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați, cu firma A.F.D.J. - R.A. Galați, având funcția de autoritate de cai navigabile a sectorului românesc al Dunării și bratelor secundare.(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la regia autonomă se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "regie autonomă" sau de initialele "R.A.", sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăRegia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați este persoana juridică română cu capital integral de stat, având forma juridică de regie autonomă, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu prevederile Convenției despre regimul navigației pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, ratificată prin Decretul nr. 298/1948, și cu prezentul regulament de organizare și funcționare.  +  Articolul 3Sediul(1) Sediul Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați este în România, municipiul Galați, Str. Portului nr. 32, județul Galați.(2) Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați poate înființa reprezentante, agenții, sucursale și alte asemenea subunitati fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, cu aprobarea consiliului de administrație.  +  Articolul 4DurataRegia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați este constituită pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.  +  Articolul 5ScopulRegia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați este organizată în scopul asigurării condițiilor de navigație pe căile navigabile interioare, unde îndeplinește funcția de autoritate de cai navigabile și pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competența de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 6Obiectul de activitate(1) Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați este asigurarea adancimilor minime de navigație prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizarii costiere și plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de întreținere și reparații construcții hidrotehnice pentru asigurarea condițiilor de navigație, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada Sulina și Brăila și în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziție tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum și ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competența de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Atribuțiile care conduc la realizarea obiectului de activitate cuprind, în principal, următoarele:a) asigurarea adancimilor de navigație prin dragaj de întreținere;b) executarea măsurătorilor topohidrografice pentru cunoașterea și urmărirea situației morfologice și a depunerilor aluvionare, în special în punctele critice de pe Dunăre, a măsurătorilor privind debitele de apa și de aluviuni și a măsurătorilor privind viteza curentului;c) întocmirea sau, după caz, avizarea documentațiilor privind realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la lucrări hidrotehnice speciale și de protecție a malurilor pentru asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de navigație;d) executarea de măsurători topohidrografice, dragaje și scoateri de obstacole din bazinele portuare și în danele de operare, la cererea administrațiilor portuare, pe bază de contract;e) efectuarea și întreținerea semnalizarii costiere și plutitoare;f) dirijarea navigației în sectoarele dificile prin stații semaforice și de supraveghere;g) elaborarea de reguli speciale de navigație și supunerea lor spre aprobare autorităților competente;h) culegerea și prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variatiile de nivel al apelor Dunării în sectorul românesc;i) transmiterea zilnica a datelor pentru întocmirea buletinului hidrologic al Dunării la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru postul de radio "România actualitati";j) editarea și difuzarea buletinului hidrometeorologic pentru Dunăre;k) întocmirea și difuzarea de avize pentru navigatori;l) avizarea lucrărilor care se efectuează în zonele de cai navigabile, precum și a lucrărilor de traversare și subtraversare a Dunării;m) transmiterea informațiilor necesare Comisiei Dunării privind întocmirea Planului marilor lucrări;n) întocmirea rutierei și a hartilor de pilotaj pentru sectorul românesc al Dunării;o) participarea la consfatuiri, reuniuni și sesiuni pe probleme tehnice și de navigație ale Comisiei Dunării și ale altor organisme internaționale, la târguri și expoziții;p) coordonarea activității agenților economici și a altor organisme care participa la acțiunile de spargere a ghetii pe Dunăre;q) efectuarea de prestații și închirierea pe bază de contract a capacităților disponibile către persoane juridice române sau străine;r) asigurarea activității de pilotare a navelor maritime pe Dunăre, pe sectorul bara Sulina-Brăila, în conformitate cu art. 31, 32 și 33 din Convenția despre regimul navigației pe Dunăre, semnată la Belgrad în 1948, precum și cu alte reglementări legale în vigoare;s) ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin României din acordurile și convențiile internaționale la care este parte, în condițiile legii;t) efectuarea de activități editoriale și tipografice;u) examinarea și autorizarea anuală a piloților și eliberarea legitimatiilor de exercitare a funcției de pilot pentru Dunarea maritima;v) avizarea studiilor și proiectelor privind lucrările în albia și pe malurile căilor navigabile;x) stabilirea