NORMĂ nr. 15 din 25 februarie 2016privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 7 martie 2016  În conformitate cu prevederile:- art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;- art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și ale art. 3 din Statutul Fondului de garantare a asiguraților;- art. 49 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor;- art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 24 februarie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Fondul de garantare a asiguraților întocmește situații financiare anuale și raportări contabile, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3În cazul în care aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină corecții ale operațiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrării în vigoare a prezentei norme.  +  Articolul 4Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe site-ul Fondului de garantare a asiguraților, iar prevederile acesteia sunt aplicabile începând cu întocmirea situațiilor financiare ale anului 2015.  +  Articolul 5Fondul de garantare a asiguraților are responsabilitatea evaluării componentelor soldurilor conturilor din balanța de verificare conform reglementărilor contabile aprobate prin prezenta normă.
  Președintele Autorității
  de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 25 februarie 2016.Nr. 15.  +  AnexăREGLEMENTĂRI CONTABILE privind situațiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraților