ORDIN nr. 1.230 din 21 septembrie 2018privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 10.956/2018 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Personalul care realizează coordonarea activității rețelei de TB la nivel județean va fi remunerat pentru activitățile realizate cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar de 27 lei/oră, în limita bugetului stabilit și pe baza rezultatelor realizate de județul care implementează activități în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei. Remunerarea se realizează în baza foilor colective de prezență care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contract încheiat între părțile contractante, însoțite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfășoară activități de coordonare a activității rețelei de TB la nivel județean, din care să rezulte activitățile și numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele se certifică prin semnarea acestora de către managerul spitalului din unitatea sanitară în care își desfășoară activitatea coordonatorul tehnic județean, precum și de coordonatorul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei din cadrul direcției de sănătate publică.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.4 „Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei“ litera C „Activități“ punctul 5 „Activități derulate la nivelul unităților sanitare de specialitate TB sau care au în structura organizatorică secții sau dispensare de pneumoftiziologie“, subpunctul 5.2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:5.2.3. asigură, prin intermediul dispensarelor de pneumoftiziologie, colaborarea cu medicii din cabinetele de medicină de familie și cabinetele medicale din unitățile de învățământ și supervizarea activității acestora în administrarea tratamentului sub directa observare. În acest sens, medicul specialist din cadrul dispensarului de pneumoftiziologie asigură medicamentele necesare pentru tratamentul sub directă observare (DOT) efectuat în cabinetele de medicină de familie și în cabinetele medicale din unitățile de învățământ în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat cu medicul din cabinetul de medicină de familie sau, după caz, din cabinetul medical din unitățile de învățământ, document care este însoțit de fișele de tratament TB pentru fiecare bolnav aflat în tratament la nivelul cabinetului de medicină de familie sau al cabinetului medical din unitățile de învățământ;4. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.4 litera C punctul 6 „Activități derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie și al cabinetelor medicale din unitățile de învățământ“, subpunctul 6.6 se modifică și va avea următorul cuprins:6.6. asigură, sub coordonarea medicului specialist din cadrul dispensarelor de pneumoftiziologie, administrarea tratamentului sub directă observare (DOT) la bolnavii cu tuberculoză pe care îi are arondați epidemiologic, cu respectarea prescripției medicale de specialitate. Medicul de familie sau medicul din cabinetul medical din unitățile de învățământ înregistrează DOT în fișa de tratament eliberată de medicul specialist curant din cadrul dispensarului de pneumoftiziologie pentru fiecare bolnav TB și o transmite acestuia lunar, în primele 5 zile ale lunii următoare celei pentru care s-a administrat tratamentul, însoțită de un raport cantitativ pentru medicamentele neutilizate. La sfârșitul tratamentului, fișele de tratament contrasemnate de medicul specialist curant din cadrul dispensarului de pneumoftiziologie se arhivează la evidențele primare ale cabinetului medical.5. În anexa nr. 5, la capitolul IV „Programele naționale de boli netransmisibile“ titlul IV.2 „Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică“ litera E „Unități de specialitate care implementează programul“, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. activitatea 3.1:4.1. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu;4.2. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, județul Bihor;4.3. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» București;4.4. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare (CSM copii), județul Maramureș;6. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera E, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. activitatea 3.2: Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» București;7. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subtitlul IV.3.2 „Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți“ litera E „Natura cheltuielilor eligibile“, punctul 1.11 se modifică și va avea următorul cuprins:1.11. cheltuieli cu serviciile de testare HLA la rezoluție înaltă de către laboratoare de testare HLA acreditate internațional, a donatorilor CSH la înscrierea în RNDVCSH, inclusiv achiziționarea de kituri de recoltare probe prin raclaj bucal;8. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera F „Unități de specialitate care implementează subprogramul“ punctul 12, după subpunctul 12.14 se introduce un nou subpunct, subpunctul 12.15, cu următorul cuprins:12.15. Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj.9. În anexa nr. 7, la capitolul VI „Programul național de sănătate a femeii și copilului“ titlul VI.1 „Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului“ subtitlul „Domenii de intervenție: “, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. prevenirea complicațiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și a manifestărilor paroxistice nonepileptice la copil și tratament dietetic al epilepsiei;10. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1, punctul 5 „Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți“ se modifică și va avea următorul cuprins:5. Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-născuțiA. Activități: efectuarea screeningului auditivB. Beneficiarii intervenției: nou-născuții C. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici: număr de nou-născuți care au beneficiat de efectuarea screeningului auditiv: 50.000;2. indicatori de eficiență: cost mediu estimat/nou-născut care a beneficiat de efectuarea screeningului auditiv*: 10 lei;* Costul mediu/nou-născut care a beneficiat de efectuarea screeningului auditiv se calculează pentru unitățile de specialitate care au în dotare aparate de testare auditivă pentru care se alocă fonduri în vederea achiziționării consumabilelor necesare funcționării.3. indicatori de rezultat: rata de acoperire prin screening auditiv a nou-născuților în unitățile sanitare în care se implementează intervenția: 90%.D. Natura cheltuielilor eligibile: consumabile specifice necesare screeningului auditivE. Criterii de selecție a unităților de specialitate care implementează intervenția: spitale dotate cu echipamente de testare auditivă a nou-născuților la nivelul secțiilor de pediatrie/neonatologie, precum și personal instruit în domeniul testării auditiveF. Unități de specialitate care implementează intervenția:1. Spitalul Județean de Urgență Alba, județul Alba;2. Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba;3. Spitalul Municipal Blaj, județul Alba;4. Spitalul Orășenesc Abrud, județul Alba;5. Spitalul Municipal Aiud, județul Alba;6. Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba;7. Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba;8. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, județul Arad;9. Spitalul Orășenesc Ineu, județul Arad;10. Spitalul Județean de Urgență Pitești, județul Argeș;11. Spitalul Municipal Câmpulung, județul Argeș;12. Spitalul Municipal Curtea de Argeș, județul Argeș;13. Spitalul Orășenesc «Regele Carol I» Costești, județul Argeș;14. Spitalul Orășenesc «Sf. Spiridon» Mioveni, județul Argeș;15. Spitalul Orășenesc Buhuși, județul Bacău;16. Spitalul Municipal Onești, județul Bacău;17. Spitalul Județean de Urgență Bacău**, județul Bacău;18. Spitalul Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău;19. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, județul Bihor;20. Spitalul Municipal «Dr. Pop Mircea» Marghita, județul Bihor;21. Spitalul Municipal «Ep. N. Popovici» Beiuș, județul Bihor;22. Spitalul Municipal Salonta, județul Bihor;23. Spitalul Județean de Urgență Bistrița, județul Bistrița-Năsăud;24. Spitalul Orășenesc «Dr. George Trifon» Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;25. Spitalul Orășenesc Beclean, județul Bistrița-Năsăud;26. Spitalul Județean de Urgență «Mavromati» Botoșani, județul Botoșani;27. Spitalul Municipal Dorohoi, județul Botoșani;28. Spitalul Municipal Făgăraș, județul Brașov;29. Spitalul Orășenesc «Dr. C. T. Spârchez» Zărnești, județul Brașov;30. Spitalul Obstetrică-Ginecologie «Dr. Ioan Aurel Sbârcea» Brașov**, județul Brașov;31. Spitalul Orășenesc Rupea, județul Brașov;32. Spitalul de Pediatrie Brașov, județul Brașov;33. Spitalul Județean de Urgență Brăila, județul Brăila;34. Spitalul Clinic «Nicolae Malaxa» București;35. Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» București;36. Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» București;37. Spitalul Universitar de Urgență București;38. Spitalul Universitar de Urgență Elias București;39. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie» București;40. Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» București;41. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu» București**;42. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Panait Sârbu» București**;43. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» București**;44. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Filantropia» București**;** Unități de specialitate care au în dotare aparate de testare auditivă pentru care se alocă fonduri în vederea achiziționării consumabilelor necesare funcționării.45. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București;46. Spitalul Județean de Urgență Buzău, județul Buzău;47. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, județul Buzău;48. Spitalul Orășenesc Nehoiu, județul Buzău;49. Spitalul Orășenesc Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin;50. Spitalul Orășenesc Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;51. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, județul Caraș-Severin;52. Spitalul Orășenesc Oravița, județul Caraș-Severin;53. Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin;54. Spitalul Municipal Oltenița, județul Călărași;55. Spitalul Județean de Urgență Călărași, județul Călărași;56. Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară, județul Călărași;57. Spitalul Orășenesc Huedin, județul Cluj;58. Spitalul Municipal Turda, județul Cluj;59. Spitalul Municipal Gherla, județul Cluj;60. Spitalul Municipal Dej, județul Cluj;61. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca**, județul Cluj;62. Spitalul Municipal Câmpia Turzii, județul Cluj;63. Spitalul Clinic de Urgență Copii Cluj-Napoca, județul Cluj;64. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, județul Constanța;65. Spitalul Orășenesc Cernavodă, județul Constanța;66. Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța;67. Spitalul Municipal Medgidia, județul Constanța;68. Spitalul Municipal Mangalia, județul Constanța;69. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe, județul Covasna;70. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, județul Covasna;71. Spitalul Orășenesc Baraolt, județul Covasna;72. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» - secție exterioară Spitalul Orășenesc Covasna, județul Covasna;73. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, județul Dâmbovița;74. Spitalul Municipal Moreni, județul Dâmbovița;75. Spitalul Orășenesc Găești, județul Dâmbovița;76. Spitalul Orășenesc Pucioasa, județul Dâmbovița;77. Spitalul Municipal «Filantropia» Craiova, județul Dolj;78. Spitalul Municipal «Prof. Dr. Irinel Popescu» Băilești, județul Dolj;79. Spitalul Municipal Calafat, județul Dolj;80. Spitalul Orășenesc «Filișanilor» Filiași, județul Dolj;81. Spitalul Orășenesc Segarcea, județul Dolj;82. Spitalul Orășenesc «Așezămintele Brâncovenești» Dăbuleni, județul Dolj;83. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova**, județul Dolj;** Unități de specialitate care au în dotare aparate de testare auditivă pentru care se alocă fonduri în vederea achiziționării consumabilelor necesare funcționării.84. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați, județul Galați;85. Spitalul Clinic Județean de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați, județul Galați;86. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Buna Vestire» Galați, județul Galați;87. Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, județul Galați;88. Spitalul Municipal «Anton Cincu» Tecuci, județul Galați;89. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, județul Giurgiu;90. Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale, județul Giurgiu;91. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, județul Gorj;92. Spitalul Orășenesc Turceni, județul Gorj;93. Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, județul Gorj;94. Spitalul Municipal Motru, județul Gorj;95. Spitalul Orășenesc «Sfântul Andrei» Rovinari, județul Gorj;96. Spitalul Orășenesc Novaci, județul Gorj;97. Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, județul Gorj;98. Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, județul Harghita;99. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, județul Harghita;100. Spitalul Municipal Toplița, județul Harghita;101. Spitalul Municipal Gheorgheni, județul Harghita;102. Spitalul Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara;103. Spitalul Municipal «Dr. Al. Simionescu» Hunedoara, județul Hunedoara;104. Spitalul de Urgență Petroșani, județul Hunedoara;105. Spitalul Municipal Orăștie, județul Hunedoara;106. Spitalul Municipal Brad, județul Hunedoara;107. Spitalul Municipal Lupeni, județul Hunedoara;108. Spitalul Municipal Vulcan, județul Hunedoara;109. Spitalul Orășenesc Hațeg, județul Hunedoara;110. Spitalul Județean de Urgență Slobozia, județul Ialomița;111. Spitalul Municipal Fetești, județul Ialomița;112. Spitalul Municipal Urziceni, județul Ialomița;113. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Elena Doamna» Iași, județul Iași;114. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași, județul Iași;115. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, județul Iași;116. Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie «Cuza Vodă» Iași**, județul Iași;117. Spitalul Orășenesc Hârlău, județul Iași;118. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, județul Ilfov;119. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, județul Ilfov;120. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare, județul Maramureș;121. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, județul Maramureș;122. Spitalul Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș;123. Spitalul de Recuperare Borșa, județul Maramureș;124. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți;125. Spitalul Municipal Orșova, județul Mehedinți;126. Spitalul Orășenesc Baia de Aramă, județul Mehedinți;127. Spitalul Municipal Sighișoara, județul Mureș;128. Spitalul Municipal Reghin «Dr. E. Nicoară», județul Mureș;129. Spitalul Municipal Târnăveni «Dr. Gh. Marinescu», județul Mureș;130. Spitalul Orășenesc «Dr. Valer Russu» Luduș, județul Mureș;131. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș**, județul Mureș;132. Spitalul Clinic Județean Mureș**, județul Mureș;133. Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, județul Neamț;134. Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț;135. Spitalul Orășenesc Târgu-Neamț, județul Neamț;136. Spitalul Orășenesc «Sf. Nicolae» Bicaz, județul Neamț;137. Spitalul Județean de Urgență Slatina, județul Olt;138. Spitalul Municipal Caracal, județul Olt;139. Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt;140. Spitalul Orășenesc Corabia, județul Olt;141. Spitalul Obstetrică-Ginecologie Ploiești, județul Prahova;142. Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova;143. Spitalul Orășenesc Sinaia, județul Prahova;144. Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, județul Prahova;145. Spitalul Județean de Urgență Ploiești, județul Prahova;146. Spitalul de Pediatrie «Petru și Pavel» Ploiești, județul Prahova;147. Spitalul Orășenesc «Sf. Filofteia» Mizil, județul Prahova;148. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare - Neonatologie, județul Satu Mare;149. Spitalul Municipal Carei, județul Satu Mare;150. Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș, județul Satu Mare;151. Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj;152. Spitalul Orășenesc «Prof. Dr. Ioan Pușcaș» Șimleu Silvaniei, județul Sălaj;153. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, județul Sibiu;154. Spitalul Municipal Mediaș, județul Sibiu;155. Spitalul Orășenesc Agnita, județul Sibiu;156. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu**, județul Sibiu;157. Spitalul Orășenesc Cisnădie, județul Sibiu;158. Spitalul Municipal «Sf. Dr. Cosma și Damian» Rădăuți, județul Suceava;159. Spitalul Municipal Fălticeni, județul Suceava;160. Spitalul Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava;161. Spitalul Municipal Vatra Dornei, județul Suceava;162. Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava**, județul Suceava;163. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava;164. Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman;165. Spitalul Municipal Turnu Măgurele, județul Teleorman;166. Spitalul Municipal «Caritas» Roșiori de Vede, județul Teleorman;167. Spitalul Orășenesc Zimnicea, județul Teleorman;168. S.C. Spitalul Orășenesc Videle - S.R.L., județul Teleorman;169. Spitalul Municipal «Dr. Teodor Andrei» Lugoj, județul Timiș;170. Spitalul Orășenesc Deta, județul Timiș;171. Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiș;172. Spitalul «Dr. Karl Diel» Jimbolia, județul Timiș;173. Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare, județul Timiș;174. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara**, județul Timiș;175. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara**, județul Timiș;176. Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara «Pius Brînzeu»**, județul Timiș;** Unități de specialitate care au în dotare aparate de testare auditivă pentru care se alocă fonduri în vederea achiziționării consumabilelor necesare funcționării.177. Spitalul Județean de Urgență Tulcea, județul Tulcea;178. Spitalul Orășenesc Măcin, județul Tulcea;179. Spitalul Județean de Urgență Vaslui, județul Vaslui;180. Spitalul Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad, județul Vaslui;181. Spitalul Municipal «Dimitrie Castroian» Huși, județul Vaslui;182. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, județul Vâlcea;183. Spitalul Orășenesc Horezu, județul Vâlcea;184. Spitalul Municipal «Costache Nicolescu» Drăgășani, județul Vâlcea;185. Spitalul Municipal Adjud, județul Vrancea;186. Spitalul Orășenesc Panciu, județul Vrancea;187. Spitalul Județean «Sf. Pantelimon» Focșani, județul Vrancea;188. Spitalul Comunal Vidra, județul Vrancea.11. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 punctul 7 „Prevenția morbidității asociate și a complicațiilor, prin diagnostic precoce, precum și monitorizarea unor afecțiuni cronice la copil“ litera E „Natura cheltuielilor eligibile“, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. reactivi pentru investigații paraclinice/explorări funcționale specifice în vederea stabilirii diagnosticului afecțiunilor generatoare de diaree cronică/sindrom de malabsorbție/ malnutriție: măsurarea hidrogenului exhalat, determinarea cantitativă a anticorpilor de tip IgE pentru alergenii alimentari lapte de vacă și fracții, soia, ou, pește, gluten, grâu, nuci, alune, muștar, țelină, susan, sulfiți, determinarea cantitativă a anticorpilor antitransglutaminază tisulară de tip IgA și IgG, determinarea cantitativă a anticorpilor antiendomisium de tip IgA și de tip IgG, determinarea cantitativă a anticorpilor antigliadine deamidate, determinarea genotipurilor specifice, determinarea calitativă a deficitului de IgA seric și de IgA transglutaminază (test rapid), 25 OH vit. D, imunoglobulină serică, amoniac seric, alfa-1 antitripsină serică, elastază pancreatică în scaun; determinare serică a diaminooxidazei, examen extins al florei intestinale, dozare pANCA (anticorpi antimieloperoxidază), ASCA (anticorpi antisaccharomyces cerevisiae), examen entero-RMN;12. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 punctul 7 litera E, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. reactivi pentru investigații paraclinice specifice în vederea stabilirii diagnosticului de hepatită: serologie AgHbs, anticorpi antiVHC, Ac anti Cytomegalovirus (IgG) Ac anti Cytomegalovirus (IgM), serologie pentru virus Epstein Bar (IgM);13. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 punctul 7 litera H „Lista investigațiilor paraclinice efectuate de unitățile de specialitate pentru stabilirea precoce a diagnosticului, prevenirea morbidității asociate și monitorizarea bolnavilor“, tabelul „Afecțiuni generatoare de malabsorbție/malnutriție și diaree cronică“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Afecțiuni generatoare de malabsorbție/malnutriție și diaree cronică
  „Unitatea sanitarăMăsurarea hidrogenului exhalatDeterminarea cantitativă a anticorpilor de tip Ig E pentru alergeni alimentari lapte de vacă și fracții, soia, ou, pește, gluten, grâu, nuci, alune, muștar, țelină, susan și sulfițiDeterminarea cantitativă a anticorpilor antitransglutaminază tisulară de tip IgA și IgGDeterminarea cantitativă a anticorpilor antiendomisium de tip IgA și de tip IgGDeterminarea cantitativă a anticorpilor antigliadine deamidate Determinarea genotipurilor specificeDeterminarea calitativă a deficitului de IgA seric și de IgA transglutaminază (test rapid), 25 OH vit. D imunoglobulină serică, amoniac seric, alfa-1 antitripsină sericăDeterminarea elastazei pancreatice în scaunDeterminarea serică a diaminooxidazeiExamen extins al florei intestinaleDozare pANCA (anticorpi antimieloperoxidază), ASCA (anticorpi antisaccharomyces cerevisiae)Examen entero-RMN
  Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu» București++++++++    
  Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» București ++   + (fără amoniac seric)  +  
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București  +    +    
  Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor ++         
  Spitalul Clinic de Copii Brașov ++++  +  + 
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca ++++ ++ +++
  Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța +++++++++++
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova            
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași ++   ++    
  Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu ++         
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș ++++++ (IGA, IG seric, alfa-1 antitripsină serică)++++ 
  Spitalul Clinic Județean Mureș  + + + (IG A)     
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara ++++  + ++ 
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara+++++ +   + 
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M.S. Curie» București+ ++  ++  +“ 
  14. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1, punctul 8 „Prevenirea complicațiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și a manifestărilor paroxistice nonepileptice la copil“ se modifică și va avea următorul cuprins:8. Prevenirea complicațiilor, prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei și a manifestărilor paroxistice nonepileptice la copil și tratament dietetic al epilepsieiA. Activități:1. efectuarea investigațiilor paraclinice: video-EEG, EEG somn, EEG de lungă durată la copii cu epilepsie sau manifestări paroxistice nonepileptice;2. acordarea alimentelor cu destinație medicală specială (dietă cetogenă) copiilor diagnosticați cu epilepsii rezistente sau status epileptic refractar la tratament cu medicamente anticonvulsivante.B. Beneficiarii intervenției:1. pentru activitatea prevăzută la litera A punctul 1:1.1. copii cu manifestări paroxistice;1.2. copii cu epilepsie diagnosticată;2. pentru activitatea prevăzută la litera A punctul 2: copii diagnosticați cu epilepsie rezistentă sau cu status epileptic refractar la tratamentul cu medicamente anticonvulsivante.C. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. număr de copii investigați cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată: 500/an;1.2. număr de copii tratați cu dietă cetogenă: 10/an;2. indicatorii de eficiență:2.1. cost mediu estimat/copil investigat cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată: 200 lei;2.2. cost mediu estimat/copil tratat cu dietă cetogenă: 25.000 lei/an;3. indicatori de rezultat:3.1. ponderea copiilor beneficiari ai investigațiilor paraclinice prevăzute în cadrul intervenției din totalul copiilor care se prezintă în unitățile incluse în program cu manifestări paroxistice sau epilepsie: 40%;3.2. ponderea copiilor care beneficiază de dietă cetogenă din totalul copiilor cu epilepsie rezistentă la tratament sau status epileptic refractar confirmați, cu indicație pentru dietă cetogenă: 100%.D. Natura cheltuielilor eligibile:1. consumabile pentru aparatele de EEG;2. alimente cu destinație medicală specială - dietă cetogenă sub formă de pudră cu concentrație grăsimi: proteine+glucide de 4: 1, având caracteristicile din tabelul următor.
