NORME METODOLOGICE din 6 noiembrie 2013de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 855 din 6 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2(1) Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, prevăzută la art. 1 din lege, se organizează la inițiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizați în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare furnizori de formare.(2) Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupație.(3) Programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitățile specifice fiecărei categorii de persoane, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prin obiectivele sale, ucenicia ca modalitate de promovare a ocupării și formării profesionale:a) oferă acces la o ofertă de angajare de bună calitate și în același timp de formare profesională de la momentul intrării în șomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ prin sistemul de învățământ;b) contribuie la integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă;c) contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pieței forței de muncă prin crearea de noi locuri de muncă ce pot fi ocupate de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care dorește să obțină în același timp un loc de muncă și o nouă calificare;d) promovează angajarea unor categorii specifice de lucrători expuși riscului de a părăsi piața muncii, cum ar fi lucrătorii necalificați sau lucrătorii fără experiență profesională;e) promovează implicarea activă a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a învățării la locul de muncă pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor și pentru a-i imprima un efect multiplicator în cadrul activităților de ocupare a forței de muncă;f) promovează integrarea persoanelor în societate, prin muncă, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilități;g) contribuie la reducerea șomajului, ca o condiție esențială pentru consolidarea încrederii și pentru asigurarea sustenabilității sociale și politice a reformelor de pe piața muncii;h) răspunde provocărilor structurale și instituționale de pe piața muncii cu accent pe segmentare, lipsa corelării între cererea și oferta de locuri de muncă și șomajul structural persistent în rândul persoanelor amenințate de sărăcie;i) susține spiritul antreprenorial și economia socială, crearea de întreprinderi, în special de întreprinderi cooperatiste.  +  Articolul 4(1) Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au îndatorirea să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază își au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele mențiuni:a) la rubrica "Denumirea ocupației" se adaugă și sintagma "CU" care provine de la prescurtarea "contract de ucenicie";b) codul COR (6 caractere) specific ocupației pentru care se încheie contractul de ucenicie;c) la rubrica durata încadrării în muncă se va completa durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare prevăzut la art. 9 din lege.(3) Formularul prevăzut la alin. (2) se comunică în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și normele de punere în aplicare a acesteia.  +  Articolul 5Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligația de a transmite la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București toate condițiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.  +  Articolul 6Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația de a comunică separat pe site-ul instituției locurile de muncă vacante pentru ucenicie.  +  Articolul 7(1) Atribuțiile, drepturile și obligațiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activității ucenicului se stabilesc, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional la contractul individual de muncă.(2) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea desfășurării activității de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intenționează să le modifice prin act adițional la contract.  +  Articolul 8(1) Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este calificat pentru practicarea ocupației sau, după caz, a activității pentru care se organizează programul de ucenicie;b) practică ocupația sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie;c) are o experiență de muncă în ultimii 5 ani din care cel puțin 2 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;d) nu are cazier judiciar;e) este apt din punct de vedere fizic și psihic.(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru competențele vizate prin programul de ucenicie.(3) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverințe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experiența profesională pentru domeniul ocupațional vizat prin programul de ucenicie.  +  Articolul 9(1) Coordonatorul de ucenicie are, în principal, următoarele obligații:a) să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului;b) să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației;c) să îndrume ucenicul și să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevăzut la lit. b);d) să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate prevăzut la lit. b), raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele drepturi:a) să propună și să modifice, după caz, planul de activitate al ucenicului;b) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influențeze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce țin de colaborarea cu furnizorul de formare;c) să propună acordarea de stimulente sau sancționarea ucenicului, în condițiile legii;d) să primească o copie a contractului de ucenicie;e) să aibă acces la situația pregătirii profesionale a ucenicului, în vederea completării raportului de monitorizare prevăzut la alin. (1) lit. d);f) să asiste la examenul de absolvire în calitate de observator sau, după caz, să participe ca membru în comisia de examinare.  +  Articolul 10(1) În cadrul programului de formare contractat potrivit prevederilor art. 4 lit. e) din lege, formarea practică a ucenicului este realizată sub îndrumarea și supravegherea formatorului furnizorului de formare.(2) Furnizorul de formare poate conveni cu angajatorul ca supravegherea și îndrumarea formării practice a ucenicului, prevăzută la alin. (1), să se poată realiza și de către personalul de specialitate numit de angajator.  +  Articolul 11(1) Salariații angajatorului pot asigura formarea profesională a ucenicului/ucenicilor numai dacă aceștia au calitatea de formatori în condițiile legislației privind formarea profesională a adulților.