REGULAMENT din 18 octombrie 2005 de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 1 noiembrie 2005     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. (la 03-12-2009, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. )  +  Articolul 2Obiectivul ARACIP este de a efectua evaluarea externă a calității educației realizate de instituțiile de învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de programe de formare profesională continuă specifice învățământului preuniversitar, cu scopul de:a) a atesta capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor și standardele de calitate, prin activități de evaluare și acreditare;b) a asigura protecția beneficiarilor direcți și indirecți de programe de studiu de nivelul învățământului preuniversitar prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației;c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității în învățământul preuniversitar;d) a propune Ministerului Educației și Cercetării politici și strategii de permanentă ameliorare a calității învățământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învățământul superior.  +  Capitolul II Structura organizatorică a ARACIP  +  Articolul 3(1) ARACIP este condusă de un președinte ajutat de un vicepreședinte și dispune de un aparat propriu, format din experți și personal administrativ, angajați pe bază de concurs.(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 20, fără a depăși numărul de posturi alocate unităților din subordinea și coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. (la 25-08-2010, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 830 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010 ) (3) Structura organizatorică a ARACIP este prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.  +  Articolul 4(1) ARACIP are următoarea structură organizatorică:a) Consiliul ARACIP;b) Biroul executiv;c) Departamentul de acreditare;d) Departamentul de asigurare a calității;e) Serviciul economic și administrativ;f) compartimentele funcționale ale ARACIP.(2) În funcție de activitățile derulate, în cadrul ARACIP se pot constitui și alte departamente speciale.(3) La nivelul ARACIP, în vederea verificării și susținerii deciziei ARACIP, Biroul executiv poate constitui și se poate consulta cu o comisie consultativă, constituită conform prevederilor art. 16.  +  Articolul 5(1) Consiliul ARACIP reprezintă organul colectiv de decizie al ARACIP.(2) Biroul executiv al ARACIP constituie organul care asigură conducerea operativă a ARACIP.(3) Departamentele, Serviciul economic și administrativ, respectiv compartimentele ARACIP, sunt structuri organizate în cadrul ARACIP, care desfășoară activități specifice, conform cu atribuțiile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005.  +  Articolul 6(1) Președintele și vicepreședintele ARACIP sunt numiți prin ordin al ministrului educației și cercetării, pe bază de concurs desfășurat conform legii, și fac parte din aparatul propriu al ARACIP.(2) Conducătorii departamentelor, respectiv al Serviciului economic și administrativ, organizate în cadrul ARACIP, sunt numiți de către președintele ARACIP, pe bază de concurs desfășurat conform legii.  +  Articolul 7(1) Președintele ARACIP este asimilat ca funcție cu directorul general din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.(2) Vicepreședintele ARACIP este asimilat ca funcție cu directorul general adjunct din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.(3) Conducătorii departamentelor din cadrul ARACIP sunt asimilați cu funcția de director în Ministerul Educației și Cercetării.  +  Articolul 8Personalul din cadrul ARACIP este remunerat conform legislației referitoare la salarizarea personalului din ministere și din alte organe centrale de specialitate.  +  Articolul 9(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, ARACIP folosește colaboratori externi, experți în evaluare și acreditare, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare, precum și experții din aparatul propriu al ARACIP.(2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remunerați în funcție de activitățile derulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10(2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remunerați în funcție de activitățile derulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul III Funcționarea ARACIP  +  Articolul 11(1) Consiliul ARACIP este alcătuit din 15 membri, după cum urmează:a) președintele ARACIP;b) vicepreședintele ARACIP;c) conducătorii departamentelor organizate în cadrul ARACIP, respectiv al Serviciului economic și administrativ;d) un consilier juridic din structura organizatorică a ARACIP;e) 9 experți din cadrul departamentelor ARACIP.(2) Persoanele care ocupă funcțiile nominalizate la alin. (1) lit. a), b) și c) fac parte de drept din Consiliul ARACIP. Ceilalți membri ai Consiliului ARACIP sunt numiți în urma selecției desfășurate în baza unor criterii stabilite prin decizie a președintelui ARACIP, pe o perioadă de 3 ani.(3) Consiliul ARACIP este condus de președintele ARACIP, iar în lipsa acestuia, de vicepreședintele ARACIP.