ORDIN nr. 1.331 din 27 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 28 septembrie 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 4.262 din 27 septembrie 2018 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul ILista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de diabet zaharat:1. teste de automonitorizare a glicemiei;2. pompe de insulină;3. materiale consumabile pentru pompele de insulină: catetere și rezervoare;4. sistem de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei;5. materiale consumabile pentru sistemele de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei: catetere, rezervoare, transmiter, senzori;6. sistem de monitorizare continuă a glicemiei;7. materiale consumabile pentru sistemul de monitorizare continuă a glicemiei: senzori.2. La punctul 7 la titlul „Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos“, după subpunctul 18 se introduce un nou subpunct, subpunctul 19, cu următorul cuprins:19. Dispozitiv de stimulare cerebrală profundă.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Liliana Maria Mihai
    București, 27 septembrie 2018.Nr. 1.331.-----