(2) Pentru a putea desfășura activitățile de la alin. (1), salariații angajatorului pot avea relații de muncă, în condițiile legii, cu furnizorul de formare cu care angajatorul a încheiat contractul de prestări de servicii de formare profesională, prevăzut la art. 4 lit. e) din lege.  +  Capitolul II Contractul de ucenicie  +  Articolul 12(1) Contractul de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege, trebuie să conțină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clauzele prevăzute la art. 6 alin. (5) din lege.(2) Modelul-cadru al contractului de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (9) din lege, este prezentat în anexa nr. 1.(3) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, conform art. 6 alin. (3) din lege, și se evidențiază în registrul general de evidență a salariaților, cu mențiunea "CU".(4) Modelul planului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) este prezentat în anexa nr. 2.(5) Modelul raportului de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) este prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 13(1) Contractul de ucenicie poate înceta pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care contractul de ucenicie încetează pe durata perioadei de probă, la sfârșitul acestei perioade sau după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, ucenicul beneficiază pentru perioada lucrată de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute de legislația muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și de contractul de ucenicie.  +  Articolul 14Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.  +  Articolul 15(1) Prin sintagma "denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul", prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a) din lege, se înțelege calificarea cuprinsă în Registrul național al calificărilor profesionale din România care corespunde ocupației pentru care se încheie contractul de ucenicie.(2) Până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16Prin sintagma "denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă", prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b) din lege, se înțelege denumirea furnizorului de formare care încheie cu angajatorul contractul de prestări de servicii de formare profesională prevăzut la art. 4 lit. e) din lege sau, după caz, denumirea angajatorului dacă acesta are calitatea de furnizor de formare.  +  Articolul 17(1) Locul sau, după caz, locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională, prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. d) din lege, este/sunt stabilit/stabilite de către angajator în urma consultării cu furnizorul de formare.(2) În situația în care competențele cuprinse în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională nu pot fi dobândite la angajator, atunci locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională, prevăzute la alin. (1), pot fi stabilite de furnizorul de formare și la alți angajatori sau, după caz, furnizori de formare.(3) Pentru asigurarea locurilor de instruire practică, furnizorul de formare poate încheia parteneriate cu alți angajatori sau, după caz, furnizori de formare, în baza unor convenții/contracte de colaborare, în care se stipulează cu claritate obligațiile părților.  +  Articolul 18(1) Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă», prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se înțelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, respectiv:a) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;b) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;c) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare. (la 04-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 618 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017 ) (2) Formarea profesională prin ucenicie se desfășoară pe toată durata contractului de ucenicie.(3) Perioadele de formare profesională alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuțiilor specificate în fișa postului.(4) Timpul alocat programului de formare profesională este corelat cu scopul, obiectivele, conținuturile formării teoretice și practice.  +  Articolul 19(1) Pentru a încheia un contract de ucenicie, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din lege, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă primește de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, dispoziția de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dispoziția, prevăzută la alin. (1), se anexează la contractul de ucenicie.  +  Articolul 20(1) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt:a) actul de identitate, în original și în copie;b) certificatul de naștere, în original și în copie;c) actele de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare, în original și în copie; (la 13-03-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;e) dispoziția de repartizare, prevăzută la art. 19;f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 7 alin. (2) din lege sunt:a) pașaportul sau, după caz, actul de identitate, în original și în copie;b) autorizația de muncă, după caz;c) actele de studii, recunoscute și/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale în vigoare, în original și în copie; (la 13-03-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 20 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;e) dispoziția de repartizare, prevăzută la art. 19;f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Actele în original pentru care se păstrează copia se restituie titularului.(4) Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21Femeile aflate în situația prevăzută la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile și obligațiile prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 22Perioada de probă, prevăzută la art. 9 alin. (2) din lege, la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie și nu poate depăși 30 de zile lucrătoare.  +  Articolul 23Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă.  +  Capitolul III Organizarea uceniciei la locul de muncă  +  Articolul 24(1) Programele de formare profesională prin ucenicie se pot organiza la cererea angajatorilor care doresc să încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din lege.(2) Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința o cerere în acest sens.(3) Modelul cererii de la alin. (2) este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 25Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația de a comunică, separat pe site-ul instituției, următoarele informații:a) locurile de muncă declarate vacante de angajatori, care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie;b) numărul persoanelor care au solicitat un program de ucenicie.  +  Articolul 26La programele de formare profesională prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare și consiliere privind cariera în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) În vederea pregătirii ucenicului, în sensul art. 14 alin. (1) din lege, angajatorul care nu este furnizor de formare încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională, prevăzut la art. 4 lit. e) din lege, cu un furnizor de formare.(2) Contractul de prestări de servicii de formare profesională prevăzut la alin. (1) se încheie pe aceeași perioadă ca și contractul de ucenicie.  +  Articolul 28Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse în programele de formare profesională prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.  +  Articolul 29La solicitarea persoanei care a avut statut de ucenic, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfășurată în baza contractului de ucenicie.  +  Capitolul IV Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă  +  Articolul 30(1) Finanțarea formării profesionale prin ucenicie se realizează în condițiile art. 16 din lege.(2) În situația în care participarea la ucenicie este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de acesta, potrivit art. 197 alin. (1) coroborat cu art. 193 lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31(1) Finanțarea uceniciei din sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice se face în condițiile respectării Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru finanțarea uceniciei în condițiile alin. (1) se încheie un contract de sponsorizare.(3) Contractul de sponsorizare se anexează în copie la contractul de ucenicie.  +  Articolul 32Finanțarea formării prin ucenicie din fonduri europene structurale și de investiții se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și a regulilor de eligibilitate, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie, cu respectarea condițiilor finanțatorului. (la 04-09-2017, Articolul 32 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 618 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017 )  +  Articolul 33(1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) În situația în care convenția nu se încheie în termenul prevăzut la alin. (1), angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru acel contract de ucenicie.(3) Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1) angajatorii depun următoarele documente:a) actul de identitate al ucenicului, în copie.b) contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie.(5) Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege.  +  Articolul 34(1) Sumele prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege se acordă de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, lunar.(2) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.(3) Sumele prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege se acordă angajatorului care face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d).(4) Abrogat. (la 13-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 35(1) Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 16 alin. (2) din lege se efectuează în baza următoarelor documente care se depun de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă:a) un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6;b) fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;c) raportul de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d). (la 13-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 35 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 16 alin. (2) din lege nu se acordă. (la 13-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă. (la 13-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 35 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (4) Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.(5) Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în condițiile legii.(6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.(7) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. (la 13-03-2018, Articolul 35 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege. (la 13-03-2018, Articolul 35 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 ) (9) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a drepturilor respective. (la 13-03-2018, Articolul 35 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 36Suma cuvenită conform art. 16 alin. (2) din lege se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume. (la 03-10-2018, Articolul 36 din Capitolul IV a fost modificat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 772 din 27 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 03 octombrie 2018 )  +  Articolul 37(1) Pentru a beneficia de finanțare în condițiile art. 16 alin. (2) din lege, la încheierea convenției, prevăzută la art. 33 alin. (1), angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului de ucenicie nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) constituie secțiune distinctă în convenție.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 38Modul de aplicare a reglementărilor cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie este supus controlului Inspecției Muncii, prin inspectorii de muncă.  +  Articolul 39(1) Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate angajatorilor de ucenici.(2) Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, pot solicita, în condițiile legii, inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv al municipiului București, informații cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate angajatorilor de ucenici.  +  Articolul 40(1) Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București țin evidența angajatorilor care organizează programe de ucenicie și care își au sediul sau domiciliul în raza lor teritorială.(2) În aplicarea alin. (1), agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București înființează și actualizează registrul angajatorilor de ucenici, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.(3) Registrul angajatorilor de ucenici prevăzut la alin. (2) se publică și se actualizează lunar pe pagina de internet a agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, precum și pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 41Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă elaborează și aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă procedura de control a activității furnizorilor de formare ce desfășoară programe de formare prin ucenicie.  +  Articolul 42Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  Modelul-cadru al contractului de ucenicie
  CONTRACT DE UCENICIE
  încheiat și înregistrat*1) cu nr. ......./..........