  Nr. crt.Alimente cu destinație medicală specială pentru epilepsieConținut (la 100 g)Cantitate
  1.Aliment cu destinație medicală specială, nutrițional complet - dietă cetogenă pentru copiii cu epilepsie rezistentă sau status epileptic rezistent la tratament medicamentosCompoziție: 4 părți grăsimi și 1 parte glucide și proteine:Uleiuri vegetale rafinate (ulei de palmier, ulei de soia, ulei de floarea-soarelui), proteine din lapte (cazeină, zer) lecitină din soia, fibre dietetice (polizaharide din soia, gumă arabică, inulină, celuloză, oligofructoză, amidon rezistent), fosfat tribazic de calciu, citrat tripotasic, sirop uscat de glucoză, clorură de sodiu, acetat de magneziu, clorură de calciu, lactat de calciu, L-Cisteina, ulei vegetal din celule singulare cu conținut crescut de acid arahidonic, ulei vegetal din celule singulare cu conținut crescut de acid docosahexaenoic, bitartrat de colină, L-triptofan, cazeinat de sodiu (din lapte de vacă), E 551, clorură de potasiu, sulfat feros, ascorbat de sodiu, L-fenilalanină, L-valină, L-tirozină, L-carnitină, L-acid asorbic, taurină, m-inozitol, emulgator (E471), L-histidină, sulfat de zinc, DL-α tocoferil acetat, nicotinamidă, D-pantotenat de calciu, sulfat de mangan, sulfat de cupru, hidroclorură de tiamină, hidroclorură de piridoxină, riboflavină, retinil acetat, antioxidanți (E304, E306), acid folic, iodură de potasiu, clorură de crom, molibdat de sodiu, selenit de sodiu, vitamina K1, D-biotină, vitamina D3, ciancobalamină.Informații nutriționale per 100 g per 100 mlProteine 14.35 g; valoare energetică 701 kcal/2894 kJ;Carbohidrați 2.86 g; din care dizaharide 1.2 g;Lipide 69.1 g, din care saturate 24.9 g;Fibre 5.25 gCu aromă sau fără aromăCalcul conform greutății ideale pentru vârstă (8 g/kgc/zi). Înlocuiește total alimentația.  
  LCT1.1  
  Fibre…. 
  Vitamina A380.00 µg R16.31265 UI
  Vitamina D5.2 µg1.1208 UI
  Vitamina E7.4 mg α TE1.511 UI
  Vitamina C45.00 mg9.1 
  Vitamina K30.00 µg6.1 
  Tiamină0.70 mg0.14 
  Riboflavină0.75 mg0.15 
  Niacină7.5 (14.2) mg (mg NE)1.5 (2.8) 
  Vitamina B60.75 mg0.15 
  Acid folic110.00 µg22.1 
  Vitamina B120.8 µg0.16 
  Biotină20.00 µg4.1 
  Acid pantotenic3.00 mg0.6 
  Colină250.00 mg19.2 
  Inozitol20.00 mg4.1 
  L-carnitină40.00 mg8.1 
  Taurină30.00 mg6.1 
  Sodiu500 (21.7) mg (mmol)100 (4.3) 
  Potasiu800 (20.5) mg (mmol)160 (4.1) 
  Clor750 (21.4) mg (mmol)150 (4.3) 
  Calciu430 mg26.3 
  Fosfor430 mg26.3 
  Magneziu110 mg22.1 
  Fier7.4 mg1.5 
  Cupru0.6 mg0.12 
  Zinc6 mg1.2 
  Mangan0.65 mg0.13 
  Iod90 µg18.1 
  Molibden30 µg6.1 
  Seleniu22 µg4.4 
  Crom15 µg  
  Recomandarea de dietă cetogenică se realizează de medicul de specialitate neurologie pediatrică în funcție de vârstă, greutatea corporală și starea de sănătate a bolnavului. Trebuie folosită sub supraveghere medicală și nu este pentru uz parental.
