ORDIN nr. 1.986 din 6 august 2018pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 84^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), literele c), e) și f) se modifică și vor avea următorulcuprins:c) adeverința emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat care să ateste menținerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilită pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege;……………………………………………..................................e) situație privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar solicitat, întocmită pentru fiecare absolvent în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;f) statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariale ale absolvenților încadrați în condițiile art. 80 din lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu sunt menținute după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum și contribuțiile sociale datorate și/sau contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator pentru absolvenții respectivi și semnătura acestora.2. Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 6 august 2018.Nr. 1.986.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură)Nr. de înregistrare angajator: .....................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ...................../Municipiului București
  CERERE
  pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
  pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
  ......................, cu sediul/adresa în ..............., județul ...................., telefon ................., cod fiscal (angajatorul)(CUI) ....................., cont IBAN nr. ......................, deschis la Banca ............................., reprezentat prin doamna/domnul ............................, având funcția de ....................., vă solicit să aprobați restituirea sumei de ................ lei, reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada ...................., prin plata acestei sume în contul: cont IBAN nr. .................... deschis la Banca ........................ .Sub sancțiunile aplicate falsului în declarații declarăm următoarele:1. suma solicitată prin prezenta cerere și documentele anexate acesteia, reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, virată pentru absolvenții încadrați în muncă în condițiile art. 80 din aceeași lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au fost menținute în continuare, după îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de ........... an(i), este calculată în mod corect, potrivit prevederilor legale;2. la data solicitării ajutorului financiar prevăzut de dispozițiile legale, angajatorul .................. nu se află în situație de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitățile suspendate sau restricții asupra acestora, activitățile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se află în alte situații similare reglementate de lege.Anexăm prezentei cereri următoarele documente (Se vor preciza toate documentele anexate cererii.):1. ............................................................................................................................................................................................2............................................................................................................................................................................................
  Angajator …………………………………
  Reprezentant legal ………………………
  Data ………………………………
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la procedură)Nr. de înregistrare angajator: ...........................Date de identificare a angajatorului: Angajatorul (denumirea/numele): ....................... Codul de identificare fiscală: ........................
  SITUAȚIE
  privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii
  Numele și prenumele
  Codul numeric personal (CNP):
  Denumirea contribuției*)a...e
  Luna și anulBaza de calcul al contribuției angajatoruluiCuantumul contribuției angajatoruluiBaza de calcul al contribuției angajatoruluiCuantumul contribuției angajatorului
  1a_1e_1
  na_ne_n
  Total cuantum contribuție angajatora_1 + a_ne_1 + e_n
  TOTAL GENERAL**): (a_1 + a_n) + ... (e_1 + e_n)

  Angajator,
  …………………..
  Denumirea contribuției*) - se completează în mod corespunzător cu câte o coloană pentru fiecare dintre contribuțiile plătite de angajator în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în perioada pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar.TOTAL GENERAL**) - se însumează valorile de la rubrica „Total cuantum contribuție angajator“ corespunzătoare fiecăreia dintre contribuțiile plătite de angajator în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în perioada pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar.
  -----