  A. Părțile contractante1. Angajatorul .....(denumirea)........, în calitate de persoană juridică/fizică autorizată/întreprindere familială/individuală ......., cu sediul/domiciliul în ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ...., înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice locale din ........ cu nr. ....., codul fiscal ......., codul unic de înregistrare ......., telefon ......, reprezentată legal prin doamna/domnul ........, în calitate de*2) ........, având obiectul de activitate*3) .........., cod CAEN .................,și2. Doamna/Domnul ......, în calitate de ucenic(ă), domiciliat(ă) în localitatea ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul/județul ......, posesoare/posesor a/al BI/CI/pașaport seria .... nr. ..., eliberat(ă) de ....... la data de ........, CNP ......., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria ..... nr ..... din data de ........,am încheiat prezentul contract de ucenicie, în următoarele condiții asupra cărora am convenit.B. Obiectul contractuluiObiectul contractului îl reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie pentru obținerea calificării de ........, codul calificării*4) ........... .*1) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, și se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă județean, respectiv al municipiului București. Obligația de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului.*2) Se completează, după caz: reprezentant al persoanei juridice/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale/persoană fizică.*3) Se va specifica numai obiectul de activitate care are legătură cu contractul de ucenicie.*4) A se vedea, până la intrarea în vigoare a Registrului Național al Calificărilor din România, Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare.C. Durata contractuluiPrezentul contract de ucenicie se încheie pe o perioadă determinată de ....... luni, cuprinsă între data de ........... și data de .....................D. Locul de muncăD.1 Activitatea de ucenicie la locul de muncă, prevăzută în fișa postului, se desfășoară la ......(secția/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul etc.)....... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului .........(denumirea acestuia)...........În lipsa unui loc de muncă fix, ucenicul va desfășura activitatea astfel:..................................................................................................................................................D.2. Locul (locurile) de desfășurare a activității ucenicului:..................................................................................................................................................D.3. Coordonatorul de ucenicie:1. Numele și prenumele: .................................................2. Calificarea coordonatorului: .........................................E. Felul muncii1. Funcția/Ocupația .......... conform Clasificării ocupațiilor din România, codul ..........F. Atribuțiile postuluiAtribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexată la contractul de ucenicie la locul de muncă.F.1. Criteriile de evaluare a activității ucenicului..................................................................................................................................................G. Condiții de muncă1. Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase (se completează după caz).2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.....................................................................................................................................................H. Timpul de muncă*5)H.1. Durata timpului de muncăa) O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de.... ore/zi,...... ore/săptămână.b) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ......... (ore zi/ore noapte).c) Programul de lucru se poate modifica în funcție de prevederile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.d) Nu se efectuează ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră.I. ConcediiI.1. Concediul de odihnăDurata concediului anual de odihnă este de .............. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă).De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ................. .I.2. Alte concedii....................................................................................................................................................J. Salariul*6)1. Salariul de bază lunar brut: ................. lei/lună.2. Alte elemente constitutive:a) sporuri ..............................................................;b) indemnizații .........................................................;c) prestații suplimentare în bani .......................................;d) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură ......................;e) alte adaosuri ....................................................... .3. Orele suplimentare se prestează în condițiile legislației în vigoare.4. Data/Datele la care se plătește salariul este/sunt ....................K. Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncăa) echipament individual de protecție ...................................;b) echipament individual de lucru .......................................;c) materiale igienico-sanitare ..........................................;d) alimentație de protecție .............................................;e) alte drepturi și obligații privind sănătatea și securitatea în muncă........................................................................ .1. Riscurile specifice locului de desfășurare a activității practice și teoretice....................................................................................................................................................L. Alte clauzea) Perioada de probă*7) este de .............. zile calendaristice.___________*5) Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.*6) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.*7) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare.b) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă.c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ....... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare/contractului colectiv de muncă aplicabil.d) În cazul în care ucenicul urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor regăsi și în contractul de ucenicie la locul de muncă.e) Alte clauze: ........................................................M. Drepturi și obligații generale ale părților1. Ucenicul are, în principal, următoarele drepturi:a) dreptul de a se forma profesional în scopul obținerii certificatului de calificare, în conformitate cu standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională;b) dreptul la salarizare pentru munca depusă;c) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;d) dreptul la concediu de odihnă anual;e) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;f) dreptul la securitate și sănătate în muncă;g) dreptul de a se consulta cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința respectării drepturilor și intereselor sale;h) dreptul de a i se comunică raportul de monitorizare, elaborat de coordonatorul de ucenicie;i) dreptul de a face observații scrise, în condițiile în care nu este de acord cu unele dintre informațiile cuprinse în raportul de monitorizare.2. Ucenicul are, în principal, următoarele obligații:a) obligația de a realiza norma de muncă, de a participa la programul de formare profesională sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;b) obligația de a respecta disciplina muncii;c) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;d) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate și la locul de muncă;e) obligația de a respecta secretul de serviciu, dacă este cazul;f) obligația de a se forma profesional în scopul obținerii certificatului de calificare, în conformitate cu standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională;g) obligația de a respecta indicațiile coordonatorului de ucenicie;h) obligația de a participa la examenul de absolvire și de a depune toate diligențele necesare în vederea obținerii certificatului de calificare.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalității lor;b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu și a celor de formare profesională;c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;d) să stabilească obiectivele de performanță individuală ale ucenicului și criteriile de evaluare.4. Angajatorul are, în principal, următoarele obligații:a) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de ucenic, în condițiile legii;b) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de ucenic a solicitantului;c) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;d) să încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională autorizat, în cazul în care angajatorul nu are și calitatea de furnizor de formare profesională;e) să suporte contravaloarea serviciilor de formare profesională, potrivit contractului de prestări de servicii de formare profesională;f) să asigure măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă, în conformitate cu art. 24 și 25 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;g) să asigure ucenicului un coordonator de ucenicie;h) să asigure verificarea periodică a modului în care se desfășoară activitatea ucenicului;i) să asigure toate condițiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să își îndeplinească sarcinile în ceea ce privește formarea profesională a ucenicului;j) să asigure ucenicului, în cazul în care raporturile de muncă ale coordonatorului de ucenicie se suspendă sau încetează, continuarea coordonării pregătirii profesionale de către un alt coordonator de ucenicie;k) să nu utilizeze ucenicul la prestarea unor munci care nu au legătură cu calificarea sau cu ocupația pentru care se pregătește;l) să colaboreze cu furnizorul de formare profesională autorizat la elaborarea planului de activitate a ucenicului și a raportului de monitorizare.N. Dispoziții finalePrevederile prezentului contract de ucenicie la locul de muncă se completează cu dispozițiile:a) Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/național, înregistrat sub nr. ...../....... la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului ............/Municipiului București/Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;c) Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.O. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării prezentului contract de ucenicie la locul de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.P. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract de ucenicie la locul de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.Q. Prezentului contract i se anexează următoarele documente:Q.1. Dispoziția de repartizareQ.2 Fișa postului - în copieQ.3. Contractul de prestări de servicii de formare profesională, în cazul în care angajatorul nu este furnizor autorizatQ.4. Autorizația angajatorului ca furnizor de formare profesionalăQ.5. Planul de activitate al uceniculuiPrezentul contract de ucenicie se încheie în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar un exemplar se depune la inspectoratul teritorial de muncă.
  Numele și prenumele ucenicului ........................  Semnătura ....................... Data ....................... Numele și prenumele reprezentantului angajatorului .............................. Semnătura ..................... Data .....................
   +  Anexa nr. 2la norme
  PLANUL DE ACTIVITATE AL UCENICULUI*1)
  Denumirea angajatorului: ................................................Codul unic de înregistrare (CUI): .......................................Forma de organizare: ....................................................Obiectul de activitate al angajatorului*1): .............................Activitatea (clasa CAEN): ...............................................Denumirea calificării pentru care se organizează programul de ucenicie:.........................................................................Codul din nomenclatorul calificărilor*2): ...............................Nivelul calificării: ....................................................Denumirea ocupației/funcției/meseriei: ..................................Codul conform Clasificării ocupațiilor din România: .....................Condiții de acces*3): ...................................................Denumirea standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională:......................................................................... Notă
  *1) Se elaborează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.