(4) Consiliul ARACIP se întrunește în ședință ordinară, lunar, respectiv în ședință extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea președintelui ARACIP sau a două treimi din numărul membrilor săi. Ședințele ordinare ale Consiliului ARACIP sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puțin două treimi din totalul membrilor.(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul ARACIP adoptă hotărâri prin votul majorității membrilor săi. Hotărârile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul ARACIP.(6) Consiliul ARACIP îndeplinește următoarele atribuții principale:a) analizează și aprobă proiectul de strategie instituțională;b) analizează și aprobă standardele, standardele de referință, indicatorii de performanță, pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, precum și standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare; la stabilirea standardelor pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar se va ține seama de natura specifică a învățământului în limbile minorităților naționale;c) analizează și aprobă metodologia de evaluare instituțională și de acreditare a organizațiilor furnizoare de educație;d) analizează periodic și aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;e) analizează și aprobă Codul de etică profesională al experților în evaluare și acreditare;f) analizează și aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de membrii comisiilor de experți, în urma avizării Biroului executiv al ARACIP; rapoartele de autorizare, de acreditare și de evaluare externă a calității se publică pe site-ul ARACIP;g) propune acordarea/neacordarea/ridicarea autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;h) analizează și aprobă manualele de evaluare internă a calității;i) analizează și aprobă publicarea ghidurilor de bune practici; (la 03-12-2009, Litera j) a alin. (6) al art. 11 a fost abrogată de pct. 4 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. ) k) analizează și aprobă contractele instituționale încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării, pentru evaluarea calității educației în învățământul preuniversitar;l) analizează și aprobă metodologiile-cadru de cofinanțare a unor proiecte naționale și internaționale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat;m) analizează propunerile venite din partea comisiei consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative inițiate de ARACIP și supuse dezbaterii acestei comisii;n) propune Ministerului Educației și Cercetării măsuri de asigurare și îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele ARACIP.(7) Membrii Consiliului ARACIP, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui ARACIP, pot fi revocați din funcție prin decizie a președintelui ARACIP, în următoarele situații:a) prin absența nejustificată de la două ședințe consecutive sau de la trei ședințe într-un an calendaristic;b) dacă se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;c) la săvârșirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului Ministerului Educației și Cercetării și/sau al ARACIP, după caz.(8) Președintele și vicepreședintele ARACIP pot fi revocați din funcție, în situațiile prevăzute la alin. (7), prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 12(1) Biroul executiv al ARACIP este alcătuit din 5 membri, respectiv din președintele, vicepreședintele și conducătorii departamentelor, respectiv al Serviciului economic și administrativ, organizate în cadrul ARACIP.(2) Biroul executiv se întrunește în ședință ordinară, de regulă săptămânal, respectiv în ședință extraordinară, ori de câte ori este cazul, la convocarea președintelui, a vicepreședintelui ARACIP sau a conducerii Ministerului Educației și Cercetării.(3) Biroul executiv al ARACIP îndeplinește următoarele atribuții principale:a) asigură conducerea operativă a ARACIP;b) coordonează ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului ARACIP;c) proiectează, organizează, coordonează, controlează și evaluează activitatea ARACIP;d) aprobă graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare, precum și componența comisiilor de experți, desemnate în acest scop;e) aprobă raportul anual cu privire la activitatea ARACIP, care se publică pe site-ul ARACIP;f) aprobă încadrarea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului din aparatul propriu al ARACIP, în condițiile legii, precum și aplicarea, dacă este cazul, de sancțiuni disciplinare;g) aprobă programul de pregătire profesională pentru personalul din aparatul propriu al ARACIP; (la 03-12-2009, Litera h) a alin. (3) al art. 12 a fost abrogată de pct. 5 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. ) i) aprobă participarea ARACIP, în calitate de promotor, partener sau asociat, la proiecte naționale și internaționale;j) evaluează periodic activitatea desfășurată de colaboratorii externi ai ARACIP;k) elaborează proiectul de strategie instituțională a ARACIP;l) analizează și avizează rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de comisiile de experți în evaluare și acreditare, validate de experții din departamentele ARACIP;m) înaintează Ministerului Educației și Cercetării spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de