  E. Criterii de selecție a unităților de specialitate care implementează intervenția:1. în lista unităților de specialitate care implementează intervenția sunt incluse spitalele în cadrul cărora se pot efectua toate cele 3 tipuri de EEG (video EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată);2. spitalele care au medici de specialitate neurologie pediatrică cu cunoștințe pentru efectuarea dietei cetogene și posibilități de supraveghere a acesteia.F. Unități de specialitate care implementează intervenția:1. pentru activitatea prevăzută la lit. A pct. 1:1.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» București;1.2. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» București;1.3. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. N. Robănescu» București;1.4. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca, Cluj;1.5. Spitalul de Psihiatrie «Dr. G. Preda» Sibiu;2. pentru activitatea prevăzută la lit. A pct. 2:2.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» București;2.2. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» București;2.3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie»;2.4. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu
  15. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 „Subprogramul de sănătate a femeii“, punctul 3 „Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- și postnatal“ se modifică și va avea următorul cuprins:3. Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- și postnatalA. Activități: efectuarea următoarelor teste genetice în vederea identificării riscului și diagnosticului de boală genetică:1. citogenetice:1.1. examen citogenetic pentru diagnostic postnatal din sânge periferic;1.2. test FISH postnatal;2. moleculare:2.1. prenatal: extracție ADN, PCR, Real-Time PCR, Array-CGH, secvențiere ADN, secvențiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS);2.2. postnatal: extracție ADN, PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvențiere ADN.B. Beneficiarii intervenției:1. gravide cu risc obstetrical moderat sau înalt*;* Conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultației prenatale și a consultației postnatale, Carnetului gravidei și Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei și lăuzei, cu modificările ulterioare, gravida cu risc obstetrical moderat sau înalt este gravida aflată în una dintre situațiile următoare:1. primipare în vârstă de peste 35 de ani;2. purtătoare a mutațiilor genetice;3. boală genetică;4. anomalii ale cantității de lichid amniotic (oligo/hidramnios);5. antecedente de deces fetal ante/neonatal sau de făt malformat;6. anomalii de dezvoltare a fătului;7. retard de creștere intrauterină a fătului (sub 10 percentile).Pentru testarea prin secvențiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS) se aplică criteriile din protocolul Fetal Medicine Foundation 2018.1.1. testare genetică: extracție ADN, PCR, Real-Time PCR, Array-CGH, secvențiere ADN, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală;1.2. afecțiuni genetice prin anamneză și examen clinic;2. persoanele din cadrul cuplurilor care decid să aibă un copil, dacă provin din familiile bolnavilor cunoscuți cu diagnostic clinic de boală genetică, neconfirmată prin teste genetice, cu risc de transmitere la descendenți: testare genetică, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală;3. bolnavi cu istoric familial de boală genetică sau cu semne clinice sugestive pentru boală genetică: testare genetică, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală. Testarea genetică la copiii cu afecțiuni neuropsihice cronice la care se suspicionează o cauză genetică prin asocierea de aspecte dismorfice, malformații și prin excluderea altor cauze medicale (traumatisme, infecții, boli cerebrovasculare) se realizează la recomandarea medicului de specialitatea neurologie pediatrică sau psihiatrie infantilă sau genetică medicală.C. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. număr de beneficiari de testare citogenetică pentru diagnostic pentru diagnostic postnatal (sângele periferic): 500;1.2. număr de beneficiari de testare FISH pentru diagnostic postnatal: 250;1.3. număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracție ADN: 1.000;1.4. număr de beneficiari de testare genetică moleculară prenatală (PCR, Real-Time PCR, Array-CGH, secvențiere ADN): 200;1.5. număr de beneficiari de testare secvențiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS): 10;1.6. număr de beneficiari de testare genetică moleculară postnatală ( PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvențiere,): 1.000;2. indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/beneficiar de testare citogenetică pentru diagnostic postnatal (sângele periferic): 300 lei;2.2. cost mediu estimat/beneficiar de testare FISH postnatal: 800 lei;2.3. cost mediu estimat/beneficiar la care s-au efectuat teste de extracție ADN: 100 lei;2.4. cost mediu estimat/beneficiar de testare genetică moleculară prenatală (PCR, Real-Time PCR, Array-CGH, secvențiere ADN): 1.000 lei;2.5. cost mediu estimat/beneficiar de testare secvențiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS): 2.000 lei;2.6. cost mediu estimat/beneficiar de testare genetică moleculară postnatală (PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvențiere): 1.000;3. indicatori de