  *2) A se vedea, până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor din România, Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare.
  *3) Condițiile de acces pentru persoanele care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele prevăzute în art. 7 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.
  A. Planul de formare profesională*4)
  Unitãți de  competențã*5)   Elemente decompetențã     Denumirea  modulului de pregãtire  teoreticã   Activitãți planificatede instruire teoreticã  corespunzãtoare        elementului de          competențã       Numãrul de oreafectate pentru  instruirea      teoreticã     Denumirea  modulului de pregãtire  practicã    Activitãți planificatede pregãtire practicã   corespunzãtoare        elementului de          competențã       Numãrul de ore afectate pentru instruirea      practicã      
    TOTAL             x          x                 x                x                   x       
  Notă
  *4) Se completează de furnizorul de formare autorizat împreună cu angajatorul.
  *5) Se preia din standardul ocupațional.
  B. Planul de muncă al ucenicului*6)
  Activitãți preluate din fișa  postului, corespunzãtoare     fiecãrui element de competențãElemente de competențã  specifice fiecãrei       atribuții*7)       Durata activitãții       exprimatã în ore      
  1                                 1.                         
  2.                   
  ...                  
  2                                   
   
  3                                   
   
      Numele coordonatorului de ucenicie Numele reprezentantului
      .................................. furnizorului de formare autorizat
                                               .................................
      Semnătura Semnătura
      .................................. .................................
      Data Data
      .................................. .................................
  Notă
  *6) Se completează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.
  *7) Se preiau din standardul/standardele ocupațional/ocupaționale.
   +  Anexa nr. 3la norme
  RAPORT DE MONITORIZARE
  a planului de activitate a ucenicului
  Luna .......... anul ........
  Numele ucenicului: ....................................................Nr. contractului de ucenicie: .........................................Ocupația/Funcția/Meseria/Codul conform Clasificării ocupațiilor din România:.......................................................................Denumirea calificării*1): .............................................Situația lunară a activității desfășurate de ucenic
      ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE UCENIC, DIN CARE:                                         
  Muncã prestatã în folosul angajatorului      Formare profesionalã, din care:            
  Data    Scurtã descriere a activitãții     prestate*2)      Durata*3)      Conținutul tematicpentru instruirea    teoreticã       Durata    Conținutul   tematic pentru instruirea     practicã    Durata     
             
        
        
        
        
        
  Notă
  *1) Denumirea calificării pentru care s-a încheiat contractul de ucenicie.
  *2) Denumirea activității, preluată din fișa postului corespunzătoare fiecărui element de competență, inclusiv formare profesională.
  *3) Durata în ore a activității depuse de ucenic în folosul angajatorului.
  Observații formulate de coordonatorul de ucenicie(Se vor consemna aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competențelor, modul de implicare a ucenicului în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate, precum și dovezi ale îndeplinirii activității/atribuției și formării elementului/elementelor de competență.)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                                                                                          ││                                                                                          ││                                                                                          ││                                                                                          ││                                                                                          ││                                                                                          ││                                                                                          │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Calificativul propus de coordonatorul de ucenicie:● Insuficient● Suficient● Bine● Foarte bine
  Numele coordonatorului de ucenicie ..................................  Semnătura ...................... Data ...................... Numele reprezentantului angajatorului ........................... Semnătura ........................... Data ...........................
  Am luat cunoștință:Numele ucenicului ...............Semnătura .......................Data ............................
   +  Anexa nr. 4la norme
  CERERE
  pentru a beneficia de un program de ucenicie
  1. Numele și prenumele: .............................................2. Actul de identitate: tip ...., seria ..... nr. ...., data eliberării ......., autoritatea .........; cod numeric personal: ...................................................3. Data nașterii: ...................................................4. Domiciliul/Reședința: localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., județul/sectorul ......., tel. fix ......., tel. mobil ........, e-mail ..............5. Ultima formă de învățământ absolvită:Tipul actului de absolvire .......................................Act de absolvire: seria ..... nr. ....., data eliberării .........Autoritatea emitentă: ............................................Prin prezenta solicit să beneficiez de un program de formare prin ucenicie, conform prevederilor potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru una din următoarele ocupații:1. ...............................................................2. ...............................................................3. ...............................................................Menționez că sunt persoană aflată în căutarea unui loc de muncă și dețin Carnetul de evidență*1) nr. ....___________*1) Se va completa numărul carnetului de evidență prevăzut la anexa nr. 5 la Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, cu modificările și completările ulterioare.Data .....................Semnătura .................Doamnei/Domnului .................................................Director executiv al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului .............