acordare/ neacordare/ridicare a autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;n) înaintează Ministerului Educației și Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, standardele, standardele de referință, indicatorii de performanță, pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, precum și standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;o) înaintează Ministerului Educației și Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, metodologia de evaluare instituțională și de acreditare a organizațiilor furnizoare de educație;p) înaintează Ministerului Educației și Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;q) înaintează Ministerului Educației și Cercetării, în vederea promovării prin ordin, Codul de etică profesională a experților în evaluare și acreditare;r) înaintează Ministerului Educației și Cercetării, în vederea promovării prin ordin, manualele de evaluare internă a calității, în urma aprobării Consiliului ARACIP;s) informează Ministerul Educației și Cercetării în legătură cu concluziile și rezultatele activității de evaluare a calității realizate la unitățile de învățământ preuniversitar;t) informează Ministerul Educației și Cercetării referitor la situațiile în care organizațiile furnizoare de educație nu mai îndeplinesc standardele de calitate.  +  Articolul 13În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, departamentele de acreditare și de asigurare a calității desfășoară, în principal, următoarele activități:a) elaborează și reactualizează periodic standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță, pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, precum și standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;b) elaborează metodologia de evaluare instituțională și de acreditare a organizațiilor furnizoare de educație din învățământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;c) elaborează Codul de etică profesională al experților în evaluare și acreditare;d) elaborează manuale de evaluare internă a calității și ghiduri de bune practici;e) elaborează analize de sistem asupra calității învățământului preuniversitar, precum și recomandări de îmbunătățire continuă a calității învățământului preuniversitar;f) elaborează raportul anual cu privire la propria activitate;g) participă, prin experții din aparatul propriu al ARACIP, la vizitele de evaluare și acreditare;h) primesc, înregistrează și expertizează rapoartele de evaluare internă depuse de organizațiile interesate în furnizarea de educație, respectiv de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării;i) primesc, înregistrează și verifică rapoartele anuale de evaluare a calității întocmite de comisiile de calitate din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particular autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate privind respectarea standardelor, a standardelor de referință, precum și a standardelor proprii, specifice unității de învățământ preuniversitar respective;j) primesc, înregistrează, verifică și validează rapoartele întocmite de comisiile de experți în evaluare și acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare externă;k) primesc de la inspectoratele școlare județene și analizează rapoartele și situațiile anuale privind starea învățământului preuniversitar de la nivelul județului respectiv, pe baza cărora realizează analize de sistem;l) îndeplinesc hotărârile Consiliului ARACIP în domeniul propriu de competență.  +  Articolul 14Serviciul economic și administrativ din cadrul ARACIP este organizat pe compartimente care desfășoară activități specifice, stabilite de Biroul executiv al ARACIP.  +  Articolul 15(1) Colaboratorii externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare, au următoarele atribuții:a) realizează activitățile de evaluare a organizațiilor interesate în furnizarea de educație;b) înaintează departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite cu ocazia desfășurării vizitelor în teren;c) propun măsuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate în activitățile de evaluare și acreditare, în vederea eficientizării activității ARACIP.(2) Poate fi desemnat în calitate de colaborator extern, expert în evaluare și acreditare, orice cadru didactic care îndeplinește criteriile stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării și care nu este angajat în administrația centrală a Ministerului Educației și Cercetării, respectiv a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.(3) Colaboratorii externi ai ARACIP au obligația de a participa la activități și programe de formare profesională în domeniul evaluării instituționale și al acreditării.  +  Articolul 16(1) Comisia consultativă care se poate constitui la nivelul ARACIP este formată din 9-15 membri, cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat și particular, precum și cercetători, cadre didactice din învățământul superior, cu expertiză în învățământul preuniversitar, numiți prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea organizațiilor reprezentative din domeniu sau din proprie inițiativă. Din comisia consultativă pot face parte și reprezentanți ai învățământului în limbile minorităților naționale, respectiv reprezentanți ai părinților.