REGULAMENT din 20 noiembrie 1995de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995    Notă
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995.
     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Verificarea și expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor privind respectarea cerințelor prevăzute de lege reprezintă o componenta a sistemului calității în construcții, și se efectuează de către specialiști cu activitate în construcții, atestați tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.Prezentul regulament stabilește și detaliază obiectivele, conținutul, precum și modul de exercitare a acestor activități în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.  +  Articolul 2Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice și juridice din țara și din străinătate, care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor pe teritoriul României.  +  Articolul 3Se supun prevederilor prezentului regulament construcțiile definitive și provizorii, în funcție de categoria de importanța, precum și lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparații și de imbunatatire a terenului de fundare, cu excepția celor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.Construcțiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcție definitivă sau părți ale acesteia (sprijiniri de construcții, poduri, cai de comunicație, tribune din lemn etc.) se încadrează în categoria de importanța a construcției definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.Construcțiile pentru organizare de șantier care, după terminarea lucrărilor de baza, vor fi folosite în continuare drept construcții definitive în diferite scopuri (locuințe, hoteluri, ateliere etc.) se supun prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 4Activitatea verificatorilor de proiecte și/sau a experților tehnici poate fi efectuată numai de către specialiști atestați, care își pot desfășura activitatea în una dintre următoarele forme:– angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activități de verificare sau de expertizare tehnica de calitate a proiectelor și a construcțiilor, cu respectarea prevederilor legale;– autorizat, ca persoana fizica, sa desfășoare activități în mod independent, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 și ale Hotărârii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia;– angajat al investitorului, cu contract de muncă sau cu convenție civilă, potrivit legii.Responsabilii tehnici cu execuția, atestați, sunt angajații constructorului, cu contract de muncă sau cu convenție civilă, potrivit legii.Proprietarii, după caz, investitorii sau administratorii construcțiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnica cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menționate.Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate, prevăzute la alin. 1, pentru activitatea de verificare tehnica a proiectelor sau de expertizare tehnica de calitate a proiectelor și a construcțiilor se stabilesc în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 3 din Legea nr. 10/1995, pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activității de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, care se suporta de către partea interesată, se va proceda astfel:a) se vor constitui comisii pentru:– atestarea responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor;– atestarea specialiștilor verificatori de proiecte;– atestarea experților tehnici;b) comisiile vor fi formate din specialiști în domeniile pentru care se efectuează atestarea;c) activitatea comisiilor se va desfășura la solicitarea celor interesați, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizație stabilită în condițiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată.  +  Capitolul 2 Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de către specialiști verificatori de proiecte, atestați  +  Articolul 6Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerințele stabilite prin lege, diferențiat în funcție de categoria de importanța a construcției de către specialiști verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.Proiectantii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerințele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialiști verificatori de proiecte, atestați corespunzător, de la începutul elaborării proiectului.Verificarea la cerința "Rezistenta și stabilitate" este obligatorie pentru toate construcțiile, cu excepția prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.  +  Articolul 7Sunt supuse verificării tehnice:– documentația tehnica de proiectare necesară obținerii autorizației de construire;– documentațiile tehnice și detaliile de execuție sub forma de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerințelor impuse de lege.Verificarea tehnica se executa și la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate, după însușirea acestora de către respectivii experți, în vederea confirmării ca proiectele respecta ansamblul cerințelor stabilite de lege.Verificarea tehnica a documentației necesare obținerii autorizației de construire, în cazul când nu conține detalii de execuție, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora.Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect și pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcției.  +  Articolul 8Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerințele și în specialitatile în care a fost atestat.  +  Articolul 9Verificatorul de proiecte atestat are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, sa urmărească:– datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică;– modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele prevăzute de lege, în funcție de categoria de importanța a construcției, pe toată durata de viața a construcțiilor, inclusiv în faza de postutilizare.  +  Articolul 10În proiectul de arhitectura nu se supun verificării: conceptia de arhitectura, principiile de compoziție, partiurile volummetrice și estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenta.  +  Articolul 11Verificatorul de proiecte atestat va semna și va ștampila piesele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor stabilite în lege.  +  Articolul 12Verificatorul de proiecte va întocmi și va tine la zi un registru de evidenta a proiectelor verificate.  +  Articolul 13Verificatorul tehnic atestat nu poate ștampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.  +  Articolul 14Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.  +  Capitolul 3 Expertizarea tehnica de calitate a proiectelor și a construcțiilor  +  Articolul 15Expertizarea tehnica de calitate este o activitate complexa care cuprinde, după caz, cercetări, experimentari sau încercări, studii, relevee, analize și evaluări necesare pentru cunoașterea stării tehnice a unei construcții existente sau a modului în care un proiect respecta cerințele prevăzute de lege, în vederea fundamentarii măsurilor de intervenție. Aceasta activitate se efectuează de către experți tehnici de calitate, atestați, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuții de control al statului în domeniul calității construcțiilor prevede acest lucru sau când o situație deosebită o impune pentru:a) rezolvarea unor situații care intervin la construcțiile existente:– în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activității tehnologice;– în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii;b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții.  +  Articolul 16Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia ca se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parțială sau evacuare a construcției), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omenești sau pagube materiale -, le va aduce la cunoștința, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcției și, după caz, investitorului, care sunt obligați să le pună în aplicare.  +  Articolul 17Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:– condițiile de amplasament și de exploatare a construcției;– starea construcției care se supune expertizei tehnice de calitate;– documentele care au stat la baza realizării construcției în fazele de proiectare, execuție și exploatare;– prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcției și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.Pe baza activității prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiza tehnica de calitate cuprinzând soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnica și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau administratorii construcțiilor și, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situațiile în care, în urma intervenției sale, se impune verificarea proiectului și sub aspectul altor cerințe decît cele la care se referă raportul de expertiza tehnica de calitate întocmit.  +  Articolul 18Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligații:– sa întocmească raportul de expertiza tehnica de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;– sa nu extraga și sa nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului și detalii de execuție verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant drept de autor;– sa întocmească și sa țină la zi un registru de evidenta a expertizelor tehnice de calitate efectuate.  +  Articolul 19Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanța a construcției.  +  Articolul 20Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate trebuie insusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor propuse.  +  Capitolul 4 Asigurarea calității execuției lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuția atestați  +  Articolul 21Asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții se face în mod diferențiat în funcție de categoria de importanța a construcției, conform Regulamentului de conducere și asigurare a calității, printr-un sistem propriu de calitate și responsabili tehnici cu execuția atestați.Responsabilii tehnici cu execuția se atesta pentru cerințele stabilite în lege numai pentru partea de construcții. Pentru instalațiile aferente construcțiilor, asigurarea calității execuției se face prin personal autorizat al executantului.Executanții lucrărilor de construcții, persoane juridice, pot cere, din proprie inițiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementarii unui model propriu de asigurare a calității, disponibilității de personal calificat și de echipamente specifice, care să dea garanția respectării cerințelor stabilite în lege.Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea și desfășurarea acestei activități.  +  Articolul 22Responsabilii tehnici cu execuția atestați au următoarele obligații:– sa admită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați;– sa verifice și sa avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;– sa întocmească și sa țină la zi un registru de evidenta a lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund;– sa pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament;– sa oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție și să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.  +  Capitolul 5 Dispoziții finale  +  Articolul 23Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.Decizia de suspendare sau de anulare are la baza:– raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuții similare stabilite prin lege;– referatul unui grup de trei experți tehnici de calitate atestați care analizează raportul și confirma propunerea privind durata de suspendare.Grupul de trei experți este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociație profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancționare.Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului se suporta conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament.  +  Articolul 24Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizica nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestata.Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnico-profesională, în baza următoarelor documente:a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul;b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifica îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare.  +  Articolul 25Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri:– când se produc accidente tehnice în construcții din cauza nerespectării cerințelor de calitate în proiecte și execuție nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuția atestat;– când se întrunesc condiții pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnico-profesională, într-o perioadă de maximum 5 ani.Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimatia și ștampila se vor depune de către deținător la Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului de care aparține, în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.  +  Articolul 26În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie și contravenție la prevederile legale privind calitatea în construcții, în afară sancțiunilor menționate mai sus se vor aplica și sancțiunile prevăzute de lege.Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obținerea unui nou certificat de atestare tehnico-profesională.  +  Articolul 27Contestația la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnico-profesională se depune de către persoana în cauza la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunoștința de raportul scris al organelor de control.În cazul în care contestația nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestația.Soluționarea contestației se face de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă și poate fi atacată în justiție.  +  Articolul 28Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va publică trimestrial în publicații de specialitate lista specialiștilor atestați, suspendarile și anularile certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialiștilor atestați, în funcțiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor și a specialitatilor în care au fost atestați.-----