   +  Anexa nr. 5la norme
  CONVENȚIE
  Nr. ....../..........
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ......................../Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ..........................., având funcția de .............................., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ..........................., cu sediul/adresa în ..........................., județul ..............., telefon .................., cod fiscal (CUI) ....................., cont IBAN ..............................., deschis la Banca ................................, reprezentată prin doamna/domnul ................., având funcția de ................, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie;b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru ucenic plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, în cazul în care încetează contractul de ucenicie prevăzut la lit. a) anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;c) să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:– tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare;– fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;– raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare;d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.2. Agenția se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare.3. Agenția își exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.4. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.5. Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele:a) Doamna/Domnul ..................., având CNP ........................., este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de ..........., cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. ............., încheiat în data de ........................, cu perioada de probă care expiră la data de ..........., durata contractului fiind de la data de ........... la data de .......... .b) Anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menționat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menționată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă.Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............./Municipiului București și un exemplar pentru ....................... .
  Data .................
  Agenția
  Director executiv,
  ………................………….
  (L.S.)
  Angajatorul
  Reprezentant legal,
  ………................………….
  L.S.)
  (la 13-03-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 7, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 6la normeAngajatorul .......................Sediul/Adresa .....................Județul ...........................Contul/Banca ......................Codul fiscal (CUI) ................Telefon/fax .......................Nr. ....../Data ...................
  TABEL NOMINAL
  cu ucenicii încadrați în muncă conform prevederilor Legii nr. 279/2005
  privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru stabilirea
  sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul
  asigurărilor pentru șomaj
  luna ........ anul .......
  Nr. crt.  Numele șiprenumele  Codul numeric  personal       Convenția nr. .../....    Numãrul     orelor efectiv   lucrate     din care ore de formareprofesionalã incluse în programul de formare     profesionalã*1)     Suma cuvenitã pentru timpul efectiv lucrat Observații   
     1          2              3            4                5                 6             7  
  1.        
  2.        
  Total sume cuvenite                                                                                      
  __________*1) Potrivit art. 9 alin. (4) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă și orele de formare se plătesc numai dacă ucenicul a participat la programul de formare. În acest context angajatorul beneficiază de prevederile art. 16 alin. (2) din aceeași lege numai dacă ucenicul frecventează programul de formare.NOTE:1. Coloana 1 se completează cu numele și prenumele ucenicului.2. Coloana 2 se completează cu codul numeric personal al ucenicului.3. Coloana 3 se completează cu numărul și data convenției încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată.4. Coloana 4 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de ucenic.5. Coloana 5 se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru ucenic.6. Coloana 6 se completează, după caz, cu: data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă; nr. de ore absențe de la programul de formare.    AngajatorulReprezentant legal,   ...................        (LS)
   +  Anexa nr. 7
  REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI
  Județul ..............
  Nr. crt.  Denumireaangajato-rului      Date    de   contact  Forma de  organizarea angajato-rului      C.U.I.   Calificarea   Nivelul  califică-rii       Codul din    Nomenclatorulcalificărilor  Numele furnizorului   de formare profesională  care a contractat    programul de formare  Date de identificare a contractului de     servicii de      formare profesionalăSursa de finanțare  
    1     2       3        4        5        6         7         8                 9                     10            11  
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:1 - Nr. crt.: numărul curent;2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului național al calificărilor din România;7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare;8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului național al calificărilor din România;9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului și data de încheiere a acestuia;11 - Sursa de finanțare: se va completa sursa de finanțare a programului de ucenicie, respectiv resurse proprii ale angajatorilor/sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice/fonduri europene structurale și de investiții/bugetul asigurărilor pentru șomaj/alte surse legale constituite (donații, taxe). (la 04-09-2017, Anexa 7 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 618 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017 )