(2) Componența comisiei consultative se reînnoiește periodic, la propunerea președintelui ARACIP, pe baza unor criterii și a unei metodologii specifice.(3) Comisia consultativă se întrunește de regulă la cererea președintelui ARACIP, a ministrului educației și cercetării sau ori de câte ori este cazul, la propunerea a două treimi din numărul membrilor săi sau la propunerea a două treimi din numărul membrilor Consiliului ARACIP.(4) Comisia consultativă are rolul de a dezbate proiectele de acte normative elaborate de ARACIP și de a înainta Consiliului ARACIP propunerile pe marginea proiectelor dezbătute.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, comisia consultativă emite un aviz consultativ și face propuneri și recomandări pe marginea proiectelor dezbătute.  +  Capitolul IV Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui și ale conducătorilor departamentelor ARACIP  +  Articolul 17(1) Președintele ARACIP asigură conducerea executivă a ARACIP.(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele ARACIP emite hotărâri.(3) Președintele ARACIP are următoarele atribuții principale:a) reprezintă ARACIP în justiție, în raporturile cu Ministerul Educației și Cercetării, cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate, cu orice instituție, organism interesat în domeniul de activitate al ARACIP;b) exercită funcția de ordonator de credite, în condițiile prevăzute de lege;c) numește conducătorii departamentelor ARACIP, în condițiile legii;d) aprobă statul de funcții al ARACIP;e) stabilește condițiile privind angajarea personalului ARACIP;f) aprobă evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ARACIP;g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de Ministerul Educației și Cercetării.  +  Articolul 18Vicepreședintele ARACIP are următoarele atribuții principale:a) organizează ședințele Consiliului ARACIP;b) coordonează și răspunde de activitatea aparatului propriu al ARACIP;c) răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP;d) răspunde de organizarea arhivei ARACIP;e) organizează împreună cu secretarul general al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) consultări bianuale între cele două agenții;f) asigură publicarea pe site-ul ARACIP a proceselor-verbale încheiate cu ocazia desfășurării ședințelor ordinare, respectiv a ședințelor extraordinare ale Consiliului ARACIP, a rapoartelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de membrii comisiilor de experți, precum și a raportului anual cu privire la activitatea ARACIP;g) asigură publicarea și diseminarea manualelor, analizelor, precum și a ghidurilor de bune practici;h) îndeplinește, în lipsa președintelui ARACIP, toate atribuțiile stabilite în sarcina acestuia;i) îndeplinește alte atribuții, stabilite de președintele ARACIP, în condițiile legii.  +  Articolul 19(1) În vederea organizării și coordonării activității ARACIP, conducătorii departamentelor din cadrul ARACIP au următoarele atribuții principale:a) coordonează activitatea departamentului corespunzător;b) întocmesc aprecierile profesionale pentru personalul din subordine;c) realizează analize privind nevoile de formare profesională pentru personalul din subordine;d) controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine;e) propun persoanele desemnate pentru a face parte din Consiliul ARACIP.(2) Conducătorii departamentelor de acreditare și de asigurare a calității din cadrul ARACIP au următoarele atribuții specifice:a) coordonează și participă la elaborarea și actualizarea standardelor, standardelor de referință, a indicatorilor de performanță, pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, precum și a standardelor de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;b) coordonează și participă la elaborarea metodologiei de evaluare instituțională și de acreditare a organizațiilor furnizoare de educație din învățământul preuniversitar;c) coordonează elaborarea de manuale de evaluare internă a calității, de ghiduri de bune practici, de analize de sistem, precum și de recomandări de îmbunătățire continuă a calității în învățământul preuniversitar.(3) Conducătorul Serviciului economic și administrativ al ARACIP îndeplinește următoarele atribuții specifice:a) organizează și coordonează activitatea compartimentelor din structura sa;b) răspunde de elaborarea metodologiilor și a altor acte normative referitoare la domeniul financiar;c) răspunde de întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al ARACIP și îl propune spre avizare Biroului executiv al ARACIP;d) răspunde de organizarea evidenței financiar-contabile a ARACIP;e) răspunde de execuția bugetului propriu al ARACIP.  +  Articolul 20(1) ARACIP colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, precum și cu inspectoratele școlare în vederea realizării activității de monitorizare și control al calității.