tarifelor privind activitățile și serviciile cuprinse în obiectul de activitate;y) urmărirea derulării lucrărilor ce se desfășoară în albia și pe malurile căilor navigabile, în conformitate cu studiile proiectelor avizate;z) avizarea locurilor de amplasare și a executării lucrărilor de extractii agregate de balastiera din Dunăre și din bratele acesteia, a locurilor de deversare a materialelor rezultate din decopertari și din dragajele de întreținere pentru asigurarea adancimilor;aa) avizarea activității de extracție a agregatelor și produselor de balastiera din Dunăre și din bratele secundare ale acesteia;bb) avizarea lucrărilor ce se executa în albia Dunării și pe bratele secundare pentru realizarea de investiții portuare și alte obiective, precum și a zonelor de deversare a materialului rezultat ca urmare a acestei activități;cc) stabilirea și avizarea zonelor de deversare pentru materialele rezultate ca urmare a dragajelor de întreținere pentru asigurarea adancimilor în senalul navigabil, în dane și în bazine portuare;dd) centralizarea și sistematizarea datelor privind lucrările de asigurare a condițiilor de navigație privind traficul de nave maritime, precum și a celor solicitate de Comisia Dunării;ee) întreținerea și repararea tuturor bunurilor proprietate publică date în administrare și a bunurilor proprietatea regiei autonome;ff) punerea la dispoziție tuturor utilizatorilor a infrastructurilor de transport naval care i-au fost concesionate sau date în administrare, bunuri proprietate publică a statului, prin închiriere, asociere, și a altor asemenea bunuri, prin contracte de închiriere sau prin asociere, în conformitate cu prevederile legale;gg) asigurarea serviciilor de telecomunicații, radiotelefonice, telex și transmisiuni de date;hh) elaborarea programelor anuale și de perspectiva pentru principalii indicatori de întreținere a senalului navigabil - măsurători topohidrografice, semnalizare, dragaj, întreținere și reparații construcții hidrotehnice -, precum și pentru întreținere, reparare și modernizare a bunurilor proprietate publică a statului și a bunurilor proprietatea regiei autonome;îi) contractarea de credite la bănci sau la alte instituții financiare pentru realizarea obiectivelor propuse;jj) încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu agenți economici români și străini pentru echipamente, instalații, materiale, piese de schimb, combustibil etc., destinate activității proprii;kk) participarea la activități sau asocierea cu agenți economici, organizații economice patronale și profesionale, din țara și din străinătate, pentru realizarea unor activități sau acțiuni specifice domeniului sau de activitate;ll) fabricarea gazelor naturale industriale pentru funcționarea geamandurilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;mm) valorificarea, după caz, a materialelor rezultate din dragajul de întreținere;nn) orice alte operațiuni în legătură cu realizarea obiectului sau de activitate.  +  Capitolul 2 Patrimoniul  +  Articolul 7Valoarea patrimoniului este de 321.830.437 mii lei, corespunzător situației financiare de la data de 31 decembrie 2002.  +  Articolul 8(1) Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați este proprietara bunurilor proprietate privată din patrimoniul sau, deținute cu acest titlu, și are în administrare bunuri proprietate publică. În exercitarea drepturilor de proprietate se folosește și dispune în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.(2) În cadrul administrării patrimoniului din dotare Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați are obligația de a efectua reparații, intretineri, de a dezvolta și de a moderniza infrastructura de transport naval aflată în proprietatea sau administrarea sa.(3) Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați aproba scoaterea din funcțiune, în condițiile legii, a unor active, dezmembrarea și valorificarea acestora.  +  Articolul 9(1) Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați poate să se asocieze pentru realizarea în comun a unor activități productive și de comercializare cu regii autonome, societăți comerciale, persoane fizice și juridice române sau străine.(2) Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați poate efectua direct operațiuni de comerț exterior, în condițiile legii.  +  Capitolul 3 Structura organizatorică  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică a Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați se aproba de consiliul de administrație.(2) În cadrul Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați se pot constitui departamente, servicii și birouri, în funcție de necesitatea și de volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare, aprobat de consiliul de administrație.  +  Articolul 11(1) În scopul realizării obiectului sau de activitate Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați are în structura subunitati.(2) Aceste subunitati se organizează cu aprobarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați și își desfășoară activitatea conform regulamentelor de organizare și funcționare proprii.  +  Capitolul 4 Organele de conducere  +  Articolul 12Conducerea Regiei Autonome «Administrația Fluvială a Dunării de Jos» Galați este asigurată de către un consiliu de administrație compus din 7 persoane, condus de un președinte care este și directorul general al Regiei Autonome «Administrația Fluvială a Dunării de Jos» Galați. (la 02-12-2010, Articolul 12 din Capitolul 4 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 02 decembrie 2010 )  +  Articolul 13Directorul general al Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați și membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, în conformitate cu legislația în vigoare. Din consiliul de administrație va face parte și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 14Salariul și celelalte drepturi salariale ale directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, în condițiile legii.  +  Articolul 15Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.  +  Articolul 16Consiliul de administrație are următoarele atribuții și competente:a) aproba regulamentul propriu de organizare și funcționare;b) aproba regulamentul de ordine interioară;c) aproba strategia de dezvoltare a regiei autonome;d) aproba structura organizatorică și numărul de posturi;e) aproba înființarea subunitatilor;f) aproba statul de funcții;g) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;h) aproba programele de investiții și listele de dotări în limita bugetului anual;i) numește și revoca directorii executivi, la propunerea directorului general, și stabilește drepturile salariale ale acestora, în condițiile legii;j) aproba proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților, potrivit legii;k) analizează clauzele contractului colectiv de muncă negociat, în condițiile legii;l) aproba bugetul de venituri și cheltuieli cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în condițiile legii, și asigura execuția acestuia;m) aproba modalitățile de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanția statului, pe care le poate derula în condițiile legii;n) aproba tarifele pentru activitățile și prestările de servicii, în conformitate cu legislația în vigoare;o) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați;p) aproba închirierea de clădiri, spații, terenuri și alte bunuri;r) aproba scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați;s) stabilește indemnizația membrilor și secretarului consiliului de administrație;t) aproba situația financiară și contul de profit și pierdere;u) aproba deplasarea directorului general și a directorilor executivi în străinătate, în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit competentei;v) aproba programele anuale de lucrări pentru asigurarea condițiilor de navigație;x) exercita orice alte atribuții ce îi revin din prevederile legale, din regulamentul propriu de organizare și funcționare și din ordinele ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.  +  Articolul 17Pentru luarea unor decizii consiliul de administrație poate atrage în activitatea sa consilieri și consultanți de specialitate, care pot fi remunerați în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței.(3) Ședința este prezidata de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de administrație delegat de către președinte.(4) Ședințele consiliului de administrație se desfășoară în prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.(5) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.(6) Pentru activitatea depusa membrii consiliului de administrație au dreptul la o indemnizație lunară stabilită conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul 5 Atribuțiile directorului general  +  Articolul 19(1) Directorul general are următoarele atribuții și competente:a) asigura conducerea operativă a Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați;b) reprezintă Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;c) propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative;d) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor executivi ai Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați;e) numește, suspenda sau demite personalul de conducere al Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați, altul decât cel numit de consiliul de administrație, conform reglementărilor legale;f) angajează și concediază personalul Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați, în condițiile legii;g) exercita orice atribuții care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare și funcționare, precum și hotărârilor consiliului de administrație.(2) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite decizii.(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator tertiar de credite.  +  Capitolul 6 Venituri și cheltuieli  +  Articolul 20Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați efectuează încasări și plati în lei. De asemenea, efectuează și operațiuni în valută, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21Veniturile și cheltuielile se stabilesc prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare exercițiu financiar, conform legislației în vigoare.  +  Capitolul 7 Bugetul de venituri și cheltuieli, situația financiară și contul de profit și pierdere  +  Articolul 22Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, situația financiară și contul de profit și pierdere, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 23Situația financiară anuală și contul de profit și pierdere ale Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați se aproba de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile legii.  +  Articolul 24În cazul în care în cursul exercițiului financiar mijloacele Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, aceasta poate contracta credite, cu respectarea legislației în vigoare.-------