rezultat:3.1. rata de detecție a subiecților cu boli genetice diagnosticate prenatal: 1%;3.2. rata de detecție a subiecților cu boli genetice diagnosticate postnatal: 5%.D. Natura cheltuielilor eligibile:1. reactivi specifici;2. materiale de laborator;3. piese de schimb și consumabile pentru echipamentele medicale de laborator;4. prestări de servicii pentru:4.1. întreținerea și exploatarea echipamentelor medicale de laborator;4.2. transportul probelor biologice.E. Criterii de selecție a unităților de specialitate care implementează intervenția:În lista unităților de specialitate care implementează intervenția sunt incluse spitalele care îndeplinesc criteriile prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.358/2014 privind înființarea rețelei de genetică medicală referitoare la structura organizatorică, dotarea minimală pentru laboratorul de genetică și la încadrarea cu personal medical.F. Unități de specialitate care implementează intervenția:1. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu»;2. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca;3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» Iași;4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;5. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;7. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;8. Spitalul Județean de Urgență Ilfov;9. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;10. Spitalul Clinic Județean Mureș;11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;12. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza Vodă» Iași;13. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Filantropia» București.
   +  Articolul IIAnexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  București, 21 septembrie 2018.Nr. 1.230.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la normele tehnice)1. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2017
  - mii lei -
  Programele naționale de sănătate publicăBuget de statVenituri propriiTotal
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:300.000320.084620.084
  Programul național de vaccinare162.411123.765286.176
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare02.0732.073
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV137.373170.784308.157
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei21619.65919.875
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței03.8033.803
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă01.5611.561
  III. Programul național de securitate transfuzională46.05062.892108.942
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care: 6.38578.50084.885
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin04.6124.612
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică01.8111.811
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană1.75252.95954.711
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 4.63312.75217.385
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer04.7324.732
  Programul național de boli endocrine0659659
  Programul național de tratament pentru boli rare0700700
  Programul național de management al registrelor naționale0275275
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate211.3911.412
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului4.50615.41019.916
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2017356.962479.838836.800
  MS - acțiuni centralizate01010
  TOTAL BUGET356.962479.848836.810
  2. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018
  - mii lei -
  Programele naționale de sănătate publică Buget de statVenituri propriiTotal
   Credite de angajamentCredite bugetareCredite de angajamentCredite bugetareCredite de angajamentCredite bugetare
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:264.152264.152253.244253.244517.396517.396
  Programul național de vaccinare150.421150.42162.53362.533212.954212.954
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare002.7562.7562.7562.756
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV113.731113.731162.135162.135275.866275.866
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei0024.65024.65024.65024.650
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței001.1701.1701.1701.170
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă001.7081.7081.7081.708
  III. Programul național de securitate transfuzională30.00030.00055.84455.84485.84485.844
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:6.2906.29082.90382.90389.19389.193
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin008.1038.1038.1038.103
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică001.8611.8611.8611.861
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană1.2571.25753.81153.81155.06855.068
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 5.0335.03312.78412.78417.81717.817
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer004.7344.7344.7344.734
  Programul național de boli endocrine00637637637637
  Programul național de tratament pentru boli rare00700700700700
  Programul național de management al registrelor naționale00273273273273
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate001.4351.4351.4351.435
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului5.4475.44716.11316.11321.56021.560
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2018305.889305.889411.247411.247717.136717.136
  -----