(2) În vederea exercitării atribuțiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor școlare următoarele:a) informări privind monitorizarea, consilierea și îndrumarea unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua învățământului preuniversitar de pe raza județului respectiv;b) informări privind controlul anual al unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua învățământului preuniversitar de pe raza județului respectiv, pe baza standardelor, standardelor de referință, precum și a standardelor proprii, specifice unității de învățământ preuniversitar respective, și propun măsuri ameliorative;c) sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităților de învățământ preuniversitar și ale activităților de inspecție școlară și de evaluare instituțională, pe care le înaintează atât direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, cât și ARACIP;d) graficul anual de efectuare a inspecției școlare și a evaluării instituționale în unitățile de învățământ preuniversitar;e) orice alte propuneri și informări specifice domeniului de activitate al ARACIP.  +  Articolul 21Organizațiile furnizoare de educație, interesate în organizarea și desfășurarea de activități de învățământ de nivel preuniversitar, corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, se vor supune procesului de evaluare externă și de acreditare, în conformitate cu prevederile corespunzătoare din metodologia de evaluare instituțională și de acreditare.  +  Articolul 22ARACIP colaborează cu agenții și organisme similare din alte țări în vederea dezvoltării și aplicării unor măsuri cât mai eficiente de îmbunătățire a calității programelor de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 23(1) ARACIP poate să încheie contracte, acorduri sau convenții cu agenții și organisme similare din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan internațional în domeniul său de activitate, în condițiile legii.(2) ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la cofinanțarea unor proiecte naționale și internaționale la care participă ca promotor, partener sau asociat. (la 03-12-2009, Art. 24 a fost abrogat de pct. 6 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 25Conducerea interimară a ARACIP este asigurată de un președinte și un vicepreședinte, numiți pe o perioadă determinată, până la organizarea concursului, prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 26(1) Până la constituirea Consiliului ARACIP, timp de cel mult 9 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările ulterioare, rolul de organ colectiv decizional îl îndeplinește un consiliu interimar, format din președintele și vicepreședintele ARACIP, precum și dintr-un număr de 10 membri, cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat și particular și cercetători, cadre didactice din învățământul superior, cu expertiză în învățământul preuniversitar, numiți prin ordin al ministrului educației și cercetării. Din componența Consiliului interimar al ARACIP pot face parte și membri ai Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentul regulament. (la 27-02-2006, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 252 din 22 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006. ) (2) Cei 10 membri ai Consiliului interimar al ARACIP sunt salarizați în funcție de activitatea desfășurată, în regim de colaboratori externi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 27Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date și funcțiile Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, pe bază de protocol de predare-preluare.  +  Articolul 28(1) Pe perioada interimatului, președintele și vicepreședintele ARACIP îndeplinesc următoarele atribuții principale:a) realizează activitățile de preluare și de încadrare a personalului, menționate la art. 26;b) asigură organizarea și coordonarea activității ARACIP;c) propun Ministerului Educației și Cercetării spre aprobare, prin ordin, posturile din structura organizatorică a ARACIP;d) organizează concursul pentru ocuparea posturilor cuprinse în organigrama ARACIP;e) stabilesc atribuțiile de serviciu pentru personalul din cadrul ARACIP, în conformitate cu fișele postului corespunzătoare;f) conduc, coordonează și răspund de activitatea Consiliului interimar al ARACIP;g) îndeplinesc alte atribuții, stabilite de ministrul educației și cercetării, în condițiile legii.(2) Principalele atribuții ale Consiliului interimar al ARACIP sunt:a) să elaboreze și să înainteze Ministerului Educației și Cercetării spre aprobare, prin ordin, criteriile și metodologia de selecție și de formare a experților înscriși în Registrul propriu al experților în evaluare și acreditare;b) să participe la constituirea Registrului experților în evaluare și acreditare al ARACIP;c) să elaboreze metodologia de evaluare externă și asigurare a calității, în colaborare cu personalul ARACIP;d) să elaboreze standardele, standardele de referință, indicatorii de performanță, precum și standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare, în colaborare cu personalul ARACIP;e) să desemneze o persoană care să deruleze activitățile de deschidere a contului de disponibil al ARACIP;f) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de președintele ARACIP, respectiv de ministrul educației și cercetării, în condițiile legii.-------